EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0005

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie trzech projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiających Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (CON/2010/5)

OJ C 13, 20.1.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 13/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie trzech projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiających Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

(CON/2010/5)

2010/C 13/01

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 6 października 2009 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie: (1) projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia EBA”); (2) projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (2) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia EIOPA”); oraz (3) projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (3) (zwanego dalej „projektem rozporządzeniem ESMA”).

Właściwość EBC do wydania opinii w sprawie każdego z tych trzech projektów rozporządzeń (zwanych dalej „projektami rozporządzeń”) wynika z art. 127 ust. 4 i art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ponieważ projekty rozporządzeń zawierają postanowienia mające wpływ na przyczynianie się Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) do należytego wykonywania polityk w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilności systemu finansowego, zgodnie z art. 127 ust. 5 Traktatu. Ponieważ wskazane powyżej trzy teksty dotyczą ustanowienia trzech nowych europejskich organów nadzoru („European supervisory authorities” – ESA), które będą stanowić część Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego („European System of Financial Supervision” – ESFS), EBC w celu uproszczenia wydał jedną opinię dotyczącą trzech projektów rozporządzeń.

Uwagi zawarte w niniejszej opinii powinny być odczytywane łącznie z opinią EBC CON/2009/88 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym oraz ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego oraz projektu decyzji Rady powierzającej Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (zwanych dalej odpowiednio „projektem rozporządzenia ESRB” i „projektem decyzji ESRB”). Te dwa projekty tworzą część pakietu legislacyjnego przyjętego przez Komisję w dniu 23 września 2009 r., reformującego europejski nadzór finansowy (4).

Ponadto, niniejsze uwagi pozostają bez uszczerbku dla przyszłej opinii EBC w sprawie proponowanych przez Komisję zmian we wspólnotowych regulacjach dla sektora finansowego stanowiących niezbędne uzupełnienie wskazanego powyżej pakietu legislacyjnego (zwanych dalej „projektem dyrektywy Omnibus”) (5), jak również dla możliwych innych opinii EBC w sprawie jakichkolwiek innych projektów aktów prawnych przyjętych w związku z tym pakietem.

Kwestie poruszone w niniejszej opinii są ograniczone do takich zagadnień dotyczących ustanowienia i zasad działania ESA, które mają bezpośrednie znaczenie dla EBC/ESBC oraz ESRB.

Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi ogólne

Projekt ram instytucjonalnych nadzoru finansowego Unii Europejskiej

1.

Projekty rozporządzeń tworzą część kompleksowego przeglądu ram instytucjonalnych nadzoru finansowego w UE, obejmującego zarówno wzmocnienie nadzoru mikroostrożnościowego poprzez ustanowienie ESA, jak również powołanie ESRB jako nowego niezależnego organu odpowiedzialnego za zabezpieczenie stabilności systemu finansowego poprzez sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego na poziomie europejskim, z jednoczesnym powierzeniem EBC pewnych szczególnych powiązanych zadań na podstawie art. 127 ust. 6 Traktatu. EBC z zadowoleniem przyjmuje projektowane ramy instytucjonalne i w tym zakresie zauważa, że Rada ECOFIN uzgodniła ogólne stanowisko w odniesieniu do tych projektów w dniu 2 grudnia 2009 r (6).

ESA a zbliżenie ustawodawstw w sektorze finansowym

2.

W dniach 18–19 czerwca 2009 r. Rada Unii Europejskiej wezwała do ustanowienia jednolitej księgi zasad mającej zastosowanie do wszystkich instytucji finansowych na jednolitym rynku (7). Projekty rozporządzeń odzwierciedlają potrzebę wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane standardy techniczne w zakresie usług finansowych, tak by zapewnić – również poprzez jednolity zbiór przepisów – równe warunki konkurencji i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Europie (8). EBC z zadowoleniem przyjmuje to podejście, mając na uwadze ugruntowane poparcie wyrażane przez EBC wobec ustanowienia jednolitej księgi zasad dla usług finansowych w UE. Ponadto, ESA jako podmioty posiadające wysoce specjalistyczną wiedzę są odpowiednio przygotowane do udzielania wsparcia w procesie harmonizacji sektora finansowego poprzez przyczynianie się do ustanowienia wysokiej jakości wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych, w szczególności poprzez przedstawianie opinii instytucjom UE oraz poprzez opracowywanie wytycznych, zaleceń i projektów standardów technicznych (9).

