Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0247

Maszyny do stosowania pestycydów ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn do stosowania pestycydów, zmieniającej dyrektywę 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
P6_TC1-COD(2008)0172 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów
ZAŁĄCZNIK

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 184/192


Środa, 22 kwietnia 2009 r.
Maszyny do stosowania pestycydów ***I

P6_TA(2009)0247

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn do stosowania pestycydów, zmieniającej dyrektywę 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0535),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0307/2008),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0137/2009),

1.

zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.

przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Środa, 22 kwietnia 2009 r.
P6_TC1-COD(2008)0172

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, dyrektywy 2009/127/WE.)

Środa, 22 kwietnia 2009 r.
ZAŁĄCZNIK

Środa, 22 kwietnia 2009 r.
Deklaracja Komisji w sprawie normalizacji maszyn do stosowania pestycydów

Celem wsparcia zasadniczych wymagań określonych w sekcji 2.4 załącznika I Komisja udzieli CEN mandatu do opracowania zharmonizowanych norm dla każdej kategorii maszyn do stosowania pestycydów w oparciu o najlepsze dostępne techniki zapobiegania niezamierzonego narażenia środowiska na działanie pestycydów. Mandat będzie w szczególności wymagał opracowania norm obejmujących kryteria i specyfikacje techniczne dotyczące mocowania osłon mechanicznych, urządzeń do opryskiwania techniką tunelową oraz wspomaganych powietrzem systemów do rozpylania celem zapobiegania zanieczyszczeniu źródeł poboru wody podczas napełniania i opróżniania, a także dokładne specyfikacje do instrukcji producenta dotyczące zapobiegania wyciekom pestycydów, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów, takich jak dysze, ciśnienie, wysokość belki, prędkość wiatru, temperatura i wilgotność powietrza oraz prędkość jazdy.


Top