EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0403

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych, w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb finansowych projektu ITER

/* COM/2010/0403 wersja ostateczna */

52010PC0403
[pic] | KOMISJA EUROPEJSKA |

Bruksela, dnia 20.7.2010

KOM(2010) 403 wersja ostateczna

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych, w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb finansowych projektu ITER

UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

W odpowiedzi na konkluzje Rady z dnia 16 listopada 2009 r.[1] w sprawie dalszych działań w ramach projektu ITER[2] (projektu dotyczącego międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego), Komisja w dniu 4 maja 2010 r. przekazała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie komunikat zatytułowany „Stan zaawansowania i możliwości rozwoju projektu ITER”[3] dotyczący niedoboru finansowego i powiązanych z nim warunków zarządzania ITER.

W wyniku wymiany opinii na posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności w dniach 25-26 maja 2010 r. prezydencja hiszpańska utworzyła grupę zadaniową ds. ITER, która zakończyła swoją pracę w dniu 25 czerwca 2010 r. Przyjęte na tej podstawie konkluzje Rady potwierdziły wskazane we wspomnianym powyżej komunikacie Komisji krótkoterminowe zapotrzebowanie na dodatkowe środki na zobowiązania w wysokości 1,4 mld EUR (800 mln EUR w 2012 r. oraz 600 mln EUR w 2013 r.) w cenach bieżących, na lata 2012 i 2013. Rada wezwała Komisję do przedstawienia wniosku w ramach ogólnego pułapu bieżących wieloletnich ram finansowych, z uwzględnieniem przegrupowania środków w ramach działu 1A „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. Nadzwyczajne posiedzenie Rady ITER jest planowane na 27-28 lipca 2010 r. w celu zatwierdzenia podstawy odniesienia ITER („ITER baseline”).

W wyniku prac podjętych przez Komisję i państwa członkowskie pojawiła się wyraźna wizja przyszłości ITER, która stanowi podstawę stanowiska UE na posiedzeniu Rady ITER w dniach 27-28 lipca. Komisja z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z dnia 12 lipca 2010 r., która wyraziła silne zaangażowanie na rzecz pomyślnego ukończenia projektu ITER, oraz uznaje zawarty w nich wniosek Rady o ograniczenie środków finansowych F4E (energia termojądrowa) przeznaczonych na wkład UE za okres budowy ITER 2007-2020 do 6,6 mld EUR (według wartości z 2008 r.) zamiast 7,2 mld EUR (w wartościach z 2008 r.). Wymieniona kwota 6,6 mld EUR stanowi kwotę odniesienia dla okresu budowy ITER. Na tej podstawie można zapewnić trwałość długoterminowego finansowania projektu ITER.

Komisja jasno wyraziła swoją opinię, że nie można nadal oczekiwać, że z budżetu UE będą pokrywane przekroczenia kosztów. Dlatego Komisja zamierza przyjąć podstawę odniesienia ITER, która zgodnie z obecnymi oczekiwaniami powinna trwać do 2020 r., zakładając, że dla okresu następującego po 2013 r. z budżetu UE będą wpłacane stałe, roczne wkłady, na podstawie decyzji władzy budżetowej, na pokrycie kosztów projektu, a wszelkie przyszłe przekroczenia kosztów nie będą obciążać budżetu UE.

Przyjęcie podstawy odniesienia nastąpi ad referendum, ponieważ oba organy władzy budżetowej (Parlament Europejski i Rada) muszą jeszcze zatwierdzić i zabezpieczyć finansowanie ITER.

Jeśli chodzi o krótkoterminowe potrzeby finansowe ITER (lata 2012 i 2013), Komisja proponuje kombinację źródeł finansowych, w tym przegrupowanie środków z siódmego programu ramowego w zakresie badań w ramach działu 1A oraz przegrupowanie niewykorzystanych środków między działami.

Niniejszy wniosek ma na celu zapewnienie kwoty 400 mln EUR poprzez zmianę wieloletnich ram finansowych, przy utrzymaniu na niezmienionym poziomie ogólnego pułapu środków na zobowiązania i środków na płatności w latach 2007-2013. Równocześnie dodatkowa kwota 460 mln EUR będzie pokryta poprzez przegrupowanie z siódmego programu ramowego w zakresie badań w ramach działu 1A.