Uwagi szczegółowe

Relacje pomiędzy ESA a ESRB

3.

EBC w pełni popiera wprowadzenie skutecznych instytucjonalnych mechanizmów współpracy pomiędzy ESA i ESRB. Skuteczna współpraca wymaga procedur w zakresie wymiany informacji w celu zapewnienia sprawniejszej interakcji między poziomem mikro- i makroostrożnościowym nadzoru oraz niezwłoczny dostęp ESRB do wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania przez ten organ swoich zadań, w tym do informacji mikroostrożnościowych mających znaczenie dla analizy makroostrożnościowej (10). W związku z tym EBC zauważa, że jedno z podstawowych zadań ESA obejmuje współpracę z ESRB, w szczególności poprzez dostarczanie jej wszelkich informacji koniecznych do realizacji jej zadań (11). W tym kontekście – choć EBC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że projekty rozporządzeń przewidują znaczące zaangażowanie ESRB w nowych instytucjonalnych ramach nadzoru mikroostrożnościowego – EBC proponuje zmianę mającą na celu usunięcie wszelkich przeszkód w płynnej wymianie informacji pomiędzy ESRB a ESFS (w tym zakresie zob. proponowaną zmianę nr 7). Proponowane zasady dotyczące wymiany informacji poufnych na mocy projektów rozporządzeń będą uzupełniały inne znajdujące zastosowanie regulacje UE w tym zakresie, w tym projekt rozporządzenia ESRB.

Relacja między ESA i ESBC

4.

Zgodnie z treścią art. 127 ust. 5 Traktatu, EBC i krajowe banki centralne (KBC) ESBC są znacząco zaangażowane – biorąc pod uwagę ich uprawnienia i wiedzę techniczną – w obecną architekturę systemu finansowego UE. Projekty rozporządzeń również powinny zapewniać odpowiednie zaangażowanie instytucjonalne i uczestnictwo EBC oraz, we właściwym zakresie, krajowych banków centralnych ESBC w odniesieniu do ESA oraz nowoutworzonych komitetów.

5.

W szczególności, zaangażowanie ESBC w systemy płatności, rozliczeń i rozrachunku odzwierciedla zadanie powierzone ESBC na mocy art. 127 ust. 2 Traktatu w zakresie popierania „należytego funkcjonowania systemów płatniczych”. Bezpieczna i skuteczna infrastruktura post-transakcyjna dla rynków papierów wartościowych stanowi kluczowy element systemu finansowego a jakiekolwiek zaburzenia funkcjonowania systemów rozliczeń i rozrachunku mogą mieć poważne reperkusje systemowe dla należytego funkcjonowania systemów płatniczych, jak również dla stabilności finansowej. W świetle zadań nadzorczych powierzonych bankom centralnym w zakresie systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku, wymagana jest skuteczna współpraca między bankami centralnymi wykonującymi zadania nadzorcze a organami nadzoru (12).

6.

Ostatnie wydarzenia potwierdzają, że banki centralne mogą być w znaczący sposób zaangażowane w kontekście sytuacji kryzysowej jako podmioty zapewniające wsparcie płynnościowe dla systemu bankowego. W szczególności ma to miejsce wtedy, gdy kryzys pojawia się w wyniku zdarzenia dotyczącego warunków w zakresie płynności na rynkach pieniężnych lub dotyczącego funkcjonowania systemów płatności lub rozrachunku papierów wartościowych (13).

Mając powyższe na uwadze, dostęp banku centralnego do informacji nadzorczych dotyczących instytucji finansowych może mieć znaczenie dla prowadzenia polityki nadzoru makroostrożnościowego i nadzoru systemowego nad systemami płatności, rozliczeń i rozrachunku oraz ogólnie dla zapewnienia stabilności systemu finansowego (14). Choć kanały wymiany informacji pomiędzy odpowiednimi organami a bankami centralnymi istnieją już obecnie w ramach regulacji sektora finansowego UE (15), to mając na uwadze względy materialne i potrzebę spójności należy zapewnić, aby projekty rozporządzeń przewidywały równoważne rozwiązania w odniesieniu do wymiany informacji pomiędzy ESA a ESBC w ramach wykonywania przez te organy swoich zadań.

