EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 57/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 13 stycznia 2011 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 13 października 2010 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt rozporządzenia zawiera postanowienia mające w szczególności wpływ na wspieranie przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych, jak również wkład ESBC w sprawną realizację polityki w odniesieniu do stabilności systemu finansowego, w prowadzanie operacji walutowych oraz utrzymywanie oficjalnych rezerw walutowych państw członkowskich i zarządzanie nimi zgodnie z art. 127 ust. 2 i 5 Traktatu. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi ogólne

Mając na uwadze ogłoszoną na szczycie w Pittsburgu we wrześniu 2009 r. deklarację zaangażowania się przywódców krajów grupy G20 w działania na rzecz odporności i przejrzystości rynku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, EBC wspiera proponowany cel projektu rozporządzenia, którym jest stworzenie jednolitych wymogów dla kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, jak również dla prowadzenia działalności przez partnerów centralnych i repozytoria transakcji.

EBC jest jednak zaniepokojony niektórymi przepisami projektu rozporządzenia. W szczególności projekt ten ma na celu wspieranie stabilności rynku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym z punktu widzenia nadzoru ostrożnościowego. Banki centralne posiadają statutowe zadania i obowiązki w zakresie zapewnienia ochrony stabilności finansowej, jak również bezpieczeństwa i wydajności infrastruktury finansowej. Zadania te wypełniane są zarówno przez banki centralne odpowiedzialne za nadzór systemowy nad partnerami centralnymi oraz repozytoriami transakcji, jak i przez banki centralne emitujące waluty wykorzystywane w transakcjach rozliczanych przez partnerów transakcji lub rejestrowanych przez repozytoria transakcji. Dlatego też należy odpowiednio uwzględnić udział EBC oraz krajowych banków centralnych (KBC) wchodzących w skład ESBC w różnych kwestiach poruszanych w projekcie rozporządzenia (w szczególności dotyczących decyzji o przyznaniu lub cofnięciu zezwolenia, w tym zezwolenia na rozszerzenie działalności, bieżącej oceny ryzyka partnerów centralnych, definicji standardów technicznych dla partnerów centralnych i repozytoriów transakcji oraz decyzji o zezwoleniu partnerom centralnym oraz repozytoriom transakcji z krajów trzecich na prowadzenie działalności w Unii) bez szczegółowej regulacji w sferze kompetencji banku centralnego.

EBC podkreśla ponadto potrzebę zapewnienia ścisłych regulacji dotyczących partnerów centralnych. Mając powyższe na uwadze, należy również rozważyć, czy zmiana definicji „instytucji kredytowej” w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) (2) jest uzasadniona w celu zapewnienia klasyfikacji partnerów centralnych jako instytucji kredytowych posiadających ograniczoną licencję bankową.

EBC pragnie również odnotować, że niniejsza reforma będzie miała dla uczestników rynku doniosłe konsekwencje praktyczne, w szczególności w odniesieniu do działalności operacyjnej, zarządzania ryzykiem i dokumentacji prawnej.

Uwagi szczegółowe

Na podstawie czwartego tiret art. 127 ust. 2 Traktatu oraz czwartego tiret art. 3 ust. 1 oraz art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”), w związku z wyłączeniem zawartym w art. 139 Traktatu oraz art. 42 ust. 1 Statutu ESBC, jednym z podstawowych zadań realizowanych przez ESBC jest wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. W związku z tym EBC i KBC państw członkowskich, których walutą jest euro, mogą zapewniać instrumenty, a EBC może uchwalać rozporządzenia, w celu zapewnienia skuteczności i rzetelności systemów rozliczeń i płatności w ramach Unii i z innymi krajami. Przepisy te stanowią podstawę systemowych uprawnień nadzorczych Eurosystemu w odniesieniu do systemów rozliczeń i płatności (3). Systemowe kompetencje nadzorcze są również związane z udziałem ESBC w zapewnieniu stabilności systemu finansowego na podstawie art. 127 ust. 5 Traktatu, który to przepis został powielony w art. 3 ust. 3 Statutu ESBC. Co więcej, urzeczywistnianie polityki pieniężnej w strefie euro zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 127 ust. 2 Traktatu, który jest odzwierciedlony w zdaniu pierwszym art. 3 ust. 1 Statutu ESBC, zależy od istnienia niezawodnych i sprawnych systemów rynkowych oraz infrastruktury. Wspieranie sprawnego działania takich systemów i infrastruktury jest zatem podstawowym zadaniem Eurosystemu (4). KBC z państw członkowskich, których walutą nie jest euro, mają podobne kompetencje na podstawie odpowiednich przepisów krajowych.

W sferze infrastruktury rynku finansowego obejmującej między innymi partnerów centralnych, banki centralne, organy nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych w Komitecie do spraw Systemów Płatności i Rozrachunku (CPSS) oraz Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) dostrzegły duże znaczenie zarówno regulacji, jak i nadzoru systemowego. W związku z powyższym, zalecenia CPSS-IOSCO oparte są na koncepcji podejmowania działań w zakresie regulacji, nadzoru oraz nadzoru systemowego przez komisje ds. papierów wartościowych i banki centralne na takich samych zasadach. Projekt rozporządzenia powinien podążać w tym samym kierunku, zapewniając, aby kompetencje Europejskiego Organu Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA) były uzupełniane i równoważone przez proporcjonalne zaangażowanie ze strony EBC oraz KBC. Głównym celem rozporządzenia powinno być wytyczenie standardów wypracowanych w ramach ścisłej współpracy pomiędzy ESMA i ESBC, co pozwoli uniknąć konieczności określania przez banki centralne dodatkowych i potencjalnie odmiennych środków nadzoru (w tym aktów prawnych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i solidności partnerów centralnych oraz repozytoriów transakcji. Może to prowadzić do nadmiernie uciążliwych unijnych regulacji prawnych dotyczących partnerów centralnych, a nawet stwarzać ryzyko prawne, w przypadku powielających się lub sprzecznych ze sobą wymagań.

Na tym tle szczególne znaczenie w kontekście projektu rozporządzenia ma zapewnienie efektywnej współpracy pomiędzy podmiotami sprawującymi nadzór i podmiotami sprawującymi nadzór systemowy. Jak już wcześniej wskazano we wkładzie Eurosystemu do publicznej konsultacji Komisji Europejskiej dotyczącej instrumentów pochodnych i infrastruktury rynku (5), EBC uważa, że rola członków ESBC powinna być wyraźnie odzwierciedlona i wyrażona w następujących kwestiach. Przede wszystkim, decyzja o kwalifikowaniu się do obowiązku rozliczania, o której mowa w art. 4 projektu rozporządzenia nie powinna być podejmowana włącznie przez ESMA, ale we współpracy z członkami ESBC. Po drugie, ustalenie regulacyjnych standardów technicznych, wytycznych i zaleceń dla partnerów centralnych oraz repozytoriów transakcji powinno być przeprowadzane w ścisłej współpracy z członkami ESBC. W celu zapewnienia zgodności z wcześniejszymi procedurami i decyzjami (6) oraz pełnego poszanowania kompetencji ESMA oraz ESBC, najlepszą formą organizacji tej pracy byłaby grupa robocza utworzona wspólnie przez ESMA i ESBC, oparta na modelu obecnej grupy utworzonej przez ESBC i CESR. Po trzecie, w razie konieczności, odpowiedni członkowie ESBC powinni, zarówno z perspektywy nadzoru systemowego, jak i z perspektywy banku centralnego emitującego walutę bazową, zostać zaangażowani we wszelkie zadania kolegium powołanego na podstawie art. 14 projektu rozporządzenia, w tym w proces udzielania zezwoleń oraz bieżących przeglądów partnerów centralnych, o których mowa w tytule III projektu rozporządzenia. Po czwarte, w odniesieniu do relacji z krajami trzecimi, decyzja o uznaniu partnera centralnego z kraju trzeciego na podstawie art. 23 projektu rozporządzenia nie powinna być podejmowana przez ESMA z pominięciem ścisłej współpracy z odpowiednimi członkami ESBC, zarówno z perspektywy nadzorczej, jak i z perspektywy banku centralnego emitującego walutę bazową, aby zapewnić należyte uwzględnienie zastrzeżeń oraz polityki banku centralnego dotyczących m.in. zarządzania płynnością i ryzykiem. Co więcej, EBC zaleca, aby wymogiem takiego uznania było wzajemne traktowanie partnerów centralnych z krajów Unii przez odpowiednie przepisy państw trzecich. Po piąte, należy zapewnić odpowiednie zaangażowanie i współpracę pomiędzy wszystkimi właściwymi władzami, organami oraz bankami centralnymi. W przypadku banków centralnych ma to zastosowanie zarówno w odniesieniu do ich udziału we wspomnianym kolegium, jak i kwestii wymiany niezbędnych informacji, w tym na potrzeby stabilności finansowej, nadzoru systemowego i statystyki.

