Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0335

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

OJ C 218, 11.9.2009, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 218/41


Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

COM(2008) 762 wersja ostateczna – 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

Dnia 5 grudnia 2008 r. Rada, działając na podstawie art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie

wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

Dnia 2 grudnia 2008 r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie.

Mając na względzie pilny charakter prac, na 451. sesji plenarnej w dniach 25-26 lutego 2009 r. (posiedzenie z 25 lutego 2009 r.) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wyznaczył Bernardo HERNÁNDEZA BATALLERA na sprawozdawcę generalnego oraz 101 głosami za – 1 osoba wstrzymała się od głosu – przyjął następującą opinię:

1.   Wnioski

1.1

Komitet potwierdza swoje poparcie dla wniosku Komisji, uznając że liberalizacja użytkowania pasma częstotliwości 900 MHz wymaga podjęcia inicjatywy legislacyjnej na szczeblu wspólnotowym.

2.   Kontekst opinii

2.1

25 lipca 2007 r. Komisja przedstawiła propozycję dyrektywy uchylającej dyrektywę 87/372/EWG (1) celem wycofania rezerwacji pasma 900 MHz dla GSM w państwach członkowskich UE, wprowadzonej tą dyrektywą Rady 87/372/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie.

2.2

Pasmo to jest szczególnie cenne, gdyż oferuje dobrą charakterystykę rozchodzenia się, co pozwala na objęcie zasięgiem większych odległości niż w przypadku pasm wyższej częstotliwości, dzięki czemu nowoczesne usługi łączności głosowej, transmisji danych oraz usługi multimedialne mogą być świadczone również na obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia i na terenach wiejskich.

2.3

Zamierzony cel wniosku został uznany za niezbędny do zapewnienia powodzenia inicjatywy „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (2), jak również do osiągnięcia większej konkurencji dzięki udostępnieniu pasma 900 MHz dla innych technologii i zaoferowaniu użytkownikom większej swobody wyboru usług i technologii.

2.4

Zgodnie z postanowieniami decyzji nr 676/2002/WE Komisja upoważniła Europejską Konferencję Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) do ustalenia mniej restrykcyjnych warunków technicznych. Na mocy tego mandatu wypracowano warunki w oparciu o zasadę, że pasmo 900 MHz może funkcjonować jednocześnie z systemami GSM i UMTS i jest z nimi w pełni kompatybilne.

2.5

Komitet pozytywnie zaopiniował wniosek (3) uznając, że jego przyjęcie przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności oraz do zwiększenia konkurencji na rynku telekomunikacyjnym i zapewnienia szerszego wyboru konsumentom.

2.6

W efekcie rozmów dotyczących procesu legislacyjnego, Komisja w dniu 19 listopada 2008 r. przedstawiła nowy wniosek dotyczący dyrektywy (4) zmieniającej dyrektywę 87/372/EWG.

3.   Wniosek Komisji

3.1

W chwili obecnej dyrektywa GSM nakłada na państwa członkowskie wymóg zarezerwowania całych pasm 890–915 MHz i 935–960 MHz dla systemu GSM. Wymóg ten uniemożliwia wykorzystywanie tych pasm przez inne niż GSM paneuropejskie systemy zdolne do świadczenia zaawansowanych interoperacyjnych usług łączności głosowej, transmisji danych oraz usług multimedialnych o dużej przepustowości. Nowe systemy paneuropejskie, na przykład UMTS, oferują większe możliwości w porównaniu z systemem GSM, a postęp techniczny od czasu, gdy 20 lat temu przyjęto dyrektywę GSM, sprawił, że możliwe jest ich wdrożenie w praktyce.

3.2

Liberalizacja użytkowania pasma 900 MHz mogłaby spowodować zakłócenia konkurencji. W szczególności, jeżeli niektórym operatorom sieci łączności ruchomej nie zostałyby przyznane częstotliwości w paśmie 900 MHz, znaleźliby się oni w gorszej sytuacji pod względem kosztów i wydajności w porównaniu z operatorami, którzy uzyskają możliwość świadczenia usług trzeciej generacji w tym paśmie.