Zobowiązanie do sfinansowania pozostałej kwoty 540 mln EUR powinno zostać zapewnione na dalszym etapie, począwszy od budżetowego posiedzenia pojednawczego w listopadzie 2010 r.[4] oraz, w razie potrzeby, w ramach kolejnych rocznych procedur budżetowych poprzez wykorzystanie wszystkich środków budżetowych przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych. Komisja proponuje, by Parlament Europejski, Rada i Komisja przyjęły w tym celu wspólną deklarację, najpóźniej w ramach budżetowego posiedzenia pojednawczego w listopadzie 2010 r.

2. Podstawa prawna

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że Rada jednogłośnie przyjmuje rozporządzenie ustanawiające wieloletnie ramy finansowe po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego. W dniu 3 marca 2010 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie takiego rozporządzenia Rady[5]. Oczekuje się, że zostanie on przyjęty przed końcem bieżącego roku.

Ze względu na to jak ważne jest przedłużenie, bez dalszych opóźnień, politycznego zobowiązania Unii Europejskiej do realizacji projektu ITER, Komisja przedstawia niniejszy wniosek na mocy przepisów porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[6], które obowiązuje do czasu przyjęcia nowego rozporządzenia.

3. Wykorzystanie kwot marginesów i przegrupowanie w ramach działu 1A

Marginesy dostępne w ramach pułapu działu 1A wynoszą 50,1 mln EUR na 2011 r., 34 mln EUR na 2012 r. oraz 47 mln EUR na 2013 r. Brak już marginesu na 2010 r. Biorąc pod uwagę pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego, zgodnie z którym instytucje są zobowiązane do zapewnienia dostępności wystarczających marginesów poniżej pułapów, Komisja stwierdza, że marginesy te nie mogą być wykorzystane jako wkład na pokrycie dodatkowych potrzeb finansowych projektu ITER.

Zgodnie z pkt 23 akapit pierwszy porozumienia międzyinstytucjonalnego Komisja zbadała możliwości przegrupowania wydatków między programami ujętymi w odnośnym dziale, w celu udostępnienia znaczącej kwoty w ramach istniejącego pułapu dla tego działu, w wartościach absolutnych i jako odsetka nowych planowanych wydatków. W konsekwencji Komisja proponuje przegrupowanie kwoty 100 mln EUR w 2010 r. oraz kwoty 360 mln EUR w 2013 r. z siódmego programu ramowego w zakresie badań.

4. Przesunięcia z jednego działu do drugiego (środki na zobowiązania)

Zgodnie z pkt 23 akapit drugi porozumienia międzyinstytucjonalnego Komisja zbadała możliwości zrównoważenia podniesienia pułapu dla jednego działu przez obniżenie pułapu dla innego działu.

Marginesy pozostałe w ramach pułapu wydatków w innych działach niż 1A na lata 2010-2013 są obecnie szacowane następująco[7]:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Dział 1B | 1.4 | 16.9 | 1.4 | 0.4 |

Dział 2 | 456.2 | 851.8 | 126.2 | 131.4 |

Dział 3A | 18.5 | 70.7 | 26.5 | 52.9 |

Dział 3B | 0 | 15.2 | 18.1 | 22.8 |

Dział 4 | 0[8] | 70.3 | 132.3 | 134.6 |

Dział 5 | 43.5 | 160.6 | 122.7 | 151.3 |

Uwzględniając pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego oraz możliwe skutki finansowe traktatu lizbońskiego, Komisja uznaje, że marginesy pozostałe w ramach pułapów działu 1B, działu 3A, działu 3B, działu 4 i działu 5 są zbyt wąskie, aby zapewnić wkład na pokrycie dodatkowych potrzeb finansowych projektu ITER.

Jedynie marginesy w ramach działu 2 w 2010 r. są na poziomie, który mógłby być wykorzystany do zrównoważenia braku marginesu w ramach działu 1A, w szczególności po potwierdzeniu wydatków rolnych na 2010 r. Aktualny margines pozostawiony w ramach pułapu wydatków w ramach działu 2 na 2010 r. wynosi 456 mln EUR. Komisja proponuje na obecnym etapie obniżenie tego pułapu o kwotę 400 mln EUR oraz zwiększenie pułapu wydatków w ramach działu 1A o kwotę 160 mln EUR na 2012 r. oraz o kwotę 240 mln EUR na 2013 r.

