EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0091

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zaleceń dotyczących decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim oraz w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino (CON/2009/91)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 284/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 5 listopada 2009 r.

w sprawie zaleceń dotyczących decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim oraz w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 27 października 2009 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim (1) (zwanej dalej „projektem decyzji dotyczącej Watykanu”) oraz o wydanie opinii w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino (2) (zwanej dalej „projektem decyzji dotyczącej San Marino”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 111 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi ogólne

EBC przyjmuje z zadowoleniem projekty decyzji, które – po 10 latach od wprowadzenia euro – zmierzają do zmiany układów monetarnych z Państwem Watykańskim oraz San Marino, w szczególności w celu zapewnienia równych warunków w zakresie obowiązków nałożonych na państwa sygnatariuszy układów monetarnych ze Wspólnotą, stworzenia mechanizmów monitorowania, wprowadzenia jednolitej metody wyliczania pułapu emisji monet euro oraz umożliwienia zlecania produkcji monet Państwa Watykańskiego oraz Republiki San Marino mennicom innym niż włoskie.

EBC zauważa, że zgodnie z projektami decyzji (3) układy, których stroną jest Wspólnota, zawierane są przez Radę. Zdaniem EBC, gdyby zasada ta miała zostać zmieniona w ten sposób, że Rada nie byłaby już podmiotem zawierającym układy, Komitet Ekonomiczno-Finansowy oraz EBC powinny mieć możliwość wnioskowania o przedkładanie układów Radzie, tak jak postanowiła Rada w momencie wstępnego rozpoczęcia negocjacji w sprawie zawarcia przez Wspólnotę układów z Państwem Watykańskim oraz Republiką San Marino (4).

Propozycje zmian w projektach decyzji wraz z ich uzasadnieniem zamieszczono w załączniku.

Frankfurt nad Menem dnia 5 listopada 2009 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  COM(2009) 570 wersja ostateczna.

(2)  COM(2009) 572 wersja ostateczna.

(3)  Artykuł 4.

(4)  Artykuł 8 decyzji Rady 1999/97/WE z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty w odniesieniu do stosunków monetarnych z Republiką San Marino (Dz.U. L 30 z 4.2.1999, s. 33); artykuł 8 decyzji Rady 1999/98/WE z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty w odniesieniu do stosunków monetarnych z Państwem Watykańskim (Dz.U. L 30 z 4.2.1999, s. 35).


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Artykuł 2 lit. b) projektu decyzji dotyczącej Watykanu

„b)

Państwo Watykańskie zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich środków, czy to w drodze transpozycji bezpośredniej, czy też analogicznych w skutkach działań, gwarantujących stosowanie wszelkich obowiązujących przepisów wspólnotowego prawodawstwa zapobiegającego praniu pieniędzy, oszustwom oraz fałszowaniu pieniędzy (w formie gotówki i bezgotówkowych środków płatniczych).”

„b)

Państwo Watykańskie zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich środków, czy to w drodze transpozycji bezpośredniej, czy też analogicznych w skutkach działań, gwarantujących stosowanie wszelkich obowiązujących przepisów wspólnotowego prawodawstwa zapobiegającego praniu pieniędzy, oszustwom oraz fałszowaniu pieniędzy (w formie gotówki i bezgotówkowych środków płatniczych). W razie stworzenia w Państwie Watykańskim sektora bankowego, Państwo Watykańskie zobowiązuje się także do przyjęcia odpowiednich przepisów wspólnotowego prawa bankowego i finansowego.”

Uzasadnienie

W razie rozwinięcia w przyszłości w Państwie Watykańskim sektora bankowego, układ z Watykanem należy dostosować do aktualnej sytuacji prawnej, tak aby zapewnić równe warunki konkurencji.

Zmiana nr 2

Artykuł 2 lit. d) projektu decyzji dotyczącej Watykanu

„d)

Celem monitorowania postępów we wdrażaniu układu powołany zostanie wspólny komitet. W jego skład wejdą przedstawiciele Państwa Watykańskiego, Republiki Włoskiej, Komisji oraz Europejskiego Banku Centralnego. Komitet będzie miał uprawnienia do corocznej adaptacji części stałej w celu uwzględnienia bieżącej inflacji oraz ewolucji na rynku numizmatów. Decyzje Komitetu będą zapadały na zasadzie jednomyślności. Wspólny komitet uchwala swój regulamin.”

