EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0028

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (CON/2010/28)

OJ C 103, 22.4.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

W dniu 8 marca 2010 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ponieważ krajowe banki centralne (KBC) wspierają lub przyczyniają się do sporządzania statystyk zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (2). Ponadto KBC przekazują EBC statystyki finansowe sektora publicznego w celu realizacji zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), o których mowa w art. 127 ust. 5 Traktatu. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwaga ogólna

EBC popiera projekt rozporządzenia jako bardzo ważny krok w kierunku poprawy jakości statystyk, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 479/2009.

Uwagi szczegółowe

EBC pragnie podkreślić wagę udostępniania Komisji (Eurostatowi) przez państwa członkowskie wszelkich informacji, jakich Komisja zażąda w celu oceny jakości danych. EBC jest również zdania, że w tym celu wskazane byłoby stworzenie dokładniejszej listy niż ta, którą zawiera proponowany art. 8 ust. 2, ponieważ mogłoby to zwiększyć przejrzystość i pewność co do tego, jakich informacji może żądać Komisja. Powinno być również jasne, że lista ta jest nie jest listą wyczerpującą.

Podobnie EBC uważa, że wprowadzenie do art. 11 ust. 3 kilku przykładów mogłoby zilustrować, kiedy wymagane są inspekcje metodologiczne. Częste i rozległe korekty danych, powtarzające się i nie wyjaśniane zmiany długu niewynikające z poziomu deficytu/nadwyżki budżetu (stock-flow adjustments, FSA) oraz nierozwiązane problemy dotyczące kwestii metodologicznych mogą rodzić obawy, a tym samym uzasadniać inspekcje metodologiczne, będące zdaniem EBC świetnym środkiem poprawy jakości danych. Oczywiście postanowienia rozporządzenia (WE) nr 479/2009 dotyczące tych inspekcji, a także pozostałe przepisy, których celem jest poprawa jakości danych, mogą być naprawdę skuteczne tylko wtedy, gdy będą stosowane w pełni.

Ponadto EBC uważa, że definicja terminu „Deficyt publiczny (nadwyżka)” zawarta w rozporządzeniu (WE) nr 479/2009 powinna zostać ujednolicona z międzynarodowymi standardami statystycznymi. Dlatego też EBC proponuje, aby do celów procedury nadmiernego deficytu stosować deficyt (B.9) z rachunków krajowych, tak jak w początkowych latach stosowania tej procedury. Takie rozwiązanie przyniosłoby dodatkową korzyść w postaci zwiększenia przejrzystości procesu sprawozdawczego, ponieważ w wyniku usunięcia rozrachunków wynikających z umów swapowych oraz kontraktów terminowych na stopę procentową (FRA) z deficytu obliczanego na potrzeby procedury nadmiernego deficytu sprawi, że wysokość deficytu stanie się mniej podatna na manipulacje przy pomocy złożonych transakcji finansowych.

W celu poprawienia jakości danych EBC chciałby doprowadzić do sytuacji, w której sporządzanie danych o planowanym poziomie deficytu publicznego oraz długu publicznego byłoby oparte na najbardziej aktualnych informacjach – z wykorzystaniem danych miesięcznych i kwartalnych, o ile są one dostępne. Najlepiej byłoby, aby jakość danych o planowanym poziomie deficytu publicznego oraz długu publicznego również podlegała kontroli.

Ponadto EBC uważa, że Komisja powinna mieć więcej czasu na ocenę danych rzeczywistych, i proponuje wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 14 o jeden tydzień – do czterech tygodni. Wydłużenie tego terminu wymaga również wcześniejszego przekazywania danych przez państwa członkowskie, tak aby nie zakłócać procesów administracyjnych (w tym na przykład przygotowywania raportów o konwergencji), w których dane te są wykorzystywane. Dlatego też EBC proponuje, aby w przyszłości terminy sprawozdawcze zostały skrócone. EBC rozumie, że trwają obecnie dyskusje nad zmianami do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (3) (w zakresie programu przekazywania danych z Europejskiego Systemu Rachunków (ESA)); w związku z tym, odpowiednie terminy powinny zostać ujednolicone w celu zachowania spójności.

EBC uważa również, że jest bardzo ważne, aby narodowe organy statystyczne miały dostęp do informacji niezbędnych do zapewnienia zgodności przekazywanych danych z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2009 oraz odpowiednimi zasadami rachunkowości ESA 95.

