EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0081(01)

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE (CON/2009/81)

OJ C 272, 13.11.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 16 października 2009 r.

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE

(CON/2009/81)

2009/C 272/01

Wstęp i podstawa prawna

1.

W dniu 3 czerwca 2009 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE (1) (zwanego dalej „projektem dyrektywy”).

2.

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z tiret pierwszego art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi ogólne

3.

EBC popiera zamiar ustanowienia zharmonizowanych ram regulacyjnych i nadzorczych dla działalności zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) w Unii Europejskiej. Co do zasady projektowane przepisy dotyczące sprawozdawczości wobec właściwych organów powinny znacząco usprawnić monitorowanie stabilności finansowej, a tym samym zapewnić szerszy dostęp do informacji wykorzystywanych do oceny ryzyka dla stabilności finansowej związanego z działalnością ZAFI oraz alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), którymi ZAFI zarządzają. Harmonizacja zasad i wprowadzony przez projekt dyrektywy jednolity paszport powinny zwiększyć integrację finansową poprzez wsparcie równych warunków konkurencji w UE.

4.

EBC zachęca Komisję Wspólnot Europejskich do kontynuowania dialogu z międzynarodowymi partnerami – w szczególności Stanami Zjednoczonymi – w celu zapewnienia globalnych wspólnych ram regulacyjnych i nadzorczych. Jak wskazano we wkładzie Eurosystemu w konsultacje Komisji w sprawie funduszy hedgingowych, umiędzynarodowienie sektora oraz wynikające z niego ryzyko arbitrażu regulacyjnego oraz obchodzenia prawa powodują konieczność koordynacji działań na szczeblu międzynarodowym (2). Taka koordynacja mogłaby zapewnić, aby wymogi obowiązujące wobec ZAFI w państwach trzecich były równoważne z wymogami wprowadzanymi w UE oraz aby ZAFI z siedzibą poza UE miały dostęp do rynków UE na zasadzie wzajemności.

5.

W motywie 3 projektu dyrektywy wskazano jako jeden z jego podstawowych celów stworzenie ram, które będą w stanie zapobiegać zagrożeniom dotyczącym „inwestorów, innych uczestników rynku i samych rynków”, związanym z działalnością AFI, oraz „uwzględniać szeroki asortyment strategii inwestycyjnych i technik stosowanych przez ZAFI.” W związku z tym zauważono, że projekt dyrektywy dotyczy wszelkich typów funduszy, które nie są objęte dyrektywą 2009/…/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (wersja przekształcona) (3), takich jak fundusze hedgingowe, fundusze inwestujące na rynku surowców, otwarte fundusze inwestujące na rynku nieruchomości, notowane fundusze zamknięte, fundusze private equity oraz fundusze venture capital. Fundusze takie stanowią heterogeniczny zbiór grup inwestycyjnych, zorganizowanych w oparciu o różnorodne formy prawne w różnych państwach, zarówno w UE, jak i poza nią. Z tego względu przepisy projektu dyrektywy powinny zostać tak sformułowane, aby lepiej odzwierciedlać podstawowe różnice pomiędzy AFI.

6.

Z zakresu projektu dyrektywy należy w sposób wyraźny wyłączyć banki centralne.

7.

Ujmując rzecz bardziej ogólnie – EBC dostrzega potencjalne ryzyko arbitrażu regulacyjnego pomiędzy ZAFI, zakładami ubezpieczeń oraz instytucjami kredytowymi, pomiędzy którymi projekt dyrektywy nie zapewnia równych warunków konkurencji. Z wyjątkiem przepisów dotyczących zarządzania przez ZAFI ich aktywami własnymi, wymogi nałożone projektem dyrektywy powinny w spójny sposób znajdować zastosowanie wobec ZAFI, instytucji kredytowych oraz zakładów ubezpieczeń. Projekt dyrektywy nie określa także kryteriów oceny kompetencji i przydatności oraz minimalnych wymogów w zakresie doświadczenia w odniesieniu do zarządzających wyższego szczebla oraz kadry kierowniczej ZAFI. Dlatego też, ze względu na konieczność zapewnienia równych warunków konkurencji, EBC sugeruje uregulowanie tych kwestii w projekcie dyrektywy w sposób zgodny z podobnymi postanowieniami zawartymi w innych obszarach wspólnotowego prawa finansowego.

