EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0010

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz zmieniającej dyrektywę 2007/14/WE (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 93/2


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz zmieniającej dyrektywę 2007/14/WE

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 30 listopada 2011 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz zmieniającej dyrektywę 2007/14/WE (1) (zwanej dalej „projektem dyrektywy”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt dyrektywy zawiera postanowienia mające wpływ na przyczynianie się przez Europejski System Banków Centralnych do należytego wykonywania przez właściwe organy polityk w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi oraz stabilności systemu finansowego zgodnie z art. 127 ust. 5 Traktatu. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi ogólne:

Projekt dyrektywy zmienia dyrektywę 2004/109/WE (2) w celu osiągnięcia m.in. następujących celów regulacyjnych:

1)

Ograniczenie obciążenia sprawozdawczego emitentów papierów wartościowych notowanych na giełdzie poprzez wyeliminowanie lub zharmonizowanie niektórych wymogów sprawozdawczych. Projekt dyrektywy znosi wymóg podawania do wiadomości publicznej śródrocznych sprawozdań zarządu w celu zmniejszenia obciążenia sprawozdawczego, które stało się nadmierne zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (3). EBC zasadniczo popiera te zmiany, jakkolwiek jest zdania, że instytucje finansowe powinny nadal być zobowiązane do podawania do wiadomości publicznej śródrocznych sprawozdań zarządu, ponieważ może to przyczynić się do zwiększenia zaufania publicznego do tych instytucji i zachowania stabilności finansowej (4). Jednocześnie w drodze standardów technicznych opracowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) należy ujednolicić standardowe formularze i wzory stosowane do sporządzania sprawozdań zarządu i śródrocznych sprawozdań zarządu. Ujednolicić poprzez przyjęcie standardów technicznych należy również zawartość sprawozdań finansowych dołączanych do sprawozdań zarządu i śródrocznych sprawozdań zarządu (5).

2)

Zapewnienie skutecznego egzekwowania obowiązku sprawozdawczego dotyczącego nabycia znaczących pakietów akcji, w tym nabycia przy użyciu finansowych instrumentów pochodnych. Projekt dyrektywy wprowadza obowiązek sprawozdawczy dotyczący instrumentów finansowych, których efekt ekonomiczny jest podobny do prawa ich posiadacza do nabycia akcji bazowych przedsiębiorstwa notowanego na giełdzie, w tym również wtedy, gdy ten efekt ekonomiczny jest osiągany bez formalnego porozumienia pomiędzy posiadaczem instrumentów finansowych a jego kontrahentem (6). W związku z powyższym projekt dyrektywy nakłada obowiązek sprawozdawczy na trzy kategorie pakietów akcji: a) znaczące pakiety akcji lub znaczące pakiety praw głosu (7); b) pakiety instrumentów o efekcie odpowiadającym pakietom wskazanym w kategorii pierwszej (8) oraz c) skonsolidowane pakiety należące do dwóch poprzednich kategorii (9). EBC zgadza się z tą zmianą, popierając przy tym utrzymanie istniejących wyłączeń z obowiązków sprawozdawczych, w tym wyłączeń pakietów dotyczących działalności animatorów rynku.

3)

Zwiększenie dostępu do informacji finansowych ujawnianych przez emitentów. Projekt dyrektywy przekazuje Komisji uprawnienia do przyjmowania środków, jak również standardów technicznych opracowanych przez EUNGiPW, które: a) wprowadzają zasady dotyczące interoperacyjności, mające zastosowanie do krajowych urzędowo ustanowionych systemów zbierających informacje regulowane od emitentów papierów wartościowych notowanych na giełdzie oraz b) ułatwiają stworzenie centralnego punktu dostępu do takich informacji regulowanych na poziomie Unii (10). EBC popiera te zmiany, przedstawia jednak szereg propozycji zmierzających do zwiększenia ich skuteczności i precyzji legislacyjnej (11).

Propozycje zmian w projekcie dyrektywy wraz z ich uzasadnieniem zostały zawarte w załączniku.

Sporządzono we Frankfurt nad Menem, dnia 10 lutego 2012 r.

Vítor CONSTÂNCIO

Wiceprezes EBC


(1)  COM(2011) 683 wersja ostateczna.

