EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0103

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych (CON/2012/103)

OJ C 70, 9.3.2013, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 70/2


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniach 11 i 18 września 2012 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek, odpowiednio, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt rozporządzenia zawiera postanowienia mające wpływ na przyczynianie się Europejskiego Systemu Banków Centralnych do należytego wykonywania polityk w odniesieniu do stabilności systemu finansowego, zgodnie z art. 127 ust. 5 Traktatu. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi ogólne

EBC z zadowoleniem przyjmuje projekt rozporządzenia, jako że jego celem jest zwiększenie przejrzystości detalicznych produktów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom indywidualnym zrozumienia kluczowych cech i rodzajów ryzyka związanych z produktami inwestycyjnymi oraz porównania cech różnych produktów. Odpowiednie wymogi w zakresie ujawniania informacji wspierają ochronę konsumenta, co odgrywa kluczową rolę w zachowaniu stabilności system finansowego.

Uwagi szczegółowe

1.   Spójność z innymi inicjatywami ustawodawczymi Unii Europejskiej

1.1.

Wymogom w zakresie ujawniania informacji powinny towarzyszyć odpowiednie kompetencje nadzorcze, zarówno na poziomie krajowym jak i na poziomie Unii, do zakazania lub wprowadzenia ograniczeń w zakresie wprowadzania na rynek, dystrybucji lub sprzedaży określonych instrumentów finansowych w przypadku zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, stabilności całego systemu finansowego lub części tego systemu lub ochrony inwestorów (2). EBC podkreśla znaczenie zapewnienia, aby prawo Unii w obszarze usług finansowych gwarantowało Europejskim Urzędom Nadzoru oraz właściwym organom krajowym odpowiednie uprawnienia w zakresie interwencji. W szczególności nadzorcy bankowi i ubezpieczeniowi mogą otrzymać uprawnienia w zakresie interwencji podobne do tych, jakie zostały przyznane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) oraz właściwym organom krajowym na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EMIR) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (zwanego dalej „projektem rozporządzenia MiFIR”) (3).

1.2.

Poza harmonizacją informacji przekazywanych przed zawarciem umowy, wprowadzaną przez projekt rozporządzenia, EBC zaleca także ujednolicenie wymogów w zakresie praktyk rynkowych dotyczących sprzedaży produktów finansowych we wszystkich sektorach usług finansowych, w tym – tam, gdzie ma to zastosowanie – w sposób zgodny z już zaproponowanymi środkami (4).

1.3.

I wreszcie należy zapewnić równe warunki konkurencji pomiędzy różnymi typami produktów inwestycyjnych, aby uniknąć arbitrażu regulacyjnego ze szkodą dla produktów inwestycyjnych nieobjętych zakresem projektu rozporządzenia, takich jak niekompleksowe instrumenty finansowe. Wymogi w zakresie ujawniania informacji dotyczące innych kategorii produktów finansowych zgodnie z istniejącymi przepisami prawa Unii powinny zostać uzupełnione standardowymi dokumentami zawierającymi kluczowe informacje, wprowadzanymi projektem rozporządzenia. Może to w szczególności dotyczyć produktów objętych zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (5) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (6).

2.   Obowiązek sporządzania dokumentów zawierających kluczowe informacje

Projekt rozporządzenia nakłada obowiązek sporządzania dokumentów zawierających kluczowe informacje na twórców produktów inwestycyjnych, którzy ponoszą odpowiedzialność także na podstawie przekazanych informacji (7). Inwestorzy indywidualni pozostają jednak w bezpośrednim kontakcie z dystrybutorami, a nie z twórcami produktów inwestycyjnych. Dlatego też dystrybutor produktu inwestycyjnego powinien także ponosić odpowiedzialność za zapewnienie inwestorowi indywidualnemu efektywnej możliwości złożenia skargi przeciwko twórcy i wszczęcia procedury dochodzenia roszczeń w odniesieniu do dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Ponadto EBC uważa, że proponowane rozwiązanie powinno zapewniać skuteczne procedury dochodzenia roszczeń również w przypadku sporów transgranicznych, w szczególności w sytuacji, gdy twórca ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

3.   Treść dokumentów zawierających kluczowe informacje

EBC zaleca, aby projekt rozporządzenia w sposób wyraźny nakładał obowiązek uwzględnienia w dokumencie zawierającym kluczowe informacje następujących elementów: i) ryzyka kontrahenta, ryzyka operacyjnego i ryzyka płynności związanych z produktem inwestycyjnym; ii) wrażliwości wyników danego produktu na wystąpienie warunków skrajnych oraz iii) składnika produktu wykorzystującego dźwignię finansową, o ile składnik ten może zwielokrotnić mogące wystąpić ryzyka. Takie dodatkowe informacje sprawią, że dokument zawierający kluczowe informacje nie będzie zmuszał inwestorów do nadmiernego kierowania się przeszłymi wynikami produktu oraz będzie przedstawiał kompletny i uczciwy obraz ryzyka związanego z produktem inwestycyjnym.