ESA i zgodność z zakazem finansowania ze środków banku centralnego

7.

W sytuacji, gdy zgodnie z prawem krajowym KBC jest organem uprawnionym do sprawowania nadzoru nad instytucjami kredytowymi lub finansowymi, wykonywanie tego zadania przez KBC nie może stanowić zakazanego na mocy art. 123 Traktatu finansowania ze środków banku centralnego. W zakresie, w jakim finansowanie poszczególnych ESA obejmuje w szczególności obowiązkowe wkłady pochodzące od krajowych organów uprawnionych do sprawowania nadzoru nad instytucjami kredytowymi lub finansowymi (16), wkład KBC w dochód ESA nie jest niezgodny z zakazem finansowania ze środków banku centralnego, gdyż w takich okolicznościach KBC jedynie finansuje wykonywanie swoich własnych zadań nadzorczych.

Propozycje zmian

Szczegółowe propozycje zmian brzmienia projektów rozporządzeń (oparte na tekście projektu rozporządzenia EBA (17)) wraz z uzasadnieniem zostały zawarte w załączniku.

Frankfurt nad Menem dnia 8 stycznia 2010 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 0501 wersja ostateczna.

(2)  COM(2009) 0502 wersja ostateczna.

(3)  COM(2009) 0503 wersja ostateczna.

(4)  W związku z wejściem w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), nową podstawę prawną dla projektów rozporządzeń, jak również dla projektu rozporządzenia ESRB stanowi art. 114 TFUE (dawny art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską („TWE”)). Nową podstawę prawną dla projektu decyzji ESRB stanowi art. 127 ust. 6 TFUE (dawny art. 105 ust. 6 TWE), z którego wynika, że projekt decyzji ESRB zostanie przekształcony w rozporządzenie.

(5)  W dniu 25 listopada 2009 r. Rada zwróciła się do EBC z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, COM(2009) 0576 wersja ostateczna.

(6)  Zob. projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA) – kompromis prezydencji uzgodniony przez Radę ECOFIN (2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1), projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), kompromis prezydencji (2009/0143(COD) – 16749/1/09 REV1) oraz projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), kompromis prezydencji (2009/0144(COD) – 16751/1/09 REV1).

(7)  Zob. konkluzje prezydencji – Rada Europejska z dnia 18–19 czerwca 2009 r., s. 8 oraz konkluzje Rady ECOFIN z dnia 9 czerwca 2009 r., dostępne na stronie internetowej pod adresem http://www.europa.eu

(8)  Zob. motyw 14 projektu rozporządzenia EBA, motyw 14 projektu rozporządzenia ESMA i motyw 13 projektu rozporządzenia EIOPA.

(9)  Zob. art. 6 ust. 1 lit. a) projektów rozporządzeń.

(10)  Zobacz w tym zakresie raport w sprawie nadzoru finansowego w UE opracowany przez grupę wysokiego szczebla pod przewodnictwem de Larosière’a z dnia 25 lutego 2009 r., komunikat Komisji z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie europejskiego nadzoru finansowego (COM(2009) 0252 wersja ostateczna), konkluzje Rady ECOFIN z dnia 9 czerwca 2009 r. oraz projekty rozporządzeń (pkt 6.2.2 i 6.3 uzasadnienia projektu rozporządzenia EBA i odpowiednie punkty w uzasadnieniach dwóch pozostałych projektów rozporządzeń).

(11)  Zob. np. art. 6 ust. 1 lit. d) projektów rozporządzeń.

(12)  Zob. „Eurosystem Oversight Report 2009” (Raport w sprawie nadzoru w Eurosystemie), listopad 2009 r., dokument dostępny na stronie internetowej EBC pod adresem: http://www.ecb.europa.eu

(13)  Zob. w tym zakresie „Memorandum of Understanding on cooperation between the financial supervisory authorities, central banks and finance ministries of the EU on cross-border financial stability” (Memorandum w sprawie współpracy między organami nadzoru finansowego, bankami centralnymi i ministrami finansów UE w zakresie transgraniczniej stabilności finansowej), czerwiec 2008 r., dokument dostępny na stronie internetowej EBC pod adresem http://www.ecb.europa.eu

(14)  Zob. w tym zakresie pkt 2.1.-2.4. opinii EBC CON/2006/15 z dnia 9 marca 2006 r. wydanej na wniosek Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o nadzorze nad instytucjami finansowymi. Zob. również pkt 13–15 opinii EBC CON/2009/17 z dnia 5 marca 2009 r. wydanej na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego.

