Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012DC0429

SPRAWOZDANIE KOMISJI dotyczące stosowania w roku 2011 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

/* COM/2012/0429 final */

52012DC0429

SPRAWOZDANIE KOMISJI dotyczące stosowania w roku 2011 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji /* COM/2012/0429 final */


SPRAWOZDANIE KOMISJI

dotyczące stosowania w roku 2011 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

Słowo wstępne

Niniejsze sprawozdanie, sporządzone na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji[1], obejmuje rok 2011 i opiera się na danych statystycznych, które zostały podsumowane w załączniku.

Dane odzwierciedlają liczbę złożonych wniosków, a nie dokumentów, o które wystąpiono. W praktyce wnioski mogą obejmować pojedynczy dokument lub całą dokumentację dotyczącą określonej procedury. W wykazach nie uwzględniono wniosków o dostęp do dokumentów, które były publicznie dostępne w momencie składania wniosku.

1.           Przegląd rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

1.1.        Dwa odrębne wnioski dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 przedłożone przez Komisję Europejską są wciąż przedmiotem konsultacji międzyinstytucjonalnych. Pierwszy wniosek dotyczący przekształcenia rozporządzenia przedłożony został przez Komisję w dniu 30 kwietnia 2008 r. Wprowadza on szereg istotnych zmian i wyjaśnia interpretację rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Drugi wniosek został przedłożony przez Komisję dnia 21 marca 2011 r. i miał na celu dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 do formalnych wymogów traktatu lizbońskiego poprzez rozszerzenie instytucjonalnego zakresu rozporządzenia na wszystkie instytucje Unii Europejskiej, organy, urzędy i agencje, z pewnymi wyjątkami w odniesieniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

1.2.        Dnia 15 grudnia 2011 r. Parlament Europejski w pierwszym czytaniu przyjął swoje stanowisko w odniesieniu do obu wniosków i zaproponował 63 poprawki. Duńska prezydencja w Radzie rozważała różne możliwości przyspieszenia procesu legislacyjnego w celu wypracowania porozumienia między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją.

2.           Rejestry i strony internetowe

2.1.        W 2011 r. do rejestru dokumentów Komisji dodano 19 956 nowych dokumentów (zob. tabela w załączniku).

2.2.        Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Komisja zobowiązana jest przedstawić w swoich rocznych sprawozdaniach liczbę dokumentów znajdujących się w jej posiadaniu, które są „sensytywne” w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia[2], i których z tego względu nie wpisano do rejestru. Do końca 2011 r. publiczny rejestr dokumentów Komisji zawierał dokumenty kategorii COM, C, PV i SEC. W 2011 r. Komisja nie stworzyła ani nie otrzymała żadnych dokumentów sensytywnych, które mogłyby należeć do jednej z tych kategorii dokumentów.

2.3.        W poniższej tabeli przedstawiono dane statystyczne za 2011 r. dotyczące korzystania ze strony internetowej „Przejrzystość oraz dostęp do dokumentów”, dostępnej na serwerze EUROPA.

|| Liczba odwiedzin || Liczba sesji || Liczba wyświetlonych stron

Ogółem || 41 408 || 46 191 || 425 434

Średnia miesięczna || 3 451 || 3 849 || 35 453

3.           Współpraca z innymi instytucjami, które objęte są zakresem rozporządzenia

W 2011 r. nie odbyło się żadne spotkanie komitetu międzyinstytucjonalnego powołanego na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia. Trzy instytucje (Parlament Europejski, Rada i Komisja) utrzymywały regularne kontakty na poziomie administracyjnym w celu zapewnienia spójnego stosowania rozporządzenia.

4.           Analiza wniosków o dostęp do dokumentów

4.1.        W 2011 r. liczba wniosków o udostępnienie dokumentów na wczesnym etapie procedury utrzymywała się na dość stałym poziomie, przy czym liczba wniosków nieznacznie wzrosła (6447 w 2011 r. w porównaniu z 6361 w 2010 r.), a liczba odpowiedzi udzielonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 nawet nieznacznie spadła (6055 w 2011 r. w porównaniu z 6127 w 2010 r.).

