EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011HB0024

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 64/1


ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej

(EBC/2011/24)

2012/C 64/01

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności art. 5 ust. 1 oraz trzecie tiret art. 34 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu realizacji swoich zadań Europejski System Banków Centralnych (ESBC) wymaga sporządzania szczegółowej i rzetelnej statystyki zagranicznej obejmującej statystykę bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych, prezentujących główne pozycje wpływające na sytuację pieniężną i rynki walutowe w strefie euro, oraz statystyki dotyczącej transgranicznego przewozu banknotów euro. Wymogi statystyczne Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w tym obszarze są określone w wytycznych EBC/2011/23 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej (2).

(2)

Artykuł 5 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) zobowiązuje EBC, wspomagany przez krajowe banki centralne (KBC), do zbierania, od właściwych władz innych niż KBC albo bezpośrednio od podmiotów gospodarczych, informacji statystycznych niezbędnych do realizacji zadań ESBC. Artykuł 5 ust. 1 zdanie drugie stanowi, że w tym celu EBC współpracuje z instytucjami lub organami Unii, z właściwymi władzami państw członkowskich lub państw trzecich oraz z organizacjami międzynarodowymi. Artykuł 5 ust. 2 stanowi, że KBC wykonują, w miarę możliwości, zadania określone w art. 5 ust. 1.

(3)

Informacje niezbędne do spełnienia wymogów EBC w obszarze statystyki zagranicznej mogą być zbierane lub sporządzane przez właściwe władze inne niż KBC. Dlatego niektóre z zadań podejmowanych w celu spełnienia tych wymogów wymagają współpracy pomiędzy EBC lub KBC a takimi właściwymi władzami, zgodnie z art. 5 ust. 1 Statutu ESBC. Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiedniej organizacji w dziedzinie statystyki oraz pełnej współpracy z ESBC w celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 5 Statutu ESBC.

(4)

Jeżeli zgodnie z zasadami na poziomie krajowym i ustalonymi praktykami podmioty sprawozdawcze przekazują dane właściwym władzom innym niż KBC, władze te i odpowiednie KBC muszą ze sobą współpracować w celu zapewnienia realizacji wymogów statystycznych EBC. Niezbędne informacje w zakresie statystyki zagranicznej w Irlandii i na Malcie zbierają i opracowują, odpowiednio, Central Statistics Office oraz National Statistics Office. W celu zapewnienia realizacji wskazanych powyżej wymogów statystycznych niezbędna jest współpraca pomiędzy Central Bank of Ireland a Central Statistics Office w Irlandii oraz pomiędzy Central Bank of Malta a National Statistics Office na Malcie. Współpraca taka powinna obejmować ustanowienie stałej struktury przekazywania danych, chyba że osiągnięcie tego rezultatu zapewnia już ustawodawstwo krajowe.

(5)

Oceny jakości statystyki bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych należy dokonywać w oparciu o ramowe zasady dotyczące jakości statystyki EBC. KBC powinny oceniać jakość danych sporządzanych przez właściwe władze, współpracując w stosownych przypadkach z innymi właściwymi władzami.

(6)

Zgodnie z art. 3a rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 oraz publicznym zobowiązaniem Europejskiego Systemu Banków Centralnych dotyczącym statystyki europejskiej opracowanie, tworzenie i upowszechnianie statystyki europejskiej przez ESBC rządzi się zasadami bezstronności, obiektywności, niezależności zawodowej, efektywności ekonomicznej, tajemnicy statystycznej, ograniczania nadmiernego obciążenia sprawozdawczego oraz utrzymania wysokiej jakości wyników.

(7)

Mając zatem na uwadze wytyczne EBC/2011/23 uchylające wytyczne EBC/2004/15, niezbędne jest zastąpienie zalecenia EBC/2004/16 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

DZIAŁ I

Definicje

Na potrzeby niniejszego zalecenia terminom „statystyka zagraniczna”, „bilans płatniczy”, „międzynarodowa pozycja inwestycyjna” oraz „płynne aktywa i pasywa w walutach obcych” nadaje się znaczenie określone w art. 1 wytycznych EBC/2011/23.

DZIAŁ II

Przekazywanie informacji statystycznych krajowym bankom centralnym

1.

W zakresie, w jakim sporządzanie informacji dotyczących statystyki zagranicznej powierzone jest adresatom niniejszego zalecenia, powinni oni zapewnić terminowe udostępnianie odpowiednich statystyk zagranicznych odpowiednim KBC, tak aby KBC mogły spełniać swoje obowiązki sprawozdawcze określone w art. 2, 3, 5 i 6 wytycznych EBC/2011/23.

2.

Informacje te powinny być udostępniane zgodnie ze standardami i wymogami statystycznymi EBC dotyczącymi statystyki zagranicznej, określonymi w załącznikach I, II, III, IV i VI do wytycznych EBC/2011/23. Z zastrzeżeniem zadań dotyczących monitorowania, określonych w załączniku V do wytycznych EBC/2011/23, adresaci niniejszego zalecenia powinni monitorować jakość i wiarygodność informacji statystycznych udostępnianych odpowiednim KBC.

DZIAŁ III

Stała współpraca z odpowiednimi KBC

Adresaci niniejszego zalecenia powinni ustalić z odpowiednimi KBC na piśmie odpowiednie warunki współpracy, tak aby ustanowić stałą strukturę przekazywania danych, która spełnia standardy i wymogi statystyczne EBC, chyba że osiągnięcie tego rezultatu zapewnia już ustawodawstwo krajowe.

DZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

1.

Niniejsze zalecenie zastępuje zalecenie EBC/2004/16 od dnia 1 czerwca 2014 r.

2.

Odniesienia do zalecenia EBC/2004/16 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszego zalecenia.

3.

Niniejsze zalecenie jest adresowane do Central Statistics Office w Irlandii oraz National Statistics Office na Malcie.

4.

Niniejsze zalecenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2014 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 9 grudnia 2011 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(2)  Dz.U. L 65 z 3.3.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. C 292 z 30.11.2004, s. 21.


Top