(15)  Zob. np. art. 12 dyrektywy 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 35 z 11.2.2003, s. 1), art. 58 ust. 5 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1), art. 49 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przekształcona) (Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1) i art. 70 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II) (wersja przekształcona) z dnia 19 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

(16)  Zob. art. 48 ust. 1 lit. a) projektów rozporządzeń.

(17)  Z wyjątkiem ostatnich trzech proponowanych zmian, gdyż zmiany nr 11 i 12 dotyczą projektu rozporządzenia ESMA, zaś zmiana nr 13 dotyczy zarówno projektu rozporządzenia ESMA, jak i EIOPA. Zmiany nr 9 i 10 dotyczą wyłącznie projektu rozporządzenia EBA.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian  (1):

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (2)

Zmiana nr 1

Motyw 21 projektu rozporządzeń EBA i ESMA oraz motyw 20 projektu rozporządzenia EIOPA

Motyw 21

„(21)

Poważne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub stabilności systemu finansowego we Wspólnocie wymagają szybkiej i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu Wspólnoty. EBA powinien zatem móc zobowiązywać krajowe organy nadzoru do podejmowania konkretnych działań w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. Decydowanie o transgranicznej sytuacji nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem uznaniowości, a zatem powinno zostać powierzone Komisji Europejskiej. Aby zapewnić skuteczną reakcję na sytuację nadzwyczajną w przypadku niepodejmowania działań przez właściwy krajowy organ nadzoru, EBA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa wspólnotowego bezpośrednio obowiązującego instytucje finansowe celem ograniczenia skutków kryzysu i przywrócenia zaufania do rynków.”

Motyw 21

„(21)

Poważne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub stabilności systemu finansowego we Wspólnocie wymagają szybkiej i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu Wspólnoty. EBA powinien zatem móc zobowiązywać krajowe organy nadzoru do podejmowania konkretnych działań w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. Decydowanie o transgranicznej sytuacji nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem uznaniowości, a zatem powinno zostać powierzone Komisji Europejskiej. Aby zapewnić skuteczną reakcję na sytuację nadzwyczajną w przypadku niepodejmowania działań przez właściwy krajowy organ nadzoru, EBA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa wspólnotowego bezpośrednio obowiązującego instytucje finansowe celem ograniczenia skutków kryzysu i przywrócenia zaufania do rynków. Powyższe uprawnienie pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji banków centralnych ESBC do podejmowania decyzji o udzielaniu poszczególnym instytucjom finansowym awaryjnego wsparcia płynności w ramach wykonywania przez te banki centralne zadań polegających na przyczynianiu się do stabilności systemu finansowego.

Uzasadnienie

Decyzje przyjęte przez ESA i skierowane do właściwych organów lub poszczególnych instytucji finansowych w kontekście sytuacji nadzwyczajnych powinny uwzględniać zadania banków centralnych ESBC w zakresie udzielania nadzwyczajnego wsparcia płynności.

Zmiana nr 2

Motyw 31a projektów rozporządzeń EBA i ESMA oraz motyw 30a projektu rozporządzenia EIOPA (nowy)

Brak tekstu.

Motyw 31a/30a

(31a)/(30a)

Istnieje potrzeba bliskiej współpracy pomiędzy EBA a EBC i krajowymi bankami centralnymi UE, przy czym dostęp banków centralnych do informacji ostrożnościowych może okazać się niezbędny, w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych. EBA powinna mieć zatem możliwość przekazywania odpowiednich informacji EBC oraz krajowym bankom centralnym ESBC w każdym przypadku, gdy takie informacje są konieczne do realizacji ich zadań, w tym realizacji polityki pieniężnej i związanego z nią udzielania wsparcia płynnościowego, nadzoru nad systemami płatności, rozliczeń i rozrachunku oraz zapewniania ochrony stabilności systemu finansowego.