(2)  Dyrektywa 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38).

(3)  Zob. art. 1 ust. 5 i 6 projektu dyrektywy.

(4)  Zob. zmiany nr 1, 2 i 5 w załączniku.

(5)  Zob. zmiany nr 3 i 4 w załączniku.

(6)  Zob. art. 1 ust. 8 projektu dyrektywy.

(7)  Zob. art. 9–10 dyrektywy 2004/109/WE.

(8)  Zob. art. 13 dyrektywy 2004/109/WE.

(9)  Zob. art. 13a dyrektywy 2004/109/WE wprowadzony przez art. 1 ust. 9 projektu dyrektywy.

(10)  Zob. art. 1 ust. 12 i 13 projektu dyrektywy.

(11)  Zob. zmiany nr 6, 7 i 8 w załączniku.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Motyw 5 projektu dyrektywy

„(5)

W celu zapewnienia skutecznego ograniczenia obciążeń administracyjnych w całej Unii państwa członkowskie nie powinny już mieć możliwości nakładania w swoim ustawodawstwie krajowym obowiązku publikowania śródrocznych sprawozdań zarządu.”

„(5)

W celu zapewnienia skutecznego ograniczenia obciążeń administracyjnych w całej Unii państwa członkowskie nie powinny już mieć możliwości nakładania w swoim ustawodawstwie krajowym ogólnego obowiązku podawania do wiadomości publicznej śródrocznych sprawozdań zarządu. Wymóg ten powinien zostać utrzymany w odniesieniu do instytucji finansowych tylko w sytuacji, gdy wyższe standardy przejrzystości są podyktowane względami stabilności finansowej. Ponadto wszystkie kategorie emitentów powinny nadal mieć możliwość podawania do wiadomości publicznej śródrocznych sprawozdań zarządu lub sprawozdań kwartalnych na zasadzie dobrowolności lub w sytuacji, gdy wymaga tego regulamin systemu obrotu w ramach określonego standardu notowań.

Uzasadnienie

Zniesienie wymogu podawania do wiadomości publicznej śródrocznych sprawozdań zarządu nie powinno mieć zastosowania do instytucji finansowych. W tym zakresie należy utrzymać wyższe standardy przejrzystości, które wzmacniają zaufanie do instytucji finansowych i wspierają stabilność finansową. Niniejsza zmiana jest powiązana ze zmianami nr 2 i 5.

Ponadto wprowadzane zmiany nie powinny uniemożliwiać wszystkim emitentom podawania do wiadomości publicznej śródrocznych sprawozdań zarządu lub sprawozdań kwartalnych na zasadzie dobrowolności lub w sytuacji, gdy emitent czyni to w celu zapewnienia zgodności ze standardami notowań określonymi przez dany system obrotu, bowiem ujawnianie takich informacji odpowiada na zgłaszane przez niektóre kategorie inwestorów zapotrzebowanie na zwiększony poziom przejrzystości emitentów. Taka możliwość upubliczniania bardziej kompleksowych informacji przyczynia się do sprawnego funkcjonowania rynków kapitałowych i powinna zostać utrzymana.

Zmiana nr 2

Artykuł 1 ust. 1 projektu dyrektywy

„(1)   w art. 2 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(c)

dodaje się lit. q) w brzmieniu:

»q)

‘formalna umowa’ oznacza umowę wiążącą zgodnie z obowiązującymi przepisami.«.”

„(1)   w art. 2 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(c)

lit. o) otrzymuje brzmienie:

»(o)

‘instytucja kredytowa’ oznacza przedsiębiorstwo zdefiniowane w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr xx/xx w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (7) «;

d)

dodaje się lit. q) w brzmieniu:

»q)

‘instytucja finansowa’ oznacza podmiot, który otrzymał zezwolenie na wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalności określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady xx/xx/UE z dnia [data] w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego (8), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr xx/xx z dnia [data] w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającym rozporządzenie nr xx/xx z dnia [data] w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (9), dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (10), dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (11), dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/41/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (12) oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (13).

e)

dodaje się lit. r) w brzmieniu:

»(r)

‘formalna umowa’ oznacza umowę wiążącą zgodnie z obowiązującymi przepisami.«.”