8.

EBC zauważa, że niektóre przepisy projektu dyrektywy (przykładowo te, które odnoszą się do krótkiej sprzedaży, sekurytyzacji czy przejęcia kontroli w spółkach) zmierzają do uregulowania kwestii horyzontalnych, dotyczących wszystkich uczestników rynku, a nie jedynie ZAFI. EBC rozumie powody wprowadzania tych przepisów, sugeruje jednak, aby zamiast ich wprowadzania do projektu dyrektywy rozważyć ich zamieszczenie w aktach prawnych dotyczących zapewnienia równych warunków konkurencji pomiędzy uczestnikami rynku – na przykład w istniejących już wspólnotowych aktach o międzysektorowym zakresie zastosowania.

9.

Zasadniczo EBC przyjmuje z zadowoleniem przepisy odnoszące się do wymogów sprawozdawczych ZAFI (na które zostanie nałożony obowiązek udzielania właściwym organom informacji o wysokiej jakości) oraz mechanizmów wymiany informacji pomiędzy organami nadzoru. EBC sugeruje jednak przeprowadzenie dogłębnej analizy umożliwiającej objęcie obowiązkiem sprawozdawczym głównie tych danych, które powinny mieć znaczenie dla monitorowania stabilności finansowej, a tym samym zapewnienie spójności wymogów sprawozdawczych z przepisami ustanawiającymi Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ang. „European Systemic Risk Board”, ESRB) oraz Europejski System Organów Nadzoru Finansowego (ang. „European System of Financial Supervisors”, ESFS) oraz zapewnienie tym organom możliwości uzyskiwania danych dotyczących nadzoru, które są potrzebne i odpowiednie do wypełniania ich zadań (4). Obowiązki sprawozdawcze, które zostaną określone na podstawie wspomnianej analizy, powinny znaleźć odzwierciedlenie w projekcie dyrektywy. Dalsze uszczegółowienie byłoby jednak także możliwe w drodze procedury komitetowej. EBC jest gotowy do wsparcia przedmiotowych analiz.

10.

Należy również zwrócić należytą uwagę na skoordynowanie wymogów sprawozdawczych wobec właściwych organów (wskazanych w art. 21 i 24 projektu dyrektywy) z wymogami uregulowanymi w rozporządzeniu EBC/2007/8 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczącym danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (5). Rozporządzenie to, które w chwili obecnej stosuje się do funduszy inwestycyjnych z siedzibą w strefie euro, umożliwia zbieranie zharmonizowanych informacji statystycznych dotyczących bilansów. Skoordynowanie wymogów sprawozdawczych wobec właściwych organów z wymogami sprawozdawczymi określonymi w rozporządzeniu EBC/2007/8 oraz korzystanie z ujednoliconego wzoru sprawozdawczego przez wszystkie AFI, które podlegają zakresowi projektu dyrektywy, przyczyniłoby się do możliwości oceny ryzyka systemowego w całej UE. Rozwiązanie takie zminimalizowałoby także dodatkowe obciążenia sprawozdawcze tych AFI, które już przekazują takie informacje. Projekt dyrektywy powinien określać podstawowe zasady znajdujące zastosowanie do modeli działalności realizowanych przez ZAFI, EBC popiera jednak także zastosowanie procedury komitetowej do opracowania pewnych bardziej technicznych i szczegółowych przepisów mających na celu standaryzację w całej UE informacji wskazanych w art. 21 i 24 projektu dyrektywy. Obowiązek sprawozdawczy powinien zatem obejmować m.in. dane bilansowe AFI określone w rozporządzeniu EBC/2007/8, rachunek wyników, rachunek i prognozy przepływów pieniężnych (w tym główne źródła finansowania, listę podmiotów „prime broker” oraz scenariusze planów awaryjnych w zakresie dostarczania płynności), ograniczenia w zakresie praw inwestorów do umorzenia, aktywa, do których stosuje się metodę wyceny „według modelu” (mark-to-model), dźwignię finansową, pozycje na instrumentach pochodnych (w tym kwoty bazowe i złożone zabezpieczenie), aktywa niepłynne oraz aktywa o niskim ratingu kredytowym (non-investment grade assets) oraz stosowanie krótkiej sprzedaży. EBC oczekuje, że przepisy wykonawcze, które powinny zostać wdrożone w tym obszarze, zostaną skonsultowane z ESRB.