Uzasadnienie

Ze względów wskazanych w pkt 4–6 niniejszej opinii oraz zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami sektora finansowego UE, projekty rozporządzeń powinny mówić wprost o spoczywającym na ESA obowiązku współpracy z EBC oraz krajowymi bankami centralnymi ESBC, jak również potrzebie zapewnienia odpowiednich kanałów wymiany informacji.

Zmiana nr 3

Artykuł 6 ust. 1 projektów rozporządzeń

Artykuł 6

„1.   Zadania EBA obejmują:

(…)

d)

ścisłą współpracę z ESRB, w szczególności poprzez dostarczanie jej wszelkich informacji koniecznych do realizacji jej zadań oraz poprzez zapewnianie podejmowania odpowiednich działań następczych w związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami;”

Artykuł 6

„1.   Zadania EBA obejmują:

(…)

d)

ścisłą współpracę z EBC i, we właściwym zakresie, z krajowymi bankami centralnymi ESBC, w szczególności poprzez dostarczanie im wszelkich informacji koniecznych do realizacji ich zadań zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa UE;

(e)

ścisłą współpracę z ESRB, w szczególności poprzez dostarczanie jej wszelkich informacji koniecznych do realizacji jej zadań oraz poprzez zapewnianie podejmowania odpowiednich działań następczych w związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami;”

Uzasadnienie

Ze względów wskazanych w pkt 4–6 niniejszej opinii oraz zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami sektora finansowego UE, projekty rozporządzeń powinny mówić wprost o spoczywającym na ESA obowiązku ścisłej współpracy z EBC oraz, w odpowiednim zakresie, z krajowymi bankami centralnymi ESBC, jak również o obowiązku dostarczania tym organom wszelkich właściwych informacji koniecznych do realizacji ich zadań.

Zmiana nr 4

Artykuł 10 ust. 1 projektów rozporządzeń

Artykuł 10

„1.   W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, które może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, Komisja, z własnej inicjatywy lub na wniosek EBA, Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną do EBA decyzję w sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów niniejszego rozporządzenia.”

Artykuł 10

„1.   W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, które może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, Komisja, z własnej inicjatywy lub na wniosek EBA, Rady, EBC lub ESRB, po zasięgnięciu opinii Rady, EBC, ESRB i – w odpowiednim zakresie – europejskich organów nadzoru, może przyjąć skierowaną do EBA decyzję w sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów niniejszego rozporządzenia.”

Uzasadnienie

Ze względów wskazanych w pkt 4–6 niniejszej opinii, EBC powinien zostać umieszczony na liście organów, które są uprawnione do kierowania wniosków do Komisji o przyjęcie decyzji w sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej. EBC powinien również być umieszczony na liście organów, których opinii Komisja zasięga przed przyjęciem takich decyzji. Odpowiednie zmiany należy wprowadzić do motywu 21 projektów rozporządzeń EBA i ESMA oraz motywu 20 projektu rozporządzenia EIOPA.

Zmiana nr 5

Artykuł 16 projektów rozporządzeń

Artykuł 16

Funkcja koordynacji

„EBA pełni rolę ogólnego koordynatora pomiędzy właściwymi organami, w tym w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, która może potencjalnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu i stabilności rynków finansowych, bądź też stabilności systemu finansowego we Wspólnocie.

EBA wspiera skoordynowaną reakcję na poziomie Wspólnoty, między innymi poprzez:

(…)

(4)

niezwłoczne powiadamianie ESRB o wszelkich potencjalnych sytuacjach nadzwyczajnych.”

Artykuł 16

Funkcja koordynacji

„EBA pełni rolę ogólnego koordynatora pomiędzy właściwymi organami, w tym w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, która może potencjalnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu i stabilności rynków finansowych, bądź też stabilności systemu finansowego we Wspólnocie.

EBA wspiera skoordynowaną reakcję na poziomie Wspólnoty, między innymi poprzez:

(…)

(4)

niezwłoczne powiadamianie EBC oraz ESRB o wszelkich potencjalnych sytuacjach nadzwyczajnych, w tym o decyzjach przyjętych przez Komisję i EBA zgodnie z art. 10.”