Wreszcie, EBC zauważa, że banki centralne, w zależności od ich zadań i obowiązków statutowych, mogą oferować partnerom centralnym szeroki wachlarz instrumentów, do których zaliczyć można kredyty jednodniowe oraz depozyty i usługi rozliczeniowe. EBC dostrzega również, że instrumenty banku centralnego są najbardziej efektywnymi narzędziami kształtowania infrastruktury rynku, jeśli chodzi o potrzeby w zakresie zarządzania płynnością i ryzykiem. Instrumenty banku centralnego nie są jednak jako takie stworzone w celu sprostania potrzebom infrastruktury rynku, w gestii Eurosystemu i pozostałych banków centralnych pozostaje zatem decyzja co do tego, które z instrumentów oraz na jakich warunkach zdecydują się oni zaoferować partnerom centralnym i przedstawicielom pozostałej części infrastruktury rynku. W tym zakresie, art. 10 ust. 1 projektu rozporządzenia wymaga, aby posiadanie przez partnerów centralnych „dostępu do odpowiedniej płynności finansowej” było warunkiem wstępnym uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności i świadczenie usług w charakterze partnera centralnego. Odpowiednią płynność „może zapewniać dostęp do płynności udostępnianej przez bank centralny lub do płynności rzetelnego banku komercyjnego mającego zdolność kredytową”. W ocenie EBC, w przeciwieństwie do środków banku centralnego, środki banku komercyjnego nie eliminują całkowicie ryzyka, co znajduje potwierdzenie w zaleceniach CPSS-IOSCO oraz ESBC-CESR. W związku z powyższym projekt rozporządzenia nie powinien przedstawiać płynności banku centralnego oraz środków banków komercyjnych jako dwóch równie bezpiecznych i zalecanych opcji.

Jednocześnie EBC z satysfakcją odnotowuje, że projekt rozporządzenia nie zawiera propozycji dotyczących regulacji dostępu do kredytu w banku centralnym. Decyzja o przyznaniu kredytu zwykłego lub awaryjnego jest bowiem, w stopniu większym niż w przypadku innych instrumentów, prerogatywą banku centralnego i pozostaje w ścisłym związku z polityką pieniężną.

Proponowane przez EBC zmiany w projekcie rozporządzenia wraz z ich uzasadnieniem zamieszczono w załączniku.

Sporządznono we Frankfurcie nad Menem dnia 13 stycznia 2011 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  COM(2010) 484 wersja ostateczna.

(2)  Dz.U. L 177, 30.6.2006, str. 1.

(3)  Ponadto działania nadzorcze niektórych KBC państw członkowskich, których walutą jest euro, prowadzone są na podstawie przepisów prawa krajowego, które uzupełniają, a w niektórych przypadkach również powielają uprawnienia Eurosystemu. Kompetencje nadzorcze KBC państw członkowskich, które nie przyjęły jeszcze euro zawarte są w przepisach prawa krajowego.

(4)  Zob. również „Eurosystem Oversight Policy Framework” z dnia 20 lutego 2009 r., dostępne na stronie internetowej EBC pod adresem http://www.ecb.europa.eu

(5)  Lipiec 2010, dostępny na stronie internetowej EBC pod adresem http://www.ecb.europa.eu

(6)  Zob. ustalenia Rady Ecofin z dnia 9 października 2007 r., zgodnie z którymi: „Jeśli chodzi o »Standardy ESBC/CESR dotyczące rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych w UE«, Rada … dostrzega że ochrona inwestorów oraz bezpieczeństwo sektora usług posttransakcyjnych, w tym aspekty związane z zarządzaniem ryzykiem, są kluczowymi kwestiami w dalszej dyskusji, oraz że rozważyć należy konkretne działania uzupełniające Kodeks postępowania w sprawach ryzyka i stabilności finansowej, takie jak na przykład ustalenie standardów lub środków regulacyjnych”; zob. także ustalenia Rady Ecofin z dnia 3 czerwca 2008 r., zapraszające ESBC oraz CEST do pracy nad tymi standardami.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Motyw 7 bis projektu rozporządzenia (nowy)

Obecnie brak tekstu.

„(7 bis)

Na podstawie art. 127 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zdania drugiego art. 1, art. 3 ust. 1 oraz art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej »Statutem ESBC«), w związku z wyłączeniem zawartym w art. 139 Traktatu oraz art. 42 ust. 1 Statutu ESBC, jednym z podstawowych zadań realizowanych za pomocą Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) jest wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. W tym zakresie EBC i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, mogą zapewniać instrumenty, a EBC może uchwalać rozporządzenia, w celu zapewnienia skuteczności i rzetelności systemów rozliczeń i płatności w ramach Unii i z innymi krajami. Krajowe banki centralne z państw członkowskich, których walutą nie jest euro, mają podobne kompetencje na podstawie odpowiednich regulacji krajowych. W związku z powyższym wykonywanie systemowych kompetencji nadzorczych należy uznać za jedno z podstawowych zadań ESBC. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych oraz repozytoriów transakcji nie stoją w sprzeczności z systemowymi kompetencjami nadzorczymi członków ESBC przewidzianymi w Traktacie oraz Statucie ESBC i nie powinny być sprzeczne z systemowymi kompetencjami nadzorczymi wynikającymi z regulacji krajowych.”

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia ustanawia wymogi ostrożnościowe dla partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, bez właściwego uwzględnienia kompetencji nadzorczych członków ESBC nad taką infrastrukturą przewidzianych w Traktacie, Statucie ESBC oraz w przepisach prawa krajowego. Z tego powodu nowy motyw określiłby kontekst, w którym projekt rozporządzenia będzie stosowany po jego przyjęciu.

Zmiana nr 2

Motyw 29 projektu rozporządzenia

„(29)

Niezbędnym uzupełnieniem obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym są bezpośrednie przepisy dotyczące udzielania zezwoleń CCP i sprawowania nad nimi nadzoru. Ze względu na to, że właściwe organy krajowe są w stanie najlepiej zbadać bieżące prowadzenie działalności przez CCP, przeprowadzać regularne przeglądy i podejmować, w stosownych przypadkach, odpowiednie działania, powinny one nadal być odpowiedzialne za wszelkie aspekty udzielania zezwoleń CCP i sprawowanie nad nimi nadzoru, w tym sprawdzenie, czy CCP wnioskujący o udzielenie zezwolenia spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia i dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych.”

„(29)

Niezbędnym uzupełnieniem obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym są bezpośrednie przepisy dotyczące udzielania zezwoleń CCP i sprawowania nad nimi nadzoru. Ze względu na to, że właściwe organy krajowe są w stanie najlepiej zbadać bieżące prowadzenie działalności przez CCP, przeprowadzać regularne przeglądy i podejmować, w stosownych przypadkach, odpowiednie działania, powinny one nadal być odpowiedzialne za wszelkie aspekty udzielania zezwoleń CCP i sprawowanie nad nimi nadzoru, w tym sprawdzenie, czy CCP wnioskujący o udzielenie zezwolenia spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia i dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych. Mając na uwadze ich systemowe kompetencje nadzorcze oraz rolę banków centralnych emitujących walutę bazową, członkowie ESBC powinni w celu zwiększenia efektywności prac unikać ich powielania, angażować się za pośrednictwem właściwego organu w regularne weryfikacje CCP i podejmowanie decyzji co do właściwych działań.

Uzasadnienie

Jeśli, zgodnie z projektem rozporządzenia, członkowie ESBC pełniący rolę podmiotów sprawujących nadzór systemowy oraz banków centralnych emitujących walutę bazową, zaangażowani będą za pośrednictwem właściwego organu w proces regularnej weryfikacji partnerów centralnych oraz proces podejmowania decyzji co do właściwych działań, pozwoli to uniknąć powielania pracy wykonywanej przez te organy z perspektywy nadzorczej oraz przez EBC i KBC z perspektywy nadzoru systemowego. Byłoby to również bardziej efektywne dla podlegających regulacji partnerów centralnych, ponieważ nie musieliby oni dostarczać właściwych informacji ani też współpracować z wieloma organami i bankami centralnymi.

Zmiana nr 3

Motyw 49 projektu rozporządzenia

„(49)

Ważne jest zapewnienie spójności wymogów dotyczących partnerów centralnych i repozytoriów transakcji w skali międzynarodowej. Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z zaleceniami opracowanymi przez CPSS-IOSCO oraz ESBC-CESR i tworzy ramy unijne, w których CCP mogą bezpiecznie funkcjonować. ESMA powinien uwzględnić te zalecenia podczas opracowywania regulacyjnych standardów technicznych, jak również wytyczne i zalecenia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.”

