EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0576

Wniosek dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

/* COM/2009/0576 końcowy - COD 2009/0161 */

52009PC0576

Wniosek dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) /* COM/2009/0576 końcowy - COD 2009/0161 */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 26.10.2009

KOM(2009) 576 wersja ostateczna

2009/0161 (COD)

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

Doświadczenia związane z kryzysem finansowym ujawniły istotne braki w nadzorze finansowym zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finansowego jako całości. W związku z tym przewodniczący Komisji José Manuel Barroso zwrócił się do grupy ekspertów wysokiego szczebla, na czele której stanął Jacques de Larosière, o przedstawienie propozycji wzmocnienia europejskich rozwiązań nadzorczych w celu ustanowienia bardziej skutecznego, zintegrowanego i zrównoważonego europejskiego systemu nadzoru. Grupa przedstawiła swój raport dnia 25 lutego 2009 r. W oparciu o zalecenia grupy Komisja w swoim komunikacie na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej w marcu 2009 r. przedstawiła propozycje struktury nowego europejskiego nadzoru finansowego. Komisja przedstawiła swoje propozycje bardziej szczegółowo w komunikacie z maja 2009 r., w którym zaproponowała:

- utworzenie Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego (ESFS) złożonego z sieci krajowych organów nadzoru finansowego współpracujących z nowymi europejskimi organami nadzoru (ESA), powstałymi w wyniku przekształcenia obecnych komitetów europejskich organów nadzoru[1] w Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), łącząc w ten sposób zalety nadrzędnych europejskich ram nadzoru finansowego oraz specjalistyczną wiedzę lokalnych podmiotów nadzoru mikroostrożnościowego, znajdujących się najbliżej instytucji działających w ramach ich jurysdykcji; oraz

- utworzenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) monitorującej i oceniającej potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej wynikające z rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji w ramach całego systemu finansowego. W tym celu ESRB wydawałaby wczesne ostrzeżenia w sprawie zagrożeń ogólnosystemowych, które mogą narastać, oraz, w stosownych przypadkach, zalecenia w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom[2].

We wnioskach komunikatu stwierdzono również, że aby Europejski System Organów Nadzoru Finansowego mógł działać efektywnie, konieczne są zmiany w prawodawstwie dotyczącym usług finansowych, mające w szczególności na celu określenie odpowiedniego zakresu bardziej ogólnych uprawnień przewidzianych w poszczególnych rozporządzeniach ustanawiających europejskie organy nadzoru, zapewniając bardziej zharmonizowany zbiór przepisów finansowych poprzez umożliwienie opracowywania projektów standardów technicznych oraz ułatwianie, w razie konieczności, wymiany informacji mikroostrożnościowych.

2. KONSULTACJE Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

W ramach przygotowywania wniosków w sprawie utworzenia nowych ram nadzoru finansowego przeprowadzono dwie procedury otwartych konsultacji. Po pierwsze, w następstwie raportu grupy wysokiego szczebla pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a oraz po publikacji dnia 4 marca 2009 r. komunikatu Komisji, Komisja zorganizowała pierwsze konsultacje w dniach 10 marca-10 kwietnia 2009 r., które stanowiły wkład do jej komunikatu w sprawie nadzoru finansowego w Europie opublikowanego dnia 27 maja 2009 r. Streszczenie otrzymanych uwag można znaleźć na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf

Po drugie, w dniach 27 maja-15 lipca 2009 r. Komisja zorganizowała kolejną rundę konsultacji, w ramach której zaproszono wszystkie zainteresowane strony do przedstawiania uwag na temat bardziej szczegółowych reform przedstawionych w komunikacie w sprawie nadzoru finansowego w Europie z dnia 27 maja 2009 r. Większość otrzymanych odpowiedzi była przychylna dla proponowanych reform oraz zawierała uwagi na temat szczegółowych aspektów zaproponowanych ESRB i ESFS. Streszczenie otrzymanych uwag można znaleźć na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf

Ponadto w dniu 23 września 2009 r. opublikowany został dokument roboczy służb Komisji przewidujący potencjalne obszary, w których zmiany prawodawstwa sektorowego mogą być konieczne.

3. OCENA SKUTKÓW

Komunikatowi Komisji z maja w sprawie nadzoru finansowego w Europie towarzyszyła ocena skutków, w której przeanalizowano główne warianty strategiczne utworzenia ESFS i ESRB. Druga ocena skutków została załączona do wniosków w sprawie utworzenia nowych ram nadzoru finansowego i zbadano w niej bardziej szczegółowo możliwe warianty. Przeanalizowano w niej warianty dotyczące odpowiednich uprawnień, które powinny zostać przyznane danemu europejskiemu organowi nadzoru, by mógł on pracować nad stworzeniem jednolitego zbioru zharmonizowanych przepisów. Stwierdzono w niej również, że kompetencje te zostaną odpowiednio ograniczone do dziedzin określonych w przyszłym prawodawstwie sektorowym. Wymieniono również dziedziny, które mogłyby zostać potencjalnie objęte uprawnieniami europejskich organów. Ponadto stwierdzono, że podczas opracowywania projektów standardów technicznych, europejskie organy nadzoru powinny przed przedstawieniem ich Komisji dokonywać odpowiedniej analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych oraz przeprowadzać konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Sprawozdanie z drugiej oceny skutków dostępne jest na stronie internetowej Komisji.

4. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

Z uwagi na fakt, że aby zapewnić opracowanie jednolitego zbioru przepisów zmiany muszą zostać wprowadzone do już obowiązujących dyrektyw, najwłaściwszym instrumentem jest dyrektywa zmieniająca. Niniejsza dyrektywa zmieniająca powinna mieć tę samą podstawę prawną, co zmieniane przez nią dyrektywy.

5. WPłYW NA BUDżET

Wniosek nie ma wpływu finansowego na budżet Wspólnoty.

6. SZCZEGÓłOWE OMÓWIENIE WNIOSKU

W dniu 23 września 2009 r. Komisja przyjęła wnioski w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego, rozporządzenia ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz rozporządzenia ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych[3]. W związku z tymi rozporządzeniami i aby Europejski System Organów Nadzoru Finansowego mógł działać efektywnie, konieczne są zmiany w prawodawstwie sektorowym. Dziedziny, w których proponuje się dokonanie zmian, zaliczają się zasadniczo do następujących kategorii:

- określenie odpowiedniego zakresu standardów technicznych , jako dodatkowego narzędzia służącego konwergencji nadzorczej, oraz w celu opracowania jednolitego zbioru przepisów,

- uwzględnienie we właściwy sposób możliwości zrównoważonego rozstrzygania sporów przez europejski organ nadzoru w tych dziedzinach, w których prawodawstwo sektorowe przewiduje już istnienie wspólnych procesów decyzyjnych, oraz

- zmiany ogólne , wspólne dla przeważającej części prawodawstwa sektorowego, oraz konieczne do tego, by dyrektywy mogły funkcjonować w kontekście ustanowienia nowych europejskich organów nadzoru, polegające na przykład na zmianie nazw komitetów poziomu 3 na nazwy nowych organów, oraz zapewnieniu istnienia odpowiednich kanałów wymiany informacji.

Proponuje się, aby niniejsza dyrektywa zmieniająca zmieniała następujące przepisy:

- dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych: 2006/48/WE i 2006/49/WE

- dyrektywę w sprawie konglomeratów finansowych: 2002/87/WE

- dyrektywę w sprawie instytucji pracowniczych programów emerytalnych: 2003/41/WE

- dyrektywę w sprawie nadużyć rynkowych: 2003/6/WE

- dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych: 2004/39/WE

- dyrektywę w sprawie prospektu emisyjnego: 2003/71/WE

- dyrektywę w sprawie zamknięcia rozliczeń: 1998/26/WE

- dyrektywę w sprawie przejrzystości: 2004/109/WE

- dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy: 2005/60/WE

- dyrektywę w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe: 2009/65/WE

Ponadto Komisja przedstawi w razie potrzeby dalsze wnioski w sprawie zmian w dyrektywie Solvency II, nad którą prace są na ukończeniu, po publikacji dyrektywy.

6.1. Standardy techniczne

Wnioski w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego, rozporządzenia ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz rozporządzenia ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, przyjęte przez Komisję w dniu 23 września 2009 r., przewidują, że europejskie organy nadzoru mogą opracowywać projekty standardów technicznych w dziedzinach określonych w prawodawstwie sektorowym. Dziedziny, odnośnie do których opracowywane są standardy techniczne, identyfikuje się w oparciu o następujące zasady przewodnie:

- Kwestie techniczne: wybrane dziedziny są rzeczywiście dziedzinami technicznymi, w których opracowanie standardów najlepiej powierzyć ekspertom w dziedzinie nadzoru. Są to dziedziny nie wymagające decyzji politycznych.