Uzasadnienie

Ze względów wskazanych w pkt 4–6 niniejszej opinii, EBC powinien być niezwłocznie powiadamiany przez ESA o potencjalnych sytuacjach nadzwyczajnych (w tym o decyzjach przyjętych przez Komisję i ESA zgodnie z art. 10 projektów rozporządzeń).

Zmiana nr 6

Artykuł 41 ust. 2 projektów rozporządzeń

Artykuł 41

„2.   Dyrektor wykonawczy, Komisja i ESRB są zapraszani do uczestniczenia w charakterze obserwatorów w posiedzeniach Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru oraz Podkomitetów, o których mowa w art. 43.”

Artykuł 41

„2.   Dyrektor wykonawczy, Komisja, EBC i ESRB są zapraszani do uczestniczenia w charakterze obserwatorów w posiedzeniach Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru oraz Podkomitetów, o których mowa w art. 43.”

Uzasadnienie

Wspólny Komitet będzie zajmować się kwestiami, które dotyczą wszystkich organów. Może on pełnić rolę platformy dla omawiania kwestii, którymi są zainteresowane zarówno banki centralne jak i ESA, takich jak kwestie związane z infrastrukturą rynku i konglomeratami finansowymi. Wobec powyższego wydaje się wskazane, by EBC uczestniczył w posiedzeniach Wspólnego Komitetu w charakterze obserwatora. Ponadto, uczestnictwo EBC w Podkomitecie ds. Konglomeratów Finansowych jest zgodne z obecnymi uzgodnieniami instytucjonalnymi, zgodnie z którymi EBC uczestniczy w posiedzeniach Wspólnego Komitetu ds. Konglomeratów Finansowych (Joint Committee on Financial Conglomerates) oraz w posiedzeniach Tymczasowego Roboczego Komitetu ds. Konglomeratów Finansowych (Interim Working Committee on Financial Conglomerates).

Zmiana nr 7

Artykuł 56 ust. 3 projektów rozporządzeń

Artykuł 56

„3.   Ustępy 1 i 2 nie uniemożliwiają EBA wymiany informacji z krajowymi organami nadzoru zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa wspólnotowego mającymi zastosowanie do instytucji finansowych.

Informacje te podlegają warunkom dotyczącym tajemnicy służbowej określonym w ust. 1 i 2. EBA wprowadza w regulaminie wewnętrznym ustalenia praktyczne w zakresie wdrożenia zasad poufności określonych w ust. 1 i 2.”

Artykuł 56

„3.   Ustępy 1 i 2 nie uniemożliwiają EBA wymiany informacji z krajowymi organami nadzoru, ESBC oraz ESRB zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa wspólnotowego mającymi zastosowanie do instytucji finansowych.

Informacje te podlegają warunkom dotyczącym tajemnicy służbowej określonym w ust. 1 i 2. EBA wprowadza w regulaminie wewnętrznym ustalenia praktyczne w zakresie wdrożenia zasad poufności określonych w ust. 1 i 2.”

Uzasadnienie

Ze względów wskazanych w pkt 3-6 niniejszej opinii, ESRB oraz ESBC powinny mieć zapewnioną możliwość dostępu do wymiany informacji ostrożnościowych

Zmiana nr 8

Artykuł 66 ust. 1 projektów rozporządzeń

Artykuł 66

„1.   W ciągu trzech lat od daty określonej w art. 67 akapit drugi, a następnie co trzy lata Komisja publikuje ogólne sprawozdanie dotyczące doświadczeń zgromadzonych w związku z działalnością EBA oraz stosowaniem procedur ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. (…)”

Artykuł 66

„1.   W ciągu trzech lat od daty określonej w art. 67 akapit drugi, a następnie co trzy lata, po zasięgnięciu opinii europejskich organów nadzoru, ESRB oraz EBC, Komisja publikuje ogólne sprawozdanie dotyczące doświadczeń zgromadzonych w związku z działalnością EBA oraz stosowaniem procedur ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. (…)”

Uzasadnienie

Podobna klauzula przeglądu jest zawarta w projekcie rozporządzenia ESRB w brzmieniu zatwierdzonym przez Radę ECOFIN w dniu 20 października 2009 r. (art. 20)  (3).