4.2.        Z kolei liczba otrzymanych wniosków potwierdzających zmniejszyła się o prawie 9% (165 nowych wniosków potwierdzających w 2011 r. w porównaniu ze 181 w 2010 r.). Ogółem liczba odpowiedzi na wnioski potwierdzające odpowiadała liczbie otrzymanych wniosków (162 spraw zamkniętych w 2011 r. w porównaniu ze 150 w 2010 r.). 144 z tych odpowiedzi (89%) stanowiły decyzje potwierdzające udostępnienie dokumentów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Ich liczba wzrosła w 2011 r. o 18% w porównaniu z 2010 r., kiedy to wydano 122 takie decyzje.

4.3.        W 2011 r. największa liczba wstępnych wniosków (7,8%) wpłynęła do Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej, a także DG ds. Konkurencji (6,99%) oraz DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (6,96%). Warto odnotować wzrost zainteresowania dwoma niedawno zrestrukturyzowanymi sektorami, w których dwie dyrekcje generalne zostały zastąpione czterema: DG ds. Mobilności i Transportu i DG ds. Energii (poprzednio DG ds. Energii i Transportu) oraz DG ds. Środowiska i DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu (poprzednio DG ds. Środowiska).

Mimo że stosunki zewnętrzne UE weszły w zakres kompetencji nowoutworzonej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, nie znalazło to jeszcze odzwierciedlenia w statystykach Komisji za 2011 rok, ponieważ jej rejestry obejmują większą część odnośnych wniosków na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

4.4.        Najaktywniejszą kategorią wnioskodawców okazało się po raz kolejny środowisko akademickie, które przesłało 25,73% wniosków wstępnych. Tak jak w poprzednich latach, następną w kolejności kategorią były firmy prawnicze (11,3%) oraz społeczeństwo obywatelskie (organizacje pozarządowe, grupy interesów), które złożyły 8,59% ogólnej liczby wniosków. Kategoria społeczno-zawodowa w przypadku 34,78 % wnioskodawców nie jest zdefiniowana.

4.5.        Podział wniosków wstępnych pod względem geograficznym był nadal podobny do poprzednich lat, przy czym odnotowano niewielki wzrost rekordowej liczby wniosków pochodzących z Belgii (21,42%). Prawie identyczny odsetek wniosków pochodził z Włoch i Niemiec (odpowiednio 12,37% oraz 12,27%). Żadne z innych państw członkowskich nie przekroczyło 10 % wniosków, przy czym najwięcej wniosków pochodziło z państw członkowskich o największej liczbie ludności, tj. Francji, Hiszpanii, Zjednoczonego Królestwa, Niderlandów i Polski. Odsetek wniosków z 12 „nowych” państw członkowskich wciąż jest nieznacznie niższy od liczby wniosków składanych przez „stare” państwa członkowskie.

5.           Stosowanie wyjątków od prawa dostępu

5.1.        W 2011 r. odsetek wniosków, które zostały odrzucone w pierwszej instancji w całości, był prawie identyczny, jak w roku poprzednim (12,17% w 2011 r. w porównaniu z 12,47 % w 2010 r.). W czterech na pięć przypadków wyrażano zgodę na pełne ujawnienie (80,20% w porównaniu z 82,16% w 2010 r.) podczas gdy odsetek dokumentów ujawnianych częściowo nieznacznie wzrósł w stosunku do poprzednich lat, osiągając poziom 7,63% (w porównaniu z 5,37% w 2010 r.).

5.2.        Liczba przypadków, gdy w następstwie wniosku potwierdzającego Komisja zmieniła stanowisko swoich służb i ujawniła w całości dokumenty, do których wcześniej dostępu odmówiono, utrzymywała się na dość stałym poziomie (14,58% w porównaniu z 15,57% w 2010 r.). Mniej liczne były natomiast przypadki pełnego potwierdzenia odmowy, a znacznie liczniejsze – gdy w następstwie wniosku potwierdzającego udzielono szerszego dostępu.