- Kwestie praktyczne/procedury współpracy: dziedziny dotyczą kwestii praktycznych, takich jak podejścia proceduralne do wymiany informacji, mogących wzmocnić współpracę między organami nadzoru i dotyczących bezpośrednio organów nadzoru, zainteresowanych daną kwestią. Dziedziny te powinny obejmować wyłącznie te kwestie, w przypadku których wspólne podejście lub przewidywalność byłyby korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron.

- Elastyczność: w przypadkach, gdy istotne jest dysponowanie elastycznością techniczną, aby szybko reagować na przyszły rozwój sytuacji na rynku, lub w przypadkach, gdy w niektórych dziedzinach zmiany nie są konieczne obecnie, lecz warto zachować możliwość ich wprowadzenia, w razie konieczności, w późniejszym terminie.

- Konieczność: wybrano tylko te obszary, w przypadku których spójne, szczegółowe przepisy techniczne są konieczne dla stabilności finansowej, ochrony deponentów, ubezpieczonych i inwestorów, dla zapewnienia efektywności i integralności rynku lub wzmocnienia rynku jednolitego.

W praktyce rodzaje dziedzin objętych standardami technicznymi dzielą się na trzy kategorie. Po pierwsze standardy mogą być opracowywane w obszarach, w których w celu zapewnienia spójnego stosowania niektórych przepisów wymagane są szczegółowe normy ilościowe i metodologiczne oraz w których istnieje ogólnie mniejsze zapotrzebowanie na ocenę ze strony organów nadzoru. Po drugie, w tych dziedzinach, które skorzystałyby z ujednoliconego podejścia w zakresie sprawozdawczości lub ujawniania informacji, na przykład w dziedzinie wspomagania prac nad stworzeniem do 2012 r. jednolitego formatu sprawozdawczości w bankowości. Wreszcie w tych dziedzinach, w których organy nadzoru skorzystałyby na spójnym podejściu do współpracy, w tym w zakresie dokonywanej przez nie oceny ryzyka i wymiany informacji, na przykład w sytuacjach, gdy organy nadzoru państwa przyjmującego oddziałów skorzystałyby ze spójnego, minimalnego zestawu informacji od organów nadzoru państwa macierzystego.

Oprócz obszarów rozpoznanych w niniejszej dyrektywie, Komisja rozważa czy nie należy przyznać dodatkowych uprawnień w zakresie standardów technicznych w niektórych dziedzinach – w szczególności w obszarze papierów wartościowych – objętych przepisami poziomu 2, które zostały przyjęte na podstawie uprawnienia przyznanego Komisji na mocy instrumentów poziomu 1, w celu określenia warunków stosowania tych przepisów bez uzupełniania wspomnianych instrumentów poziomu 1 i 2. Kolejne zmiany dotyczyłyby w szczególności dyrektyw 2003/6/WE, 2003/71/WE i 2004/39/WE i wraz z wnioskami w sprawie zmian w dyrektywie Solvency II mogłyby stać się treścią drugiej dyrektywy o ogólnym zasięgu.

6.2. Rozstrzyganie sporów między krajowymi organami nadzoru

W rozporządzeniach ustanawiających europejskie organy nadzoru zaproponowano mechanizm, mający na celu dopilnowanie, aby właściwe krajowe organy nadzoru uwzględniały interesy innych państw członkowskich, jak również kondycję i stabilność całego europejskiego systemu.

Co do zasady kwestia sporów pomiędzy organami nadzoru została w pełni uregulowana w tych aktach, a zmiany następcze w prawodawstwie sektorowym nie są wymagane. Jednakże w obszarach, w których umożliwiono już pewną formę niewiążącej mediacji lub w których istnieją już terminy na podejmowanie wspólnych decyzji przez jeden lub więcej organów nadzoru, zmiany są konieczne aby uwzględnić w nich we właściwy sposób możliwość rozstrzygania sporów przez organy. Takie zmiany powinny mieć na celu zapewnienie jasności i zminimalizowanie zakłóceń w procesie podejmowania wspólnych decyzji, lecz również dopilnowanie, aby w razie konieczności spory mogły rozwiązywać europejskie organy nadzoru.

6.3. Zmiany ogólne

Istnieje szereg dziedzin, w których należy wprowadzić zmiany następcze, wspólne dla przeważającej części prawodawstwa oraz konieczne do funkcjonowania dyrektyw w kontekście ustanowienia nowych europejskich organów nadzoru. Dziedziny te zostały wymienione poniżej.

Wykonywanie obecnych zadań aktualnych komitetów poziomu 3.

Celem dopilnowania, aby nowe europejskie organy nadzoru nadal pełniły obecne zadania komitetów poziomu 3 bez zakłóceń, we wszystkich dyrektywach wymienionych powyżej, należy zamienić następujące odniesienia:

„Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego” na „Europejski Organ Nadzoru Bankowego”

„Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych” na „Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych”.

„Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych” na „Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych”

Obowiązki w zakresie współpracy i wymiana informacji z europejskimi organami nadzoru

Nowa struktura nadzoru będzie wymagać ścisłej współpracy pomiędzy krajowymi organami nadzoru a europejskimi organami nadzoru. Te ostatnie powinny w szczególności otrzymywać wystarczające informacje od krajowych organów nadzoru, by móc pełnić swe obowiązki na mocy odpowiednich rozporządzeń.

W razie konieczności, aby ułatwić pełnienie powyższych obowiązków, w prawodawstwie sektorowym określone zostaną szczegółowe wymogi w zakresie wymiany informacji. Zmiany w odpowiednim prawodawstwie precyzują obowiązki spoczywające na krajowych organach nadzoru w zakresie udostępniania europejskim organom informacji niezbędnych do wywiązywania się z ich zadań oraz odpowiednie kanały przekazywania informacji w celu dopilnowania, aby nie było żadnych przeszkód prawnych uniemożliwiających wypełnianie obowiązków w zakresie wymiany informacji określonych w rozporządzeniach ustanawiających europejskie organy nadzoru.

Rola międzynarodowa i doradcza

ESA mogą służyć jako pomocny punkt kontaktowy dla organów nadzoru z państw trzecich. W tym kontekście mogą one, bez uszczerbku dla kompetencji instytucji europejskich, zawierać porozumienia administracyjne z organizacjami międzynarodowymi oraz z administracjami państw trzecich.. Europejskie organy nadzoru mogą również pomagać w przygotowywaniu decyzji w sprawie równoważności systemów nadzoru w państwach trzecich. Ponadto na wniosek lub z własnej inicjatywy ESA mogą doradzać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komisji, bądź też publikować opinie, w tym w odniesieniu do ostrożnościowych ocen transgranicznych połączeń i przejęć. Opinie te powinny przewidywać dodatkowe środki ochronne w celu zagwarantowania rzetelnych i obiektywnych ocen przyszłych transgranicznych połączeń i przejęć.

Prowadzenie wykazów i inne zmiany

Proponuje się, aby europejskim organom nadzoru powierzyć obowiązek sporządzania, publikowania i regularnej aktualizacji rejestrów i wykazów podmiotów finansowych we Wspólnocie i inne ważne kwestie, które wchodzą obecnie w zakres kompetencji krajowych właściwych organów, np. prowadzenie rejestrów wszystkich przedsiębiorstw inwestycyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3 MiFID lub wykazu rynków regulowanych zgodnie z art. 47 MiFID. Stworzenie jednego, skonsolidowanego wykazu lub rejestru dla każdej kategorii podmiotów finansowych we Wspólnocie może poprawić przejrzystość i lepiej odzwierciedli jednolity rynek finansowy.

2009/0161 (COD)

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44, art. 47 ust. 2, art. 55 i art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji[4],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[5],

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego[6],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu[7],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w całym systemie finansowym. Krajowe modele nadzoru nie nadążają za rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne przedsiębiorstwa finansowe działają na szczeblu transgranicznym, świadcząc usługi finansowe na rzecz przedsiębiorstw i konsumentów. Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów wspólnotowych i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

(2) W opublikowanym dnia 25 lutego 2009 r. raporcie utworzonej na wniosek Komisji grupy wysokiego szczebla pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a stwierdzono, że należy wzmocnić ramy nadzorcze, aby zmniejszyć groźbę wystąpienia w przyszłości kryzysów finansowych i ograniczyć ich skutki. Dlatego też zalecono daleko idące reformy struktury nadzoru sektora finansowego we Wspólnocie. Grupa ekspertów wyraziła również stanowisko, że należy stworzyć Europejski System Organów Nadzoru Finansowego złożony z trzech europejskich organów nadzoru odpowiedzialnych odpowiednio za sektor bankowości, sektor papierów wartościowych oraz sektor ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych, a także że należy powołać Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego.

(3) W swoim komunikacie z dnia 4 marca 2009 r. zatytułowanym „Realizacja europejskiego planu naprawy”[8] Komisja zaproponowała przedłożenie projektu legislacyjnego w sprawie utworzenia Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego, natomiast w komunikacie z dnia 27 maja 2009 r. zatytułowanym „Europejski nadzór finansowy”[9] przedstawiła więcej szczegółów na temat możliwej struktury takich nowych ram nadzorczych.