4.   Sankcje i środki administracyjne

EBC zaleca, aby projekt rozporządzenia został zmieniony w sposób zapewniający harmonizację z innymi proponowanymi aktami prawa Unii (8) wprowadzającymi sankcje administracyjne, w szczególności poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących administracyjnych sankcji finansowych.

Propozycje zmian w projekcie rozporządzenia wraz z ich uzasadnieniem zostały zawarte w załączniku.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 11 grudnia 2012 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  COM(2012) 352 final.

(2)  Zob. pkt 21.1 opinii EBC CON/2012/21 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie: (i) projektu dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; (ii) projektu rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EMIR) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji; (iii) projektu dyrektywy w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku oraz (iv) projektu rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz.U. C 161 z 7.6.2012, s. 3). Opinie EBC są publikowane na stronie internetowej EBC pod adresem: http://www.ecb.europa.eu.

(3)  COM(2011) 652 wersja ostateczna, zob. art. 31 i 32.

(4)  Zob. na przykład zasady dotyczące dozwolonego zakresu usług polegających wyłącznie na realizacji zleceń klientów (execution-only), oferowanych przez firmy inwestycyjne, zawarte w art. 25 ust. 3 projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, COM(2011) 656 wersja ostateczna (zwanego dalej „projektem MiFID”).

(5)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

(6)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1. Zob. w szczególności art. 183 do 185.

(7)  Zob. art. 5 projektu rozporządzenia.

(8)  Zob. art. 75 ust. 2 lit. e) i f) projektu MiFID. Zob. również art. 99a ust. 2 lit. e) i f) wprowadzane do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32) przez projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń i sankcji, COM(2012) 350 final (zwany dalej „projektem dyrektywy UCITS V”).


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Artykuł 25

„Artykuł 25

1.   W terminie czterech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten obejmuje ogólną analizę praktycznego stosowania przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu z należytym uwzględnieniem zmian na rynku produktów inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych. W odniesieniu do UCITS zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia się, czy należy przedłużyć okres obowiązywania przepisów przejściowych ustanowionych w art. 24 niniejszego rozporządzenia, czy też – po określeniu wszelkich koniecznych dostosowań – przepisy dotyczące kluczowych informacji dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione przepisami dotyczącymi dokumentu zawierającego kluczowe informacje przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu lub uznane za równoważne tym przepisom. W ramach tego przeglądu rozpatruje się również kwestię ewentualnego rozszerzenia zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia na inne produkty finansowe.

2.   Po odbyciu konsultacji ze Wspólnym Komitetem Europejskich Urzędów Nadzoru Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, któremu w stosownym przypadku towarzyszy wniosek ustawodawczy.”

„Artykuł 25

1.   Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przeprowadzi przegląd ustawodawstwa Unii w obszarze usług finansowych w celu dokonania oceny zasadności: i) wprowadzenia standardowych dokumentów zawierających kluczowe informacje zgodnie z zasadami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do kategorii instrumentów finansowych nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do produktów objętych zakresem dyrektywy 2003/71/WE i dyrektywy 2009/138/WE; ii) wprowadzenia zharmonizowanych wymogów w zakresie praktyk rynkowych dotyczących sprzedaży produktów finansowych oraz iii) przyznania Europejskim Urzędom Nadzoru i właściwym organom krajowym uprawnień w zakresie interwencji w odniesieniu do określonych kategorii produktów finansowych, w tym poprzez zakazy dotyczące poszczególnych produktów wprowadzane w interesie ochrony konsumentów i stabilności finansowej, z uwzględnieniem uprawnień wprowadzonych w tym zakresie przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr xx/xx z dnia [data] w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie [EMIR] w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (2).