5.3.        Mimo że odsetek spraw, w których odmowa uzasadniona była ochroną procesu podejmowania decyzji przez Komisję (art. 4 ust. 3) nieznacznie się zmniejszył w porównaniu z poprzednim rokiem (25,73% w porównaniu z 26,42% w 2010 r.), był to najczęściej wykorzystywany wyjątek, przed ochroną celu kontroli, dochodzenia lub audytu (art. 4 ust. 2 tiret trzecie). Na ten ostatni wyjątek powoływano się w ubiegłym roku w 21,90% spraw (w porównaniu z 26,63% w 2010 r.), co oznacza spadek o blisko 5%.

5.4.        Odnotowano wzrost odpowiedzi odmownych uzasadnionych ochroną interesów handlowych (16,83% w porównaniu z 11,84% w 2010 r.) i ochroną stosunków międzynarodowych (12,02% w porównaniu z 9,83% w 2010 r.).

5.5.        Głównym powodem uzasadniającym potwierdzenie odmowy dostępu była, tak jak i w roku poprzednim, ochrona celu dochodzenia (32,68% w porównaniu z 32% w 2010 r.)

– Na ochronę procesu podejmowania decyzji przez Komisję powoływano się w 19,33% przypadków (dokładnie taki sam odsetek, jak w 2010 r.), ale ta wartość wynika ze wzrostu liczby spraw, w których proces podejmowania decyzji jeszcze trwał (15,33% przypadków w porównaniu z 11,33% w poprzednim roku) oraz równoczesnego spadku liczby spraw dotyczących opinii przeznaczonych na użytek wewnętrzny, w których decyzja została już podjęta (4 % w porównaniu z 8% w 2010 r.).

– Należy odnotować spory wzrost liczby spraw dotyczących ochrony prywatności i integralności osób fizycznych (20,67% w porównaniu z 9,33% w 2010 r.). Trochę rzadziej niż w ubiegłym roku powoływano się natomiast na ochronę interesów handlowych (14,10% w porównaniu z 16,67% w 2010 r.), a na wyjątek związany z ochroną postępowania sądowego lub opinii prawnej nawet jeszcze rzadziej (1,33% w porównaniu z 10% w roku ubiegłym).

6.           Skargi złożone do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

6.1.        W 2011 r. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatrzył następujące 17 skarg przeciwko Komisji dotyczących rozpatrywania wniosków o dostęp do dokumentów:

1 sprawa zamknięta bez stwierdzenia jakiejkolwiek formy niewłaściwego administrowania

1735/2010/MHZ ||

8 spraw zakończonych krytycznymi lub dodatkowymi uwagami

56/2007/PB || 3196/2007/(BEH)VL || 1633/2008/DK || 1294/2009/TN

271/2010/GG || 1403/2010/GG || 2073/2010/AN || 339/2011/AN

8 spraw zamkniętych bez działań następczych

715/2009/ANA || 1861/2009/(JF)AN || 1051/2010/BEH || 1109/2010/VL

1577/2010/GG || 1581/2010/(FS)GG || 2609/2010/BEH || 2691/2010/(VL)GG

6.2.        W 2011 r. rzecznik wszczął dochodzenia w 10 nowych sprawach, w których dostęp do dokumentów był głównym lub pobocznym elementem skargi. Jest to znacznie mniej niż w 2010 r., kiedy to wszczęto postępowanie w 22 sprawach.

7.           Weryfikacja prawna

Tak jak w poprzednich latach w 2011 r. wydano sporo nowego orzecznictwa[3].

7.1.        Trybunał Sprawiedliwości wydał jeden ważny wyrok w postępowaniu odwoławczym w sprawie My Travel[4]. Trybunał wzmocnił ciężar dowodu przy powoływaniu się na wyjątki dotyczące ochrony procesu podejmowania decyzji Komisji i opinii prawnej w odniesieniu do dokumentów wewnętrznych dotyczących kwestii nieustawodawczej w przypadku gdy decyzja została już podjęta.

