EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AP0468

Wykorzystywanie seksualne dzieci oraz pornografia dziecięca ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))
P7_TC1-COD(2010)0064 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 października 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW
ZAŁĄCZNIK

OJ C 131E , 8.5.2013, p. 270–271 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 131/270


Czwartek, 27 października 2011 r.
Wykorzystywanie seksualne dzieci oraz pornografia dziecięca ***I

P7_TA(2011)0468

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

2013/C 131 E/27

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0094),

uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 82 ust. 2 i art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0088/2010),

uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 września 2010 r. (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 29 czerwca 2011 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając art. 55 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Kultury i Edukacji, jak również Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0294/2011),

1.

przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.

zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu i Rady załączone do niniejszej rezolucji;

3.

zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji a także parlamentom narodowym.


(1)  Dz.U C 48 z 15.2.2011, s. 138.


Czwartek, 27 października 2011 r.
P7_TC1-COD(2010)0064

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 października 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2011/93/UE.)


Czwartek, 27 października 2011 r.
ZAŁĄCZNIK

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nagabywania dzieci do celów seksualnych

Uwzględniając fakt, że nagabywanie dzieci w realnej rzeczywistości (nagabywanie poza Internetem) do celów seksualnych oznacza celowe manipulowanie dzieckiem poniżej wieku przyzwolenia za pomocą materiałów słownych, pisanych, audiowizualnych lub innych, aby doprowadzić do spotkania w celu popełnienia któregokolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6 niniejszej dyrektywy,

uwzględniając fakt, że nagabywanie dzieci w realnej rzeczywistości do celów seksualnych już jest w różny sposób zdefiniowane w prawie krajowym państw członkowskich – jako usiłowanie, przygotowanie do popełnienia przestępstwa lub szczególna niegodziwego traktowania w celach seksualnych,

WZYWA państwa członkowskie do wnikliwego sprawdzenia krajowych definicji zawartych w prawie karnym, dotyczących kryminalizacji nagabywania dzieci w realnej rzeczywistości do celów seksualnych, oraz w razie potrzeby do udoskonalenia prawa karnego i usunięcia wszelkich odnośnych luk prawnych.


Top