Zmiana nr 9

Artykuł 25 projektu rozporządzenia EBA

Artykuł 25

„Skład

1.   W skład Rady Organów Nadzoru wchodzą:

a)

przewodniczący, któremu nie przysługuje prawo głosu;

b)

przewodniczący krajowego organu władzy publicznej właściwego w zakresie nadzoru nad instytucjami kredytowymi w poszczególnych państwach członkowskich;

c)

jeden przedstawiciel Komisji, któremu nie przysługuje prawo głosu;

d)

jeden przedstawiciel Europejskiego Banku Centralnego, któremu nie przysługuje prawo głosu;

e)

jeden przedstawiciel ESRB, któremu nie przysługuje prawo głosu;

f)

po jednym przedstawicielu z dwóch pozostałych europejskich organów nadzoru, którym nie przysługuje prawo głosu.

2.   Każdy właściwy organ jest odpowiedzialny za powołanie spośród swojego personelu zastępcy wysokiego szczebla, który może zastąpić członka Rady Organów Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), w przypadku gdy osoba ta nie może uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

3.   W przypadku gdy organ, o którym mowa w ust. 1 lit. b), nie jest bankiem centralnym, członkowi Rady Organów Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może towarzyszyć przedstawiciel banku centralnego państwa członkowskiego, któremu nie przysługuje prawo głosu.

4.   W celu zastosowania się do dyrektywy 94/19/WE członkowi Rady Organów Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może towarzyszyć, w stosownych przypadkach, przedstawiciel odpowiednich organów zajmujących się zarządzaniem systemami gwarantowania depozytów w poszczególnych państwach członkowskich, któremu nie przysługuje prawo głosu.

5.   Rada Organów Nadzoru może podjąć decyzję o dopuszczeniu obserwatorów.

Dyrektor wykonawczy może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Organów Nadzoru bez prawa głosu.”

Artykuł 25

„Skład

1.   W skład Rady Organów Nadzoru wchodzą:

a)

przewodniczący, któremu nie przysługuje prawo głosu;

b)

przewodniczący krajowego organu władzy publicznej właściwego w zakresie nadzoru nad instytucjami kredytowymi w poszczególnych państwach członkowskich;

c)

w przypadku gdy organ, o którym mowa w lit. b) powyżej nie jest bankiem centralnym – jeden przedstawiciel banku centralnego danego państwa członkowskiego, któremu nie przysługuje prawo głosu;

d)

jeden przedstawiciel Komisji, któremu nie przysługuje prawo głosu;

e)

jeden przedstawiciel Europejskiego Banku Centralnego, któremu nie przysługuje prawo głosu;

f)

jeden przedstawiciel ESRB, któremu nie przysługuje prawo głosu;

g)

po jednym przedstawicielu z dwóch pozostałych europejskich organów nadzoru, którym nie przysługuje prawo głosu.

2.   Każdy właściwy organ jest odpowiedzialny za powołanie spośród swojego personelu zastępcy wysokiego szczebla, który może zastąpić członka Rady Organów Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), w przypadku gdy osoba ta nie może uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

   .

3.   W celu zastosowania się do dyrektywy 94/19/WE członkowi Rady Organów Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może towarzyszyć, w stosownych przypadkach, przedstawiciel odpowiednich organów zajmujących się zarządzaniem systemami gwarantowania depozytów w poszczególnych państwach członkowskich, któremu nie przysługuje prawo głosu.

4.   Rada Organów Nadzoru może podjąć decyzję o dopuszczeniu obserwatorów.

Dyrektor wykonawczy może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Organów Nadzoru bez prawa głosu.”

Uzasadnienie

Należy zapewnić, aby przedstawiciele KBC mogli korzystać z niezależnego prawa do uczestnictwa w Radzie Organów Nadzoru w charakterze członków bez prawa głosu.

Zmiana nr 10

Artykuł 29 ust. 4 projektów rozporządzeń

Artykuł 29 ust. 4

„4.   Przepisy regulaminu wewnętrznego określają szczegółową procedurę głosowania, w tym również, w stosownych przypadkach, zasady dotyczące kworum. Członkowie bez prawa głosu i obserwatorzy, z wyjątkiem przewodniczącego i dyrektora wykonawczego, nie uczestniczą w obradach Rady Organów Nadzoru poświęconych poszczególnym instytucjom finansowym, chyba że art. 61 lub prawodawstwo, o którym mowa w art. 1 ust. 2, stanowią inaczej.”