7.2.        Z kolei Sąd wydał 6 wyroków dotyczących prawa dostępu do dokumentów:

T-362/08, IFAW przeciwko Komisji, wyrok z dnia 13 stycznia 2011 r. || T-250/08, Batchelor przeciwko Komisji, wyrok z dnia 24 maja 2011 r. || Sprawy połączone T-109/05 i T-444/05, Navigazione Libera del Golfo przeciwko Komisji, wyrok z dnia 24 maja 2011 r.

T-161/04, Valero Jordana przeciwko Komisji, wyrok z dnia 7 lipca 2011 r. || T-29/08 LPN przeciwko Komisji, wyrok z dnia 9 września 2011 r. || T-437/08 CDC przeciwko Komisji, wyrok z dnia 15 grudnia 2011 r.

W wyrokach w sprawach Batchelor i IFAW II Sąd przedstawił istotne wyjaśnienia co do oceny sprzeciwu państw członkowskich wobec ujawniania dokumentów przechowywanych przez Komisję, ale wydanych przez te państwa członkowskie.

W sprawach Navigazione Libera del Golfo Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji podjętej przed wyrokiem w sprawie Królestwo Szwecji przeciwko Komisji (IFAW I), w której powołano się bez dodatkowego uzasadnienia na sprzeciw państwa członkowskiego wobec ujawnienia wydanego przez niego dokumentu.

W swoim wyroku w sprawie Jordana Trybunał wyjaśnił, że art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia jest przepisem niepodzielnym, wymagającym, by wszelkie naruszenie prywatności i integralności osoby fizycznej było zawsze badane i oceniane w świetle zgodności z prawodawstwem Unii dotyczącym ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia nr (WE) nr 45/2001.

W sprawie LPN Sąd potwierdził istnienie ogólnego domniemania, zgodnie z którym ujawnienie dokumentów z postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego stanowi co do zasady zagrożenie dla ochrony celów czynności dochodzenia, jeśli postępowanie to wciąż się toczy.

W wyroku w sprawie CDC Trybunał orzekł, że nie można powoływać się na ochronę celu dochodzenia w celu odmowy dostępu do pełnej listy dokumentów.

Należy wymienić trzy inne sprawy, które wykreślono z rejestru w następstwie wycofania wniosku przez wnioskodawcę:

T-88/11, BIA Separations przeciwko Komisji || T-14/11, Timab Industries i CFPR przeciwko Komisji || T-399/07, Basell Polyolefine przeciwko Komisji

7.3.        Trybunał zdecydował nie wypowiadać się w pięciu następujących sprawach i w związku z tym postanowił o ich wykreśleniu z rejestru:

T-411/09, Ioannis Terezakis przeciwko Komisji || T-291/10, Anne Martin przeciwko Komisji || T-395/10, Stichting Corporate Europe Observatory przeciwko Komisji

T-120/10, ClientEarth i inni przeciwko Komisji || T-449/10, ClientEarth i inni przeciwko Komisji ||

7.4.        W 2010 r. wszczęto postępowanie w 15 nowych sprawach przeciwko decyzjom Komisji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

T-603/11, Ecologistas en Acción-CODA przeciwko Komisji || T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland i PAN Europe przeciwko Komisji || T-534/11, Schenker przeciwko Komisji

T-516/11, MasterCard i in. przeciwko Komisji || T-480/11, Technion – Israel Institute of Technology i Technion Research & Development przeciwko Komisji || T-362/11, Stichting Greenpeace Nederland i PAN Europe przeciwko Komisji

T-341/11, Ecologistas en Acción-CODA przeciwko Komisji || T-330/11, MasterCard i in. przeciwko Komisji || T-278/11, ClientEarth i inni przeciwko Komisji

T-211/11, Timab Industries i CFPR przeciwko Komisji || T-111/11, ClientEarth przeciwko Komisji || T-93/11, Stichting Corporate Europe Observatory przeciwko Komisji