„(49)

Ważne jest zapewnienie spójności wymogów dotyczących partnerów centralnych i repozytoriów transakcji w skali międzynarodowej. Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z dotychczasowymi zaleceniami opracowanymi przez CPSS-IOSCO oraz ESBC-CESR [przypis], uznając, że zalecenia CPSS i IOSCO dotyczące infrastruktury rynku finansowego, w tym CCP, są obecnie poddane weryfikacji. W tym zakresie, niniejsze rozporządzenie tworzy ramy unijne, w których CCP mogą bezpiecznie funkcjonować, natomiast ESMA, w ścisłej współpracy z członkami ESBC i odpowiednimi organami, powinien podczas opracowywania oraz weryfikacji regulacyjnych standardów technicznych, jak również wytycznych i zaleceń przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, wziąć pod uwagę obecne standardy oraz nowe zalecenia.”

Tekst przypisu:

Europejski System Banków Centralnych oraz Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych.

Tekst przypisu:

Europejski System Banków Centralnych oraz Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych. W dniu 3 czerwca 2008 r. Rada Ecofin zaprosiła ESBC oraz CESR do przyjęcia i finalizacji „Zaleceń ESBC-CESR dotyczących rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej”. Mając na uwadze ryzyko dla stabilności finansowej, jakie niesie ze sobą rosnące zaangażowanie w instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, Rada Ecofin zwróciła się do ESBC i CESR w grudniu 2008 r., by rozważyły jednoznaczne zajęcie się ryzykiem związanym z instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podczas weryfikacji i finalizacji zaleceń dla CCP. ESBC oraz CESR wznowiły prace w czerwcu 2009 r. i poddały rewizji zalecenia zgodnie ze wskazaniem Rady Ecofin, biorąc pod uwagę wszelkie najnowsze zmiany prawne i regulacyjne, jak również inne inicjatywy. W dniu 23 czerwca 2009 r. ESBC i CESR opublikowały „Zalecenia dotyczące systemów rozrachunku papierów wartościowych oraz partnerów centralnych w Unii Europejskiej”.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności na poziomie globalnym EBC proponuje wyjaśnienie, iż projekt rozporządzenia uwzględnia standardy wypracowane przez CPSS i IOSCO. W tym samym duchu, uwzględniając kompetencje członków ESBC oraz innych właściwych organów, EBC proponuje dodatkowo wyjaśnienie, że ESMA, w ścisłej współpracy z członkami ESBC oraz innymi odpowiednimi organami, powinien uwzględnić w procesie opracowywania oraz weryfikacji regulacyjnych standardów technicznych, wytycznych i zaleceń zawartych w projekcie rozporządzenia nie tylko obecnie obowiązujące standardy, ale również pojawiające się ich zmiany.

Zmiana nr 4

Motyw 50 projektu rozporządzenia

„(50)

Komisja powinna być uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do danych, które mają być zawarte w powiadomieniu dla ESMA i w rejestrze, oraz kryteriów dotyczących podejmowania przez ESMA decyzji w sprawie kwalifikowania się do obowiązku rozliczania, progów powodujących obowiązek informowania i rozliczania, maksymalnego opóźnienia czasowego dotyczącego kontraktu, płynności, minimalnych zasad zarządzania, szczegółów dotyczących prowadzenia dokumentacji, minimalnej treści planu ciągłości działania i gwarantowanych usług, wskaźników procentowych i horyzontów czasowych dla wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, skrajnych warunków rynkowych, wysoce płynnych zabezpieczeń i redukcji wartości, wysoce płynnych instrumentów finansowych i limitów koncentracji, szczegółów przeprowadzania testów, szczegółów dotyczących składania w ESMA wniosku o rejestracje przez repozytorium transakcji, grzywien oraz danych dotyczących informacji, które ma udostępniać repozytorium transakcji, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Podczas opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna skorzystać ze specjalistycznej wiedzy odpowiednich europejskich organów nadzoru (ESMA, EBA i EIOPA). W świetle wiedzy specjalistycznej, jaką dysponuje ESMA w odniesieniu do kwestii dotyczących papierów wartościowych i rynków papierów wartościowych, ESMA powinien odgrywać główną rolę w doradzaniu Komisji w opracowywaniu aktów delegowanych. W stosownych przypadkach ESMA powinien jednak prowadzić ścisłe konsultacje z dwoma pozostałymi europejskimi organami nadzoru.”

„(50)

Komisja powinna być uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do danych, które mają być zawarte w powiadomieniu dla ESMA i w rejestrze, oraz kryteriów dotyczących podejmowania przez ESMA decyzji w sprawie kwalifikowania się do obowiązku rozliczania, progów powodujących obowiązek informowania i rozliczania, maksymalnego opóźnienia czasowego dotyczącego kontraktu, płynności, minimalnych zasad zarządzania, szczegółów dotyczących prowadzenia dokumentacji, minimalnej treści planu ciągłości działania i gwarantowanych usług, wskaźników procentowych i horyzontów czasowych dla wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, skrajnych warunków rynkowych, wysoce płynnych zabezpieczeń i redukcji wartości, wysoce płynnych instrumentów finansowych i limitów koncentracji, szczegółów przeprowadzania testów, szczegółów dotyczących składania w ESMA wniosku o rejestrację w repozytorium transakcji, grzywien oraz danych dotyczących informacji, które ma udostępniać repozytorium transakcji, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Podczas opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna skorzystać ze specjalistycznej wiedzy odpowiednich europejskich organów nadzoru (ESMA, EBA i EIOPA). W świetle wiedzy specjalistycznej, jaką dysponuje ESMA w odniesieniu do kwestii dotyczących papierów wartościowych i rynków papierów wartościowych, oraz wiedzy specjalistycznej, jaką dysponują członkowie ESBC w zakresie infrastruktury płatności, rozliczania i rozrachunku, ESMA oraz członkowie ESBC powinni odgrywać główną rolę w doradzaniu Komisji w opracowywaniu aktów delegowanych. W stosownych przypadkach ESMA powinien dodatkowo prowadzić ścisłe konsultacje z dwoma pozostałymi europejskimi organami nadzoru.”

Uzasadnienie

Mając na uwadze systemowe kompetencje nadzorcze członków ESBC, określone w Traktacie i Statucie ESBC lub przepisach prawa krajowego dotyczących systemowych działań nadzorczych KBC, należy zapewnić, aby banki centralne były ściśle zaangażowane w formułowanie właściwych regulacyjnych standardów technicznych, wytycznych i zaleceń zawartych w projekcie rozporządzenia. Pozwoliłoby to uniknąć ryzyka występowania podwójnych standardów tworzonych odrębnie przez EBC i KBC. Byłoby to również korzystniejsze dla partnerów centralnych podlegających regulacji, ponieważ mieliby oni obowiązek podporządkowania się wyłącznie jednemu zestawowi zasad.

Zmiana nr 5

Dodanie nowej definicji w art. 2

Obecnie brak tekstu.

„ »właściwe podmioty sprawujące nadzór systemowy«–

członkowie Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), którzy sprawują nadzór systemowy nad danym partnerem centralnym lub repozytorium transakcji;

Uzasadnienie

Pojęcie „właściwych podmiotów sprawujących nadzór systemowy” wyjaśnia, że członkowie ESBC sprawujący nadzór systemowy nad danym partnerem centralnym lub repozytorium transakcji wykonują zadania przewidziane w projekcie rozporządzenia.

Zmiana nr 6

Dodanie nowej definicji w art. 2

Obecnie brak tekstu.

„ »bank centralny emitujący walutę bazową«–

bank centralny w Unii emitujący walutę wykorzystywaną w związku z transakcjami rozliczanymi przez CCP lub rejestrowanymi przez repozytorium transakcji;

Uzasadnienie

Bank centralny emitujący walutę bazową jest bankiem centralnym, który emituje walutę rozliczaną przez partnera centralnego i rejestrowaną przez repozytorium transakcji, i nie musi on być tym samym bankiem centralnym, który sprawuje nadzór systemowy.

Zmiana nr 7

Artykuł 4 ust. 5 projektu rozporządzenia

„5.   Z własnej inicjatywy i po konsultacji z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) ESMA identyfikuje kategorie kontraktów na instrumentach pochodnych, które powinny być uwzględnione w publicznym rejestrze, a na których rozliczanie żaden CCP nie otrzymał jeszcze zezwolenia, oraz powiadamia o nich Komisję.”

„5.   Z własnej inicjatywy i po konsultacji z członkami ESBC oraz z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) ESMA identyfikuje kategorie kontraktów na instrumentach pochodnych, które powinny być uwzględnione w publicznym rejestrze, a na których rozliczanie żaden CCP nie otrzymał jeszcze zezwolenia, oraz powiadamia o nich Komisję.”

Uzasadnienie

Mając na uwadze duże znaczenie systemowe identyfikacji kategorii kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych uwzględnianych w sposób oddolny w prowadzonym przez ESMA publicznym rejestrze, członkowie ESBC powinni mieć możliwość wyrażenia opinii w zakresie takiego uwzględnienia.

Zmiana nr 8

Artykuł 4 ust. 6 projektu rozporządzenia

„6.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających:

[…]

ESMA przedstawia Komisji projekty tych standardów regulacyjnych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„6.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających:

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

Mając na uwadze zadania statutowe oraz obowiązki w zakresie nadzoru systemowego, członkowie ESBC powinni ściśle współpracować z ESMA w procesie formułowania standardów regulacyjnych dla kwalifikacji instrumentów pochodnych podlegających obowiązkowi rozliczenia.