11.

Pojęcie dźwigni finansowej ma podstawowe znaczenie dla modelu działalności realizowanego przez ZAFI. Zawarta w projekcie dyrektywy definicja pojęcia „dźwignia finansowa” nie uwzględnia jednakże konkretnych koncepcji współczynnika dźwigni finansowej. EBC obawia się, że bez dodatkowych wyjaśnień w tekście projektu dyrektywy implementacja zaproponowanej definicji może być utrudniona. Przepisy wykonawcze w tej dziedzinie powinny uwzględniać techniczny wkład banków centralnych i niebankowych organów nadzorczych. Z tego względu EBC oczekuje, że przepisy wykonawcze w tej dziedzinie – w tym wskazane w zmianie nr 7 w załączniku, dotyczące możliwych sposobów udoskonalenia definicji pojęcia „dźwignia finansowa” oraz określające, w jakich okolicznościach uznaje się, że dany AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię finansową – zostaną konsultowane z ESRB oraz ESFS.

12.

Artykuł 25 ust. 3 projektu dyrektywy stanowi, że Komisja przyjmuje środki wykonawcze określające pułapy ograniczające poziom dźwigni finansowej, które mogą stosować ZAFI, uwzględniają m.in. typ AFI, jego strategię oraz źródła dźwigni finansowej. EBC zaznacza, że stosowanie dźwigni finansowej może stwarzać istotne zagrożenia dla stabilności finansowej. W związku ze swoją elastycznością inwestycyjną ZAFI mogą odgrywać istotną rolę we wspieraniu płynności rynków finansowych, a tym samym przyczyniać się do efektywnego funkcjonowania rynku finansowego i kształtowania cen. Odgrywanie przez ZAFI takiej roli wymaga, aby pułapy dźwigni finansowej mające zastosowanie do AFI były zrównoważone i odpowiednio dostosowane do ryzyka oraz aby uwzględniały pełny profil ryzyka ZAFI a równocześnie nie naruszały w sposób nadmierny ich elastyczności inwestycyjnej.

13.

W razie zaistnienia takiej potrzeby EBC jest gotowy do zajęcia stanowiska co do ewentualnego zmienionego projektu dyrektywy. Propozycje zmian brzmienia projektu dyrektywy wynikające z przyjęcia wskazanych powyżej uwag zostały zawarte w załączniku. Większość tych propozycji nie zawiera uwag natury bardziej ogólnej, które zostały przedstawione powyżej.

Frankfurt nad Menem dnia 16 października 2009 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  COM(2009) 207 wersja ostateczna.

(2)  „Eurosystem contribution to the European Commission’s consultation on hedge funds” (Wkład Eurosystemu w konsultacje Komisji w sprawie funduszy hedgingowych), 25 lutego 2009 r., s. 3, dokument dostępny na stronie internetowej EBC pod adresem http://www.ecb.europa.eu

(3)  Dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(4)  Komunikat Komisji „Europejski nadzór finansowy” z 27.5.2009, COM(2009) 252 wersja ostateczna, dokument dostępny na stronie internetowej Europa pod adresem http://www.eur-lex.europa.eu

(5)  Dz.U. L 211 z 11.8.2007, s. 8.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Artykuł 2 ust. 2 (nowa lit. h))

„2.   Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

[…].”