Proponowane przez EBC zmiany w projekcie rozporządzenia wraz z ich uzasadnieniem zamieszczono w załączniku.

Frankfurt nad Menem, dnia 31 marca 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  KOM(2010) 53 wersja ostateczna.

(2)  Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 479/2009

Artykuł 8

„2.   Państwa członkowskie możliwie jak najszybciej zapewniają Komisji (Eurostatowi) dostęp do wszystkich informacji, o które są proszone w związku z oceną jakości danych, w tym informacji statystycznych, takich jak dane z rachunków krajowych, wykazy, tabele notyfikacji procedury nadmiernego deficytu, dodatkowe kwestionariusze i wyjaśnienia związane z notyfikacjami.

Format kwestionariuszy jest określany przez Komisję (Eurostat) po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (zwanego dalej «CMFB»).”

Artykuł 8

„2.   Państwa członkowskie możliwie jak najszybciej zapewniają Komisji (Eurostatowi) dostęp do wszystkich informacji statystycznych i budżetowych, o które są proszone w związku z oceną jakości danych..

Przez informacje statystyczne i budżetowe rozumie się w szczególności:

a)

dane z rachunków krajowych;

b)

wykazy;

c)

tabele notyfikacji procedury nadmiernego deficytu;

d)

dodatkowe kwestionariusze i wyjaśnienia związane z notyfikacjami;

e)

informacje z głównego urzędu ds. rachunkowości/ministerstwa finansów/odpowiedniej regionalnej instytucji odpowiedzialnej za wykonanie budżetu państwa i budżetu regionalnego;

f)

rachunki organów pozabudżetowych/organizacji typu non-profit oraz innych podobnych organów stanowiących część sektora instytucji rządowych i samorządowych w rachunkach krajowych;

g)

rachunki funduszy ubezpieczeń społecznych;

h)

badania instytucji samorządowych szczebla lokalnego.

Format kwestionariuszy jest określany przez Komisję (Eurostat) po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (»CMFB«).”

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia powinien wskazywać, że żądane informacje mogą mieć charakter statystyczny i budżetowy, i podawać przykłady kategorii takich informacji w celu zwiększenia jasności i przejrzystości.

Zmiana nr 2

Artykuł 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 479/2009

Artykuł 11

„3.   Inspekcje metodologiczne mają na celu monitorowanie procesów i weryfikowanie rachunków stanowiących uzasadnienie dla przekazywanych rzeczywistych danych oraz wyciągnięcie szczegółowych wniosków na temat jakości przekazywanych danych, w rozumieniu art. 8 ust. 1.

Inspekcje metodologiczne są przeprowadzane jedynie w wyjątkowych przypadkach wyraźnego stwierdzenia poważnych zagrożeń lub problemów związanych z jakością danych.”

Artykuł 11

„3.   Inspekcje metodologiczne mają na celu monitorowanie procesów i weryfikowanie rachunków stanowiących uzasadnienie dla przekazywanych rzeczywistych danych oraz wyciągnięcie szczegółowych wniosków na temat jakości przekazywanych danych, w rozumieniu art. 8 ust. 1.

Inspekcje metodologiczne są przeprowadzane jedynie w wyjątkowych przypadkach wyraźnego stwierdzenia poważnych zagrożeń lub problemów związanych z jakością danych, na przykład polegających na częstych i rozległych korektach danych, powtarzających się i nie wyjaśnianych zmianach długu niewynikających z poziomu deficytu/nadwyżki budżetu (stock-flow adjustments, FSA) oraz nierozwiązanych problemach dotyczących kwestii metodologicznych.”

Uzasadnienie

EBC sugeruje wskazanie niewyczerpującej listy wyjątkowych sytuacji, które wymagałyby odbycia inspekcji metodologicznej.


Obecny tekst

Zmiany proponowane przez EBC

Zmiana nr 3

Artykuł 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 479/2009

„3.   »Deficyt publiczny (nadwyżka)« oznacza wierzytelność netto (zadłużenie netto) (EDP B.9) sektora »administracji publicznej« (S.13) w rozumieniu przyjętym w ESA 95. Odsetki składające się na deficyt publiczny są odsetkami (EDP D.41), w rozumieniu przyjętym w ESA 95.”