Uzasadnienie

EBC proponuje, by w odniesieniu do instytucji finansowych nie znosić wymogu podawania do wiadomości publicznej śródrocznych sprawozdań zarządu (zob. zmiany nr 1 i 5). W związku z tym do projektu dyrektywy należy wprowadzić definicję „instytucji kredytowej”. Ponadto należy uaktualnić zawartą w dyrektywie 2004/109/WE definicję „instytucji kredytowej”, która odnosi się do dyrektywy 2000/12/WE, tak by odnosiła się do projektu rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Zmiana nr 3

Artykuł 1 ust. 3 projektu dyrektywy.

„(3)   w art. 4 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

»7.   Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwany dalej EUNGiPW) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (14) wydaje wytyczne, w tym standardowe formularze lub wzory, określające informacje, które muszą zostać zawarte w sprawozdaniu zarządu.

„(3)   w art. 4 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„(3)»7.   Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwany dalej EUNGiPW) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (15) opracowuje, we współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (zwanym dalej EUNB), ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010  (16), projekty wykonawczych standardów technicznych, w tym standardowe formularze lub wzory, określające informacje, które muszą zostać zawarte:

a)

w sprawozdaniu zarządu, przy czym EUNGiPW zapewnia zgodność takich wzorów z art. 20 i 29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady xx/xx/UE z dnia [data] w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek  (17);

b)

w sprawozdaniach finansowych, o których mowa w ust. 2, przy czym EUNGiPW zapewnia zgodność takich wzorów z wzorami, jakie zostaną określone na potrzeby przekazywania informacji finansowych przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne w projektach wykonawczych standardów technicznych opracowanych przez EUNB na podstawie art. 95 rozporządzenia (UE) nr xx/xx [w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych].

W odpowiednich przypadkach EUNGiPW zapewnia udział Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru (zwanego dalej ’Wspólnym Komitetem’), o którym mowa w art. 54 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, oraz przedstawia Komisji projekty wykonawczych standardów technicznych do dnia 31 grudnia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia celów projektu dyrektywy w postaci modernizacji zasad sprawozdawczości dotyczących emitentów oraz zmniejszenia obciążenia sprawozdawczego EUNGiPW powinien opracować wykonawcze standardy techniczne harmonizujące standardowe formularze i wzory stosowane w ramach wypełniania obowiązków sprawozdawczych. Harmonizacja taka powinna dotyczyć zarówno sprawozdań zarządu jak i towarzyszących im sprawozdań finansowych, i tak:

a)

standardowe formularze i wzory stosowane do sprawozdań zarządu powinny zostać ujednolicone z dotyczącymi zawartości sprawozdań zarządu i skonsolidowanych sprawozdań zarządu postanowieniami projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek  (2);

b)

standardowe formularze i wzory sprawozdań finansowych towarzyszących sprawozdaniom zarządu powinny zostać ujednolicone z wzorami sprawozdawczymi, które zostaną opracowane przez EUNB na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Zmiana nr 4

Artykuł 1 ust. 4 projektu dyrektywy

„(4)   w art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

«7.   EUNGiPW wydaje wytyczne, w tym standardowe formularze lub wzory, określające informacje, które muszą zostać zawarte w śródrocznym sprawozdaniu zarządu.«.”

„(4)   w art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„(4)»7.   EUNGiPW opracowuje, we współpracy z EUNB, projekty wykonawczych standardów technicznych, w tym standardowe formularze lub wzory, określające informacje, które muszą zostać zawarte w:

a)

śródrocznym sprawozdaniu zarządu;

b)

skróconym zbiorze sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 2, przy czym EUNGiPW zapewnia zgodność takich wzorów z wzorami, jakie zostaną określone na potrzeby przekazywania informacji finansowych przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne w projektach wykonawczych standardów technicznych opracowanych przez EUNB na podstawie art. 95 rozporządzenia (UE) nr xx/xx [w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych].

W odpowiednich przypadkach EUNGiPW zapewnia udział Wspólnego Komitetu oraz przedstawia Komisji projekty wykonawczych standardów technicznych do dnia 31 grudnia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.«.”

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie zmiany nr 3, które dotyczy standardowych formularzy i wzorów śródrocznych sprawozdań zarządu i towarzyszącego im skróconego zbioru sprawozdań finansowych.

