Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0318

Wspólny system opodatkowania stosowany do odsetek oraz należności licencyjnych * Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (wersja przekształcona) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 196–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 353/196


Wtorek, 11 września 2012 r.
Wspólny system opodatkowania stosowany do odsetek oraz należności licencyjnych *

P7_TA(2012)0318

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (wersja przekształcona) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja – przekształcenie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0714),

uwzględniając art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0516/2011),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych (1),

uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 6 marca 2012 r. skierowane do Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0227/2012),

A.

mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.

zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.

zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKA

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 1 preambuły

(1)

Dyrektywę Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich kilkakrotnie zmieniono. Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, dyrektywa ta powinna zostać przekształcona.

(1)

Dyrektywę Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich kilkakrotnie zmieniono. Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, dyrektywa ta powinna zostać przekształcona. W dniu 19 kwietnia 2012 r. Parlament Europejski zaapelował o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, zwracając uwagę na oszustwa podatkowe poprzez hybrydowe instrumenty finansowe i wzywa państwa członkowskie do zapewnienia płynnej współpracy i koordynacji pomiędzy swoimi systemami podatkowymi w celu uniknięcia niezamierzonego braku opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 1 a preambuły (nowy)

 

(1a)

Stały wysoki deficyt publiczny jest ściśle związany z trwającym obecnie kryzysem społecznym, gospodarczym i finansowym.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 4 preambuły

(4)

Zniesienie opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych w państwie członkowskim, w którym powstają, pobieranego przez potrącenie u źródła lub poprzez jego naliczenie, jest najbardziej właściwym środkiem zniesienia wymienionych formalności i problemów oraz zapewnienia równości traktowania w zakresie opodatkowania między transakcjami krajowymi a transgranicznymi; zniesienie takich podatków jest szczególnie niezbędne w zakresie takich płatności dokonywanych między spółkami powiązanymi różnych państw członkowskich, jak również między stałymi zakładami takich spółek.

(4)

Zniesienie opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych w państwie członkowskim, w którym powstają, pobieranego przez potrącenie u źródła lub poprzez jego naliczenie, jest najbardziej właściwym środkiem zniesienia wymienionych formalności i problemów oraz zapewnienia równości traktowania w zakresie opodatkowania między transakcjami krajowymi a transgranicznymi; zniesienie takich podatków jest szczególnie niezbędne w zakresie takich płatności dokonywanych między spółkami powiązanymi różnych państw członkowskich, jak również między stałymi zakładami takich spółek w celu zapewnienia uproszczonego i bardziej przejrzystego systemu podatkowego .

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 5 preambuły

(5)

Niezbędne jest zapewnienie, aby odsetki oraz należności licencyjne były opodatkowane w państwie członkowskim tylko raz, a korzyści wynikające z niniejszej dyrektywy powinny wyłącznie mieć zastosowanie w przypadku faktycznego opodatkowania dochodu uzyskanego z płatności w państwie członkowskim spółki przyjmującej lub w państwie członkowskim, w którym znajduje się stały zakład będący odbiorcą płatności.

(5)

Niezbędne jest zapewnienie, aby odsetki oraz należności licencyjne były opodatkowane w państwie członkowskim tylko raz, a korzyści wynikające z niniejszej dyrektywy powinny wyłącznie mieć zastosowanie w przypadku faktycznego opodatkowania dochodu uzyskanego z płatności w państwie członkowskim spółki przyjmującej lub w państwie członkowskim, w którym znajduje się stały zakład będący odbiorcą płatności , bez możliwości wyłączenia z opodatkowania czy też możliwości zmiany bądź zastąpienia poprzez wpłacenie innego podatku .

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 12 preambuły

(12)

Ponadto niezbędne jest, aby nie stawiać przeszkód dla państw członkowskich w przyjmowaniu właściwych środków mających na celu zwalczanie nadużyć finansowych .

(12)

Ponadto niezbędne jest podjęcie odpowiednich kroków , by nie utrudniać państwom członkowskim zwalczania oszustw podatkowych, unikania zobowiązań podatkowych oraz nadużyć.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 20 a preambuły (nowy)

 

(20a)

Aby zapewnić sprawne wdrożenie przepisów tej dyrektywy oraz efektywność kosztową tego procesu, przedsiębiorstwa powinny sporządzać roczne sprawozdania finansowe oraz przedstawiać wszelkie niezbędne dane podatkowe w języku sprawozdawczości finansowej XBRL.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

1.   Odsetki lub należności licencyjne powstające w państwie członkowskim są zwolnione z wszelkich podatków nałożonych na te płatności w tym państwie członkowskim przez potrącenie u źródła lub przez naliczenie, pod warunkiem że właściciel odsetek lub należności licencyjnych jest spółką innego państwa członkowskiego lub stałym zakładem spółki państwa członkowskiego znajdującym się w innym państwie członkowskim oraz faktycznie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodu uzyskanego z tych płatności w tym innym państwie członkowskim .

