Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0629(06)

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ C 170, 29.6.2010, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 170/19


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010/C 170/04

Numer środka pomocy państwa

X 189/08

Państwo członkowskie

Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

BERLIN, BRANDENBURG, MECKLENBURG-VORPOMMERN, SACHSEN, SACHSEN-ANHALT, THUERINGEN

Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

jedes Finanzamt in der Bundesrepublik Deutschland

diverse

diverse

Nazwa środka pomocy

Investitionszulagengesetz 2007

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

BGBl I 2007 S. 282; BGBl I 2007 S. 2332; BGBl I 2008 S. 2350

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

Zmiany XR 6/07

Investitionszulagengesetz 2007

Czas trwania pomocy

1.1.2007–13.12.2009

Sektor(-y) gospodarki

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, Zakładanie stolarki budowlanej, Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, Pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe, Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane, Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, Badania i analizy techniczne, Badania naukowe i prace rozwojowe, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, Działalność fotograficzna, Naprawa sprzętu (tele)komunikacyjnego

Rodzaj beneficjenta

MŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 1 120,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Środek fiskalny

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy

30,00 %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

20,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2332.pdf

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s0282.pdf

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/024Investitionszulagengesetz2010anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/007Investitionszulagengesetz2007anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/016UReform2008anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2350.pdf

Numer środka pomocy państwa

X 227/09

Państwo członkowskie

Francja

Numer referencyjny państwa członkowskiego

XS 49/08

Nazwa regionu (NUTS)

FRANCE

Organ przyznający pomoc

Ministére de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

139 rue de Bercy

F75012 PARIS

http://www.minefi.gouv.fr/

Nazwa środka pomocy

Mesures fiscales applicables pendant deux ans aux sociétés créées pour la reprise d'entreprises en difficulté

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Articles 44 septies et 223 undecies du code général des impôts

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.1.2007–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 10,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Środek fiskalny

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

20,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059089&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle

Numer środka pomocy państwa

X 711/09

Państwo członkowskie

Polska

Numer referencyjny państwa członkowskiego

PL

Nazwa regionu (NUTS)

Wielkopolskie

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa

www.ncbir.gov.pl

Nazwa środka pomocy

Pomoc na badania i rozwój dla PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc – PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Zmiany istniejącego środka pomocy

Data przyznania pomocy

21.11.2008

Sektor(-y) gospodarki

Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu

PLZ 0,34 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

50,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.ncbir.gov.pl

Numer środka pomocy państwa

X 874/09

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

TOSCANA

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc

Regione Toscana

Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, n. 10 – 50122 – Firenze

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html

Nazwa środka pomocy

Misura «Formazione professionale» — programma pluriennale della pesca professionale e dell’acquacoltura 2007-2010

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

LR 7 dicembre 2005, n.66 «Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura»

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.1.2009–31.12.2010

Sektor(-y) gospodarki

Rybactwo

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,11 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

60,00 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html

Numer środka pomocy państwa

X 875/09

Państwo członkowskie

Węgry

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Hungary

Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22

www.nfu.hu

Nazwa środka pomocy

TÁMOP programból nyújtandó állami támogatások

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

25/2007. (IX.12.) MeHVM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásról

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

5.4.2009–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

HUF 169,71 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Társadalmi Megújulás Operatív Program – 144,26 HUF (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy

50,00 %

20 %

Pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw (art. 14)

35,00 %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50,00 %

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27)

50,00 %

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))

100,00 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

50,00 %

20 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

25,00 %

20 %

Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)

75,00 %

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP (art. 33)

100,00 %

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1)

25,00 %

20 %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

60,00 %

20 %

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40)

50,00 %

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (art. 41)

75,00 %

Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (art. 42)

100,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700025.MEV


Top