Zmiana nr 5

Artykuł 1 ust. 5 i nowy art. 1 ust. 5a projektu dyrektywy

„(5)   artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

»Artykuł 6

Sprawozdania dotyczące płatności na rzecz władz państwowych

…«.”

„(5)   artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Śródroczne sprawozdania zarządu

„(5)1.   Z zastrzeżeniem art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr xx/xx w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (18), emitent, który jest instytucją finansową, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podaje sprawozdania zarządu do wiadomości publicznej w pierwszym i drugim półroczu roku obrotowego. Sprawozdania te sporządza się w okresie, którego bieg rozpoczyna się po upływie dziesięciu tygodni od początku danego półrocza, a kończy na sześć tygodni przed jego zakończeniem. Powinny one zawierać informacje obejmujące okres od rozpoczęcia danego półrocza do dnia publikacji sprawozdania. Sprawozdania te powinny zawierać:

wyjaśnienie istotnych zdarzeń i transakcji, które miały miejsce w danym okresie, oraz ich wpływu na sytuację finansową emitenta i kontrolowanych przez niego jednostek, oraz

ogólny opis sytuacji finansowej i wyników emitenta i kontrolowanych przez niego jednostek w danym okresie.

2.   Od emitujących instytucji finansowych, które zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub regulaminem danego rynku regulowanego albo z własnej inicjatywy publikują kwartalne sprawozdania finansowe, nie wymaga się podawania do wiadomości publicznej śródrocznych sprawozdań zarządu, o których mowa w ust. 1.

„(5)3.   Właściwy organ może zdecydować, że emitująca instytucja finansowa będzie mogła opóźnić publikację określonych informacji w śródrocznym sprawozdaniu zarządu, jeżeli spełnione będą następujące warunki:

a)

informacje te mają znaczenie systemowe;

b)

opóźnienie publikacji leży w interesie publicznym;

c)

możliwe jest zapewnienie poufności informacji.

Właściwy organ przyjmuje taką decyzję z własnej inicjatywy lub na wniosek emitującej instytucji finansowej, odpowiedniego banku centralnego ESBC, organu nadzorującego emitującą instytucję finansową lub krajowego organu makroostrożnościowego.

Decyzja taka ma formę pisemną.

Właściwy organ zapewnia, by opóźnienie ograniczało się do okresu, w którym jest ono uzasadnione względami interesu publicznego.

Właściwy organ, w ścisłej współpracy z odpowiednim bankiem centralnym ESBC, organem nadzorującym emitującą instytucję finansową oraz, w odpowiednich przypadkach, krajowym organem makroostrożnościowym, dokonuje co najmniej raz w tygodniu oceny spełniania warunków wskazanych w lit. a), b) i c), i niezwłocznie uchyla przyjętą decyzję, jeżeli stwierdzi, że któryś z tych warunków nie jest spełniony.

4.   EUNGiPW, we współpracy z EUNB, opracowuje projekty wykonawczych standardów technicznych, w tym standardowe formularze lub wzory, określające informacje, które muszą zostać zawarte w śródrocznym sprawozdaniu zarządu, przy czym EUNGiPW zapewnia zgodność takich wzorów z wzorami, jakie zostaną określone na potrzeby przekazywania informacji finansowych przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne w projektach wykonawczych standardów technicznych opracowanych przez EUNB na podstawie art. 95 rozporządzenia (UE) nr xx/xx [w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych].

W odpowiednich przypadkach EUNGiPW zapewnia udział Wspólnego Komitetu oraz przedstawia Komisji projekty wykonawczych standardów technicznych do dnia 31 grudnia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

(5a)   dodaje się art. 6a w brzmieniu:

»Artykuł 6a

Sprawozdania dotyczące płatności na rzecz władz państwowych

…«.”