Zmiana nr 9

Artykuł 6 ust. 4 projektu rozporządzenia

„4.   Komisji powierza się uprawnienia do określenia szczegółów i rodzaju zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dla poszczególnych kategorii instrumentów pochodnych.

Zgłoszenia te zawierają co najmniej:

a)

tożsamość stron kontraktu, oraz, jeżeli to inne podmioty, beneficjentów praw i obowiązków wynikających z tego kontraktu;

b)

główne cechy kontraktu, w tym rodzaj, instrument bazowy, termin wymagalności i wartość nominalna.

[…]

ESMA opracowuje projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do przedstawienia ich Komisji do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„4.   Komisji powierza się uprawnienia do określenia szczegółów i rodzaju zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dla poszczególnych kategorii instrumentów pochodnych.

Zgłoszenia te zawierają co najmniej:

a)

tożsamość stron kontraktu, oraz, jeśli to inne podmioty, beneficjentów praw i obowiązków wynikających z tego kontraktu;

b)

główne cechy kontraktu, w tym rodzaj, instrument bazowy, termin wymagalności i wartość nominalna.

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, opracowuje projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do przedstawienia ich Komisji do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

EBC jest zdania, że system sprawozdawczości powinien być skonstruowany w sposób umożliwiający użycie zebranych informacji dla wielu celów, a w szczególności wspierania wykonywanych przez ESBC zadań w zakresie statystyki. Pozwoliłoby to organom regulacyjnym na monitorowanie zmian i ich zestawienie z informacjami przechowywanymi w innych bazach danych, co umożliwiłoby prowadzenie we właściwym czasie odpowiedniej analizy stabilności finansowej i ryzyka systemowego. W związku z tym należy też podjąć kroki w celu zapewnienia, aby każdy partner dokonujący obrotu poza tynkiem regulowanym miał przyznany jednoznaczny identyfikator zgodny z ustalonym standardem, co umożliwiłoby również sprawną współpracę między istniejącymi bazami danych.

Zmiana nr 10

Artykuł 10 ust. 1 projektu rozporządzenia

„1.   W przypadku gdy CCP będący osobą prawną mającą siedzibę w Unii i posiadającą dostęp do odpowiedniej płynności zamierza świadczyć usługi i prowadzić działalność, składa on wniosek o udzielenie zezwolenia do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę.

Odpowiednia płynność może wynikać z dostępu do płynności banku centralnego bądź do mającego zdolność kredytową, rzetelnego banku komercyjnego, lub z połączenia obu tych możliwości dostępu. Dostęp do płynności może wynikać z zezwolenia udzielonego zgodnie z art. 6 dyrektywy 2006/48/WE lub innych odpowiednich uzgodnień.”

„1.   W przypadku gdy CCP będący osobą prawną mającą siedzibę w Unii i posiadającą dostęp do odpowiedniej płynności zamierza świadczyć usługi i prowadzić działalność, składa wniosek o udzielenie zezwolenia przez właściwy organ państwa członkowskiego, zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, wprawdzie EBC uważa środki banku centralnego za najbezpieczniejsze źródło płynności dla celów rozliczeń pieniężnych, ale podkreśla też, że instrumenty banku centralnego nie są jako takie stworzone w celu reagowania na potrzeby infrastruktury rynku. Dlatego też w gestii banków centralnych pozostaje decyzja co do tego, które z instrumentów oraz na jakich warunkach zdecydują się zaoferować partnerom centralnym i przedstawicielom pozostałej części infrastruktury rynku. Ze względu na ryzyko systemowe ważne jest jednocześnie pozostawienie odniesienia do „dostępu do odpowiedniej płynności”, jako jednego z wymogów uzyskania (dalszego) zezwolenia.

Zmiana nr 11

Usunięcie art. 10 ust. 5 projektu rozporządzenia

„5.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria odpowiedniej płynności, o których mowa w ust. 1.

Regulacyjne standardy techniczne, o których mowa w akapicie pierwszym, są przyjmowane zgodnie z art. [7-7d] rozporządzenia …/… [rozporządzenie ESMA].

EBA, w porozumieniu z ESMA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

   

Uzasadnienie

W rezultacie powyższej zmiany nr 10 przewidującej usunięcie odniesienia do „dostępu do odpowiedniej płynności”, treść art. 10 ust. 5 mówiącego o ustanowieniu regulacyjnych standardów technicznych powinna zostać przeniesiona w inne miejsce projektu rozporządzenia (zob. zmiana nr 33 poniżej).

Zmiana nr 12

Artykuł 12 ust. 3 projektu rozporządzenia

„3.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających kapitał, zyski zatrzymane i rezerwy CCP, o których mowa w ust. 2.

[…]

ESMA, w porozumieniu z EBA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„3.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających kapitał, zyski zatrzymane i rezerwy CCP, o których mowa w ust. 2.

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC oraz w porozumieniu z EBA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

Odpowiedni poziom wstępnych i bieżących wymogów kapitałowych ma zasadnicze znaczenie dla stabilności finansowej. W związku z powyższym, członkowie ESBC powinni być zaangażowani w rozwój regulacyjnych standardów technicznych w celu dalszego dookreślenia ogólnych zasad, które zawarte już zostały w projekcie rozporządzenia.

Zmiana nr 13

Artykuł 13 ust. 1 projektu rozporządzenia

„1.   Właściwy organ udziela zezwolenia wyłącznie jeśli jest w pełni przekonany, że CCP wnioskujący o udzielenie zezwolenia spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i wymogi przyjęte zgodnie z dyrektywą 98/26/WE oraz po wydaniu wspólnej pozytywnej opinii kolegium, o którym mowa w art. 15, oraz po wydaniu opinii przez ESMA.”

„1.   Właściwy organ udziela zezwolenia wyłącznie jeśli jest w pełni przekonany, że CCP wnioskujący o udzielenie zezwolenia spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i wymogi przyjęte zgodnie z dyrektywą 98/26/WE oraz po wydaniu wspólnej pozytywnej opinii kolegium, o którym mowa w art. 15, po wydaniu opinii przez ESMA oraz, jeśli została wydana, również opinii właściwych organów sprawujących nadzór systemowy i banków centralnych emitujących walutę bazową.

Uzasadnienie

Statutowe zadania oraz odpowiedzialność członków ESBC jako organów sprawujących nadzór systemowy i banków centralnych emitujących walutę bazową powinna zostać odzwierciedlona również w odniesieniu do udzielenia partnerowi centralnemu zezwolenia bądź odmowie jego udzielenia. W związku z powyższym, właściwy organ nie powinien wydawać zezwolenia wyłącznie na podstawie spełnienia przez podmiot starający się o to zezwolenie warunków zawartych w projekcie rozporządzenia, ale również na podstawie spełnienia przez ten podmiot właściwych wymogów nadzoru systemowego. Tak więc, EBC i KBC również powinny wydać opinie w sprawie wnioskowanego zezwolenia.

Zmiana nr 14

Artykuł 14 ust. 1 projektu rozporządzenia

„1.   Właściwy organ państwa członkowskiego, w którym CCP ma siedzibę, ustanawia i przewodniczy kolegium, którego zadaniem jest usprawnienie wykonywania zadań określonych w art. 10, 11, 46 i 48.

W skład kolegium wchodzą:

[…]

f)

organ odpowiedzialny za nadzór nad CCP i banki centralne emitujące waluty o największym znaczeniu dla rozliczanych instrumentów finansowych.”

„1.   Właściwy organ państwa członkowskiego, w którym CCP ma siedzibę, ustanawia i przewodniczy kolegium, którego zadaniem jest usprawnienie wykonywania zadań określonych w art. 10, 11, 46 i 48.

W skład kolegium wchodzą:

[…]

f)

właściwy podmiot pełniący funkcje nadzoru systemowego oraz

g)

banki centralne emitujące waluty o największym znaczeniu dla rozliczanych instrumentów finansowych.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC jako podmiotów sprawujących nadzór systemowy i banków centralnych emitujących walutę bazową powinny znaleźć odzwierciedlenie nie tylko w odniesieniu do udzielenia partnerowi centralnemu zezwolenia bądź odmowie jego udzielenia, ale również np. w odniesieniu do innych działań tego kolegium takich jak stosowanie testu warunków skrajnych i ocena uzgodnień interoperacyjnych. W tym zakresie zaproponowano spójne użycie słownictwa zgodnie z powyższą zmianą nr 5. Ponadto należy zapewnić, aby w kolegium tym reprezentowane były nie tylko banki centralne emitujące walutę bazową, ale również banki centralne sprawujące nadzór systemowy, gdyż mogą to być różne podmioty.