(4) W konkluzjach z dnia 19 czerwca 2009 r. Rada Europejska zaleciła utworzenie Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego złożonego z trzech nowych europejskich organów nadzoru. System ten powinien mieć na celu podniesienie jakości i spójności nadzoru krajowego, wzmocnienie nadzoru nad grupami transgranicznymi oraz opracowanie jednolitego zbioru przepisów UE obowiązującego wszystkie instytucje finansowe na rynku wewnętrznym. Rada Europejska zaznaczyła, że europejskie organy nadzoru powinny również posiadać uprawnienia nadzorcze w stosunku do agencji ratingowych oraz zwróciła się do Komisji o przygotowanie konkretnych wniosków dotyczących możliwości odgrywania przez ESFS istotnej roli w sytuacjach kryzysowych.

(5) W dniu 23 września 2009 r. Komisja przyjęła wnioski w sprawie trzech rozporządzeń ustanawiających Europejski System Organów Nadzoru Finansowego, w tym powołanie trzech europejskich organów nadzoru.

(6) Aby Europejski System Organów Nadzoru Finansowego mógł działać efektywnie, konieczne są zmiany w prawodawstwie wspólnotowym w obszarach objętych zakresem działania trzech organów nadzoru. Zmiany te dotyczą określenia zakresu niektórych uprawnień europejskich organów nadzoru, włączenia niektórych ich uprawnień w istniejące procedury ustanowione we właściwym prawodawstwie wspólnotowym oraz zmian mających na celu zapewnienie ich sprawnego i skutecznego funkcjonowania w ramach Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego.

(7) Powołaniu trzech europejskich organów nadzoru (ESA) towarzyszyć powinno opracowanie jednolitego zbioru zharmonizowanych przepisów, które zapewnią jednakowe stosowanie prawodawstwa, a tym samym przyczynią się do bardziej efektywnego działania rynku wewnętrznego. Rozporządzenia ustanawiające ESFS przewidują możliwość opracowywania przez europejskie organy nadzoru projektów standardów technicznych w obszarach szczegółowo określonych w odpowiednim prawodawstwie, przedstawianych Komisji do przyjęcia w drodze rozporządzeń lub decyzji. Odpowiednie prawodawstwo powinno określać obszary, w których europejskie organy nadzoru są uprawione do opracowywania projektów standardów technicznych.

(8) Wyznaczając obszary, odnośnie do których opracowywane będą standardy techniczne, należy zachować odpowiednią równowagę między potrzebą opracowania jednolitego zbioru zharmonizowanych przepisów, a dążeniem do uniknięcia uregulowań nadmiernie skomplikowanych. Należy wybrać tylko te obszary, w przypadku których spójne przepisy techniczne przyczynią się istotnie do zwiększenia stabilności finansowej, ochrony deponentów, ubezpieczonych i inwestorów, efektywności i integralności rynku, oraz do wyeliminowania zakłóceń konkurencji i ryzyka arbitrażu regulacyjnego.

(9) Kwestie, których dotyczą standardy techniczne, powinny być rzeczywiście kwestiami technicznymi, wymagającymi do ich opracowania wiedzy specjalistycznej ekspertów w dziedzinie nadzoru. Standardy techniczne powinny określać warunki stosowania przepisów zawartych w instrumentach podstawowych przyjętych przez Parlament Europejski i Radę a, w stosownych przypadkach, w środkach wykonawczych Komisji, nie zmieniając niezasadniczych elementów tych aktów, między innymi poprzez skreślenie niektórych z tych elementów lub poprzez uzupełnienie aktu przez dodanie nowych elementów niezasadniczych. Opracowywanie standardów technicznych nie powinno się zatem wiązać z dokonywaniem wyborów politycznych. W przypadkach gdy standardy techniczne są projektowane w celu określenia warunków stosowania środka wykonawczego Komisji, powinny być one opracowywane dopiero po przyjęciu przez nią tego środka. W pewnych przypadkach, w których Komisja jest obecnie uprawniona do przyjmowania środków wykonawczych zgodnie z procedurami komitetowymi na mocy decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[10], a treść tych środków wykonawczych ogranicza się do określania warunków stosowania przepisów zawartych w instrumentach podstawowych, które nie wymagają dalszego uzupełnienia, właściwe jest, by przez wzgląd na zachowanie spójności wprowadzić procedurę przyjmowania standardów technicznych przewidzianą w art. 7 rozporządzenia (WE) nr …/…[EBA], rozporządzenia (WE) nr …/… [ESMA], i rozporządzenia (WE) nr …/… [EIOPA].

(10) Zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi ESFS, przed przedstawieniem standardów technicznych Komisji europejskie organy nadzoru powinny przeprowadzić, w stosownych przypadkach, otwarte konsultacje społeczne na temat tych standardów oraz dokonać analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych.

(11) Rozporządzenia ustanawiające ESFS przewidują mechanizm rozstrzygania sporów między właściwymi organami krajowymi. W przypadku gdy właściwy organ nie wyraża zgody na stosowanie procedury, na podjęte działanie lub jego niepodjęcie przez inny właściwy organ w dziedzinach, w których zgodnie z odpowiednim prawodawstwem, wymagana jest współpraca, koordynacja lub wspólny proces decyzyjny ze strony właściwych organów krajowych więcej niż jednego państwa członkowskiego, na wniosek jednego z właściwych organów, których to dotyczy, europejskie organy nadzoru mogą pomóc krajowym organom w wypracowaniu porozumienia w terminie określonym przez europejski organ nadzoru, który uwzględnia odpowiednie terminy określone w prawodawstwie, jak również pilność i złożoność sporu. Jeśli spór będzie trwał nadal, sprawę mogą rozstrzygnąć europejskie organy nadzoru.

(12) Przepis przewidujący możliwość rozstrzygania sporów zawarty w rozporządzeniach ustanawiających ESFS nie wymaga, co do zasady, dokonania zmian następczych w odpowiednim prawodawstwie. Jednakże w obszarach, w których odpowiednie prawodawstwo przewiduje już pewną formę niewiążącej mediacji lub w których terminy na podejmowanie wspólnych decyzji przez jeden lub więcej właściwych organów krajowych istnieją, zmiany są konieczne dla zapewnienia jasności i zminimalizowania zakłóceń w procesie podejmowania wspólnych decyzji, lecz również po to, by w razie konieczności spór mogły rozstrzygnąć europejskie organy nadzoru.

(13) Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe[11] przewiduje mechanizmy mediacji lub wspólnego podejmowania decyzji w zakresie określania oddziałów istotnych do celów członkostwa w kolegiach organów nadzoru, zatwierdzania modeli i oceny ryzyka grupy. We wszystkich tych obszarach, zmiana powinna jasno określać, że w razie sporu trwającego w określonym przedziale czasowym, Europejski Organ Nadzoru Bankowego może rozstrzygać spór wykorzystując procedurę opisaną w rozporządzeniu …/… [EBA]. Podejście to wyjaśnia, że spory mogą zostać rozstrzygnięte a współpraca wzmocniona przez podjęciem ostatecznej decyzji lub wydaniem jej instytucji.

(14) Celem dopilnowania, aby nowe europejskie organy nadzoru pełniły nadal, bez zakłóceń obecne zadania komitetów poziomu 3, odniesienia do Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego, Komitetu Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych i Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych powinny zostać zastąpione w odpowiednim prawodawstwie odniesieniami do odpowiednio: Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(15) Nowa struktura nadzoru ustanowiona w ramach ESFS będzie wymagać ścisłej współpracy pomiędzy krajowymi organami nadzoru a europejskimi organami nadzoru. Zmiany w odpowiednim prawodawstwie powinny zapewnić wyeliminowanie przeszkód prawnych utrudniających wykonywanie obowiązków w zakresie wymiany informacji przewidzianych w zaproponowanych przez Komisję rozporządzeniach ustanawiających europejskie organy nadzoru.

(16) Zaproponowane przez Komisję rozporządzenia ustanawiające ESFS przewidują, że europejskie organy nadzoru mogą nawiązywać kontakty z organami nadzoru z państw trzecich i zapewniać pomoc w przygotowywaniu decyzji w sprawie równoważności systemów nadzoru w państwach trzecich. Należy zatem zmienić dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych[12] oraz dyrektywę 2006/48/WE, aby umożliwić europejskim organom nadzoru zawieranie umów o współpracy z państwami trzecimi oraz wymianę informacji w sytuacjach, gdy wspomniane kraje trzecie mogą dostarczyć gwarancji tajemnicy zawodowej.

(17) Stworzenie jednolitego skonsolidowanego wykazu lub rejestru dla każdej kategorii podmiotów finansowych we Wspólnocie, będące obecnie obowiązkiem każdego właściwego organu krajowego, przyczyni się do poprawy przejrzystości i lepszego odzwierciedlenia sytuacji na jednolitym rynku finansowym. Europejskim organom nadzoru należy powierzyć obowiązek sporządzania, publikacji i regularnej aktualizacji rejestrów i wykazów podmiotów finansowych we Wspólnocie. Dotyczy to wykazów zezwoleń na wykonywanie działalności wydawanych instytucjom kredytowym przez krajowe organy nadzoru, jak również rejestrów wszystkich przedsiębiorstw inwestycyjnych i wykazów rynków regulowanych na mocy dyrektywy 2004/39/WE. Podobnie Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych należy powierzyć obowiązek sporządzania, publikacji i regularnej aktualizacji wykazu zatwierdzonych prospektów emisyjnych i świadectw zatwierdzenia na mocy dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE[13].