Uzasadnienie

Obecny art. 1 ust. 5 projektu dyrektywy zastępuje obecny art. 6 dyrektywy 2004/109/WE dotyczący śródrocznych sprawozdań zarządu nowym brzmieniem dotyczącym sprawozdawczości emitentów prowadzących działalność w przemyśle wydobywczym lub przemyśle pozyskiwania drewna. EBC proponuje utrzymanie art. 6 jako przepisu dotyczącego śródrocznych sprawozdań zarządu. Jednocześnie EBC proponuje zmianę art. 6 zmierzającą do osiągnięcia następujących celów:

a)

wymóg podawania do wiadomości publicznej śródrocznych sprawozdań zarządu powinien mieć nadal zastosowanie wyłącznie do emitujących instytucji finansowych (zob. uzasadnienie dotyczące zmian nr 1 i 2);

b)

wykonawcze standardy techniczne opracowane przez EUNGiPW powinny zostać wykorzystane do zharmonizowania śródrocznych sprawozdań zarządu oraz ich ujednolicenia z wzorami sprawozdawczymi, które zostaną opracowane przez EUNB na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych;

c)

właściwy organ nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych powinien mieć możliwość opóźnienia – z własnej inicjatywy lub na wniosek emitującej instytucji finansowej, odpowiedniego banku centralnego ESBC, organu nadzorującego emitującą instytucję finansową lub krajowego organu makroostrożnościowego – publikowania przez emitenta informacji o znaczeniu systemowym, jeżeli opóźnienie takie leżałoby w interesie publicznym  (3). Propozycja ta jest spójna z art. 12 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)  (4);

d)

zawarte w art. 6 dyrektywy 2004/109/WE odniesienie do dyrektywy 2003/6/WE należy zastąpić odniesieniem do wskazanego powyżej projektu rozporządzenia.

Zmiana nr 6

Nowy art. 1 ust. 11a projektu dyrektywy

[brak tekstu]

(11a)   w art. 19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

(11a)»5.   EUNGiPW opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych dotyczące:

a)

wprowadzenia jednolitej taksonomii typów informacji regulowanych;

b)

harmonizacji formatów przekazywania informacji regulowanych, mając na względzie różne poziomy możliwej harmonizacji poszczególnych typów informacji regulowanych.

EUNGiPW przedkłada Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia 31 grudnia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.«.

Uzasadnienie

EBC popiera inicjatywy zmierzające do zwiększenia dostępu do informacji finansowych, w tym dostępu do informacji korporacyjnych podlegających dyrektywie 2004/109/WE. Wdrożenie odpowiednio zdefiniowanych praktyk sprawozdawczych opartych na ustandaryzowanych formatach danych i wydajnej infrastrukturze sprawozdawczej pozwoli na wykorzystywanie przez inwestorów i organy regulacyjne informacji regulowanych do monitorowania sytuacji na rynku, a w szczególności do analizowania ryzyka systemowego w odpowiednich terminach. Dlatego też EBC popiera zmiany wprowadzone projektem dyrektywy, poprawiające dostęp do informacji regulowanych poprzez usprawnienie funkcjonowania urzędowo ustanowionych systemów oraz ustanowienie na poziomie Unii centralnego punktu dostępu umożliwiającego wyszukiwanie informacji zbieranych przez krajowe urzędowo ustanowione systemy. Jednocześnie EBC zwraca uwagę, że przydatność centralnego punktu dostępu będzie zależeć od szeregu czynników, w tym:

a)

wprowadzenia wspólnej taksonomii typów informacji regulowanych;

b)

harmonizacji formatów przekazywania informacji regulowanych, z uwzględnieniem różnic pomiędzy typami informacji regulowanych, które łatwo poddają się harmonizacji, np. informacjami dotyczącymi znacznych pakietów akcji, a innymi typami informacji regulowanych, które są bardziej heterogeniczne, np. informacjami poufnymi, w przypadku których harmonizacja może ograniczać się do ogólnych kategorii sprawozdawczych;

c)

harmonizacji technicznych standardów wprowadzania informacji stosowanych przez emitentów na potrzeby wprowadzania informacji do urzędowo ustanowionych systemów, które powinny zapewniać: i) bezpośrednie przetwarzanie przekazywanych informacji; oraz ii) niezawodne funkcje elektronicznego rejestrowania czasu wprowadzenia informacji (docketing) i zapisywania późniejszych zmian do pierwotnie przekazanych informacji (versioning);

d)

wyboru wydajnych rozwiązań technicznych dla centralnej funkcji wyszukiwania, w tym zakresu informacji, np. metadanych lub indeksów, zbieranych centralnie w odniesieniu do informacji i dokumentów przechowywanych na poziomie urzędowo ustanowionych systemów;