1 2.   W terminie czterech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten obejmuje ogólną analizę praktycznego stosowania przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu z należytym uwzględnieniem zmian na rynku produktów inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych. W odniesieniu do UCITS zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia się, czy należy przedłużyć okres obowiązywania przepisów przejściowych ustanowionych w art. 24 niniejszego rozporządzenia, czy też – po określeniu wszelkich koniecznych dostosowań – przepisy dotyczące kluczowych informacji dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione przepisami dotyczącymi dokumentu zawierającego kluczowe informacje przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu lub uznane za równoważne tym przepisom. W ramach tego przeglądu rozpatruje się również kwestię ewentualnego rozszerzenia zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia na inne produkty finansowe.

2 3.   Po odbyciu konsultacji ze Wspólnym Komitetem Europejskich Urzędów Nadzoru Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, któremu w stosownym przypadku towarzyszy wniosek ustawodawczy.

Uzasadnienie

Należy zapewnić równe warunki konkurencji pomiędzy różnymi typami produktów inwestycyjnych, aby uniknąć arbitrażu regulacyjnego ze szkodą dla produktów inwestycyjnych nieobjętych zakresem projektu rozporządzenia, takich jak niekompleksowe instrumenty finansowe. Wymogi w zakresie ujawniania informacji dotyczące innych kategorii produktów finansowych zgodnie z istniejącymiprzepisami prawa Unii powinny zostać uzupełnione standardowymi dokumentami zawierającymi kluczowe informacje, wprowadzanymi projektem rozporządzenia. Podobnie zharmonizowane powinny zostać wymogi w zakresie praktyk rynkowych dotyczące sprzedaży szeroko zdefiniowanej gamy produktów finansowych. Europejskim Urzędom Nadzoru oraz właściwym organom krajowym należy jednocześnie przyznać uprawnienia w zakresie interwencji w odniesieniu do określonych kategorii produktów finansowych, w tym poprzez dotyczące ich zakazy mające na celu ochronę inwestorów i względy stabilności finansowej. W tym zakresie należy uwzględnić efekt trwającego procesu legislacyjnego, w którym takie wymogi dotyczące praktyk rynkowych oraz uprawnienia nadzorcze w zakresie interwencji mają być wprowadzone za pośrednictwem projektu rozporządzenia MiFIR.

Zmiana nr 2

Artykuł 8 ust. 2

„2.   Dokument zawierający kluczowe informacje zawiera następujące informacje:

a)

w części znajdującej się na początku dokumentu – nazwę produktu inwestycyjnego i tożsamość twórcy produktu inwestycyjnego;

b)

w części zatytułowanej »Charakterystyka produktu inwestycyjnego« – określenie charakteru i głównych cech produktu inwestycyjnego, w tym:

(i)

rodzaju produktu inwestycyjnego;

(ii)

jego celów i środków osiągnięcia tych celów;

(iii)

wskazanie, czy twórca produktu inwestycyjnego dąży do osiągnięcia szczególnych wyników w zakresie ochrony środowiska, wyników społecznych lub wyników w zakresie ładu korporacyjnego, czy to w odniesieniu do prowadzonej przez siebie działalności, czy też w odniesieniu do produktu inwestycyjnego, a jeśli tak, wskazanie wyników, do których osiągnięcia dąży, oraz sposobów ich osiągnięcia;

(iv)

w przypadku gdy produkt inwestycyjny zapewnia świadczenia ubezpieczeniowe – szczegółowych informacji na temat tych świadczeń;

(v)

okresu trwania produktu inwestycyjnego, jeśli jest znany;

(vi)

scenariuszy w zakresie wyników, jeśli jest to zasadne, uwzględniając charakter produktu;

c)

w części zatytułowanej »Możliwość utraty zainwestowanych środków« – krótką informację na temat tego, czy możliwa jest strata kapitału, w tym informacje na temat:

(i)

wszelkich zapewnionych gwarancji lub innych środków ochrony kapitału, a także ich ograniczeń;

(ii)

tego, czy produkt inwestycyjny objęty jest systemem rekompensat lub gwarancji;

(d)

w części zatytułowanej »Przeznaczenie produktu« – wskazanie zalecanego minimalnego okresu posiadania danego produktu oraz oczekiwanego profilu płynności produktu, w tym możliwości i warunków jego przedterminowego zbycia, z uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku produktu inwestycyjnego i zmian na rynku pożądanych w kontekście danego produktu;

(e)

w części zatytułowanej »Ryzyko i możliwe zyski« – profil ryzyka i zysku produktu inwestycyjnego, w tym ogólny wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia dotyczące szczególnych ryzyk, które mogły nie zostać w pełni uwzględnione w tym ogólnym wskaźniku;

f)

w części zatytułowanej »Koszty« – koszty związane z inwestycją w dany produkt inwestycyjny, obejmujące tak bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik tych kosztów;

g)

w części zatytułowanej »Wyniki historyczne« – informacje na temat wyników produktu inwestycyjnego w przeszłości, jeśli jest to zasadne, uwzględniając charakter produktu, oraz długość okresu, dla którego istnieją dane historyczne;

h)

w przypadku produktów emerytalnych, w części zatytułowanej »Możliwe korzyści w momencie przejścia na emeryturę« – prognozy możliwych przyszłych wyników.”