Zmiana nr 15

Pierwszy akapit art. 17 ust. 5 projektu rozporządzenia

„Przynajmniej raz w roku właściwe organy dokonują przeglądu uzgodnień, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez CCP na potrzeby przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia i oceny ryzyka rynkowego, operacyjnego i płynności, na jakie jest lub może być narażony dany CCP.”

„Przynajmniej raz w roku, współpracując ściśle z właściwymi podmiotami sprawującymi nadzór systemowy oraz z bankami centralnymi emitującym walutę bazową, właściwe organy dokonują przeglądu uzgodnień, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez CCP na potrzeby przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia i oceny ryzyka rynkowego, operacyjnego i płynności, na jakie jest lub może być narażony dany CCP.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC jako podmiotów sprawujących nadzór systemowy i banków centralnych emitujących walutę bazową powinny zostać odzwierciedlone podczas bieżącej weryfikacji partnerów centralnych działających na podstawie zezwolenia, również w celu uniknięcia sytuacji, w której partnerzy centralni podlegaliby weryfikacji dokonywanej oddzielnie przez nadzorcę i podmiot sprawujący nadzór systemowy.

Zmiana nr 16

Artykuł 18 ust. 1 projektu rozporządzenia

„1.   Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do udzielania zezwoleń CCP mającym siedzibę na jego terytorium i nadzoru nad nimi oraz informuje o tym fakcie Komisję i ESMA.

W przypadku gdy państwo członkowskie wyznacza więcej niż jeden właściwy organ, wyraźnie określa ono zadania poszczególnych organów i wyznacza jeden organ odpowiedzialny za koordynację współpracy i wymianę informacji z Komisją, ESMA i właściwymi organami pozostałych państw członkowskich zgodnie z art. 19 do 22.”

„1.   Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do udzielania zezwoleń CCP mającym siedzibę na jego terytorium i nadzoru nad nimi oraz informuje o tym fakcie Komisję i ESMA.

W przypadku gdy państwo członkowskie wyznacza więcej niż jeden właściwy organ, wyraźnie określa ono zadania poszczególnych organów i wyznacza jeden organ odpowiedzialny za koordynację współpracy i wymianę informacji z Komisją, ESMA, właściwymi podmiotami sprawującymi nadzór systemowy, bankami centralnymi emitującymi walutę bazową i właściwymi organami pozostałych państw członkowskich zgodnie z art. 19 do 22.

Wyznaczenie właściwych organów nie może naruszać systemowych kompetencji nadzorczych, o których mowa w art. 127 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 3 ust. 1 i art. 22 Statutu ESBC lub w jakichkolwiek innych przepisach prawa krajowego regulujących systemowe kompetencje nadzorcze KBC.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana pierwszego akapitu art. 18 ust. 1 projektu rozporządzenia ma na celu uniknięcie wrażenia, że każde z państw członkowskich powinno wyznaczyć właściwy organ wykonujący obowiązki wynikające z projektu rozporządzenia w zakresie nadzoru systemowego, z poniższych powodów.

Po pierwsze, Traktat oraz Statut ESBC upoważniają już EBC oraz KBC krajów członkowskich, których walutą jest euro do sprawowania nadzoru systemowego, a w przypadku KBC przepisy prawa krajowego mogą również powielać lub uzupełniać to upoważnienie. W przypadku KBC państw członkowskich, które nie przyjęły jeszcze euro, kompetencje banku centralnego do sprawowania nadzoru systemowego zawarte są w przepisach prawa krajowego. W celu wyjaśnienia powyższej sytuacji, EBC proponuje dodanie trzeciego akapitu odnoszącego się do podstawy prawnej dla kompetencji banku centralnego w zakresie nadzoru systemowego.

Po drugie, projekt rozporządzenia nie nakłada i nie powinien nakładać żadnych obowiązków w zakresie nadzoru systemowego na członków ESBC. W związku z powyższym zawsze należy odnosić się do procesu wyznaczenia właściwych organów w zakresie nadzoru systemowego.

W drugim akapicie art. 18 ust. 1 projektu rozporządzenia dotyczącym współpracy i wymiany informacji w przypadkach, gdy wyznaczonych jest kilka właściwych organów, należy odnieść się również do współpracy i wymiany informacji z odpowiednimi bankami centralnymi.

Zmiana nr 17

Artykuł 19 ust. 1 projektu rozporządzenia

„1.   Właściwe organy ściśle współpracują ze sobą oraz z ESMA.”

„1.   Właściwe organy ściśle współpracują ze sobą, z ESMA oraz z członkami ESBC.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC w zakresie nadzoru systemowego powinny być odzwierciedlone w obowiązku współpracy pomiędzy organami.

Zmiana nr 18

Akapit drugi art. 20 ust. 4 projektu rozporządzenia

„4.   Powyższe warunki nie uniemożliwiają jednak ESMA, właściwym organom i odpowiednim bankom centralnym wymieniania bądź przekazywania informacji poufnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i innymi przepisami mającymi zastosowanie do przedsiębiorstw inwestycyjnych, instytucji kredytowych, funduszy emerytalnych, przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (»UCITS«), zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym (»ZAFI«), pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zakładów ubezpieczeń, rynków regulowanych lub podmiotów gospodarczych bądź za zgodą właściwego organu lub innego organu, podmiotu lub osoby fizycznej bądź prawnej, która przekazała te informacje.”

„4.   Powyższe warunki nie uniemożliwiają jednak ESMA, właściwym organom, właściwym podmiotom sprawującym nadzór systemowy i bankom centralnym emitującym walutę bazową wymieniania bądź przekazywania informacji poufnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i innymi przepisami mającymi zastosowanie do przedsiębiorstw inwestycyjnych, instytucji kredytowych, funduszy emerytalnych, przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (»UCITS«), zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym (»ZAFI«), pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zakładów ubezpieczeń, rynków regulowanych lub podmiotów gospodarczych bądź za zgodą właściwego organu lub innego organu, podmiotu lub osoby fizycznej bądź prawnej, która przekazała te informacje.”

Uzasadnienie

Wyłączenie dotyczące odpowiednich organów w odniesieniu do wymiany informacji niejawnych powinno obejmować również członków ESBC z uwagi na ich zadania i obowiązki statutowe jako podmiotów sprawujących nadzór systemowy, jako banków centralnych emitujących walutę bazową oraz w celu umożliwienia im wypełniania ich zadań statystycznych, o których mowa w art. 5 Statutu ESBC.

Zmiana nr 19

Artykuł 21 ust. 4 projektu rozporządzenia

„4.   Właściwe organy przekazują informacje bankom centralnym ESBC, w przypadku gdy informacje te dotyczą wykonywanych przez te banki obowiązków.”

„4.   Właściwe organy przekazują informacje właściwym podmiotom sprawującym nadzór systemowy, bankom centralnym emitującym walutę bazową i ESRB w przypadku, gdy informacje te dotyczą obowiązków pełnionych przez te banki.”

Uzasadnienie

Jest bardzo ważne, aby członkowie ESBC wykonujący swoje zadania jako podmioty sprawujące nadzór systemowy, jako banki centralne emitujące walutę bazową oraz w związku z ich zadaniami w zakresie statystyki, które mogą zostać powierzone różnym członkom ESBC, otrzymywali od właściwych organów odpowiednie informacje umożliwiające im pełnienie tych obowiązków. W tym samym duchu, ESRB powinna również otrzymywać informacje odpowiednie ze względu na wykonywane przez nią funkcje, jej mandat i systemowe znaczenie partnerów centralnych.

Zmiana nr 20

Artykuł 22 projektu rozporządzenia

„Właściwy organ bądź jakikolwiek inny organ informuje niezwłocznie ESMA, kolegium i inne odpowiednie organy o sytuacji nadzwyczajnej dotyczącej CCP, w tym o zmianach na rynkach finansowych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na płynność rynku i stabilność systemu finansowego w dowolnym z państw członkowskich, w których CCP bądź jego członkowie rozliczający mają siedzibę.”

„Właściwy organ bądź jakikolwiek inny organ informuje niezwłocznie ESMA, właściwe podmioty sprawujące nadzór systemowy oraz banki centralne emitujące walutę bazową, kolegium i inne odpowiednie organy o sytuacji nadzwyczajnej dotyczącej CCP, w tym o zmianach na rynkach finansowych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na płynność rynku i stabilność systemu finansowego w dowolnym z państw członkowskich, w których CCP bądź jego członkowie rozliczający mają siedzibę.”

Uzasadnienie

Jest bardzo ważne, aby członkowie ESBC wykonujący swoje zadania jako podmioty sprawujące nadzór systemowy oraz jako banki centralne emitujące walutę bazową otrzymywały informacje w sytuacjach wyjątkowych z uwagi na ich statutowe obowiązki związanez pełnieniem tych funkcji.

Zmiana nr 21

Artykuł 23 ust. 2 projektu rozporządzenia

„2.   ESMA uznaje CCP z państwa trzeciego pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

[…]

c)

zawarto uzgodnienia o współpracy zgodnie z ust. 4.”