e)

zapewnienia odpowiedniego wielojęzycznego interfejsu wyszukiwania dla użytkowników korzystających z urzędowo ustanowionych systemów za pośrednictwem centralnego punktu dostępu, który powinien umożliwiać: i) interaktywne wyszukiwanie poprzez takie funkcje jak wyszukiwanie dynamiczne lub łańcuchowe; oraz ii) wyszukiwanie dotyczące wielu krajów przy pomocy jednego zapytania;

f)

harmonizacji interfejsów wyszukiwania dostarczanych przez krajowe urzędowo ustanowione systemy, które będą służyły w szczególności inwestorom chcącym uściślić wyniki wyszukiwania uzyskane za pośrednictwem centralnego punktu dostępu poprzez dodatkowe zapytania w odpowiednim krajowym urzędowo ustanowionym systemie.

Szczegółowe wymogi w powyższych obszarach powinny zostać określone w środkach przyjmowanych przez Komisję oraz regulacyjnych standardach technicznych opracowanych przez by EUNGiPW w celu ich przyjęcia przez Komisję. EBC proponuje w tym zakresie szereg zmian w projekcie dyrektywy, odwołujących się do wcześniejszych zaleceń Komisji i Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych  (5).

Ponadto, z uwagi na względy poprawnej techniki legislacyjnej, EBC uważa, że: i) przekazane uprawnienia dotyczące jednolitej taksonomii i formatów sprawozdawczych powinny zostać zawarte w art. 19 dyrektywy 2004/109/WE; ii) przekazane uprawnienia dotyczące rozwiązań technicznych w zakresie wprowadzania informacji do krajowych urzędowo ustanowionych systemów oraz harmonizacji interfejsów wyszukiwania tych systemów powinny być zawarte w art. 21 tej dyrektywy; oraz iii) przekazane uprawnienia dotyczące interoperacyjności krajowych urzędowo ustanowionych systemów, w tym stosowania niepowtarzalnego identyfikatora, jak również działania centralnego punktu dostępu na poziomie Unii, powinny być zawarte w art. 22 tej dyrektywy, zgodnie z propozycjami zawartymi w zmianach nr 6–8.

Zmiana nr 7

Artykuł 1 ust. 12 projektu dyrektywy

„(12)   artykuł 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„(12)»4.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 27 ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem warunków art. 27a i 27b, środków mających na celu określenie następujących minimalnych standardów i zasad:

a)

minimalnych standardów rozpowszechniania informacji regulowanych, o których mowa w ust. 1;

b)

minimalnych standardów systemu scentralizowanego gromadzenia informacji, o którym mowa w ust. 2;

c)

zasad dotyczących interoperacyjności technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez krajowe urzędowo ustanowione systemy oraz dostępu do informacji regulowanych na poziomie Unii, o którym mowa w ust. 2.

Komisja może także określić i aktualizować wykaz środków przekazu służących do publicznego rozpowszechniania informacji.«.”

„(12)   w art. 21 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„(12)»   

;

;

5.   EUNGiPW opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych dotyczące:

a)

harmonizacji rozwiązań technicznych stosowanych przez emitentów do wprowadzania informacji do krajowych urzędowo ustanowionych systemów, w szczególności umożliwiających bezpośrednie przetwarzanie przekazywanych informacji, elektroniczne rejestrowanie czasu wprowadzenia informacji (electronic docketing) oraz zapisywanie późniejszych zmian do pierwotnie przekazanych informacji (versioning);

b)

harmonizacji interfejsów wyszukiwania dostarczanych przez urzędowo ustanowione systemy.

EUNGiPW przedkłada Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia 31 grudnia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.«.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie zmiany nr 6. Uprawnienia przekazane na podstawie art. 21 dyrektywy 2004/109/WE powinny dotyczyć harmonizacji rozwiązań technicznych w zakresie wprowadzania informacji oraz interfejsów wyszukiwania obsługiwanych przez krajowe urzędowo ustanowione systemy, odwołując się w tym zakresie do wcześniejszych zaleceń Komisji i Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych.

