Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/16/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 97/18


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/16/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

2010/C 97/03

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej (oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

CEN

EN 12080:2007

Kolejnictwo – Maźnice – Łożyska toczne

 

 

CEN

EN 12081:2007

Kolejnictwo – Maźnice – Smary

 

 

CEN

EN 12082:2007

Kolejnictwo – Maźnice – Badania eksploatacyjne

 

 

CEN

EN 13103:2009

Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Osie zestawów kołowych tocznych – Zasady konstrukcji

 

 

CEN

EN 13104:2009

Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Osie zestawów kołowych napędnych – Zasady konstrukcji

 

 

CEN

EN 13260:2009

Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Zestawy kołowe – Wymagania dotyczące wyrobu

 

 

CEN

EN 13261:2009

Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Osie – Wymagania dotyczące wyrobu

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Koła – Wymagania dotyczące wyrobu

 

 

CEN

EN 13715:2006

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Eksploatacja

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Kolejnictwo/Tor – Jakość geometryczna toru – Część 1: Charakterystyka geometrii toru

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Kolejnictwo – Metody obliczeń dróg hamowania, zwalniania oraz funkcji zakończenia działania układu hamulcowego – Część 1: Algorytmy ogólne

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Kolejnictwo Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych Część 1: Tarcze hamulcowe wtłaczane lub mocowane skurczowo na osiach zestawów tocznych lub napędnych, wymiary i wymagania dotyczące jakości

 

 

CEN

EN 14601:2005

Kolejnictwo – Proste i kątowe kurki końcowe przewodu głównego hamulca i przewodu zasilającego

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Kolejnictwo – Smary do maźnic – Część 1: Metoda badania smarności smarów

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Kolejnictwo – Smary do maźnic – Część 2: Metoda badania stabilności mechanicznej przy ruchu pojazdu z prędkością do 200 km/h

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Kolejnictwo – Wskaźniki hamulca – Część 1: Wskaźniki hamulca pneumatycznego

 

 

CEN

EN 15355:2008

Kolejnictwo – Hamowanie – Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączenia hamulca

 

 

CEN

EN 15461:2008

Kolejnictwo – Emisja hałasu – Charakterystyka własności dynamicznych odcinków toru dla ruchu poprzez pomiary hałasu

 

 

CEN

EN 15528:2008

Kolejnictwo – Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą

 

 

CEN

EN 15551:2009

Kolejnictwo – Pojazdy szynowe – Zderzaki

 

 

CEN

EN 15566:2009

Kolejnictwo – Pojazdy kolejowe – Urządzenie cięgłowe i sprzęg śrubowy

 

 

CEN

EN 15595:2009

Kolejnictwo – Hamowanie – Urządzenia przeciwpoślizgowe

 

 

CEN

EN 15611:2008

Kolejnictwo – Hamowanie – Przekładniki ciśnienia

 

 

CEN

EN 15612:2008

Kolejnictwo – Hamowanie – Przyspieszacze hamowania nagłego

 

 

CEN

EN 15624:2008

Kolejnictwo – Hamowanie – Urządzenia przestawcze „Próżny-Ładowny”

 

 

CEN

EN 15625:2008

Kolejnictwo – Hamowanie – Samoczynne czujniki zmiany ładunku (urządzenia ważące)

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują zharmonizowane normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe organy normalizacyjne tłumaczą tytuły zharmonizowanych norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowej Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(3)  Dz.U. L 217 z 5.8.1998, s. 18.


Top