„d)

Celem monitorowania postępów we wdrażaniu układu powołany zostanie wspólny komitet. W jego skład wejdą przedstawiciele Państwa Watykańskiego, Republiki Włoskiej, Komisji oraz Europejskiego Banku Centralnego. Komitet będzie miał uprawnienia do corocznej adaptacji części stałej w celu uwzględnienia bieżącej inflacji oraz ewolucji na rynku numizmatów. Co 5 lat Komitet będzie dokonywał oceny adekwatności minimalnej proporcji monet wprowadzanych do obiegu według wartości nominalnej oraz będzie miał możliwość podwyższenia tej proporcji. Decyzje Komitetu będą zapadały na zasadzie jednomyślności. Wspólny komitet uchwala swój regulamin.”

Uzasadnienie

EBC zauważa, że art. 2 lit. c) projektu decyzji dotyczącej Watykanu ustala minimalną proporcję monet euro wprowadzanych do obiegu za cenę wartości nominalnej na poziomie 51 %. Zdaniem EBC należy regularnie dokonywać oceny minimalnej proporcji. EBC proponuje, aby stosować uproszczoną procedurę zmiany minimalnej proporcji.

Zmiana nr 3

Artykuł 2 lit. e) projektu decyzji dotyczącej Watykanu

„e)

Mennicą, która bije monety euro Państwa Watykańskiego, jest Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Państwo Watykańskie ma jednak prawo wyboru, za zgodą wspólnego komitetu, innego wykonawcy spośród mennic w UE wytwarzających monety euro. Do celów zatwierdzenia całkowitej wielkości emisji przez Europejski Bank Centralny liczba monet wyemitowanych przez Państwo Watykańskie zostaje dodana do liczby monet emitowanych przez państwo, w którym bijąca je mennica ma siedzibę.”

„e)

Mennicą, która bije monety euro Państwa Watykańskiego, jest Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Państwo Watykańskie ma jednak prawo wyboru, za zgodą wspólnego komitetu, innego wykonawcy spośród mennic w UE wytwarzających monety euro. Do celów zatwierdzenia całkowitej wielkości emisji przez Europejski Bank Centralny liczba monet wyemitowanych przez Państwo Watykańskie zostaje dodana do liczby monet emitowanych przez Włochy państwo, w którym bijąca je mennica ma siedzibę.”

Uzasadnienie

Dodawanie liczby monet wyemitowanych przez Watykan do liczby monet wyemitowanych przez państwo, w którym ma siedzibę mennica bijąca monety, stwarzałoby wiele problemów praktycznych związanych ze stabilnością obowiązków sprawozdawczych wobec EBC dotyczących wyemitowanych monet, w sytuacji, w której co jakiś czas następowałaby zmiana państwa, w którym ma siedzibę mennica bijąca monety Watykanu. Biorąc pod uwagę, że obecnie obowiązki sprawozdawcze nie są wykonywane przez mennice, większą przewidywalność zapewniłoby dodawanie liczby monet wyemitowanych przez Państwo Watykańskie do liczby monet wyemitowanych przez Włochy. W tej sytuacji organy Włoch i Watykanu współpracowałyby dla potrzeb przekazywania EBC sprawozdań dotyczących emisji monet.

Zmiana nr 4

Artykuł 3 projektu decyzji dotyczącej Watykanu

„Negocjacje układu z Państwem Watykańskim w imieniu Wspólnoty prowadzą Republika Włoska i Komisja. Europejski Bank Centralny w pełni uczestniczy w procesie negocjacji w zakresie właściwych sobie kompetencji. Republika Włoska i Komisja przedstawiają projekt układu Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu, zasięgając jego opinii.”

„Negocjacje układu z Państwem Watykańskim w imieniu Wspólnoty prowadzą Republika Włoska i Komisja. Europejski Bank Centralny w pełni uczestniczy w procesie negocjacji, a jego zgoda jest wymagana w kwestiach wchodzących w zakresie właściwych sobie jego kompetencji. Republika Włoska i Komisja przedstawiają projekt układu Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu, zasięgając jego opinii.”