„2.   Dokument zawierający kluczowe informacje zawiera następujące informacje:

a)

w części znajdującej się na początku dokumentu – nazwę produktu inwestycyjnego i tożsamość twórcy produktu inwestycyjnego;

b)

w części zatytułowanej «Charakterystyka produktu inwestycyjnego« – określenie charakteru i głównych cech produktu inwestycyjnego, w tym:

(i)

rodzaju produktu inwestycyjnego;

(ii)

jego celów i środków osiągnięcia tych celów;

(iii)

wskazanie, czy twórca produktu inwestycyjnego dąży do osiągnięcia szczególnych wyników w zakresie ochrony środowiska, wyników społecznych lub wyników w zakresie ładu korporacyjnego, czy to w odniesieniu do prowadzonej przez siebie działalności, czy też w odniesieniu do produktu inwestycyjnego, a jeśli tak, wskazanie wyników, do których osiągnięcia dąży, oraz sposobów ich osiągnięcia;

(iv)

w przypadku gdy produkt inwestycyjny zapewnia świadczenia ubezpieczeniowe – szczegółowych informacji na temat tych świadczeń;

(v)

okresu trwania produktu inwestycyjnego, jeśli jest znany;;

(vi)

scenariuszy w zakresie wyników, jeśli jest to zasadne, uwzględniając charakter produktu;

c)

w części zatytułowanej »Możliwość utraty zainwestowanych środków« – krótką informację na temat tego, czy możliwa jest strata kapitału, w tym informacje na temat:

(i)

wszelkich zapewnionych gwarancji lub innych środków ochrony kapitału, a także ich ograniczeń;

(ii)

tego, czy produkt inwestycyjny objęty jest systemem rekompensat lub gwarancji;

d)

w części zatytułowanej »Przeznaczenie produktu« – wskazanie zalecanego minimalnego okresu posiadania danego produktu oraz oczekiwanego profilu płynności produktu, w tym możliwości i warunków jego przedterminowego zbycia, z uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku produktu inwestycyjnego i zmian na rynku pożądanych w kontekście danego produktu;

e)

w części zatytułowanej »Ryzyko i możliwe zyski« – profil ryzyka i zysku produktu inwestycyjnego, w tym ogólny wskaźnik tego profilu, oraz ostrzeżenie o tym, że na zysk z produktu negatywny wpływ mogą mieć wyszczególnione ryzyka, po którym następuje opis:

(i)

ryzyka kontrahenta, ryzyka operacyjnego i ryzyka płynności związanych z produktem;

(ii)

wrażliwości wyników danego produktu na wystąpienie warunków skrajnych;

(iii)

składnika produktu wykorzystującego dźwignię finansową, o ile składnik ten może zwielokrotnić ryzyko;

(iv)

oraz ostrzeżenia dotyczące innych szczególnych ryzyk, które mogły nie zostać w pełni uwzględnione w tym ogólnym wskaźniku;

f)

w części zatytułowanej »Koszty« – koszty związane z inwestycją w dany produkt inwestycyjny, obejmujące tak bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik tych kosztów;

g)

w części zatytułowanej »Wyniki historyczne« – informacje na temat wyników produktu inwestycyjnego w przeszłości, jeśli jest to zasadne, uwzględniając charakter produktu, oraz długość okresu, dla którego istnieją dane historyczne, w tym ostrzeżenie, że wyniki produktu inwestycyjnego w przeszłości nie gwarantują przyszłych efektów inwestycji oraz że ryzyka, o których mowa w innych częściach dokumentu zawierającego kluczowe informacje, mogą mieć zasadniczy negatywny wpływ na inwestycję;

h)

w przypadku produktów emerytalnych, w części zatytułowanej »Możliwe korzyści w momencie przejścia na emeryturę« – prognozy możliwych przyszłych wyników.”