„2.   ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, uznaje CCP z państwa trzeciego pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

[…]

c)

zawarto uzgodnienia o współpracy zgodnie z ust. 4.;

d)

właściwe prawo znajdujące zastosowanie do CCP z państwa trzeciego zapewnia wzajemne traktowanie dla CCP z Unii.

Uzasadnienie

EBC uważa, że decyzja o uznaniu CCP z kraju trzeciego powinna być podjęta w ścisłej współpracy z członkami ESBC w celu zapewnienia odpowiedniego odzwierciedlenia uwag i polityki banku centralnego w zakresie nadzoru systemowego w odniesieniu, na przykład, do zarządzania płynnością i ryzykiem.

EBC proponuje dodatkowo umieszczenie czwartego warunku, zgodnie z którym właściwe prawo znajdujące zastosowanie do CCP z państwa trzeciego zapewnia wzajemne traktowanie partnerów centralnych z Unii, którzy zamierzaliby świadczyć w tym kraju usługi.

Zmiana nr 22

Artykuł 23 ust. 3 projektu rozporządzenia

„3.   Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 69 ust. 2, stwierdzając, że ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego zapewniają, iż CCP, którzy uzyskali zezwolenie w tym państwie trzecim, spełniają prawnie wiążące wymogi równoważne wymogom wynikającym z niniejszego rozporządzenia oraz podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów prowadzonemu na bieżąco w tym państwie trzecim.”

„3.   Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 69 ust. 2, oraz na podstawie wspólnej opinii ESMA, członków ESBC oraz właściwych organów, stwierdzając, że ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego zapewniają, iż CCP, którzy uzyskali zezwolenie w tym państwie trzecim, spełniają prawnie wiążące wymogi równoważne wymogom wynikającym z niniejszego rozporządzenia oraz podlegają skutecznemu nadzorowi, nadzorowi systemowemu i egzekwowaniu przepisów prowadzonemu na bieżąco w tym państwie trzecim.”

Uzasadnienie

Decyzja Komisji stwierdzająca, że zasady prawne i nadzorcze kraju trzeciego zapewniają, iż partner centralny posiadający zezwolenie w tym kraju spełnia obowiązujące wymogi na poziomie wymogów Unii, powinna być przyjęta wyłącznie na podstawie wspólnej opinii ESMA, członków ESBC wykonujących swoje zadania jako podmioty sprawujące nadzór systemowy i jako banki centralne emitujące walutę bazową oraz właściwych organów.

Zmiana nr 23

Artykuł 23 ust. 4 projektu rozporządzenia

„4.   ESMA zawiera uzgodnienia o współpracy z odpowiednimi właściwymi organami państw trzecich, których ramy prawne i nadzorcze uznano za równoważne z niniejszym rozporządzeniem zgodnie z ust. 3. […]”

„4.   ESMA, współpracując ściśle z właściwymi podmiotami sprawującymi nadzór systemowy oraz bankami centralnymi emitującymi walutę bazową, zawiera uzgodnienia o współpracy z odpowiednimi właściwymi organami państw trzecich, których ramy prawne i nadzorcze uznano za równoważne z niniejszym rozporządzeniem zgodnie z ust. 3. […]”

Uzasadnienie

Ważne jest, aby członkowie ESBC wykonujący swoje funkcje jako podmioty sprawujące nadzór systemowy oraz banki centralne emitujące walutę bazową byli zaangażowani w przygotowanie uzgodnień dotyczących współpracy z właściwymi organami państw trzecich w celu zapewnienia właściwego zakresu nadzoru systemowego oraz współpracy dotyczącej odnośnych kwestii.

Zmiana nr 24

Artykuł 24 ust. 9 projektu rozporządzenia

„9.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres zasad i rozwiązań w zakresie zarządzania, o których mowa w ust. 1 do 8.

[…]

ESMA przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„9.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres zasad i rozwiązań w zakresie zarządzania, o których mowa w ust. 1 do 8.

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC w zakresie nadzoru systemowego powinny być odzwierciedlone również w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących przepisów ogólnych znajdujących zastosowanie do partnerów centralnych.

Zmiana nr 25

Artykuł 27 ust. 3 oraz ust. 5 projektu rozporządzenia

„3.   Na wniosek właściwego organu i ESMA CCP udostępnia im dokumentację i informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, a także wszelkie informacje na temat pozycji rozliczonych kontraktów, niezależnie od systemu obrotu, w którym transakcja została zawarta.

[…]

5.   W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 i 2, Komisji przyznaje się uprawnienia do określenia formatu dokumentacji i informacji, które mają być przechowywane.

Projekty wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, są przyjmowane zgodnie z [art. 7e] rozporządzenia …/… [rozporządzenie ESMA].

ESMA przedstawia Komisji projekty tych wykonawczych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„3.   Na wniosek właściwego organu, ESMA, właściwych podmiotów sprawujących nadzór systemowy i banków centralnych emitujących walutę bazową, CCP udostępnia im dokumentację i informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, a także wszelkie informacje na temat pozycji rozliczonych kontraktów, niezależnie od systemu obrotu, w którym transakcja została zawarta.

[…]

5.   W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 i 2, Komisji przyznaje się uprawnienia do określenia formatu dokumentacji i informacji, które mają być przechowywane.

Projekty wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, są przyjmowane zgodnie z [art. 7e] rozporządzenia …/… [rozporządzenie ESMA].

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

Partnerzy centralni powinni udostępniać posiadane rejestry i informacje także na wniosek członków ESBC wykonujących swoje zadania jako podmioty sprawujące nadzór systemowy oraz jako banki centralne emitujące walutę bazową, z uwagi na ich statutowe obowiązki związane z pełnieniem tych funkcji.

Zmiana nr 26

Artykuł 32 ust. 2 projektu rozporządzenia

„2.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres planu ciągłości działania i minimalny poziom usług gwarantowany w planie przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

[…]

ESMA przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„2.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres planu ciągłości działania i minimalny poziom usług gwarantowany w planie przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC w zakresie nadzoru systemowego powinny być odzwierciedlone również w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres planu ciągłości działania i minimalny poziom usług gwarantowany w planie przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

Zmiana nr 27

Skreślenie art. 37 ust. 5 projektu rozporządzenia

„5.   Wymogi określone w ust. 1–4 są nadrzędne wobec ewentualnych kolidujących przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, uniemożliwiających stronom spełnienie tych wymogów.”

   

Uzasadnienie

Wtórne prawo Unii ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, chyba, że Unia nie posiada kompetencji w danym zakresie. Przepisy państw członkowskich dotyczące prawa prywatnego, prawa upadłościowego i zasady odnoszące się do tych dziedzin prawa nie są powierzone Unii, w związku z czym nie wydaje się prawnie możliwe, aby co do zasady pominąć zastosowanie takich przepisów krajowych.

Zmiana nr 28

Artykuł 39 ust. 5 projektu rozporządzenia

„5.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających odpowiednie wskaźniki procentowe i horyzonty czasowe, o których mowa w ust. 1, dla poszczególnych kategorii instrumentów finansowych.

[…]

ESMA, w porozumieniu z EBA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„5.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających odpowiednie wskaźniki procentowe i horyzonty czasowe, o których mowa w ust. 1, dla poszczególnych kategorii instrumentów finansowych.

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC oraz w porozumieniu z EBA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC w zakresie nadzoru systemowego powinny być odzwierciedlone również w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Zmiana nr 29

Artykuł 40 ust. 2 projektu rozporządzenia

„2.   CCP ustala minimalną kwotę składki na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania i kryteria służące obliczaniu składek poszczególnych członków rozliczających. Składki są proporcjonalne do ekspozycji poszczególnych członków rozliczających, w celu zagwarantowania, że składki na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania umożliwiają CCP przynajmniej przetrwanie niewykonania zobowiązania przez członka rozliczającego, w odniesieniu do którego ekspozycje są największe, bądź drugiego i trzeciego największego członka rozliczającego, jeśli suma ich ekspozycji jest większa.”

„2.   CCP może ustalić więcej niż jeden fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania dla poszczególnych kategorii instrumentów, które rozlicza.

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia powinien być zgodny z bieżącymi pracami CPSS i IOSCO. W tym zakresie projekt powinien skupić się na ogólnych zasadach i powierzyć ESMA zadanie sformułowania standardów technicznych w ścisłej współpracy z członkami ESBC (zob. również zmianę nr 30).

Zmiana nr 30

Artykuł 40 ust. 3 projektu rozporządzenia

„3.   CCP może ustanowić więcej niż jeden fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania dla poszczególnych kategorii instrumentów, które rozlicza.”

„3.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo fundusze na wypadek niewykonania zobowiązania, o których mowa w ust. 1 i 2.

Regulacyjne standardy techniczne, o których mowa w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z art. [7-7d] rozporządzenia …/… [rozporządzenie ESMA].

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.

Uzasadnienie

Jak wskazano powyżej, projekt rozporządzenia powinien być zgodny z bieżącymi pracami CPSS i IOSCO. W tym zakresie projekt ten powinien skupić się na ogólnych zasadach i powierzyć ESMA zadanie sformułowania standardów technicznych w ścisłej współpracy z członkami ESBC.