Zmiana nr 8

Artykuł 1 ust. 13 projektu dyrektywy

„(13)   artykuł 22 otrzymuje brzmienie:

»Artykuł 22

Dostęp do informacji regulowanych na poziomie Unii

„(13)1.   EUNGiPW opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych ustalających wymogi techniczne dotyczące dostępu do informacji regulowanych na poziomie Unii w celu sprecyzowania następujących kwestii:

a)

wymogów technicznych dotyczących interoperacyjności technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez krajowe urzędowo ustanowione systemy;

b)

wymogów technicznych dotyczących funkcjonowania centralnego punktu dostępu celem wyszukiwania informacji regulowanych na poziomie Unii;

c)

wymogów technicznych dotyczących stosowania przez krajowe urzędowo ustanowione systemy niepowtarzalnego identyfikatora każdego emitenta;

d)

wspólnego formatu gromadzenia informacji regulowanych przez krajowe urzędowo ustanowione systemy;

e)

wspólnej klasyfikacji informacji regulowanych przez krajowe urzędowo ustanowione systemy oraz wspólnego wykazu określającego rodzaje informacji regulowanych.

2.   Opracowując projekty regulacyjnych standardów technicznych, EUNGiPW zapewnia zgodność wymogów technicznych określonych w art. 22 ust. 1 z wymogami technicznymi dotyczącymi elektronicznej sieci krajowych rejestrów przedsiębiorstw, ustanowionymi dyrektywą 2011/../UE Parlamentu Europejskiego i Rady (19).

EUNGiPW przedkłada Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia 31 grudnia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

„(13)   artykuł 22 otrzymuje brzmienie:

»Artykuł 22

Interoperacyjność i dostęp do informacji regulowanych na poziomie Unii

„(13)1.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 27 ust. 2a, 2b i 2c i z zastrzeżeniem warunków art. 27a i 27b, środków mających na celu określenie następujących minimalnych standardów i zasad:

a)

zasad dotyczących interoperacyjności technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez krajowe urzędowo ustanowione systemy;

b)

zasad działania centralnego punktu dostępu do informacji regulowanych ustanowionego na poziomie Unii w celu ułatwienia skutecznego, pełnego i niezawodnego wyszukiwania informacji regulowanych oraz, w szczególności, w celu umożliwienia bezpośredniego porównywania informacji przekazywanych przez emitentów z różnych państw członkowskich.

„(13)2.   EUNGiPW opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych ustalających wymogi techniczne dotyczące następujących kwestii:

a)

interoperacyjności technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez krajowe urzędowo ustanowione systemy;

b)

funkcjonowania na szczeblu Unii centralnego punktu dostępu do urzędowo ustanowionych systemów, które będą co najmniej: i) oparte na rozwiązaniu technicznym umożliwiającym wydajne i dotyczące wielu krajów wyszukiwanie informacji regulowanych przy pomocy jednego zapytania oraz ii) oferować wielojęzyczny interfejs wyszukiwania z zaawansowanymi funkcjami takimi jak wyszukiwanie dynamiczne i łańcuchowe;

c)

stosowania przez krajowe urzędowo ustanowione systemy niepowtarzalnego identyfikatora każdego emitenta; oraz stosowania niepowtarzalnego identyfikatora w funkcjach wyszukiwania krajowych urzędowo ustanowionych systemów i centralnego punktu dostępu, tak by umożliwić inwestorom określanie podstawowych relacji korporacyjnych w obrębie grupy pomiędzy podmiotami posiadającymi różne niepowtarzalne identyfikatory.

;

.

3.   Opracowując projekty regulacyjnych standardów technicznych, EUNGiPW zapewnia zgodność wymogów technicznych określonych w art. 22 ust. 2 z wymogami technicznymi dotyczącymi elektronicznej sieci krajowych rejestrów przedsiębiorstw, ustanowionymi dyrektywą 2011/…/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (20).