T-14/11, Timab Industries i CFPR przeciwko Komisji || T-88/11, BIA Separations przeciwko Komisji || T-447/11, Catinis przeciwko Komisji

7.5.        W trzech przypadkach do Sądu wniesiono odwołanie od postanowień/wyroków Sądu.

C-208/11P, Internationaler Hilfsfonds przeciwko Komisji || C-554/11P, Internationaler Hilfsfonds przeciwko Komisji || Sprawa C-135/11 P, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds przeciwko Komisji

8.           Wnioski

Po 9 latach ciągłego wzrostu, w 2010 i 2011 r. liczba wniosków o udostępnienie dokumentów przedkładanych Komisji utrzymywała się na tym samym poziomie. Komisja przoduje wśród instytucji i organów Unii Europejskiej pod względem liczby rozpatrywanych wniosków, przetwarzając ich blisko 6500 rocznie.

Stabilizacja liczby wniosków może być wskazówką, że prawo dostępu do dokumentów jest wystarczająco znane obywatelom europejskim, społeczeństwu obywatelskiemu i podmiotom gospodarczym. W duchu traktatu lizbońskiego tego rodzaju świadomość otwiera drogę do intensywniejszej debaty publicznej i szerszego udziału w kształtowaniu polityki europejskiej.

Z drugiej strony potrzeba występowania z wnioskiem o dostęp do dokumentów zmniejszyła się w miarę jak Komisja zaczęła stopniowo proaktywnie ujawniać dokumenty i informacje za pośrednictwem rejestrów publicznych i na stronach internetowych.

W dużym stopniu osiągnięto cel aktywnej przejrzystości legislacji. Spora część wniosków o udzielenie dostępu i prawie wszystkie wnioski potwierdzające dotyczyły działań Komisji w dziedzinie kontroli stosowania prawa UE. Wnioski te muszą być rozpatrywane podczas trwania przedmiotowych postępowań. W takich przypadkach Komisja musi zachować równowagę między zapewnieniem przejrzystości swoich działań i ochroną innych praw, gwarantowanych przepisami prawa i orzecznictwem sądów europejskich.

ZAŁĄCZNIK

Dane statystyczne dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

1.           Liczba dokumentów umieszczonych w rejestrze

|| COM || C || OJ || PV || SEC || Ogółem

2011 || 2414 || 14025 || 131 || 93 || 3293 || 19956

wnioski wstępne

2.           Liczba wniosków otrzymanych i rozpatrzonych

|| 2009 || 2010 || 2011

Otrzymane wnioski || 5401 || 6361 || 6477

Udzielone odpowiedzi[5] [6] || 6636 || 7148 || 7075

Odpowiedzi udzielone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 || 5055 || 6127 || 6055

3.           Wyniki

            || 2009 || 2010 || 2011

Liczba || % || Liczba || % || Liczba || %

Dostęp przyznano || 4258 || 84,23 || 5034 || 82,16 || 4856 || 80,20

Dostępu odmówiono || 589 || 11,65 || 764 || 12,47 || 737 || 12,18

Dostęp częściowy || 208 || 4,11 || 329 || 5,37 || 462 || 7,62

Ogółem || 5055 || 100 || 6127 || 100 || 6055 || 100

Wnioski potwierdzające

4.           Liczba wniosków otrzymanych i rozpatrzonych

|| 2009 || 2010 || 2011

Otrzymane wnioski || 140 || 181 || 165

Odpowiedzi na wnioski || 134 || 152 || 162

Decyzje dotyczące wniosków potwierdzających na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 || 120 || 122 || 144

5.           Wyniki

|| 2009 || 2010 || 2011

Liczba || % || Liczba || % || Liczba || %

Potwierdzenie || 27 || 22,50 || 61 || 50 || 61 || 42,36

Częściowa zmiana || 33 || 27,50 || 42 || 34,43 || 62 || 43,05

Całkowita zmiana || 60 || 50 || 19 || 15,57 || 21 || 14,58

Ogółem || 120 || 100 || 122 || 100 || 144 || 100

(1) Odpowiedzi odmowne według zastosowanego wyjątku (%)