3.3

Wniosek definiuje „system GSM” jako sieć łączności elektronicznej spełniającą normy GSM opublikowane przez ETSI, w szczególności EN 301 502 oraz EN 301 511, a „system UMTS” jako sieć łączności elektronicznej spełniającą normy UMTS opublikowane przez ETSI, w szczególności EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 oraz EN 301 908-11.

3.4

Zgodnie z ramami regulacyjnymi w zakresie łączności elektronicznej, a w szczególności z dyrektywą 2002/20/WE (5), państwa członkowskie mogą dokonywać zmian lub przeglądu praw do użytkowania widma, a zatem dysponują narzędziami umożliwiającymi w razie potrzeby rozwiązanie problemów z ewentualnymi zakłóceniami konkurencji. W związku z tym powinny one podjąć właściwe środki, a zwłaszcza zbadać, czy wdrożenie omawianej dyrektywy może prowadzić do zakłócenia konkurencji na odpowiednich rynkach łączności ruchomej.

4.   Uwagi ogólne

4.1   Komitet potwierdza swoje poparcie dla wniosku Komisji, uznając, że liberalizacja użytkowania pasma częstotliwości 900 MHz wymaga podjęcia inicjatywy legislacyjnej na szczeblu wspólnotowym.

4.1.1   Proponowane we wniosku środki przyczynią się do wzmocnienia zarówno konkurencji na rynku wewnętrznym, jak i spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE, ponieważ umożliwią zastosowanie sieci UMTS na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich jednocześnie z sieciami GSM 900/1800, wykorzystując odpowiednie wartości separacji pasma.

4.2   Fakt, że państwa członkowskie mogą sięgać do środków ex ante zawartych w ramach regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej i wykorzystywać je do przeglądu i redystrybucji praw użytkowania w celu zapobiegania zakłóceniom konkurencji, potwierdza adekwatność tych środków, którą EKES podkreślał wypowiadając się na temat przeglądu ram regulacyjnych dla łączności elektronicznej. Mając na uwadze zapewnienie koniecznej przejrzystości, Komitet ponownie wskazuje na potrzebę zaplanowania odpowiedniego czasu na działania informacyjne skierowane do społeczeństwa przed przyjęciem tego rodzaju środków.

4.3   System przedstawiony we wniosku powinien przynieść korzyści całemu sektorowi łączności elektronicznej w szerszym kontekście otwartych i konkurencyjnych rynków, wspomagając dostosowanie przemysłu do zmian strukturalnych oraz wspierając tworzenie warunków sprzyjających inicjatywie i rozwojowi przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, w całej Unii Europejskiej.

4.4   Także konsumenci, ogólnie, powinni odnieść korzyści ze zwiększonej elastyczności w zakresie zarządzania zasobami widma wykorzystywanymi w bezprzewodowej łączności elektronicznej, zgodnie z koncepcją WAPECS (6). Jak podkreślał EKES, w ramach tej koncepcji neutralność technologiczna i neutralność usług zostały ustanowione jako cele polityki, które pozwalają osiągnąć bardziej elastyczne i efektywne wykorzystanie widma.

4.5   Na zakończenie Komitet wyraża nadzieję, że wdrożenie środków proponowanych we wniosku przyczyni się do promowania zatrudnienia, do poprawy warunków życia i pracy, tak aby umożliwić ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postępu, do odpowiedniej ochrony socjalnej, dialogu między partnerami społecznymi, rozwoju zasobów ludzkich pozwalającego podnosić i utrzymać poziom zatrudnienia.

Brukseli, 25 lutego 2009 r.

Mario SEPI

Przewodniczący

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego


(1)  Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (COM(2007) 367 wersja ostateczna).

(2)  COM(2005) 229 wersja ostateczna.

(3)  Opinia CESE „Uchylenie dyrektywy GSM”, Dz.U. C 151 z 17.6.2008, s. 25-27. Opinia przyjęta na sesji plenarnej 16 stycznia 2008 r. Sprawozdawca: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER.

(4)  Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie. COM(2008) 762 wersja ostateczna.

(5)  Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach). Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 21-32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV). Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 29, s. 337-348.

(6)  Wireless Access Policy for Electronic Communications Services (polityka na rzecz bezprzewodowego dostępu do usług łączności elektronicznej).


Top