Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0729(02)

Zestawienie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

OJ C 176, 29.7.2009, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 176/5


Zestawienie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

2009/C 176/03

Nr pomocy: XA 036/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Provincia autonoma di Bolzano

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Criteri e modalità per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali

Podstawa prawna: Articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: —

Roczne wydatki w ramach programu: 1 200 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 75 % i 100 %

Data realizacji: od dnia 1 stycznia 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Artykuł 16 ust. 2 lit. d) i f)

Sektor(-y) gospodarki: Hodowla bydła mlecznego, hodowla bydła dla innych celów, hodowla koni i innych zwierząt koniowatych, hodowla zwierząt wielbłądowatych, owiec i kóz, trzody chlewnej, drobiu i innych zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6

39100 Bolzano

ITALIA

Strona internetowa: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3112/publ/publ_getreso.asp?PRES_ID=93488

Dyrektor Departamentu

Martin PAZELLER

Nr pomocy: XA 80/08

Państwo członkowskie: Włochy

Organ: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Podstawa prawna: Delibera del Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (CE) n. 70/2001 e 1857/2006

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przewidywane wydatki roczne wyniosą ok. 20 mln EUR.

Pożyczka preferencyjna zaciągana na okres o zmiennej długości od 5 do 10 lat (z możliwością przedłużenia do 15 lat tylko w przypadku projektów realizowanych w sektorze produkcji rolnej), płatna z dołu w stałych ratach półrocznych.

Stosowane oprocentowanie jest równe 36 % stopy referencyjnej publikowanej co miesiąc w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc przysługująca z tytułu realizacji przez przedsiębiorstwo planów operacyjnych udzielana jest w postaci pożyczek preferencyjnych i pożyczek bezzwrotnych. Wysokość kwoty pomocy podlegającej spłacie (pożyczka preferencyjna) nie może być niższa niż 50 % całkowitej kwoty przyznanej pomocy.

W przypadku inwestycji w gospodarstwach rolnych maksymalna intensywność pomocy wyniesie:

60 % inwestycji kwalifikowanych, prowadzonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt (i), (ii) i (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 50 i art. 94 tego rozporządzenia,

50 % kosztów kwalifikowanych w innych regionach.

Maksymalna wysokość kwoty pomocy przyznawanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekraczać 400 000 EUR w każdym okresie trzech lat podatkowych lub 500 000 EUR, jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania, lub na jednym z obszarów, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt (i), (ii) lub (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 50 i art. 94 tego rozporządzenia.

Inwestycję należy zrealizować w okresie pięciu miesięcy od podjęcia działalności przez młodego rolnika.

Nie można przyznać pomocy sprzecznej z zakazami i ograniczeniami przewidzianymi w rozporządzeniach Rady dotyczących wspólnych organizacji rynku.

Pomocy nie można udzielać na następujące cele:

zakup uprawnień do produkcji, zwierząt i roślin jednorocznych,

sadzenie roślin jednorocznych,

produkcja wyrobów imitujących lub zastępujących mleko i przetwory mleczne.

Data realizacji: Program pomocy wejdzie w życie dnia 18 lutego 2008 r. lub dnia następującego po dacie potwierdzenia otrzymania niniejszego zestawienia przez Komisję, zawierającego numer identyfikacyjny.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 6 lat

Cel pomocy: Udzielanie wsparcia przy zakładaniu nowych gospodarstw oraz zachęcanie do zmian pokoleniowych w rolnictwie.

Do objęcia pomocą kwalifikują się następujące wydatki:

W sektorze produkcji podstawowej dopuszcza się pomoc na zakup terenów innych niż tereny przeznaczone pod budowę, których koszt nie przekracza 10 % wydatków kwalifikowanych inwestycji.