(18) W obszarach, w których europejskie organy nadzoru są zobligowane do opracowywania projektów standardów technicznych, standardy te powinny zostać przedstawione Komisji w terminie trzech lat od ich stworzenia przez europejskie organy nadzoru.

(19) Z uwagi na fakt, iż cele niniejszej dyrektywy, to znaczy poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez zagwarantowanie wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji ostrożnościowej i nadzoru ostrożnościowego; ochrona deponentów, inwestorów i beneficjentów, a tym samym przedsiębiorstw i konsumentów; ochrona integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych; utrzymanie stabilności systemu finansowego i wzmocnienie międzynarodowej koordynacji nadzoru finansowego, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na zakres działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia wyżej opisanych celów.

(20) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych[14], dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniającą dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[15], dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)[16], dyrektywę 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami[17], dyrektywę 2003/71/WE, dyrektywę 2004/39/WE, dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE[18], dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu[19], dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe[20], dyrektywę 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych[21] oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia […] r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)[22],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Zmiany w dyrektywie 1998/26/WE

W dyrektywie 1998/26/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 2, natychmiast informuje pozostałe państwa członkowskie i Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[23] oraz przekazuje temu ostatniemu wszystkie informacje istotne do realizacji powierzonych mu zadań.”

(2) w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie określają systemy, które mają zostać objęte zakresem niniejszej dyrektywy oraz odpowiednich operatorów systemów, którzy mają zostać objęci zakresem niniejszej dyrektywy oraz zgłaszają dane systemy i operatorów Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz informują Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o władzach wyznaczonych zgodnie z art. 6 ust.2. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych publikuje te informacje na swojej stronie internetowej.”

Artykuł 2 Zmiany w dyrektywie 2002/87/WE

W dyrektywie 2002/87/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„Koordynator wyznaczony zgodnie z art. 10 informuje przedsiębiorstwo dominujące stojące na czele grupy lub, w przypadku braku przedsiębiorstwa dominującego, podmiot objęty regulacją, o najwyższej sumie bilansowej w najważniejszym sektorze finansowym w grupie, o tym, że grupa została zidentyfikowana jako konglomerat finansowy, oraz że wyznaczono koordynatora. Koordynator informuje również właściwe władze, które udzieliły zezwolenia podmiotom objętym regulacją, należącym do grupy, oraz właściwe władze państwa członkowskiego, w którym mieści się siedziba zarządu finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, jak również Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru ustanowiony art. 42 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …/…, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …/… oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[24] (zwany dalej „Wspólnym Komitetem”).”

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wspólny Komitet publikuje wykaz zidentyfikowanych konglomeratów finansowych i aktualizuje go.”

(2) art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla zasad sektorowych w przypadku określonym w art. 5 ust. 3 właściwe władze weryfikują, czy podmioty objęte regulacją, których przedsiębiorstwo dominujące posiada siedzibę zarządu znajdującą się poza Wspólnotą, podlegają nadzorowi właściwych władz państwa trzeciego, równoważnemu nadzorowi przewidzianemu przepisami niniejszej dyrektywy w sprawie dodatkowego nadzoru nad podmiotami objętymi regulacją, określonymi w art. 5 ust. 2. Weryfikację przeprowadzają właściwe władze, które pełniłyby funkcję koordynatora, gdyby miały zostać zastosowane kryteria określone w art. 10 ust. 2, na wniosek przedsiębiorstwa dominującego lub jakiegokolwiek podmiotu objętego regulacją, który otrzymał zezwolenie we Wspólnocie, lub z własnej inicjatywy. Takie właściwe władze zasięgają opinii innych odpowiednich właściwych władz oraz uwzględniają wszelkie stosowane wskazówki przygotowane przez Wspólny Komitet zgodnie z art. 21a ust. 2. Do tego celu przed podjęciem decyzji właściwe władze zasięgają opinii Wspólnego Komitetu.”

(3) tytuł rozdziału III poprzedzający art. 20 otrzymuje brzmienie:

„PRZYZNANE UPRAWNIENIA I PROCEDURY KOMITETOWE”

(4) w art. 20 ust. 1 dodaje się następujące zdanie:

„Środki te nie obejmują określania warunków stosowania przepisów stanowiących przedmiot kwestii wymienionych w art. 21a.”

(5) artykuł 21 ust. 5 skreśla się. (6) wprowadza się art. 21a w brzmieniu:

„Artykuł 21aStandardy techniczne

1. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy, zgodnie z art. 42 rozporządzenia …/…[EBA], rozporządzenia …/… [EIOPA] i rozporządzenia …/… [ESMA], europejskie organy nadzoru mogą opracowywać projekty standardów technicznych w odniesieniu do:

a) art. 2 ust. 11 celem określania warunków stosowania art. 17 dyrektywy Rady 78/660/EWG[25] w kontekście niniejszej dyrektywy,

b) art. 2 ust. 17 celem określania warunków stosowania dotyczących procedur ustalania „odpowiednich właściwych władz”,

c) art. 3 ust. 5 celem określania warunków stosowania alternatywnych parametrów identyfikacji konglomeratów finansowych,

d) art. 6 ust. 2 celem określania warunków stosowania metod obliczania wymienionych w załączniku I część II, lecz bez uszczerbku dla art. 6 ust. 4,

e) art. 7 ust. 2 celem określania sposobu objęcia danego elementu zakresem definicji „koncentracji ryzyka” będących przedmiotem kontroli nadzorczej, o której mowa w akapicie drugim,

f) art. 8 ust. 2 celem określania sposobu objęcia danego elementu zakresem definicji „transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy” będących przedmiotem kontroli nadzorczej, o której mowa w akapicie trzecim.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/…[EBA], rozporządzenia …/… [EIOPA] i rozporządzenia …/… [ESMA].

2. Wspólny Komitet może wydawać ogólne wytyczne dotyczące tego, czy dodatkowy system nadzoru właściwych władz w państwach trzecich pozwala osiągnąć cele dodatkowego nadzoru przewidzianego w niniejszej dyrektywie, w odniesieniu do podmiotów objętych regulacją, należących do konglomeratu finansowego, na którego czele stoi podmiot, którego siedziba zarządu znajduje się poza Wspólnotą.

Wspólny Komitet poddaje takie wytyczne regularnym przeglądom i uwzględnia wszelkie zmiany dodatkowego nadzoru sprawowanego przez odpowiednie właściwe władze.”

Artykuł 3Zmiany w dyrektywie 2003/6/WE

W dyrektywie 2003/6/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) w art. 16 ust. 2 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla przepisów art. 226 Traktatu właściwy organ, którego wniosek o udzielenie informacji pozostał bez odpowiedzi w rozsądnym terminie lub którego wniosek o udzielenie informacji został odrzucony, może przekazać sprawę tego niezastosowania się do Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[26], który może podjąć działania zgodnie z uprawnieniami przyznanymi mu na mocy tego rozporządzenia.”

(2) w art. 16 ust. 4 akapit piąty otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla przepisów art. 226 Traktatu, właściwy organ, którego wniosek o rozpoczęcie dochodzenia lub wniosek o zezwolenie na towarzyszenie jego pracowników pracownikom właściwego organu innego państwa członkowskiego pozostał bez odpowiedzi w rozsądnym terminie lub został odrzucony, może przekazać sprawę tego niezastosowania się do Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który może podjąć działania zgodnie z uprawnieniami przyznanymi mu na mocy rozporządzenia …/… [ESMA].”

(3) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 2 i 4 Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania dotyczących rozpatrywania wniosków w sprawie wymiany informacji i kontroli transgranicznej.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

Artykuł 4Zmiany w dyrektywie 2003/41/WE

W dyrektywie 2003/41/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a) istniejący tekst staje się ustępem 1.

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W celu zapewnienia jednolitego stosowania dyrektywy, Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[27], opracowuje projekty standardów technicznych dotyczące informacji przekazywanych do właściwych władz. Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EIOPA]. ”.

(2) w art. 20 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opracowuje projekty standardów technicznych sporządzając dla każdego państwa członkowskiego wykaz przepisów o charakterze ostrożnościowym dotyczących obszaru pracowniczych programów emerytalnych nieobjętych odniesieniem do krajowego prawa socjalnego i prawa pracy zawartym w ust. 1. Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EIOPA].

Regularnie a co najmniej raz na dwa lata Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych aktualizuje informacje na temat tego prawodawstwa.”