Proponowane dostosowanie między pułapami wydatków pozostawia margines w wysokości 56 mln EUR dostępny w ramach pułapu działu 2 w 2010 r. Komisja zobowiązała się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia przestrzegania decyzji w sprawie wydatków związanych z WPR oraz ich finansowania, m.in. porozumienia w sprawie oceny funkcjonowania reformy WPR.

5. ŚRODKI NA PłATNOśCI

Punkt 23 akapit czwarty porozumienia międzyinstytucjonalnego stanowi, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany należy zachować odpowiedni stosunek między zobowiązaniami i płatnościami. Roczne pułapy środków na płatności należy w związku z tym zmieniać na podstawie profilów płatności przewidzianych w odniesieniu do dodatkowych zobowiązań w ramach działu 1A w 2012 r. i 2013 r., które są równoważone odpowiednim zmniejszeniem środków na zobowiązania w ramach pułapu działu 2 w 2010 r. Ogólny pułap ram finansowych na lata 2007-2013 pozostaje niezmieniony.

6. Zestawienie i wnioski

Poniższa tabela przedstawia proponowane zmiany pułapów w odniesieniu do środków na płatności i środków na zobowiązania w ramach finansowych. Kwoty wyrażone są w cenach bieżących:

(mln EUR) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2007-2013 |

1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia | 160 | 240 | 400 |

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona | -400 | -400 |

Zmiana w środkach na zobowiązania ogółem | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 160 | 240 | 0 |

Zmiana w środkach na płatności ogółem | -400 | 160 | 240 | 0 |

Proponowana zmiana pozostawia na niezmienionym poziomie ogólne pułapy środków na zobowiązania i środków na płatności wyrażonych w cenach bieżących.

Opisane powyżej zmiany przedstawia zamieszczona poniżej tabela prezentująca ramy finansowe wyrażone w cenach bieżących

Formalna decyzja zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne w odniesieniu do ram finansowych musi odwoływać się do podstawowej tabeli ustalonej w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, która wyrażona jest w cenach stałych z 2004 r. W związku z powyższym kwoty w wartościach bieżących muszą zostać przeliczone na ceny z 2004 r. poprzez zastosowanie stałego deflatora w wysokości 2 % rocznie, zgodnie z pkt 16 porozumienia międzyinstytucjonalnego (zob. poniżej – załącznik do proponowanej decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady).

[pic]

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych, w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb finansowych projektu ITER

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[9], w szczególności jego pkt 21, 22, akapity pierwszy i drugi oraz pkt 23,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na posiedzeniu [trójstronnym]/[pojednawczym budżetowym] w dniu ... 2010 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły sposoby zapewnienia dodatkowych środków na finansowanie projektu ITER. Do celów tego finansowania konieczna jest zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 zgodnie z pkt 21, 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego, w celu podniesienia pułapu środków na zobowiązania w poddziale 1A o kwotę 160 mln EUR w 2012 r. oraz o kwotę 240 mln EUR w 2013 r. w cenach bieżących.

(2) Zwiększenie pułapów środków na zobowiązania w poddziale 1A na lata 2012 i 2013 zostanie w pełni zrównoważone zmniejszeniem pułapu środków na zobowiązania w dziale 2 na 2010 r.

(3) W celu zachowania odpowiedniego stosunku między zobowiązaniami a płatnościami zostaną zmienione roczne pułapy środków na płatności. Dostosowanie będzie neutralne pod względem wymaganych płatności na lata 2007-2013.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[10],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Załącznik I do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

ZAŁĄCZNIK

[pic]

[1] 15815/10, 15818/09.

[2] Umowa podpisana w dniu 21 listopada 2006 r. w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 62).

[3] COM (2010) 226 z 4.5.2010.

[4] Bez uszczerbku dla konieczności utrzymania niezbędnych marginesów w budżecie na 2011 r.

[5] COM(2010) 72.

[6] Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

[7] Na 2010 r. zaktualizowane dane oparte na ostatnich wnioskach Komisji, włącznie z projektem budżetu korygującego nr 6/2010 – COM(2010) 315 z 17.6.2010 – oraz na lata 2011-2013, programowanie finansowe zgodnie z informacjami zawartymi ogólnym wstępie do projektu budżetu na 2011 r. – COM(2010) 300 z 15.6.2010.

[8] Minus kwota 18,3 mln finansowana w ramach instrumentu elastyczności.

[9] Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

[10] W tym celu kwoty wynikające z powyższego porozumienia przelicza się na ceny z 2004 r.

Top