Uzasadnienie

Ze względu na monetarny charakter układu z Państwem Watykańskim EBC uważa, że powinien on – oprócz wydawania opinii w oparciu o art. 111 ust. 3 Traktatu – uczestniczyć w negocjacjach, jak również w czynnościach prowadzących do zawarcia układu. W sprawach wchodzących w zakres kompetencji EBC powinna być wymagana jego zgoda.

Zmiana nr 5

Postanowienie końcowe projektu decyzji dotyczącej Watykanu

„Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej oraz Komisji.”

„Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej, oraz Komisji oraz EBC.”

Uzasadnienie

EBC należy wymienić w katalogu adresatów decyzji, ponieważ projekt decyzji przewiduje udział EBC w negocjacjach oraz czynnościach prowadzących do zawarcia układu.

Zmiana nr 6

Artykuł 2 lit. e) projektu decyzji dotyczącej San Marino

„e)

Mennicą, która bije monety euro Republiki San Marino, jest Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Republika San Marino ma jednak prawo wyboru, za zgodą wspólnego komitetu, innego wykonawcy spośród mennic w UE wytwarzających monety euro. Do celów zatwierdzenia całkowitej wielkości emisji przez Europejski Bank Centralny liczba monet wyemitowanych przez Republikę San Marino zostaje dodana do liczby monet emitowanych przez państwo, w którym bijąca je mennica ma siedzibę.”

„e)

Mennicą, która bije monety euro Republiki San Marino, jest Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Republika San Marino ma jednak prawo wyboru, za zgodą wspólnego komitetu, innego wykonawcy spośród mennic w UE wytwarzających monety euro. Do celów zatwierdzenia całkowitej wielkości emisji przez Europejski Bank Centralny liczba monet wyemitowanych przez Republikę San Marino zostaje dodana do liczby monet emitowanych przez Włochy państwo, w którym bijąca je mennica ma siedzibę.”

Uzasadnienie

Dodawanie liczby monet wyemitowanych przez San Marino do liczby monet wyemitowanych przez państwo, w którym ma siedzibę mennica bijąca monety, stwarzałoby wiele problemów praktycznych związanych ze stabilnością obowiązków sprawozdawczych wobec EBC dotyczących wyemitowanych monet, w sytuacji, w której następowałaby co jakiś czas zmiana państwa, w którym ma siedzibę mennica bijąca monety. Biorąc pod uwagę, że obecnie obowiązki sprawozdawcze nie są wykonywane przez mennice, większą przewidywalność zapewniłoby dodawanie liczby monet wyemitowanych przez Republikę San Marino do liczby monet wyemitowanych przez Włochy. W tej sytuacji organy Włoch i San Marino współpracowałyby dla potrzeb przekazywania EBC sprawozdań dotyczących emisji monet.

Zmiana nr 7

Artykuł 3 projektu decyzji dotyczącej San Marino

„Negocjacje układu z Republiką San Marino w imieniu Wspólnoty prowadzą Republika Włoska i Komisja. Europejski Bank Centralny w pełni uczestniczy w procesie negocjacji w zakresie właściwych sobie kompetencji. Republika Włoska i Komisja przedstawiają projekt układu Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu, zasięgając jego opinii.”

„Negocjacje układu z Republiką San Marino w imieniu Wspólnoty prowadzą Republika Włoska i Komisja. Europejski Bank Centralny w pełni uczestniczy w procesie negocjacji, a jego zgoda jest wymagana w kwestiach wchodzących w zakresie właściwych sobie jego kompetencji. Republika Włoska i Komisja przedstawiają projekt układu Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu, zasięgając jego opinii.”

Uzasadnienie

Ze względu na monetarny charakter układu z Republiką San Marino EBC uważa, że powinien on – oprócz wydawania opinii w oparciu o art. 111 ust. 3 Traktatu – uczestniczyć w negocjacjach, jak również w czynnościach prowadzących do zawarcia układu. W sprawach wchodzących w zakres kompetencji EBC powinna być wymagana jego zgoda.

Zmiana nr 8

Końcowy przepis projektu decyzji dotyczącej San Marino

„Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej oraz Komisji.”

„Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej, oraz Komisji oraz EBC.”

Uzasadnienie

EBC należy wymienić w katalogu adresatów decyzji, ponieważ projekt decyzji przewiduje udział EBC w negocjacjach oraz czynnościach prowadzących do zawarcia układu.


(1)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje umieszczenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.


Top