Artykuł 5Zmiany w dyrektywie 2003/71/WE

W dyrektywie 2003/71/WE wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 2 i w celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[28] opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania środków wykonawczych przyjmowanych przez Komisję zgodnie z ust. 4. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

2. w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Właściwy organ zawiadamia Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, w tym samym czasie, w którym informacja na temat zatwierdzenia prospektu przekazywana jest odpowiednio emitentowi, oferującemu lub osobie wnioskującej o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.”

b) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego może delegować zatwierdzenie prospektu emisyjnego właściwemu organowi innego państwa członkowskiego, z zastrzeżeniem uprzedniego zawiadomienia Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz zgody właściwego organu. O takiej delegacji powiadamia się emitenta, oferującego lub osobę wnioskującą o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w terminie trzech dni roboczych od dnia wydania decyzji przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego. Termin określony w ust. 2 stosuje się od tej daty.”

3. w art. 14 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych publikuje na swojej stronie internetowej wykaz prospektów emisyjnych zatwierdzonych zgodnie z przepisami art. 13, w tym, gdzie ma to zastosowanie, hiperłącze do prospektu emisyjnego opublikowanego na stronie internetowej właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego, lub na stronie internetowej emitenta lub na stronie internetowej rynku regulowanego. Opublikowany wykaz jest aktualizowany i pozostaje na stronie internetowej przez okres co najmniej 12 miesięcy.”

4. w art. 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu i uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania obowiązku przekazania suplementu prospektu emisyjnego w przypadku nowego znaczącego czynnika, istotnego błędu lub niedokładności odnoszącej się do informacji zawartych w prospekcie emisyjnym. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

5. w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 23, w przypadku gdy publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ma miejsce w jednym (lub więcej) państwie członkowskim lub w państwie członkowskim innym niż macierzyste państwo członkowskie, prospekt emisyjny, i wszelkie suplementy do niego, zatwierdzony w macierzystym państwie członkowskim ważny jest do celów publicznej oferty lub dopuszczenia do obrotu w dowolnej liczbie przyjmujących państw członkowskich, pod warunkiem że Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwy organ każdego przyjmującego państwa członkowskiego został powiadomiony zgodnie z art. 18. Właściwe organy przyjmujących państw członkowskich nie prowadzą żadnego postępowania zatwierdzającego ani administracyjnego odnoszącego się do prospektów emisyjnych.”

6. w art. 18 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego powiadamia Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o świadectwie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, w tym samym czasie w jakim powiadamiany jest o świadectwie właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego.

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego publikują na swoich stronach internetowych wykaz świadectw zatwierdzenia, o których zostały powiadomione zgodnie z niniejszym artykułem, w tym, gdzie ma to zastosowanie, hiperłącze do prospektu emisyjnego opublikowanego na stronie internetowej właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego, lub na stronie internetowej emitenta lub na stronie internetowej rynku regulowanego. Opublikowany wykaz jest aktualizowany i pozostaje na stronach internetowych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy i uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania dotyczących procedur powiadamiania o świadectwie zatwierdzenia, przekazania egzemplarza prospektu, tłumaczenia podsumowania i każdego suplementu do prospektu.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

7. w art. 21 ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwe organy pozostałych państw członkowskich o wszelkich uzgodnieniach zawartych w odniesieniu do delegacji zadań, w tym o dokładnych warunkach regulujących taką delegację.”

8. w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla właściwych organów w wymianie informacji poufnych ani w przekazywaniu informacji poufnych Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego. Informacje wymieniane pomiędzy właściwymi organami a Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej, jakiemu podlegają osoby obecnie lub w przeszłości zatrudnione przez właściwe organy otrzymujące informacje.”

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 2 i uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określania warunków współpracy i wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami, w tym opracowywania standardowych formularzy i wzorów dla tego rodzaju współpracy i wymiany informacji.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

Artykuł 6Zmiany w dyrektywie 2004/39/WE

W dyrektywie 2004/39/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Państwa członkowskie ustanawiają rejestr wszystkich przedsiębiorstw inwestycyjnych. Rejestr jest ogólnie dostępny i zawiera informacje w sprawie usług lub działalności, do których świadczenia i prowadzenia przedsiębiorstwo inwestycyjne jest uprawnione. Rejestr ten uaktualnia się na bieżąco.

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[29] ustanawia wykaz wszystkich przedsiębiorstw inwestycyjnych we Wspólnocie. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych publikuje ten wykaz i na bieżąco go aktualizuje.”

(2) w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu oraz art. 7, art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 12 Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania wymogów i procedur dotyczących tego rodzaju zezwoleń określonych w niniejszym artykule oraz w art. 7, art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 12.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

(3) W art. 10a dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania dotyczących wykazu informacji wymaganych do oceny nabycia, o którym mowa w ust. 1, oraz sposobu prowadzenia procesu konsultacji między odpowiednimi właściwymi organami, o którym mowa w art. 10 ust. 4. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

(4) w art. 31 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu i ustanowienia jednolitych procedur w zakresie powiadamiania, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania dotyczących obowiązku powiadamiania zgodnie z ust. 2 i 4, oraz procedury przekazywania informacji zgodnie z ust. 3 i 6, w tym opracowywania standardowych formularzy i wzorów.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

(5) w art. 32 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu i ustanowienia jednolitych procedur w zakresie powiadamiania, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania dotyczących obowiązku powiadamiania zgodnie z ust. 2 i 4, oraz procedury przekazywania informacji zgodnie z ust. 3, w tym opracowywania standardowych formularzy i wzorów.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

(6) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 47Wykaz rynków regulowanych

Każde państwo członkowskie opracowuje wykaz rynków regulowanych, dla których jest rodzimym państwem członkowskim, i przesyła ten wykaz innym państwom członkowskim i Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Przekazywanie podobnych informacji ma miejsce w odniesieniu do każdej zmiany w tym wykazie. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych publikuje wykaz wszystkich rynków regulowanych na swojej stronie internetowej i na bieżąco go aktualizuje.”

(7) w art. 48 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każde państwo członkowskie wyznacza właściwe władze, które wykonują obowiązki przewidziane w niniejszej dyrektywie. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwe władze innych państw członkowskich o tożsamości właściwych władz odpowiedzialnych za wykonywanie każdego z obowiązków i ich podział.”

b) w ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwe władze pozostałych państw członkowskich o wszelkich uzgodnieniach wprowadzonych w odniesieniu do powierzania zadań, w tym o dokładnych warunkach regulowania takiego powierzania zadań.”

c) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych publikuje wykaz właściwych władz, o których mowa w ust. 1 i 2 na swojej stronie internetowej i na bieżąco go aktualizuje.”

(8) w art. 53 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Właściwe władze powiadamiają Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o obowiązujących w ramach ich jurysdykcji pozasądowych mechanizmach, o których mowa w ust. 1.

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych publikuje wykaz wszystkich pozasądowych mechanizmów na swojej stronie internetowej i na bieżąco go aktualizuje.”

(9) w art. 56 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 i 2, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania dotyczących obowiązku współpracy spoczywającego na właściwych władzach zgodnie z ust. 1, oraz warunków stosowania dotyczących treści uzgodnień dotyczących współpracy zgodnie z ust. 2, w tym opracowywania standardowych formularzy i wzorów.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

(10) w art. 57 wprowadza się następujące zmiany:

a) istniejący tekst staje się ustępem 1.

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania wiążącego właściwe władze obowiązku współpracy w zakresie działalności nadzorczej, weryfikacji na miejscu lub dochodzeń.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

(11) w art. 58 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 i 2, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania obowiązku wymiany informacji, w tym opracowywania standardowych formularzy i wzorów.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

b) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuły 54, 58 i 63 nie stanowią przeszkody dla właściwych władz do przekazywania Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego ustanowionej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[30], bankom centralnym, Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w ramach ich kompetencji, jako władz monetarnych oraz, w miarę potrzeb, do innych władz publicznych odpowiedzialnych za nadzorowanie systemów płatniczych i rozliczeniowych, informacji poufnych na potrzeby wykonania ich zadań; podobnie władze te lub organy nie będą powstrzymywane przed przekazywaniem właściwym władzom informacji, których mogą one potrzebować do celów wykonywania funkcji przewidzianych w niniejszej dyrektywie.”

(12) w art. 60 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania obowiązku skonsultowania się z innymi właściwymi władzami przed wydaniem zezwolenia, w tym opracowywania standardowych formularzy i wzorów.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

(13) w art. 62 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 akapit drugi zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Komisję i Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych bezzwłocznie informuje się o takich środkach.”

b) w ust. 2 akapit trzeci zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Komisję i Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych bezzwłocznie informuje się o takich środkach.”

c) w ust. 3 akapit drugi zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Komisję i Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych bezzwłocznie informuje się o takich środkach.”

(14) Artykuł 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Państwa członkowskie i Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych mogą zawrzeć porozumienia o współpracy przewidujące wymianę informacji z właściwymi władzami państw trzecich, wyłącznie jeżeli ujawnione informacje podlegają gwarancji zachowania tajemnicy zawodowej przynajmniej równorzędnej do tej wymaganej na mocy art. 54. Taka wymiana informacji musi mieć na celu wykonanie zadań właściwych dla tych władz.