„2.   Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

[…]

h)

krajowych banków centralnych państw członkowskich.”

Uzasadnienie:

Artykuł 2 ust. 2 lit. g) projektu dyrektywy wyłącza z zakresu zastosowania projektu dyrektywy m.in. EBC. Z zakresu tego należy także wyłączyć w wyraźny sposób krajowe banki centralne tworzące Europejski System Banków Centralnych, ponieważ ze względu na swoje cele i zadania nie są one źródłem ryzyka, które uzasadniałoby włączenie ich do zakresu zastosowania projektu dyrektywy.

Zmiana nr 2

Artykuł 3 w części końcowej

 

Komisja przyjmuje środki wykonawcze definiujące szczegółowo pojęcie »dźwigni finansowej«, o którym mowa w ust. 1.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.”

Uzasadnienie:

Można zaproponować wskazane powyżej doprecyzowanie definicji „dźwigni finansowej”.

Zmiana nr 3

Artykuł 8

„Artykuł 8

Cofnięcie zezwolenia

Właściwe organy mogą cofnąć zezwolenie wydane ZAFI, jeżeli ZAFI:

1)

uzyskał zezwolenie składając fałszywe oświadczenia lub w jakikolwiek inny sposób sprzeczny z prawem;

2)

nie spełnia już warunków, na podstawie których zezwolenie zostało wydane;

3)

poważnie lub systematycznie narusza przepisy transponujące niniejszą dyrektywę.”

„Artykuł 8

Cofnięcie zezwolenia

Właściwe organy mogą cofnąć zezwolenie wydane ZAFI, jeżeli ZAFI:

1)

uzyskał zezwolenie składając fałszywe oświadczenia lub w jakikolwiek inny sposób sprzeczny z prawem;

2)

nie spełnia już warunków, na podstawie których zezwolenie zostało wydane;

3)

poważnie lub systematycznie narusza przepisy transponujące niniejszą dyrektywę.

Cofnięcie zezwolenia wywołuje natychmiastowy skutek i podlega niezwłocznie ogłoszeniu.

Komisja przyjmuje środki wykonawcze określające bardziej szczegółowo termin i adresatów ogłoszenia cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.”

Uzasadnienie:

Wiele umów kredytowych oraz umów ramowych definiuje „przypadki naruszenia umowy”, które uprawniają strony umowy do jej wypowiedzenia lub do wypowiedzenia transakcji przeprowadzonej na podstawie umowy ramowej. Cofnięcie zezwolenia jest typowym przykładem „naruszenia umowy”. Aby zapobiec sytuacji, w której cofnięcie zezwolenia ZAFI spowoduje nieskoordynowany proces wypowiadania umów, który może mieć różne skutki w poszczególnych państwach członkowskich, należy określić jednolite na obszarze całej UE praktyczne skutki cofnięcia zezwolenia, w szczególności w zakresie terminu przekazania informacji o cofnięciu zezwolenia, podmiotu, któremu przekazuje się takie informacje oraz momentu, w którym cofnięcie zezwolenia odnosi skutek. EBC sugeruje przyjęcie przepisów wykonawczych przez Komisję w procedurze komitetowej w celu określenia terminu przekazania informacji o cofnięciu zezwolenia oraz podmiotu, któremu takie informacje się przekazuje.

EBC miałby podobne obawy, gdyby niewypełnienie przez ZAFI „warunków dotyczących prowadzenia działalności” wskazanych w rozdziale III projektu dyrektywy także miało skutkować naruszeniem umowy lub powstaniem innych umownych lub ustawowych podstaw do wypowiedzenia umowy.

Zmiana nr 4

Artykuł 16 ust. 3

„3.   Zasady wyceny aktywów oraz obliczania wartości netto aktywów przypadającej na pojedyncze jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI są określone w prawodawstwie kraju, w którym mieści się siedziba AFI, lub w regulaminie albo w dokumentach założycielskich AFI.”