6.           Wnioski wstępne

|| 2009 || 2010 || 2011

Art. 4 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze – Ochrona bezpieczeństwa publicznego || 1,36 || 1,94 || 2,40

Art. 4 ust. 1 lit. a) tiret drugie – Ochrona obrony i spraw wojskowych || 0,54 || 0,14 || 0,39

Art. 4 ust. 1 lit. a) tiret trzecie – Ochrona stosunków międzynarodowych || 8,17 || 9,83 || 12,02

Art. 4 ust. 1 lit. a) tiret czwarte – Ochrona polityki finansowej, pieniężnej lub gospodarczej || 2,09 || 2,15 || 1,88

Art. 4 ust. 1 lit. b) – Ochrona prywatności i integralności osoby fizycznej || 6,99 || 9,76 || 8,90

Art. 4 ust. 2 tiret pierwsze – Ochrona interesów handlowych || 13,99 || 11,84 || 16,83

Art. 4 ust. 2 tiret drugie – Ochrona postępowania sądowego lub opinii prawnej || 9,81 || 7,32 || 6,76

Art. 4 ust. 2 tiret trzecie – Ochrona celu kontroli, dochodzenia lub audytu || 27,61 || 26,63 || 21,90

Art. 4 ust. 3 akapit pierwszy – Proces podejmowania decyzji – decyzja jeszcze niepodjęta || 17,80 || 16,80 || 17,15

Art. 4 ust. 3 akapit drugi - Proces podejmowania decyzji – decyzja już podjęta: opinie na użytek wewnętrzny jako część obrad i wstępnych konsultacji || 7,81 || 9,62 || 8,58

Art. 4 ust. 5 – Odmowa państwa członkowskiego/osoby trzeciej, będącej autorem dokumentu || 3,81 || 3,94 || 3,18

Ogółem || 100 || 100 || 100

7.           Wnioski potwierdzające

|| 2009 || 2010 || 2011

Art. 4 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze – Ochrona bezpieczeństwa publicznego || 2,55 || 2,67 || 1,33

Art. 4 ust. 1 lit. a) tiret drugie – Ochrona obrony i spraw wojskowych || 0 || 0 || 2,00

Art. 4 ust. 1 lit. a) tiret trzecie – Ochrona stosunków międzynarodowych || 4,38 || 6,67 || 4,67

Art. 4 ust. 1 lit. a) tiret czwarte – Ochrona polityki finansowej, pieniężnej lub gospodarczej || 3,28 || 3,33 || 3,34

Art. 4 ust. 1 lit. b) – Ochrona prywatności i integralności osoby fizycznej || 14,23 || 9,33 || 20,67

Art. 4 ust. 2 tiret pierwsze – Ochrona interesów handlowych || 17,52 || 16,67 || 14,66

Art. 4 ust. 2 tiret drugie – Ochrona postępowania sądowego lub opinii prawnej || 5,47 || 10 || 1,33

Art. 4 ust. 2 tiret trzecie – Ochrona celu kontroli, dochodzenia lub audytu || 25,91 || 32 || 32,68

Art. 4 ust. 3 akapit pierwszy – Proces podejmowania decyzji – decyzja jeszcze niepodjęta || 12,77 || 11,33 || 15,33

Art. 4 ust. 3 akapit drugi - Proces podejmowania decyzji – decyzja już podjęta: opinie na użytek wewnętrzny jako część obrad i wstępnych konsultacji || 13,87 || 8 || 4,00

Art. 4 ust. 5 – Odmowa państwa członkowskiego || - || - || -

Ogółem || 100 || 100 || 100

Podział wniosków

8.           Według kategorii społeczno-zawodowej wnioskodawców (%)

|| 2009 || 2010 || 2011

Środowisko akademickie || 21,29 || 23,24 || 25,73

Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy || 10,24 || 10,69 || 11,30