Państwa członkowskie i Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych mogą przekazywać państwom trzecim dane osobowe zgodnie z rozdziałem IV dyrektywy 95/46/WE.

Państwa członkowskie i Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych mogą również zawierać porozumienia o współpracy przewidujące wymianę informacji z władzami, organami i osobami fizycznymi lub prawnymi państw trzecich, odpowiedzialnymi za:

a) nadzorowanie instytucji kredytowych, innych organizacji finansowych, zakładów ubezpieczeń i rynków finansowych,

b) prowadzenie postępowania w sprawie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw inwestycyjnych i postępowania w innych podobnych sprawach,

c) prowadzenie kontroli ustawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw inwestycyjnych i innych instytucji finansowych, instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń w wykonywaniu funkcji nadzorczych lub które zarządzają planami rekompensat w wykonywaniu powierzonych im funkcji;

d) nadzorowanie organów zaangażowanych w likwidację i upadłość przedsiębiorstw inwestycyjnych i postępowanie w innych, podobnych sprawach,

e) nadzorowanie osób zobowiązanych do wykonywania ustawowej kontroli sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, instytucji kredytowych, przedsiębiorstw inwestycyjnych i innych instytucji finansowych.

Porozumienia o współpracy, o których mowa w akapicie trzecim, mogą być zawierane wyłącznie, jeżeli ujawnione informacje podlegają gwarancji zachowania tajemnicy zawodowej przynajmniej równorzędnej do tej wymaganej na mocy art. 54. Taka wymiana informacji musi mieć na celu wykonywanie zadań powierzonym tym władzom lub organom lub osobom fizycznym lub prawnym.”

Artykuł 7Zmiany w dyrektywie 2004/109/WE

W dyrektywie 2004/109/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 8 skreśla się lit. a),

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 niniejszego artykułu i uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[31] opracowuje projekty standardów technicznych w celu stworzenia zharmonizowanego, standardowego formularza służącego przekazywaniu wymaganych informacji emitentowi zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu lub w celu przekazywania informacji na mocy art. 19 ust. 3.

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przedstawia Komisji projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, do dnia 1 stycznia 2014 r. Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

(2) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ustępie 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) treść zawiadomienia, jakiego należy dokonać,”,

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 i uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych opracowuje projekty standardów technicznych w celu stworzenia zharmonizowanego, standardowego formularza służącego przekazywaniu wymaganych informacji emitentowi zgodnie z ust. 1 lub w celu przekazywania informacji na mocy art. 19 ust. 3.

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przedstawia Komisji projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, do dnia 1 stycznia 2014 r. Komisja może przyjmować te projekty standardów technicznych zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

(3) w art. 25 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Ustęp 1 nie stanowi przeszkody w wymianie informacji poufnych między właściwymi organami lub w przekazywaniu ich Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego ustanowionej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[32]”

Artykuł 8Zmiany w dyrektywie 2005/60/WE

W dyrektywie 2005/60/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) w art. 31 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu i uwzględnienia technicznego rozwoju w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych mogą opracowywać projekty standardów technicznych zgodnie z art. 42 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …/…, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …/… i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[33] w celu określenia rodzaju dodatkowych środków, o których mowa w art. 31 ust. 3, oraz minimalnego zakresu działań do podjęcia przez instytucje kredytowe i finansowe, w przypadku gdy przepisy państwa trzeciego nie pozwalają na stosowanie środków wymaganych na mocy ust. 1 akapit pierwszy.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/…[EBA], rozporządzenia …/… [ESMA] i rozporządzenia …/… [EIOPA].”

(2) w art. 34 dodaje się akapit w brzmieniu:

„4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu i uwzględnienia technicznego rozwoju w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych mogą opracowywać projekty standardów technicznych zgodnie z art. 42 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …/…, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …/… i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …/… w celu określenia warunków stosowania dotyczących minimalnej treści informacji, o której mowa w ust. 2.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/…[EBA], rozporządzenia …/… [ESMA] i rozporządzenia …/… [EIOPA].”

Artykuł 9Zmiany w dyrektywie 2006/48/WE

(1) W art. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Bankowego ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[34] może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania wymogów i procedur dotyczących tego rodzaju zezwoleń zgodnie z art. art. 7, 8, 10, 11 i 12, z wyjątkiem warunków ustanowionych w art. 11 ust. 1 zdanie drugie.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(2) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

„Europejski Organ Nadzoru Bankowego powiadamiany jest o każdym udzielonym zezwoleniu.

Nazwę każdej instytucji kredytowej, której udzielono zezwolenia umieszcza się w wykazie. Europejski Organ Nadzoru Bankowego publikuje ten wykaz i stale go aktualizuje.”

(3) w art. 19 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych dotyczące wykazu informacji wymaganych do oceny nabycia, o którym mowa w ust. 1, oraz procesu konsultacji między odpowiednimi właściwymi organami, o którym mowa w art. 19b ust. 1. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(4) w art. 26 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W celu zapewnienia jednolitego stosowania art. 25 i niniejszego artykułu, jak również ustanowienia jednolitej procedury powiadamiania drogą elektroniczną, Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania informacji, o których mowa w art. 25 i niniejszym artykule, oraz procedur przekazywania tych informacji. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(5) w art. 28 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, jak również ustanowienia jednolitej procedury powiadamiania drogą elektroniczną, Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania informacji, o których mowa w niniejszym artykule, oraz procedur przekazywania tych informacji. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(6) w art. 33 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W nagłych przypadkach właściwe organy przyjmujących państw członkowskich mogą przed zastosowaniem procedur przewidzianych w art. 30 podjąć wszelkie środki ostrożności niezbędne do ochrony interesów deponentów, inwestorów i innych osób, na rzecz których świadczone są usługi. Komisja, Europejski Organ Nadzoru Bankowego i właściwe organy innych zainteresowanych państw członkowskich są niezwłocznie powiadamiane o takich środkach.”

(7) w art. 42 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia procedur, metod i warunków stosowania wymogów w zakresie wymiany informacji, które mogą ułatwić monitorowanie instytucji kredytowych. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(8) W art. 42a ust. 1 na końcu akapitu czwartego dodaje się treść w brzmieniu:

„Jeśli pod koniec terminu dwóch miesięcy właściwy organ skierował sprawę do Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 11 rozporządzenia …/… [EBA] organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany czeka na decyzję, którą Europejski Organ Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz podejmuje działania zgodne z tą decyzją. Termin dwóch miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu tego rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru Bankowego podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się do Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, jeśli termin dwóch miesięcy upłynął lub jeśli wspólna decyzja została podjęta.”

(9) w art. 42b wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„Podczas wykonywania swoich obowiązków właściwe organy uwzględniają konwergencję w odniesieniu do instrumentów nadzoru oraz praktyk nadzorczych w zastosowaniu przepisów ustawowych, wykonawczych i wymogów administracyjnych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy. W tym celu państwa członkowskie dopilnowują, aby:

a) właściwe organy uczestniczyły w działaniach Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego,

b) właściwe organy przestrzegały wytycznych i zaleceń Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, a w przypadku ich nieprzestrzegania podają powody takiej sytuacji,

c) zakres kompetencji powierzonych właściwym organom na poziomie krajowym nie ograniczał wykonywania przez nie ich zadań wynikających z członkostwa w Europejskim Organie Nadzoru Bankowego.

b) skreśla się ustęp 2.

(10) art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla wymiany informacji między właściwymi organami różnych państw członkowskich lub dla przekazywania informacji przez właściwe organy Europejskiemu Organowi Nadzoru Bankowego, zgodnie z niniejszą dyrektywą lub innymi dyrektywami mającymi zastosowanie do instytucji kredytowych. Informacje te podlegają warunkom tajemnicy zawodowej określonym w ust. 1.”

(11) w art. 46 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie i Europejski Organ Nadzoru Bankowego mogą zawierać umowy o współpracy, umożliwiające wymianę informacji z właściwymi organami państw trzecich, lub z innymi organami bądź instytucjami państw trzecich w rozumieniu art. 47 i art. 48 ust. 1 jedynie wówczas, gdy ujawniane informacje objęte są gwarancjami tajemnicy zawodowej co najmniej równoważnymi określonym w art. 44 ust. 1.”

(12) w art. 49 wprowadza się następujące zmiany:

a) w akapicie pierwszym dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c) Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego w sytuacji gdy informacje te są istotne dla wykonywania jej zadań statutowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …/… [ESRB][35].”

b) akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„W sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w art. 130 ust. 1, państwa członkowskie zezwalają właściwym organom na przekazywanie informacji bankom centralnym w Europejskim Systemie Banków Centralnych, w przypadku gdy takie informacje są istotne dla wykonywania ich zadań ustawowych, w tym prowadzenia polityki monetarnej i zapewniania związanej z tym płynności, nadzoru nad systemami płatności, rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych oraz zabezpieczenia stabilności systemu finansowego oraz na przekazywanie informacji Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego, w przypadku gdy takie informacje są istotne dla wykonywania jej zadań statutowych.”