Zmiana nr 31

Artykuł 41 ust. 2 projektu rozporządzenia

„2.   CCP opracowuje scenariusze skrajnych, ale prawdopodobnych warunków rynkowych, obejmujących okresy charakteryzujące się największymi wahaniami na rynkach, dla których CCP świadczy usługi. Fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 40, i inne zasoby finansowe, o których mowa w ust. 1, umożliwiają CCP w każdym czasie przetrwać niewykonanie zobowiązania przez dwóch członków rozliczających, w odniesieniu do których ekspozycje są największe, a także nagłą wyprzedaż zasobów finansowych i szybki spadek płynności rynku.”

„2.    Fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 40, i inne zasoby finansowe, o których mowa w ust. 1, umożliwiają CCP w każdym czasie przetrwać potencjalne straty w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych. CCP opracowuje scenariusze takich skrajnych, ale prawdopodobnych warunków rynkowych.

Uzasadnienie

Jak wskazano powyżej, projekt rozporządzenia powinien być zgodny z bieżącymi pracami CPSS i IOSCO. W tym zakresie projekt ten powinien skupić się na najważniejszych zasadach i powierzyć odpowiedzialność za dalsze prace nad standardami technicznymi ESMA, współpracującemu ściśle z członkami ESBC (zob. również zmianę nr 33).

Zmiana nr 32

Artykuł 41 ust. 3 projektu rozporządzenia

„3.   CCP uzyskuje niezbędne linie kredytowe lub zapewniane są podobne rozwiązania służące spełnieniu jego potrzeb w zakresie płynności, w przypadku gdy zasoby finansowe, którymi dysponuje, nie są natychmiast dostępne. Każdy członek rozliczający, jednostka dominująca bądź jednostka zależna członka rozliczającego może zapewnić maksymalnie 25 % linii kredytowych, jakich potrzebuje CCP.”

„3.   CCP codziennie wycenia swoje potencjalne potrzeby w zakresie płynności. W celu prowadzenia działalności i świadczenia usług CCP ma obowiązek posiadania stałego dostępu do odpowiedniej płynności. CCP uzyskuje w tym celu niezbędne linie kredytowe lub zapewniane są podobne rozwiązania służące spełnieniu jego potrzeb w zakresie płynności, w przypadku gdy zasoby finansowe, którymi dysponuje, nie są natychmiast dostępne. Każdy członek rozliczający, jednostka dominująca bądź jednostka zależna członka rozliczającego może zapewnić maksymalnie 25 % linii kredytowych, jakich potrzebuje CCP.”

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zgodności z bieżącymi pracami CPSS i IOSCO, oprócz odniesienia zapewniającego dostęp CCP do odpowiedniej płynności, należy zawrzeć odniesienie do dziennych kalkulacji przez CCP potencjalnych potrzeb w zakresie płynności.

Zmiana nr 33

Artykuł 41 ust. 5 projektu rozporządzenia

„5.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających skrajne warunki, o których mowa w ust. 2 i które ma przetrwać CCP.

[…]

ESMA, w porozumieniu z EBA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„5.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających skrajne warunki, o których mowa w ust. 2 i które ma przetrwać CCP oraz kryteria odpowiedniej płynności, o których mowa w ust. 3.

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC oraz w porozumieniu z EBA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

W konsekwencji powyższych zmian nr 11 i nr 32, art. 41 ust. 5 projektu rozporządzenia powinien zostać zmieniony w celu zapewnienia opracowania regulacyjnych standardów technicznych w ścisłej współpracy z członkami ESBC.

Zmiana nr 34

Artykuł 42 ust. 2 do 4 projektu rozporządzenia

„2.   W przypadku gdy depozyty zabezpieczające wniesione przez niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego nie wystarczają do pokrycia strat poniesionych przez CCP, CCP wykorzystuje wyniesioną przez tego członka składkę na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania do pokrycia tych strat.

3.   CCP korzysta ze składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania i innych składek wniesionych przez wykonujących zobowiązania członków rozliczających wyłącznie po wyczerpaniu środków ze składek niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego oraz, w stosownych przypadkach, ze środków własnych CCP, o których mowa w art. 41 ust. 1.

4.   CCP nie może korzystać z depozytów zabezpieczających wniesionych przez wykonujących zobowiązanie członków rozliczających do pokrycia strat wynikających z niewykonania zobowiązania przez innego członka rozliczającego.”

„2.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły kaskadowego pokrywania strat w przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1.

Regulacyjne standardy techniczne, o których mowa w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z art. [7-7d] rozporządzenia …/… [rozporządzenie ESMA].

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.

   

   .”

Uzasadnienie

Jak wskazano powyżej, projekt rozporządzenia powinien być zgodny z bieżącymi pracami CPSS i IOSCO. W tym zakresie projekt ten powinien skupić się na ogólnych zasadach i powierzyć ESMA zadanie sformułowania standardów technicznych w ścisłej współpracy z członkami ESBC.

Zmiana nr 35

Artykuł 43 ust. 3 projektu rozporządzenia

„3.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających rodzaj zabezpieczenia, które może uznać za wysoce płynne, i redukcje wartości, o których mowa w ust. 1.

[…]

ESMA, w porozumieniu z ESBC i EBA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„3.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających rodzaj zabezpieczenia, które może uznać za wysoce płynne, i redukcje wartości, o których mowa w ust. 1.

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC oraz w porozumieniu z EBA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC w zakresie nadzoru systemowego zostały już odzwierciedlone w art. 43 ust. 3 projektu rozporządzenia szczegółowo omawiającym regulacyjne standardy techniczne określające wymogi dotyczące zabezpieczenia. Ponieważ jednak ESBC nie posiada osobowości prawnej, słowa „z ESBC” powinny zostać zastąpione słowami „z członkami ESBC”.

Zmiana nr 36

Artykuł 44 ust. 5 projektu rozporządzenia

„5.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających wysoce płynne instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1, i granice koncentracji, o których mowa w ust. 4.

[…]

ESMA, w porozumieniu z EBA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„5.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających wysoce płynne instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1, i granice koncentracji, o których mowa w ust. 4.

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC oraz w porozumieniu z EBA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC w zakresie nadzoru systemowego powinny być odzwierciedlone również w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych, które zostaną wydane w odniesieniu do polityki inwestycyjnej partnerów centralnych.

Zmiana nr 37

Artykuł 45 ust. 3 projektu rozporządzenia

„3.   CCP niezwłocznie informuje właściwy organ. Właściwy organ niezwłocznie informuje organ odpowiedzialny za nadzór nad niewykonującym zobowiązania członkiem rozliczającym, w przypadku gdy CCP uzna, że członek rozliczający nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich przyszłych zobowiązań oraz kiedy CCP zamierza ogłosić niewykonanie przez niego zobowiązania.”

„3.   CCP niezwłocznie informuje właściwy organ. Właściwy organ niezwłocznie informuje organ odpowiedzialny za nadzór nad niewykonującym zobowiązania członkiem rozliczającym, a także właściwe podmioty sprawujące nadzór systemowy oraz odpowiednie banki centralne emitujące walutę bazową, jeżeli CCP uzna, że członek rozliczający nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich przyszłych zobowiązań oraz kiedy CCP zamierza ogłosić niewykonanie przez niego zobowiązania.”

Uzasadnienie

Mając na uwadze zadania i obowiązki statutowe członków ESBC jako podmiotów sprawujących nadzór systemowy i banków centralnych emitujących walutę bazową, obowiązki informacyjne dotyczące niewykonujących zobowiązania członków rozliczających partnerów centralnych, które właściwy organ powinien posiadać na mocy art. 45 ust. 3 projektu rozporządzenia wobec nadzorców, powinny zostać rozszerzone tak, aby uwzględniały również członków ESBC pełniących wyżej wymienione funkcje.

Zmiana nr 38

Artykuł 46 ust. 4 projektu rozporządzenia

„4.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających:

[…]

ESMA, w porozumieniu z EBA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„4.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających:

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC oraz w porozumieniu z EBA, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC w zakresie nadzoru systemowego powinny być odzwierciedlone również w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych, które zostaną wydane w odniesieniu do przeglądu modeli, testów warunków skrajnych i weryfikacji historycznej partnerów centralnych.

Zmiana nr 39

Artykuł 50 ust. 3 projektu rozporządzenia

„3.   Jeżeli właściwy organ uzna, że wymogi określone w ust. 2 nie są spełnione, przedstawia innym właściwym organom i zainteresowanym CCP pisemne wyjaśnienie swoich ustaleń dotyczących ryzyka. Powiadamia on również ESMA, który wydaje opinię w sprawie zasadności ustaleń dotyczących ryzyka jako podstawy odmowy zatwierdzenia uzgodnienia interoperacyjnego. Opinia ESMA udostępniana jest wszystkim zainteresowanym CCP. W przypadku gdy opinia ESMA różni się od oceny odpowiedniego właściwego organu, organ ten rozważy swoje stanowisko, uwzględniając opinię ESMA.”