Społeczeństwo obywatelskie (grupy interesów, przemysł, organizacje pozarządowe itp.) || 9,85 || 8,18 || 8,59

Organy publiczne (inne niż instytucje UE) || 7,33 || 13,56 || 8,20

Inne instytucje UE || 3,77 || 8,32 || 8,15

Dziennikarze || 2,02 || 3,35 || 3,25

Nieokreślone || 45,5 || 32,68 || 34,78

Ogółem || 100 || 100 || 100

9.           Według pochodzenia geograficznego wniosków (%)

|| 2009 || 2010 || 2011

Belgia || 18,26 || 17,95 || 21,42

Włochy || 7,18 || 8,85 || 12,37

Niemcy || 16,61 || 16,62 || 12,27

Francja || 8,01 || 9,05 || 8,90

Zjednoczone Królestwo || 6,23 || 7,24 || 8,59

Hiszpania || 6,27 || 6,86 || 7,16

Niderlandy || 5,45 || 4,43 || 4,18

Polska || 2,86 || 2,76 || 2,68

Luksemburg || 1,71 || 1,99 || 2,12

Dania || 1,63 || 2,02 || 2,11

Szwecja || 2,13 || 2,18 || 1,81

Finlandia || 0,78 || 0,81 || 1,57

Austria || 1,98 || 2,08 || 1,38

Portugalia || 1,61 || 1,16 || 1,15

Grecja || 1,06 || 1,22 || 1,10

Irlandia || 0,72 || 1,49 || 1,02

Węgry || 0,70 || 0,89 || 0,96

Republika Czeska || 1,11 || 4,23 || 0,93

Bułgaria || 0,56 || 0,69 || 0,93

Rumunia || 0,93 || 1,11 || 0,87

Słowacja || 0,50 || 0,56 || 0,56

Litwa || 0,35 || 0,31 || 0,42

Słowenia || 0,39 || 0,52 || 0,31

Cypr || 0,20 || 0,20 || 0,25

Estonia || 0,17 || 0,09 || 0,19

Łotwa || 0,06 || 0,13 || 0,15

Malta || 0,30 || 0,22 || 0,12

Państwa europejskie spoza UE || 0,83 || 0,50 || 0,40

Ameryka Północna || 0,37 || 0,11 || 0,23

Australia i Nowa Zelandia || 0,07 || 0,09 || 0,03

Afryka || 0,20 || 0,05 || 0,02

Ameryka Południowa || 0,09 || 0,05 || 0,02

Azja || 0,19 || 0,04 || 0,06

Nieokreślone || 10,57 || 3,49 || 3,73

Ogółem || 100 || 100 || 100

10.         Według dziedziny zainteresowania (%)

Dyrekcja generalna/ Służba || 2009 || 2010 || 2011

SG – Sekretariat Generalny || 10,10 || 11,64 || 10,12

TAXUD – Podatki i unia celna || 6,20 || 5,30 || 7,80

COMP – Konkurencja || 7,03 || 9,07 || 6,99

SANCO – Zdrowie i konsumenci || 4,69 || 5,44 || 6,96

ENV – Środowisko[7] || 8,37 || 4,86 || 6,37

ENER – Energia || - || 2,91 || 5,86

MARKT – Rynek wewnętrzny i usługi || 7,27 || 6,14 || 5,72

ENTR – Przedsiębiorstwa i Przemysł || 4,55 || 4,48 || 4,84

HOME – Sprawy wewnętrzne || - || 1,63 || 4,74

TRADE – Handel || 2,08 || 3,06 || 3,47

DEVCO – Rozwój i Współpraca EuropeAid (poprzednio DEV + AIDCO) || 2,75 || 2,77 || 3,30

MOVE – Mobilność i transport || - || 3,13 || 3,02

SJ – Służba prawna || 1,80 || 2,68 || 2,76

AGRI – Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich || 4,07 || 3,15 || 2,62