1.   Odsetki lub należności licencyjne powstające w państwie członkowskim są zwolnione z wszelkich podatków nałożonych na te płatności w tym państwie członkowskim przez potrącenie u źródła lub przez naliczenie, pod warunkiem że właściciel odsetek lub należności licencyjnych jest spółką innego państwa członkowskiego lub stałym zakładem spółki państwa członkowskiego znajdującym się w innym państwie członkowskim oraz faktycznie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodu uzyskanego z tych płatności w tym innym państwie członkowskim w wysokości nie niższej niż 70 % średniej ustawowej stawki podatku od osób prawnych obowiązującej w państwach członkowskich, bez możliwości wyłączenia z opodatkowania czy też możliwości zmiany bądź zastąpienia poprzez wpłacenie innego podatku . Odsetki lub należności licencyjne nie są zwolnione z podatku w państwie członkowskim, w którym są one naliczane, jeżeli wypłata nie jest objęta podatkiem zgodnie z krajowym prawem podatkowym, któremu podlega właściciel praw, z powodu innej kwalifikacji płatności (instrumenty hybrydowe) lub innej kwalifikacji płatnika i beneficjenta (jednostki hybrydowe).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 3

3.   Zakład stały jest uznany za płatnika odsetek lub należności licencyjnych tylko w takim zakresie, w jakim te płatności stanowią wydatki poniesione na potrzeby działalności zakładu stałego .

3.   Zakład stały jest uznany za płatnika odsetek lub należności licencyjnych tylko w takim zakresie, w jakim te płatności stanowią wydatki poniesione na potrzeby działalności zakładu stałego. Tylko zakład stały, który wykonał swoje zobowiązania podatkowe, uznaje się za beneficjenta zwolnień od podatku lub korzyści podatkowych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (ii)

(ii)

druga spółka ma minimalny udział w wysokości 10 % w kapitale pierwszej spółki, lub

(ii)

druga spółka ma minimalny udział w wysokości 25 % w kapitale pierwszej spółki, lub

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (iii)

(iii)

trzecia spółka ma minimalny udział w wysokości 10 % zarówno w kapitale pierwszej, jak i drugiej spółki.

(iii)

trzecia spółka ma minimalny udział w wysokości 25 % zarówno w kapitale pierwszej, jak i drugiej spółki.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – tytuł

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

2.   Państwa członkowskie mogą , w przypadku transakcji, których zasadniczą przyczyną lub jedną z zasadniczych przyczyn jest uchylenie się od podatków, unikanie płacenia podatków lub nadużycie , cofnąć korzyści wynikające z niniejszej dyrektywy lub odmówić zastosowania niniejszej dyrektywy.

2.   Państwa członkowskie, w przypadku transakcji, których zasadniczą przyczyną lub jedną z zasadniczych przyczyn jest oszustwo podatkowe, uchylanie się od podatków, nadużycie podatkowe lub unikanie płacenia podatków, mogą cofnąć korzyści wynikające z niniejszej dyrektywy lub odmówić zastosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania przepisów art. 1 ust. 1 i 3, art. 2 lit. c) i d) oraz załącznika I część A najpóźniej do dnia 1 stycznia 2012 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą .

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania przepisów art. 1 ust. 1 i 3, art. 2 lit. c) i d) oraz załącznika I część A najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą .

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

 

2a.     Przedsiębiorstwa sporządzają roczne sprawozdania finansowe oraz przedstawiają wszelkie niezbędne dane podatkowe w języku sprawozdawczości finansowej XBRL.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7

Do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja składa Radzie sprawozdanie w sprawie wpływu gospodarczego niniejszej dyrektywy.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie wpływu gospodarczego niniejszej dyrektywy.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa nie narusza stosowania przepisów krajowych lub przepisów opartych na umowach, które wykraczają poza przepisy niniejszej dyrektywy i mają na celu zniesienie lub ograniczenie podwójnego opodatkowania odsetek i należności licencyjnych.

Niniejsza dyrektywa nie narusza stosowania przepisów krajowych lub przepisów opartych na umowach, które wykraczają poza przepisy niniejszej dyrektywy i mają na celu zniesienie lub ograniczenie podwójnego opodatkowania i podwójnego braku opodatkowania odsetek i należności licencyjnych.


(1)  Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


Top