W odniesieniu do sektora produkcji podstawowej artykułem stosowanym w celu wyłączenia niniejszego programu jest art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo: produkcja podstawowa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: ISMEA

Siedziba:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Siedziba operacyjna:

Via C. Celso 183

00161 Roma RM

ITALIA

Adres internetowy: www.ismea.it

W załączeniu znajduje się tekst Delibera del Consiglio di Amministrazione, który zostanie udostępniony na stronie internetowej ISMEA. Bezpośredni link do tekstu zostanie podany w możliwie krótkim terminie.

Inne informacje: Omawiany program pomocy jest związany z dostosowaniem pomocy państwa nr N 336/2001, zatwierdzonej przez Komisję Europejską dnia 13 lutego 2003 r., do nowych wspólnotowych rozporządzeń: rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 i (WE) nr 70/2001 w odniesieniu do przetwarzania produktów rolnych i obrotu tymi produktami. Dostosowanie to dotyczy w szczególności trzech środków: pomocy na inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem produktów rolnych oraz obrotem nimi, udzielania wsparcia technicznego oraz pomocy na podejmowanie działalności.

Komisji przekazano następujące zestawienia informacji:

zestawienie informacji dotyczących pomocy na inwestycje w zakresie produkcji podstawowej, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,

zestawienie informacji dotyczących pomocy na inwestycje w sektorze przetwórstwa produktów rolnych i obrotu nimi, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 70/2001,

zestawienie informacji dotyczących pomocy z tytułu udzielania wsparcia technicznego, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,

zestawienie informacji dotyczących pomocy na podejmowanie działalności, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

W ramach programu pomocy przewidziano ponadto przyznawanie pomocy z tytułu udzielania wsparcia technicznego w sektorze przetwarzania produktów rolnych i obrotu nimi, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1998/2006 (de minimis), oraz pomocy na inwestycje związane z działalnością agroturystyczną, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1998/2006.

Dyrektor Generalny

Salvatore PETROLI

Nr pomocy: XA 88/08

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Flandria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Vlaams Varkensstamboek vzw

Podstawa prawna: Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 457 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensywność pomocy wynosi 100 % na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodowlanych.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 70 % na pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właściciela inwentarza i rutynowych kontroli jakości mleka.

Data realizacji: Pomoc będzie można przyznać od dnia 1 marca i najwcześniej 15 dni po jej zgłoszeniu.

Pomoc można przyznać na mocy decyzji wykonawczych wydawanych co roku. Należy sporządzić projekt decyzji wykonawczej. W decyzji należy ująć klauzulę zawieszającą.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Dotacja została przyznana na okres do dnia 31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy: Uznane stowarzyszenie Vlaams Varkensstamboek (VVS) utrzymuje księgi hodowlane dotyczące ras trzody chlewnej. Stowarzyszenie VVS poinformowało, że pomoc zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodowlanych, dotyczących rejestrowania narodzin i rodowodu w bazie danych oraz wytwarzania i wydawania świadectw zootechnicznych i rodowodowych.

Uznane stowarzyszenie Vlaams Varkensstamboek (VVS) przeprowadza również badania w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności zwierząt hodowlanych. Przeprowadzane są trzy rodzaje badań:

Pomoc przyznawana jest na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 i spełnia kryteria w nim ustanowione.

Artykuł 16 ust. 1 lit. a): pomoc o stawce do 100 % na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodowlanych.

Artykuł 16 ust. 1 lit. b): pomoc o stawce do 70 % kosztów badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właściciela inwentarza i rutynowych kontroli jakości mleka.

Sektor(-y) gospodarki: Sektory hodowli zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Brussel

BELGIË

Strona internetowa: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Inne informacje: —

Sekretarz Generalny

Jules VAN LIEFFERINGE

Nr pomocy: XA 415/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Anglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme

Podstawa prawna: The National Heritage Act 1997

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

grudzień 2008 r.–marzec 2009 r.

415 000 GBP

kwiecień 2009 r.–marzec 2010 r.