„3.   »Deficyt publiczny (nadwyżka)« oznacza wierzytelność netto (zadłużenie netto) ( B.9) sektora »administracji publicznej« (S.13) w rozumieniu przyjętym w ESA 95. Odsetki składające się na deficyt publiczny są odsetkami ( D.41), w rozumieniu przyjętym w ESA 95.”

Uzasadnienie

Jak wyjaśniono w punkcie „Uwagi szczegółowe”, EBC sugeruje zwiększenie przejrzystości procesu przekazywania danych poprzez wykorzystywanie deficytu (B.9) z rachunków krajowych dla celów procedury nadmiernego deficytu.

Zmiana nr 4

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2009

„1.   »Dane określające planowany poziom deficytu publicznego oraz długu publicznego« oznaczają dane ustalone przez państwa członkowskie na rok bieżący. Stanowią one najnowsze oficjalne prognozy, uwzględniające ostatnio podjęte decyzje budżetowe oraz najnowsze wydarzenia i perspektywy gospodarcze. Ich przygotowanie powinno następować możliwie najbliżej terminu przekazania danych.”

„1.   »Dane określające planowany poziom deficytu publicznego oraz długu publicznego« oznaczają dane ustalone przez państwa członkowskie na rok bieżący. Stanowią one najnowsze oficjalne prognozy, uwzględniające ostatnio podjęte decyzje budżetowe oraz najnowsze wydarzenia i perspektywy gospodarcze, jak również najnowsze dane miesięczne i kwartalne. Ich przygotowanie powinno następować możliwie najbliżej terminu przekazania danych.”

Uzasadnienie

EBC uważa, że jakość danych określających planowany poziom deficytu publicznego oraz długu publicznego byłaby wyższa, gdyby dane te były sporządzane na podstawie najbardziej aktualnych informacji.

Zmiana nr 5

Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2009

„1.   W terminie trzech tygodni od terminów składania sprawozdań, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub po korektach, o których mowa w art. 6 ust. 1, Komisja (Eurostat) dostarcza danych dotyczących rzeczywistego deficytu publicznego i długu publicznego do celów stosowania Protokołu w sprawie procedury nadmiernego deficytu. Dane te dostarczane są poprzez opublikowanie.”

„1.   W terminie czterech tygodni od terminów składania sprawozdań, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub po korektach, o których mowa w art. 6 ust. 1, Komisja (Eurostat) dostarcza danych dotyczących rzeczywistego deficytu publicznego i długu publicznego do celów stosowania Protokołu w sprawie procedury nadmiernego deficytu. Dane te dostarczane są poprzez opublikowanie.”

Uzasadnienie

Aby dać Komisji więcej czasu na przeprowadzenie odpowiedniej oceny jakości danych rzeczywistych przekazywanych przez państwa członkowskie, EBC proponuje nieznaczne wydłużenie odpowiedniego terminu.

Zmiana nr 6

Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2009

„1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby rzeczywiste dane przekazane Komisji (Eurostatowi) zostały dostarczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 322/97. W tym względzie, obowiązkiem narodowych organów statystycznych jest zapewnienie zgodności przekazanych danych z art. 1 niniejszego rozporządzenia oraz z podstawowymi zasadami rachunkowości ESA 95.”

„1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby rzeczywiste dane przekazane Komisji (Eurostatowi) zostały dostarczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 223/2009. W tym względzie, obowiązkiem narodowych organów statystycznych jest zapewnienie zgodności przekazanych danych z art. 1 niniejszego rozporządzenia oraz z podstawowymi zasadami rachunkowości ESA 95. Państwa członkowskie zapewniają udostępnianie narodowym organom statystycznym wszelkich odpowiednich informacji, niezbędnych do realizacji tego zadania.”

Uzasadnienie

Narodowe organy statystyczne powinny mieć dostęp do informacji niezbędnych do zapewnienia zgodności przekazywanych danych z art. 1 rozporządzenia oraz odpowiednimi zasadami rachunkowości ESA 95. Kwestia ta została także poruszona w opinii EBC CON/2010/17 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia greckiego systemu statystycznego oraz niezależnego organu statystycznego  (2).


(1)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje umieszczenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie danego fragmentu tekstu.

(2)  Opinia opublikowana na stronie internetowej EBC pod adresem http://www.ecb.europa.eu


Top