Artykuł 29 ust. 4

„4.   Przepisy regulaminu wewnętrznego określają szczegółową procedurę głosowania, w tym również, w stosownych przypadkach, zasady dotyczące kworum. Członkowie bez prawa głosu i obserwatorzy, z wyjątkiem przewodniczącego, dyrektora wykonawczego oraz przedstawicieli banków centralnych państw członkowskich w przypadku znaczącego zaangażowania w sprawowaniu nadzoru bankowego, nie uczestniczą w obradach Rady Organów Nadzoru poświęconych poszczególnym instytucjom finansowym, chyba że art. 61 lub prawodawstwo, o którym mowa w art. 1 ust. 2, stanowią inaczej.”

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana umożliwiłaby udział przedstawicieli banków centralnych państw członkowskich, którym nie przysługuje prawo głosu, a które znacząco angażują się w sprawowanie nadzoru bankowego, w poufnych dyskusjach dotyczących poszczególnych instytucji finansowych.

Zmiana nr 11

Motyw 31a projektu rozporządzenia ESMA (nowy)

Brak tekstu.

Motyw 31a

(31a)

Bezpieczna i skuteczna infrastruktura posttransakcyjna dla rynków papierów wartościowych stanowi kluczowy element systemu finansowego a jakiekolwiek zaburzenia działania systemów rozliczeń i rozrachunku mogą mieć poważne reperkusje systemowe dla należytego funkcjonowania systemów płatniczych, jak również dla stabilności finansowej. Mając na uwadze powierzone bankom centralnym zadania nadzorcze w zakresie systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku, niezbędna jest skuteczna współpraca pomiędzy bankami centralnymi wykonującymi zadania nadzorcze a organami nadzoru w zakresie kwestii wspólnych.”

Uzasadnienie

EBC wyraża pogląd, że istniejąca współpraca pomiędzy Komitetem Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych a bankami centralnymi powinna być – w odniesieniu do kwestii wspólnych – kontynuowana w tym samym kształcie pomiędzy ESMA a bankami centralnymi.

Zmiana nr 12

Artykuł 1 ust. 2a projektu rozporządzenia ESMA (nowy)

Brak tekstu.

Artykuł 1

(2a)   Bez uszczerbku dla odpowiednich uprawnień ESBC, ESMA podejmie odpowiednie działania w kontekście rozliczeń i rozrachunku oraz funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych

Uzasadnienie

Zadania powierzone ESMA na mocy projektu rozporządzenia ESMA dotyczące powyżej wskazanych kwestii powinny uwzględniać istniejące uprawnienia EBC i krajowych banków centralnych ESBC w zakresie rozliczeń i rozrachunku.

Zmiana nr 13

Artykuł 25 ust. 1 projektów rozporządzeń ESMA i EIOPA

Artykuł 25

„1.   W skład Rady Organów Nadzoru wchodzą:

(…)

d)

jeden przedstawiciel ESRB, któremu nie przysługuje prawo głosu; (…)”

Artykuł 25

„1.   W skład Rady Organów Nadzoru wchodzą:

(…)

d)

jeden przedstawiciel EBC, któremu nie przysługuje prawo głosu;;

e)

jeden przedstawiciel ESRB, któremu nie przysługuje prawo głosu; (…)”

Uzasadnienie

Ze względów wskazanych w pkt 4–6 niniejszej opinii, wydaje się wskazane uwzględnienie udziału EBC w Radzie Organów Nadzoru ESMA i EIOPA w charakterze przedstawiciela bez prawa głosu. EBC pragnie zauważyć, że taki udział został przewidziany w projektach rozporządzeń EBA i EIOPA w brzmieniu zatwierdzonym przez Radę ECOFIN w dniu 2 grudnia 2009  (4).


(1)  Projekty rozporządzeń zostały przyjęte w dniu 23 września 2009 r., tj. przed wejściem w życie Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Odniesienia do traktatu w projektach Komisji będą musiały być odpowiednio dostosowane.

(2)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje umieszczenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.

(3)  2009/0140(COD) – 14491/1/09 REV1.

(4)  Zob. 2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1 (w odniesieniu do EBA) oraz 2009/0143(COD) – 16749/1/09 (w odniesieniu do EIOPA).


Top