„3.   Jeżeli właściwy organ uzna, że wymogi określone w ust. 2 nie są spełnione, przedstawia innym właściwym organom i zainteresowanym CCP pisemne wyjaśnienie swoich ustaleń dotyczących ryzyka. Powiadamia on również ESMAoraz właściwe podmioty sprawujące nadzór systemowy i banki centralne emitujące walutę bazową, które są proszone o wydanie odrębnych opinii w sprawie zasadności ustaleń dotyczących ryzyka jako podstawy odmowy zatwierdzenia uzgodnienia interoperacyjnego. Opinia ESMA oraz opinia właściwych podmiotów sprawujących nadzór systemowy i banków centralnych emitujących walutę bazową udostępniane wszystkim zainteresowanym CCP. W przypadku gdy stanowisko wyrażone w tych opiniach różni się od oceny odpowiedniego właściwego organu, organ ten rozważy swoje stanowisko, uwzględniając opinie ESMA, właściwych podmiotów sprawujących nadzór systemowy i banków centralnych emitujących walutę bazową.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC jako podmiotów sprawujących nadzór systemowy oraz jako banków centralnych emitujących walutę bazową powinny zostać odzwierciedlone również w odniesieniu do procedury zatwierdzenia uzgodnień interoperacyjnych dla partnerów centralnych.

Zmiana nr 40

Artykuł 50 ust. 4 projektu rozporządzenia

„4.   Do dnia 30 czerwca 2012 r. ESMA wydaje wytyczne bądź zalecenia służące dokonywaniu spójnych, skutecznych i efektywnych ocen uzgodnień interoperacyjnych, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 8 rozporządzenia …/… [rozporządzenie ESMA].”

„4.   Do dnia 30 czerwca 2012 r. ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, wydaje wytyczne bądź zalecenia służące dokonywaniu spójnych, skutecznych i efektywnych ocen uzgodnień interoperacyjnych, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 8 rozporządzenia …/… [rozporządzenie ESMA].”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC jako podmiotów sprawujących nadzór systemowy oraz jako banków centralnych emitujących walutę bazową powinny zostać odzwierciedlone również w odniesieniu do wytycznych bądź zaleceń służących dokonywaniu spójnych, skutecznych i efektywnych ocen uzgodnień interoperacyjnych dla partnerów centralnych.

Zmiana nr 41

Artykuł 52 ust. 3 projektu rozporządzenia

„3.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące przedkładanego ESMA wniosku o rejestrację, o którym mowa w ust. 1.

[…]

ESMA przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„3.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące przedkładanego ESMA wniosku o rejestrację, o którym mowa w ust. 1.

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC jako podmiotów sprawujących nadzór systemowy oraz jako banków centralnych emitujących walutę bazową powinny zostać odzwierciedlone również w odniesieniu do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły składanych do ESMA wniosków o rejestrację repozytorium transakcji.

Zmiana nr 42

Artykuł 52 ust. 4 projektu rozporządzenia

„4.   W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1, Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia standardów wykonawczych określających format wniosku o rejestrację przedkładanego ESMA.

[…]

ESMA przedstawia Komisji projekty tych standardów do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„4.   W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1, Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia standardów wykonawczych określających format wniosku o rejestrację przedkładanego ESMA.

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC jako podmiotów sprawujących nadzór systemowy oraz jako banków centralnych emitujących walutę bazową powinny zostać odzwierciedlone również w odniesieniu do przyjęcia standardów wykonawczych określających formę składanych do ESMA wniosków o rejestrację repozytorium transakcji.

Zmiana nr 43

Artykuł 60 ust. 1 projektu rozporządzenia

„1.   ESMA wycofuje rejestrację repozytorium transakcji jeśli zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:

[…]”

„1.   ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, wycofuje rejestrację repozytorium transakcji, jeśli zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:

[…]”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC w zakresie nadzoru systemowego powinny zostać odzwierciedlone również w odniesieniu do wycofania przez ESMA rejestracji repozytorium transakcji.

Zmiana nr 44

Artykuł 63 ust. 4 projektu rozporządzenia

„4.   ESMA zawiera uzgodnienia o współpracy z odpowiednimi właściwymi organami państw trzecich, których ramy prawne i nadzorcze uznano za równoważne z niniejszym rozporządzeniem zgodnie z ust. 3. Takie uzgodnienia gwarantują, że organy Unii mają bezpośredni i stały dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków. Uzgodnienia te określają co najmniej:

[…]”

„4.   ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, zawiera uzgodnienia o współpracy z odpowiednimi właściwymi organami państw trzecich, których ramy prawne, ramy nadzoru systemowego i ramy nadzorcze uznano za równoważne z niniejszym rozporządzeniem zgodnie z ust. 3. Takie uzgodnienia gwarantują, że organy Unii mają bezpośredni i stały dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków. Uzgodnienia te określają co najmniej:

[…]”

Uzasadnienie

Jest ważne, aby członkowie ESBC byli zaangażowani w formułowanie ustaleń dotyczących współpracy z właściwymi organami krajów trzecich w celu zapewnienia należytego zakresu nadzoru systemowego nad repozytoriami transakcji i współpracy dotyczącej odnośnych kwestii.

Zmiana nr 45

Artykuł 67 ust. 2 projektu rozporządzenia

„2.   A Repozytorium transakcji udostępnia niezbędne informacje następującym podmiotom:

a)

ESMA;

b)

właściwym organom nadzorującym przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi zgłaszania na mocy art. 6

c)

właściwemu organowi nadzorującemu CCP mającego dostęp do repozytorium transakcji;

d)

odpowiednim bankom centralnym ESBC.”

„2.   Repozytorium transakcji udostępnia niezbędne informacje następującym podmiotom:

a)

ESMA;

b)

właściwym organom nadzorującym przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi zgłaszania na mocy art. 6

c)

właściwemu organowi nadzorującemu CCP mającego dostęp do repozytorium transakcji;

d)

właściwym podmiotom sprawującym nadzór systemowy;

e)

bankom centralnym emitującym waluty o największym znaczeniu dla rozliczanych instrumentów finansowych;

f)

członkom ESBC w celu umożliwienia im wypełniania ich zadań w zakresie statystyki;

g)

ESRB.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC jako podmiotów sprawujących nadzór systemowy i jako banków centralnych emitujących walutę bazową, jak również wykonujących zadania w zakresie statystyki, powinny zostać odzwierciedlone w odniesieniu do przejrzystości i dostępności danych dotyczących repozytoriów transakcji. Jak podkreślono ponadto we wkładzie Eurosystemu z września 2009 r. do konsultacji Komisji Europejskiej w zakresie ewentualnych inicjatyw dotyczących zwiększenia odporności nieregulowanych rynków obrotu instrumentami pochodnymi („Possible initiatives to enhance the resilience of OTC derivative markets” dostępnych na stronie internetowej EBC pod adresem http://www.ecb.europa.eu), EBC uważa repozytoria transakcji za kluczowe narzędzie dla usprawniania procedur operacyjnych i zwiększenia przejrzystości na rynkach finansowych, w szczególności w odniesieniu do nieregulowanych rynków obrotu instrumentami pochodnymi oraz, jeśli ma to zastosowanie, również instrumentów bazowych. W szczególności, w zakresie, w jakim repozytoria transakcji uzyskują wszechstronne dane dotyczące określonych produktów, mają one możliwość zapewnienia we właściwym czasie organom regulacyjnym i nadzorczym oraz uczestnikom rynku finansowego obrazu struktury i rozkładu zaangażowania na odnośnych rynkach. W ten sposób centralne repozytoria danych mogą również odgrywać rolę źródeł informacji, w zakresie, w jakim jest to możliwe w porównywalnych formatach oraz w zgodzie z zasadami statystycznymi Unii, niezbędnych, aby odpowiednie organy mogły ustanowić mechanizmy wczesnego ostrzegania przed pojawiającym się ryzykiem finansowym. W związku z powyższym EBC proponuje dodanie ESRB do listy organów, instytucji i urzędów otrzymujących konieczne informacje od repozytoriów transakcji.

Zmiana nr 46

Artykuł 67 ust. 4 projektu rozporządzenia

„4.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających treść informacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

[…]

ESMA przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych najpóźniej do dnia 30 czerwca 2012 r.”

„4.   Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających treść informacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

[…]

ESMA, współpracując ściśle z członkami ESBC, przedstawia Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.”

Uzasadnienie

Zadania i obowiązki statutowe członków ESBC w zakresie sprawowania nadzoru systemowego powinny być odzwierciedlone również w odniesieniu do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły danych publikowanych przez repozytoria transakcji oraz informacji udostępnianych ESMA i innym odpowiednim organom, takim jak ESRB, na potrzeby wykonywanych przez nie zadań.


(1)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.


Top