Uzasadnienie

Proponowane dodatkowe informacje sprawią, że dokument zawierający kluczowe informacje nie będzie zmuszał inwestorów do nadmiernego kierowania się przeszłymi wynikami produktu oraz będzie przedstawiał kompletny i uczciwy obraz ryzyka związanego z produktem inwestycyjnym.

Zmiana nr 3

Artykuł 14

„Artykuł 14

Twórca produktu inwestycyjnego ustanawia odpowiednie procedury i mechanizmy, które gwarantują inwestorowi indywidualnemu, który złożył skargę w odniesieniu do dokumentu zawierającego kluczowe informacje, otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w odpowiednio krótkim terminie i w należyty sposób.”

„Artykuł 14

Twórca produktu inwestycyjnego i dystrybutor ustanawia odpowiednie procedury i mechanizmy, które gwarantują: i) inwestorowi indywidualnemu efektywną możliwość złożenia skargi przeciwko twórcy produktu inwestycyjnego i tym samym wszczęcia procedury dochodzenia roszczeń; ii) inwestorowi indywidualnemu, który złożył skargę w odniesieniu do dokumentu zawierającego kluczowe informacje, otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w odpowiednio krótkim terminie i w należyty sposób oraz iii) dostępność skutecznej procedury dochodzenia roszczeń dla inwestorów detalicznych również w przypadku sporów transgranicznych, w szczególności w sytuacji gdy twórca produktu inwestycyjnego ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.”

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nakłada obowiązek sporządzania dokumentów zawierających kluczowe informacje na twórców produktów inwestycyjnych, którzy ponoszą odpowiedzialność także na podstawie przekazanych informacji. Inwestorzy indywidualni pozostają jednak w bezpośrednim kontakcie z dystrybutorami, a nie z twórcami produktów inwestycyjnych. Dlatego też dystrybutor produktu inwestycyjnego powinien także ponosić odpowiedzialność za zapewnienie inwestorowi indywidualnemu efektywnej możliwości złożenia skargi przeciwko twórcy i wszczęcia procedury dochodzenia roszczeń w odniesieniu do dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Procedury dochodzenia roszczeń powinny być także skuteczne w przypadku sporów transgranicznych, w szczególności w sytuacji gdy twórca produktu inwestycyjnego ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

Zmiana nr 4

Artykuł 19 ust. 2

„2.   Państwa członkowskie zapewniają posiadanie przez właściwe organy uprawnień do nakładania przynajmniej następujących sankcji i środków administracyjnych:

a)

zakazu wprowadzania produktu inwestycyjnego na rynek;

b)

nakazu wstrzymującego wprowadzanie produktu inwestycyjnego na rynek;

c)

ostrzeżenia podawanego do publicznej wiadomości, wskazującego tożsamość odpowiedzialnej osoby i charakter naruszenia;

d)

nakazu publikacji nowej wersji dokumentu zawierającego kluczowe informacje.”

„2.   Państwa członkowskie zapewniają posiadanie przez właściwe organy uprawnień do nakładania przynajmniej następujących sankcji i środków administracyjnych:

a)

zakazu wprowadzania produktu inwestycyjnego na rynek;

b)

nakazu wstrzymującego wprowadzanie produktu inwestycyjnego na rynek;

c)

ostrzeżenia podawanego do publicznej wiadomości, wskazującego tożsamość odpowiedzialnej osoby i charakter naruszenia;

d)

nakazu publikacji nowej wersji dokumentu zawierającego kluczowe informacje;

e)

w przypadku osoby prawnej – administracyjnych sankcji finansowych w wysokości do 10 % całkowitego rocznego obrotu tej osoby prawnej w poprzednim roku obrotowym; jeżeli osoba prawna jest podmiotem zależnym od jednostki dominującej, odpowiednim całkowitym rocznym obrotem jest całkowity roczny obrót wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego ostatecznej jednostki dominującej za poprzedni rok obrotowy;

f)

w przypadku osoby fizycznej – administracyjnych sankcji finansowych w wysokości do 5 000 000 EUR lub, w państwach członkowskich, których oficjalną walutą nie jest euro, odpowiednika tej kwoty w walucie krajowej na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.”

Uzasadnienie

Proponowane zmiany zapewnią harmonizację nakładania administracyjnych sankcji finansowych z innymi projektami aktów prawa Unii, w szczególności projektem MiFID i projektem dyrektywy UCITS V.


(1)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.

(2)  Dz.U. L …, s. ….


Top