EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0349

Wniosek rozporządzenie Rady (UE) nr …/2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii (przedstawiony wspólnie przez Komisję i Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa)

/* COM/2010/0349 końcowy - NLE 2010/0191 */

52010PC0349

Wniosek rozporządzenie Rady (UE) nr …/2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii (przedstawiony wspólnie przez Komisję i Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) /* COM/2010/0349 końcowy - NLE 2010/0191 */


[pic] | KOMISJA EUROPEJSKA |

Bruksela, dnia 30.6.2010

KOM(2010)349 wersja ostateczna

2010/0191 (NLE)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) nr …/2010

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

(przedstawiony wspólnie przez Komisję i Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa)

UZASADNIENIE

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 147/2003 wprowadza ogólny zakaz świadczenia doradztwa technicznego, pomocy, szkoleń, finansowania lub pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi wszelkim osobom, podmiotom lub organom w Somalii.

2. W pkt 7 rezolucji nr 1907 z dnia 23 grudnia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała państwa członkowskie do przeprowadzania inspekcji wszystkich ładunków wysyłanych do Somalii i przysyłanych z tego kraju, jeżeli uważają one, że dany ładunek zawiera towary objęte zakazem określonym w pkt 5 i 6 tej rezolucji lub całkowitym embargiem na dostawy broni do Somalii, aby zapewnić ścisłe wykonanie tych przepisów.

3. Artykuł 4 decyzji Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. nakazuje inspekcję niektórych ładunków wysyłanych do Somalii i przysyłanych z tego kraju oraz – w przypadku statków powietrznych i statków wodnych – wprowadza obowiązek przedstawienia przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem dodatkowej informacji o towarach przywożonych do Unii lub z niej wywożonych. Informacje te muszą być dostarczone zgodnie z przepisami dotyczącymi przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych, ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/1992 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny[1].

4. Ze względu na fakt, że środek ten wchodzi w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do jego wdrożenia niezbędne są działania legislacyjne na szczeblu Unii Europejskiej. Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wnioskują zatem o wprowadzenie odpowiednich zmian do rozporządzenia (WE) nr 147/2003.

5. 2010/0191 (NLE)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) nr …/2010

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1,

uwzględniając decyzję Rady 2010/231/WPZiB[2] dotyczącą środków ograniczających wobec Somalii,

uwzględniając wspólny wniosek Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 147/2003 wprowadza ogólny zakaz świadczenia doradztwa technicznego, pomocy, szkoleń, finansowania lub pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi wszelkim osobom, podmiotom lub organom w Somalii.

7. W pkt 7 rezolucji nr 1907 z dnia 23 grudnia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa państwa członkowskie do przeprowadzania inspekcji wszystkich ładunków wysyłanych do Somalii i przysyłanych z tego kraju, jeżeli uważają one, że dany ładunek zawiera towary objęte zakazem określonym w pkt 5 i 6 tej rezolucji lub całkowitym embargiem na dostawy broni do Somalii, aby zapewnić ścisłe wykonanie tych przepisów.

8. Artykuł 4 decyzji Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. nakazuje inspekcję niektórych ładunków wysyłanych do Somalii i przysyłanych z tego kraju oraz – w przypadku statków powietrznych i statków wodnych – wprowadza obowiązek przedstawienia przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem dodatkowych informacji o towarach przywożonych do Unii lub z niej wywożonych. Informacje te muszą być dostarczone zgodnie z przepisami dotyczącymi przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych, ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/1992 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny[3].

9. Środek ten wchodzi w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do jego wdrożenia niezbędne jest – w szczególności aby zagwarantować jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich – prawodawstwo na szczeblu unijnym.

10. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 147/2003.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 147/2003 wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 3a

1. Aby zapewnić ścisłe wykonanie przepisów art. 1 decyzji Rady nr 2010/231/WPZiB, do wszystkich towarów przywożonych na obszar celny Unii lub z niego wywożonych na pokładach towarowych statków powietrznych i statków handlowych, przewożących ładunki z i do Somalii, stosuje się obowiązek przedstawienia przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem informacji, które należy przekazać właściwym organom danego państwa członkowskiego.

2. Zasady dotyczące obowiązku dostarczania informacji przed przybyciem lub przed odlotem/odpłynięciem statków powietrznych i jednostek pływających, w szczególności terminy, jakich należy dotrzymać i dane, o jakie należy wystąpić, odpowiadają zasadom określonym w odnośnych przepisach dotyczących przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych oraz zgłoszeń celnych, ustanowionych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

3. Ponadto osoby, które przywożą towary lub które przejmują odpowiedzialność za przewóz towarów na pokładach towarowych statków powietrznych i statków handlowych, przewożących ładunki z i do Somalii, lub ich pełnomocnicy, deklarują, czy towary te figurują we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej[4] oraz, jeżeli ich wywóz podlega wymogowi otrzymania pozwolenia – przedstawiają szczegółowe dane dotyczące przyznanego im pozwolenia na wywóz.

4. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, a także niezbędne informacje dodatkowe, o których mowa w niniejszym artykule, mogą być przedstawiane na piśmie przy użyciu dokumentów handlowych, portowych lub transportowych, pod warunkiem, że dokumenty te zawierają niezbędne dane.

5. Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. niezbędne informacje dodatkowe, o których mowa w niniejszym artykule, przedstawiane są w formie pisemnej lub w deklaracjach skróconych, odpowiednio przywozowych i wywozowych.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Rady

Przewodniczący […]

[1] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

[2] Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 17.

[3] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

[4] Dz.U. C 65 z 19.3.2009, s.1.

Top