JUST – Sprawiedliwość (poprzednio JLS)[8] || 7,74 || 6,75 || 2,54

RELEX – Stosunki zewnętrzne[9] || 2,25 || 3,29 || 2,39

HR - Zasoby Ludzkie i Bezpieczeństwo + OIB + OIL (Urzędy Infrastruktury i Logistyki w Brukseli i Luksemburgu) + PMO – Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych || 3,15 || 2,29 || 2,34

REGIO – Polityka regionalna || 3,67 || 3,06 || 2,29

CLIMA – Działania w dziedzinie Klimatu || - || 1,21 || 2,22

INFSO – Społeczeństwo informacyjne || 2,29 || 1,79 || 1,98

EMPL – Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne || 3,28 || 2,74 || 1,64

ECFIN – Sprawy gospodarcze i finansowe || 1,87 || 2,32 || 1,57

RTD – Badania naukowe i innowacje + JRC – Wspólne Centrum Badawcze || 1,74 || 1,82 || 1,27

COMM – Komunikacja || 0,41 || 0,74 || 1,26

EAC – Edukacja i kultura || 1,44 || 1,13 || 1,05

ELARG – Rozszerzenie || 1,74 || 1,47 || 1,04

BUDG – Budżet || 1,07 || 1,24 || 1,02

MARE - Gospodarka morska i rybołówstwo || 0,79 || 0,66 || 0,95

OP – Urząd Publikacji || 0,19 || 0,19 || 0,37

ECHO – Pomoc Humanitarna i Ochrona Ludności || 0,24 || 0,28 || 0,33

OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych || 0,24 || 0,27 || 0,25

EPSO - Europejski Urząd Doboru Kadr || 0,26 || 0,14 || 0,23

ESTAT – Eurostat || 0,11 || 0,31 || 0,20

DGT – Tłumaczenia pisemne || 0,13 || 0,36 || 0,14

CAB – Gabinety Komisarzy || 0,30 || 0,28 || 0,11

BEPA – Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej || 0,06 || 0,03 || 0,11

DIGIT – Informatyka || 0,07 || 0,09 || 0,09

IAS – Służba Audytu Wewnętrznego || 0,02 || 0,09 || 0,05

SCIC – Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji || 0,02 || 0,08 || 0,00

TREN[10] || 8,02 || 1,10 || -

Ogółem || 100 || 100 || 100

[1]               Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

[2]               „Dokumenty sensytywne to dokumenty pochodzące od instytucji lub ustanowionych przez nie agencji, od państw członkowskich, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, zaklasyfikowane jako »TRÈS SECRET/TOP SECRET«, »SECRET« lub »CONFIDENTIEL« zgodnie z przepisami obowiązującymi w zainteresowanej instytucji, które chronią podstawowe interesy Unii Europejskiej lub jednego lub większej liczby jej państw członkowskich w obszarach objętych zakresem art. 4 ust. 1 lit. a), w szczególności w obszarze bezpieczeństwa publicznego, obrony i spraw wojskowych” (art. 9 ust. 1).

[3]               Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych niżej wymienionych spraw można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=en.

[4]               Sprawa C-506/08 P, Królestwo Szwecji/MyTravel i Komisja z dnia 21 lipca 2011 r.

[5]               Należy zauważyć, że jeden wniosek może dotyczyć kilku dokumentów i w konsekwencji może wymagać kilku różnych odpowiedzi.

[6]               Należy zauważyć, że kategoria „udzielone odpowiedzi” obejmuje odpowiedzi udzielone poza zakresem rozporządzenia (WE) nr 10498/2001, na przykład odpowiedzi udzielone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

[7]               DG ENV zostało podzielone na DG ENV i DG CLIMA w 2010 r.

[8]               DG JLS zostało podzielone na DG JUST i DG HOME w 2010 r.

[9]               Większość działań DG RELEX przejęła z dniem 1 stycznia 2011 r. Europejska Służba Działań Zewnętrznych

[10]             DG TREN zostało podzielone na DG ENER i DG MOVE w 2010 r.

Top