„3.   Zasady wyceny aktywów oraz obliczania wartości netto aktywów przypadającej na pojedyncze jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI są określone zasadami stosowanymi zgodnie z w prawodawstwem ie kraju, w którym mieści się siedziba AFI, lub w regulaminie em albo w dokumentach mi założycielskich mi AFI.”

Uzasadnienie:

Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (Generalny Accepted Accounting Principles, GAAP) obowiązujące w USA nie są „określone w prawodawstwie” Stanów Zjednoczonych. Podobna sytuacja może występować także w innych państwach. W związku z tym wdrożenie art. 16 ust. 3 projektu dyrektywy w zaproponowanym brzmieniu może okazać się niemożliwe.

Zmiana nr 5

Artykuł 17 ust. 3

„Depozytariusz jest instytucją kredytową, która ma siedzibę statutową we Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przekształcona).”

„Depozytariusz jest instytucją kredytową, która ma siedzibę statutową we Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z prawem krajowym lub dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przekształcona).”

Uzasadnienie:

Zmiana rozszerza definicję depozytariusza w ten sposób, że zostały do niej włączone również instytucje kredytowe, które są uprawnione na podstawie prawa krajowego, a nie tylko instytucje kredytowe, które posiadają zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE.

Zmiana nr 6

Artykuł 18 ust. 1 lit. d)

„d)

ZAFI ma obowiązek wykazać, że osoba trzecia ma odpowiednie kwalifikacje i jest zdolna do przejęcia danych funkcji, że jej wyboru dokonano z należytą starannością i że ZAFI jest w stanie monitorować, w sposób ciągły i skuteczny, wykonywanie powierzonej działalności, udzielać w dowolnym czasie dodatkowych instrukcji osobie trzeciej oraz cofnąć jej upoważnienie ze skutkiem natychmiastowym, jeśli leży to w interesie inwestorów.”

„d)

ZAFI ma obowiązek wykazać, że osoba trzecia ma odpowiednie kwalifikacje i jest zdolna do przejęcia danych funkcji, że jej wyboru dokonano z należytą starannością i że ZAFI jest w stanie monitorować, w sposób ciągły i skuteczny, wykonywanie powierzonej działalności, udzielać w dowolnym czasie dodatkowych instrukcji osobie trzeciej oraz cofnąć jej upoważnienie ze skutkiem natychmiastowym, jeśli leży to w interesie inwestorów, jednocześnie wprowadzając w to miejsce inne ustalenia dotyczące powierzania zadań, zgodne z art. 6 ust. 3.”

Uzasadnienie:

W celu zapewnienia zgodności z art. 6 ust. 3 projektu dyrektywy, zgodnie z którym zezwolenia udzielone ZAFI obejmują „ewentualne ustalenia dotyczące powierzania zadań, które zostały zawarte przez ZAFI”, zaproponowana zmiana wprowadza wymóg, aby w przypadku cofnięcia przez ZAFI upoważnienia „ze skutkiem natychmiastowym” istniały alternatywne ustalenia dotyczące powierzania zadań.

Zmiana nr 7

Artykuł 22 w części końcowej

„Do celów akapitu drugiego uznaje się, że AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię finansową, jeżeli przez dwa z czterech ostatnich kwartałów łączna dźwignia finansowa ze wszystkich źródeł przekraczała wartość kapitału własnego AFI.”

Do celów akapitu drugiego uznaje się, że AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię finansową, jeżeli przez dwa z czterech ostatnich kwartałów łączna dźwignia finansowa ze wszystkich źródeł przekraczała wartość kapitału własnego AFI.

Komisja przyjmuje środki wykonawcze definiujące okoliczności, w jakich uznaje się, że dany AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię finansową.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.”

Uzasadnienie:

Praktycznym efektem brzmienia art. 22 projektu dyrektywy byłoby uznanie, że zdecydowana większość AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię finansową, ponieważ stosowana przez nie łączna dźwignia finansowa często przekraczałaby wartość ich aktywów netto (a nie „kapitału własnego”), który to wskaźnik nie byłby właściwym punktem odniesienia w kontekście funduszy. EBC sugeruje, aby ta techniczna kwestia została wyjaśniona przez Komisję w ramach przyjmowania środków wykonawczych w procedurze komitetowej, z uwzględnieniem odpowiedniego wkładu organów nadzoru oraz innych właściwych organów.