610 395 GBP

kwiecień 2010 r.–marzec 2011 r.

691 666 GBP

kwiecień 2011 r.–marzec 2012 r.

12 446 GBP

Razem:

1 729 507 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % w przypadkach, kiedy dotacja przyznawana jest na zachowanie nieprodukcyjnych obiektów dziedzictwa kulturalnego zgodnie z art. 5. Jednakże maksymalna stawka dotacji zostanie zmniejszona zgodnie ze stawkami określonymi w art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006, jeżeli pomoc dotyczy obiektów produkcyjnych.

Data realizacji: Wnioski w ramach programu będzie można składać od dnia 10 grudnia 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Program rozpocznie się w dniu 10 grudnia 2008 r. lub w dniu, kiedy Komisja zamieści na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje na jego temat. Program zakończy się dnia 31 marca 2012 r. Ostatnia płatność zostanie zrealizowana dnia 31 marca 2012 r.

Cel pomocy: Główny cel:

Zapewnienie wsparcia dla środków, które pozwolą na zachowanie i ulepszenie charakterystycznych cech krajobrazu i ważnych obiektów dziedzictwa kulturowego w regionie West Wight.

Promowanie szerszego zrozumienia krajobrazu, różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego regionu West Wight i zachęcanie do korzystania z niego w celach rekreacyjnych.

Pomoc zostanie wypłacona zgodnie z art. 5 – Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków.

Zapewnienie wsparcia na rzecz zachowania i poprawy norm z zakresu środowiska naturalnego; pomoc w tym zakresie zostanie wypłacona zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Program ma zastosowanie do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją rolną. Kwalifikujące się przedsiębiorstwa muszą się zaliczać do „małych lub średnich przedsiębiorstw”, co oznacza, że beneficjenci programu (w przeciwieństwie do usługodawców) muszą zatrudniać mniej niż 250 pracowników, mieć roczny obrót niższy niż 50 mln EUR lub bilansowy kapitał własny niższy niż 43 mln EUR, a także nie mogą stanowić własności innych przedsiębiorstw w więcej niż 25 %. Wszystkie podsektory kwalifikują się do wszystkich rodzajów pomocy, za wyjątkiem sektora produkcji wyrobów imitujących lub zastępujących mleko i przetwory mleczne oraz obrotu nimi.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Heritage Lottery Fund (HLF)

South East Regional Office

7 Holbein Place

London

SW1W 8NR

UNITED KINGDOM

Organ ustawowy odpowiedzialny za program:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Program pomocy realizowany przez:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Adres internetowy: http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20Submission_201008.doc

Informacje można również znaleźć na ogólnokrajowej brytyjskiej stronie internetowej na temat pomocy państwa w sektorze rolnym:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Inne informacje: Więcej szczegółowych informacji na temat kwalifikowalności oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionych stronach internetowych.

Program West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles udziela również pomocy przedsiębiorstwom nierolniczym i przedsiębiorstwom zajmującym się przetwarzaniem produktów rolnych i wprowadzaniem ich do obrotu; pomoc państwa zatwierdzana jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1998/2006 oraz NN 11/2002 (National Heritage Memorial Fund).

Nr pomocy: XA 433/08

Państwo członkowskie: Niemcy

Region: Mecklenburg-Vorpommern

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Gewährung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Podstawa prawna: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2009 – Beihilfesatzung (dokument dotychczas nieopublikowany)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 2,49 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: maksymalnie do 100 %

Data realizacji: od momentu opublikowania na stronie internetowej Komisji zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, najwcześniej od dnia 1 stycznia 2009 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: do dnia 31 grudnia 2009 r.

Cel pomocy: Pomoc dotycząca chorób zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: A104 – produkcja zwierzęca

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Behördenzentrum Block C

Neustrelizer Straße 120

17033 Neubrandenbur

DEUTSCHLAND

Adres internetowy: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Inne informacje: —


Top