(13) w art. 63a wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy regulujące dany instrument określają taką wartość kapitału, niespłaconych odsetek lub dywidend, która pokrywa straty i nie utrudnia dokapitalizowania instytucji kredytowej poprzez odpowiednie mechanizmy, opracowane przez Europejski Organ Nadzoru Bankowego na mocy ust. 6.”

b) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 niniejszego artykułu oraz konwergencji praktyk nadzorczych, Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przepisów regulujących instrumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

Europejski Organ Nadzoru Bankowego wydaje również wytyczne w odniesieniu do instrumentów, o których mowa w art. 57 akapit pierwszy lit. a).

Europejski Organ Nadzoru Bankowego monitoruje stosowanie standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym.”

(14) artykuł 74 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 31 grudnia 2012 r. właściwe organy stosują jednolite formaty, częstotliwości, języki i terminy przedkładania sprawozdań na potrzeby przekazywania tych obliczeń przez instytucje kredytowe. W celu zapewnienia jednolitego stosowania dyrektywy Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych w celu wprowadzenia we Wspólnocie jednolitych formatów, częstotliwości, języków i terminów przedkładania sprawozdań przed dniem 1 stycznia 2012 r. Formaty sprawozdań są proporcjonalne do charakteru, skali i stopnia złożoności działalności instytucji kredytowych.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(15) w art. 81 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu Europejski Organ Nadzoru Bankowego, konsultując się z Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania metod oceny dotyczących oceny zdolności kredytowej. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie drugim, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(16) w art. 84 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego ustępu, Europejski Organ Nadzoru Bankowego może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia praktycznych i proceduralnych aspektów stosowania warunków, które instytucje kredytowe muszą spełnić, by właściwe organy zezwoliły im na stosowanie metody IRB.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(17) w art. 97 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu Europejski Organ Nadzoru Bankowego, konsultując się z Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania metod oceny dotyczącej oceny zdolności kredytowej. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie drugim, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(18) w art. 105 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Bankowego może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia praktycznych i proceduralnych aspektów stosowania warunków, które instytucje kredytowe muszą spełnić, by właściwe organy zezwoliły im na stosowanie zaawansowanych metod pomiaru.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie drugim, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(19) w art. 106 ust. 2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego ustępu, Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania wyłączeń, o których mowa w lit. c) i d). Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować te projekty standardów technicznych zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(20) art. 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Państwa członkowskie zapewniają sporządzanie sprawozdań przynajmniej dwa razy w roku. Od dnia 31 grudnia 2012 r. właściwe organy stosują jednolite formaty, częstotliwości, języki i terminy przedkładania sprawozdań. W celu zapewnienia jednolitego stosowania dyrektywy Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych w celu wprowadzenia we Wspólnocie jednolitych formatów, częstotliwości, języków i terminów przedkładania sprawozdań przed dniem 1 stycznia 2012 r. Formaty sprawozdań są proporcjonalne do charakteru, skali i stopnia złożoności działalności instytucji kredytowych.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(21) artykuł 122a ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji coroczne sprawozdanie dotyczące zgodności właściwych organów z niniejszym artykułem.

W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania niniejszego artykułu, w tym środki podejmowane w przypadku naruszenia zasad należytej staranności i obowiązków związanych z zarządzaniem ryzykiem. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie drugim, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(22) w art. 124 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania niniejszego artykułu oraz wspólnej procedury oceny ryzyka. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(23) w art. 129 ust. 2 akapit piąty otrzymuje brzmienie:

„W przypadku braku wspólnej decyzji właściwych organów, w ciągu 6 miesięcy właściwe organy, o których mowa w ust. 1, sporządzają własną decyzję w sprawie wniosku. Decyzja jest zawarta w dokumencie zawierającym w pełni uzasadnioną decyzję i uwzględniającym poglądy i zastrzeżenia innych właściwych organów wyrażone w okresie sześciu miesięcy. Decyzja zostaje przekazana podmiotowi składającemu wniosek i innym właściwym organom przez właściwe organy, o których mowa w ust. 1.

Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy właściwy organ skierował sprawę do Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 11 rozporządzenia …/… [EBA] organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany czeka na decyzję, którą Europejski Organ Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz podejmuje działania zgodne z tą decyzją. Termin sześciu miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu tego rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru Bankowego podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się do Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, jeśli termin sześciu miesięcy upłynął lub jeśli wspólna decyzja została podjęta.”

(24) w art. 129 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) w akapicie trzecim „Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego” zastępuje się „Europejskim Organem Nadzoru Bankowego”.

b) akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, gdy właściwe organy nie podejmą tego typu wspólnej decyzji w terminie czterech miesięcy, decyzję o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 2 podejmuje w ujęciu skonsolidowanym organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany po należytym uwzględnieniu oceny ryzyka przedsiębiorstw zależnych przeprowadzonej przez właściwe organy. Jeśli po upływie terminu czterech miesięcy właściwy organ skierował sprawę do Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 11 rozporządzenia …/… [EBA] organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany czeka na decyzję, którą Europejski Organ Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz podejmuje działania zgodne z tą decyzją Termin czterech miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu tego rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru Bankowego podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się do Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy upłynął lub jeśli wspólna decyzja została podjęta.”

c) akapit piąty otrzymuje brzmienie:

„Decyzję o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 2 podejmują właściwe organy odpowiedzialne za nadzór przedsiębiorstw zależnych od dominującej instytucji kredytowej w UE lub od dominującej finansowej spółki holdingowej w UE w ujęciu indywidualnym lub subskonsolidowanym po należytym rozpatrzeniu opinii i zastrzeżeń wyrażonych przez organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany. Jeśli po upływie terminu czterech miesięcy organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany skierował sprawę do Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 11 rozporządzenia …/… [EBA] właściwe organy czekają na decyzję, którą Europejski Organ Nadzoru Bankowego podejmuje zgodnie z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz podejmują działania zgodne z tą decyzją. Termin czterech miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu tego rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru Bankowego podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się do Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy upłynął lub jeśli wspólna decyzja została podjęta.”

d) akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy przeprowadzano konsultacje z Europejskim Organem Nadzoru Bankowego, wszystkie właściwe organy biorą pod uwagę takie zalecenia i wyjaśniają wszelkie istotne odstępstwo od tych zaleceń.”

e) akapit dziesiąty otrzymuje brzmienie:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu i ułatwienia podejmowania wspólnych decyzji, Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania procesu podejmowania wspólnej decyzji, o którym mowa w niniejszym ustępie w odniesieniu do zastosowania art. 123, 124 i art. 132 ust. 2. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie dziesiątym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(25) w art. 130 ust. 1 akapit 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„W razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, w tym gdy zaistnieje niekorzystny rozwój sytuacji na rynkach finansowych, co może zagrozić płynności rynkowej i stabilności sytemu finansowego w jednym z państw członkowskich, w którym przedsiębiorstwa należące do grupy uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności lub w którym ustanowiono oddziały istotne, o których mowa w art. 42a, organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany, z zastrzeżeniem rozdziału 1 sekcji 2, zawiadamia o tym w najkrótszym możliwym terminie Europejski Organ Nadzoru Bankowego i organy, o których mowa w art. 49 akapit czwarty i w art. 50, oraz przekazuje wszystkie informacje mające zasadnicze znaczenie przy realizacji ich zadań. Obowiązki te mają zastosowanie w stosunku do wszystkich właściwych organów na mocy art. 125 i 126 oraz do właściwego organu określonego w art. 129 ust. 1.

Jeżeli organ, o którym mowa w art. 49 akapit czwarty, uzyskuje wiedzę o sytuacji opisanej w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zawiadamia o tym w najkrótszym możliwym terminie właściwe organy określone w art. 125 i 126 oraz Europejski Organ Nadzoru Bankowego.”

(26) w art. 131 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Właściwe organy odpowiedzialne za udzielenie zezwolenia przedsiębiorstwu zależnemu przedsiębiorstwa dominującego będącego instytucją kredytową mogą na mocy dwustronnej umowy przekazać swoje kompetencje w zakresie nadzoru właściwym organom, które udzieliły zezwolenia przedsiębiorstwu dominującemu i sprawują nad nim nadzór. Europejski Organ Nadzoru Bankowego jest powiadamiany o istnieniu i treści takich umów. Przesyła on te informacje właściwym organom pozostałych państw członkowskich oraz Europejskiemu Komitetowi Bankowemu.”

(27) w art. 131a ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu i art. 42a ust. 3, Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych dotyczące działalności operacyjnej kolegiów, w tym w odniesieniu do art. 42a ust. 3. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie drugim, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

b) akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem wymogów poufności wynikających z rozdziału 1 sekcji 2 organ odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany informuje Europejski Organ Nadzoru Bankowego o działaniach kolegium organów nadzoru, w tym o sytuacjach nadzwyczajnych, oraz przekazuje Europejskiemu Organowi Nadzoru Bankowego wszystkie informacje, które są szczególnie istotne w kontekście konwergencji w zakresie nadzoru.”