Zmiana nr 8

Artykuł 33 ust. 8

„8.   ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów branżowych mających siedzibę w innym państwie członkowskim niż rodzime państwo członkowskie ZAFI dopiero od daty wskazanej w art. 54 ust. 1 akapit pierwszy.”

„8.   ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów branżowych mających siedzibę w innym państwie członkowskim niż rodzime państwo członkowskie ZAFI dopiero od daty wskazanej w art. 54 ust. 1 akapit pierwszy. Udziały lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym siedzibę w kraju trzecim, które zostały nabyte przez inwestora z siedzibą w państwie członkowskim przed tą datą, mogą pozostać w jego posiadaniu lub zostać zbyte na rzecz ZAFI.”

Uzasadnienie:

Obecnie inwestorzy (w tym inwestorzy prywatni, detaliczni) mogą zgodnie z prawem posiadać udziały lub jednostki uczestnictwa w AFI mających siedzibę w kraju trzecim. Proponowane przez EBC dodatkowe zdanie ma na celu określenie zasad, zgodnie z którymi takie udziały lub jednostki uczestnictwa będą traktowane po wprowadzeniu reżimu przewidzianego postanowieniami projektu dyrektywy (tj. reżimu, w ramach którego ZAFI z siedzibą w kraju trzecim chcące kontynuować swą obecną działalność w UE są zobowiązane do uzyskiwania zezwoleń), w szczególności zaś zapobieżenie sytuacji, w której okoliczność, że dany ZAFI z siedzibą w kraju trzecim nie będzie ubiegał się o zezwolenie na dalsze prowadzenie obecnej działalności w UE lub takiego zezwolenia nie otrzyma, będzie mieć niekorzystny wpływ na wartość takich udziałów lub jednostek uczestnictwa. Alternatywnie można zaproponować zmianę przepisów przejściowych.

Zmiana nr 9

Artykuł 46 ust. 1

„1.   Właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń i nadzór nad ZAFI na podstawie niniejszej dyrektywy mają obowiązek przekazywać informacje właściwym organom pozostałych państw członkowskich, gdy informacje te mają znaczenie dla monitorowania ewentualnych skutków działalności poszczególnych ZAFI lub całego sektora ZAFI z punktu widzenia stabilności instytucji finansowych o znaczeniu systemowym i prawidłowego funkcjonowania rynków, na których ZAFI działają, oraz dla przeciwdziałania takim skutkom. Należy informować również Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR) powołany decyzją Komisji 2009/77/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. (2), który przekazuje otrzymywane informacje właściwym organom w pozostałych państwach członkowskich.”

„1.   Właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń i nadzór nad ZAFI na podstawie niniejszej dyrektywy mają obowiązek przekazywać informacje właściwym organom pozostałych państw członkowskich, gdy informacje te mają znaczenie dla monitorowania ewentualnych skutków działalności poszczególnych ZAFI lub całego sektora ZAFI z punktu widzenia stabilności instytucji finansowych o znaczeniu systemowym i prawidłowego funkcjonowania rynków, na których ZAFI działają, oraz dla przeciwdziałania takim skutkom, bankom centralnym, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, oraz Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nie zadań. Należy informować również Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR) powołany decyzją Komisji 2009/77/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. (2)który przekazuje otrzymywane informacje właściwym organom w pozostałych państwach członkowskich.”

Uzasadnienie:

Dodany fragment ma na celu zapewnienie prawidłowego przekazywania bankom centralnym, w tym EBC (działającemu także w imieniu ESRB) informacji dotyczących wykonywania ich funkcji, poprzez używanie terminologii stosowanej w innych obszarach wspólnotowego prawa finansowego.


(1)  Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu. Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje umieszczenie nowego tekstu.

(2)  Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 18.


Top