EUNGiPW przedkłada Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia 31 grudnia 2014 r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

4.   Do dnia 30 czerwca 2016 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat funkcjonowania zasad interoperacyjności oraz dostępu do informacji regulowanych na poziomie Unii, mające na celu sprawdzenie, czy rozwiązania wprowadzone w zakresie dostępu do informacji regulowanych spełniają cel w postaci umożliwienia inwestorom efektywnego porównywania emitentów z różnych państw członkowskich. Sprawozdanie takie obejmuje ocenę skutków proponowanych zmian niniejszego artykułu.«.”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie zmiany nr 6. Uprawnienia przekazane na podstawie art. 22 dyrektywy 2004/109/WE powinny w kompleksowy sposób regulować dostęp do informacji regulowanych, interoperacyjność krajowych urzędowo ustanowionych systemów oraz działanie centralnego punktu dostępu na poziomie Unii. Parametry techniczne i funkcje interfejsu takiego centralnego punktu dostępu na poziomie Unii powinny umożliwiać inwestorom traktowanie tego punktu jako wygodnego i kompleksowego punktu dostępu umożliwiającego wyszukiwanie informacji regulowanych przekazywanych wszystkim krajowym urzędowo ustanowionym systemom oraz uzyskiwanie wiarygodnych informacji porównawczych dotyczących emitentów z różnych państw członkowskich. Po ustalonym okresie czasu Komisja powinna ocenić funkcjonowanie zasad w zakresie interoperacyjności oraz centralnego punktu dostępu w celu zaproponowania ewentualnych niezbędnych zmian.

Szczególnie użyteczną funkcją proponowanych rozwiązań jest stworzenie i stosowanie niepowtarzalnego identyfikatora każdego emitenta. Propozycje Komisji w tym zakresie mogą wykorzystać wynik międzynarodowych prac dotyczących wprowadzenia identyfikatora podmiotów prawnych (Legal Entity Identifier) jako standardowego kodu referencyjnego emitentów i kontrahentów transakcji finansowych  (6). W szczególności, niepowtarzalny identyfikator zwiększy wiarygodność i porównywalność informacji regulowanych zbieranych przez krajowe urzędowo ustanowione systemy oraz pozwoli na powiązanie tych informacji z danymi zbieranymi w innych regulacyjnych bazach danych korzystających z tego samego niepowtarzalnego identyfikatora. Korzyści ze stosowania niepowtarzalnego identyfikatora będą widoczne w związku z różnymi typami obowiązków sprawozdawczych, takimi jak publikowanie raportów rocznych wskazujących jednostki zależne lub obowiązek sprawozdawczy dotyczący nabycia znaczących pakietów akcji. Informacje o składzie grupy i relacjach w obrębie grupy mają wielowymiarowe konsekwencje dla inwestorów a także dla organów nadzorczych i regulacyjnych, które mogą np. ocenić potencjalne rozprzestrzenianie się ryzyka w ramach grupy korporacyjnej. Ujawnianie relacji w obrębie grupy w kompleksowy sposób może napotkać na szereg ograniczeń praktycznych, jednak nawet częściowy dostęp do takich informacji byłby korzystnym ulepszeniem.


(1)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wstawienie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.

(2)  COM(2011) 684 wersja ostateczna.

(3)  Zob. w tym zakresie zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2011/3 w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych, dostępne na stronie internetowej ERRS pod adresem http://www.esrb.europa.eu

(4)  COM(2011) 651 wersja ostateczna.

(5)  Zob. Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2007 r. w sprawie elektronicznej sieci urzędowo ustanowionych systemów scentralizowanego gromadzenia informacji regulowanych, o których mowa w dyrektywie 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 267 z 12.10.2007, s. 16); zob. także dokument do dyskusji Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych z lipca 2010 r. pt. „Development of Pan-European access to financial information disclosed by listed companies”, dostępny na stronie internetowej EUNGiPW pod adresem http://www.esma.europa.eu

(6)  Zob. Komitet do spraw Systemów Płatności i Rozrachunku i komitet techniczny przy Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), „Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements – Consultative report”, sierpień 2011 r., punkt 4.5.1, dostępny na stronie Banku Rozrachunków Międzynarodowych pod adresem http://www.bis.org

(7)  Dz.U. L […].

(8)  Dz.U. L […].

(9)  Dz.U. L […].

(10)   Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(11)   Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.

(12)   Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10.

(13)   Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1.«;

(14)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.«.”

(15)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(16)   Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.

(17)  Dz.U. […].«.”

(18)  Dz.U. L […].”.

(19)  Dz.U. […].«.”

(20)  Dz.U. L […]


Top