(28) w art. 143 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) na końcu akapitu pierwszego dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Europejski Organ Nadzoru Bankowego pomaga Komisji i Europejskiemu Komitetowi Bankowemu w wypełnianiu tych zadań, w tym określając czy tego rodzaju wytyczne powinny podlegać aktualizacji.”

b) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Właściwy organ przeprowadzający weryfikację, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, uwzględnia takie wytyczne. Do tego celu przed podjęciem decyzji właściwy organ zasięga opinii Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego.”

(29) w art. 144 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia kluczowych aspektów, na temat których ujawniane są zagregowane dane statystyczne jak również format, strukturę, spis treści i datę corocznej publikacji ujawnianych informacji, o których mowa w niniejszym artykule. Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(30) w art. 150 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 skreśla się lit. d) i e).

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Europejski Organ Nadzoru Bankowego opracowuje projekty standardów technicznych w celu określenia:

a) warunków stosowania pkt 15 do 17 załącznika V,

b) warunków stosowania części 2 załącznika VI w odniesieniu do czynników ilościowych, o których mowa w pkt 12, czynników jakościowych, o których mowa w pkt 13 i wzorca, o którym mowa w pkt 14.

Europejski Organ Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji te projekty standardów technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

(31) w art. 156 „Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego” zastępuje się „Europejskim Organem Nadzoru Bankowego”.

Artykuł 10Zmiany w dyrektywie 2006/49/WE

W art. 18 dyrektywy 2006/49/WE dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1, Europejski Organ Nadzoru Bankowego ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/… może opracowywać projekty standardów technicznych, podlegających zatwierdzeniu przez Komisję, w celu określenia praktycznych i proceduralnych aspektów stosowania warunków, po spełnieniu których właściwe organy zezwalają instytucjom kredytowym na stosowanie modeli wewnętrznych do celów obliczania wymogów kapitałowych na mocy niniejszej dyrektywy.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].”

Artykuł 11Zmiany w dyrektywie 2009/65/WE

W dyrektywie 2009/65/WE wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[36] może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania dotyczących informacji, które należy udostępnić właściwym organom we wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności przez UCITS.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

2. w art. 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu doprecyzowania warunków stosowania wymogów w zakresie udzielania zezwoleń spółkom zarządzającym, z wyjątkiem warunków ustanowionych w ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

3. w art. 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania środków wykonawczych przyjmowanych przez Komisję w zakresie procedur, ustaleń, struktur i wymogów organizacyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

4. w art. 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przyjmowanych przez Komisję środków wykonawczych dotyczących kryteriów, zasad i kroków, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego artykułu.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

5. artykuł 21 ust. 7 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Przed zastosowaniem procedury ustanowionej w ust. 3, 4 lub 5, właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą mogą, w nagłych przypadkach, zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne w celu ochrony interesów inwestorów i innych osób, wobec których świadczone są usługi. Komisja, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwe organy innych zainteresowanych państw członkowskich są jak najszybciej poinformowane o takich środkach.”

6. w art. 29 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania warunków w zakresie zezwoleń dla spółek inwestycyjnych działających na zasadzie samozarządzania, z wyjątkiem warunków ustanowionych w ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

7. w art. 43 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przyjmowanych przez Komisję środków wykonawczych dotyczących zawartości, formatu i sposobu udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

8 w art. 50 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przepisów dotyczących kategorii aktywów, w które mogą inwestować UCITS zgodnie z niniejszym artykułem.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

9 w art. 51 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przyjmowanych przez Komisję środków wykonawczych dotyczących kryteriów i przepisów, o których mowa w ust. 4 lit. a), b) i c).

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

10 w art. 60 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przyjmowanych przez Komisję środków wykonawczych dotyczących umów, środków i procedur, o których mowa w ust. 6 lit. a), b) i c).

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

11 w art. 61 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przyjmowanych przez Komisję środków wykonawczych dotyczących umów i rodzajów nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b).

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

12 w art. 64 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przyjmowanych przez Komisję środków wykonawczych dotyczących informacji i procedury, o których mowa w ust. 4 lit. a) i b).

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

13. w art. 69 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przepisów dotyczących zawartości prospektu emisyjnego, sprawozdania rocznego oraz półrocznego sprawozdania, określonej w załączniku I, jak również formatu tych dokumentów.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

14. w art. 78 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych, podlegających zatwierdzeniu przez Komisję, w celu określenia warunków stosowania przyjmowanych przez Komisję środków wykonawczych dotyczących informacji, o których mowa w ust. 3.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

15. w art. 84 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania warunków, którym podlega czasowe zawieszenie odkupu lub umorzenia jednostek UCITS, o którym mowa w ust. 2 lit. a), po podjęciu decyzji o zawieszeniu.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

16. w art. 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania w odniesieniu do:

a) formy i treści standardowego modelu powiadomienia stosowanego przez UCITS w celu powiadomienia przewidzianego w art. 93 ust. 1, łącznie ze wskazaniem, do których dokumentów odnosi się tłumaczenie,

b) formy i treści standardowego modelu zaświadczenia stosowanego przez właściwe organy państw członkowskich, przewidzianego w art. 93 ust. 3,

c) procedury wymiany informacji oraz wykorzystywania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania zgodnie z przepisami art. 93.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

17. w art. 101 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Właściwe organy mogą zwrócić uwagę Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na sytuacje, w których wniosek:

a) o wymianę informacji przewidziany w art. 109 nie został rozpatrzony w odpowiednim terminie lub został odrzucony;

b) o przeprowadzenie dochodzenia lub kontroli na miejscu przewidziany w art. 110 został odrzucony lub nie został rozpatrzony w odpowiednim terminie, lub

c) o udzielenie zezwolenia na to, by urzędnicy tego organu towarzyszyli urzędnikom właściwego organu innego państwa członkowskiego, został odrzucony lub nie został rozpatrzony w odpowiednim terminie.

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może działać zgodnie z uprawnieniami przyznanymi mu na mocy rozporządzenia …/… [ESMA].

9. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania dotyczących przeprowadzania kontroli na miejscu i dochodzeń, o których mowa w ust. 4 i 5.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

18. w art. 102 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla właściwych organów państw członkowskich w wymianie informacji zgodnie z niniejszą dyrektywą albo innym prawem wspólnotowym mającym zastosowanie do UCITS lub do przedsiębiorstw wnoszących wkład do ich działalności. Nie stanowi też przeszkody dla przekazywania tych informacji przez właściwe organy Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego ustanowionej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[37]. Informacje te podlegają warunkom tajemnicy zawodowej określonym w ust. 1.”

b) w ust. 5 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) Europejskim Organem Nadzoru Bankowego ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[38] [EBA], Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[39][EIOPA] i Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego ustanowioną na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …/…[40].”

19. art. 105 otrzymuje brzmienie:

„ Artykuł 105

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących wymiany informacji, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych może opracowywać projekty standardów technicznych w celu określenia warunków stosowania dotyczących procedur wymiany informacji między właściwymi organami oraz między właściwymi organami a Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Komisja może przyjmować projekty standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia …/… [ESMA].”

20. w art. 108 ust. 5 lit. b) akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„b) jeżeli to konieczne, przekazują sprawę Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który może podjąć działanie zgodnie z uprawnieniami przyznanymi mu na mocy rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych są bezzwłocznie informowane o wszelkich środkach podjętych zgodnie z akapitem pierwszym lit. a).”

Artykuł 12Transpozycja

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 13Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Artykuł 14 Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący […] […]

[1] Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR).

[2] Należy zauważyć, że niniejsze uzasadnienie koncentruje się na wnioskach w sprawie utworzenia ESFS w drodze przekształcenia obecnych komitetów europejskich organów nadzoru finansowego w europejskie organy nadzoru. Wniosek w sprawie utworzenia ESRB jest omawiany w oddzielnym uzasadnieniu.

[3]

[4] Dz.U. C, s. […].

[5] Dz.U. C, s. […].

[6] Dz.U. C, s. […].

[7] Dz.U. C, s. […].

[8] COM(2009) 114 wersja ostateczna.

[9] COM(2009) 252 wersja ostateczna.

[10] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

[11] Dz.U. L 177 z 30.06.2006, s. 1.

[12] Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

[13] Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

[14] Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45.

[15] Dz.U. L 35 z 11.2.2003, s. 1.

[16] Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16.

[17] Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10.

[18] Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

[19] Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.

[20] Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

[21] Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 201.

[22] Dz.U. L ...

[23] Dz.U. L ...

[24] Dz.U. L ...

[25] Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą […].

[26] Dz.U. L ...

[27] Dz.U. L ...

[28] Dz.U. L …

[29] Dz.U. L ...

[30] Dz.U. L ...

[31] Dz.U. L ...

[32] Dz.U. L ...

[33] Dz.U. L ...

[34] Dz.U. L ...

[35] Dz.U. L ...

[36] Dz.U. L ...

[37] Dz.U. L ...

[38] Dz.U. L ...

[39] Dz.U. L ...

[40] Dz.U. L ...

Top