EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (ZWCK) (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 58/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (ZWCK)

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 5 stycznia 2009 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Komisji Wspólnot Europejskich o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (ZWCK) (zwanego dalej „projektowanym rozporządzeniem”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z tiret pierwszego art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

1.   Uwagi ogólne

Co do zasady, EBC z zadowoleniem przyjmuje projektowane rozporządzenie, które powinno polepszyć porównywalność ZWCK. Traktowanie produktów sezonowych stanowi jedną z najdawniejszych kwestii dotyczących harmonizacji będących przedmiotem dyskusji w związku z rozwojem ZWCK. W chwili obecnej traktowanie produktów sezonowych w poszczególnych państwach członkowskich znacząco się różni, co prowadzi do niewystarczającej porównywalności ZWCK. Skutkuje to trudnościami w interpretacji wskaźników strefy euro dla niektórych grup produktów i może nawet prowadzić do zakłóceń w ZWCK dla wszystkich pozycji.

2.   Uwagi szczegółowe

2.1

Projektowane rozporządzenie nadal przewiduje jednak dwie różne metodologie stosowane w odniesieniu do produktów sezonowych, polegające albo na wykorzystaniu bezwzględnego rocznego wskaźnika wag albo klasowego sezonowego wskaźnika wag. Projektowane rozporządzenie ustanawia wprawdzie pewne ograniczenia co do stosowania tych dwóch rodzajów wskaźników, aby zmniejszyć nieporównywalność wyników między poszczególnymi krajami, symulacje wskazują jednak, że przy pewnych warunkach te dwie metodologie nadal prowadzą do rozbieżnych wyników. Co za tym idzie, EBC z zadowoleniem przyjąłby bardziej restrykcyjną normę dopuszczającą zastosowanie tylko jednej z dwóch różnych metod, w celu dalszej poprawy porównywalności traktowania produktów sezonowych. Jeżeli jednak nie oczekuje się, że wybór jednej z dwóch metod w sposób istotny wpłynąłby na ZWCK dla wszystkich pozycji i jeżeli usunięcie z projektowanego rozporządzenia jednej z metod doprowadziłoby do znaczącego opóźnienia w jego przyjęciu, EBC z zadowoleniem przyjmie ograniczenie sposobu traktowania produktów sezonowych do tylko jednej metodologii przy okazji przyszłych zmian rozporządzenia.

2.2

W odniesieniu do państw członkowskich, w których obecnie stosowane są praktyki w sposób istotny różniące się od norm minimalnych opisanych w art. 4 projektowanego rozporządzenia, wpływ podwskaźników zawartych w projektowanym rozporządzeniu może okazać się znaczący. Doprowadzi to do przerwania ciągłości danych statystycznych we wskaźnikach, co może spowodować zakłócenie w corocznych zmianach ZWCK dla wszystkich pozycji. EBC zdaje sobie sprawę, że dla niektórych państw członkowskich niewykonalne może być wprowadzenie zmian w uprzednio ogłoszonych ZWCK aż do ich początku. EBC przywiązuje jednak szczególną wagę do porównywalności i spójności danych ZWCK w roku następującym po implementacji projektowanego rozporządzenia. W związku z tym, EBC przyjąłby z zadowoleniem wprowadzenie przez państwa członkowskie zmian w ich krajowych ZWCK za okres co najmniej jednego roku przed implementacją projektowanego rozporządzenia.

2.3

Z uwagi na to, że zasięgnięcia opinii EBC w odniesieniu do projektowanego rozporządzenia wymaga Traktat, w treści projektowanego rozporządzenia powinno zostać umieszczone odpowiednie odniesienie w tym zakresie, zgodnie z art. 253 Traktatu.

2.4

Zważywszy, że Europejski System Banków Centralnych wykorzystuje ZWCK nie tylko dla celów wskazanych w art. 121 Traktatu, lecz również na potrzeby wykonywania zadań zarządzania polityką pieniężną zgodnie art. 105 ust. 2 Traktatu, EBC zaleca wprowadzenie odpowiedniego motywu w treści projektowanego rozporządzenia.

3.   Propozycje zmian

3.1

W przypadkach, gdzie powyższa opinia prowadziłaby do zmian w projektowanym rozporządzeniu, ich propozycje zamieszczone w załączniku.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 23 lutego 2009 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawki proponowane przez EBC (1)

Poprawka 1

[proponowane nowe odniesienie]

„uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

”uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych, w szczególności jego art. 4 akapit 3 i art. 5 ust. 3,„

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych, w szczególności jego art. 4 akapit 3 i art. 5 ust. 3,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego,”

Uzasadnienie — zob. punkt 2.3 opinii

Poprawka 2

[proponowany nowy motyw 5]

 

„(5)

ZWCK jest ważnym wskaźnikiem wykorzystywanym przez Europejski System Banków Centralnych na potrzeby analiz związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie polityki pieniężnej zgodnie z art. 105 ust. 2 Traktatu.”

Uzasadnienie — zob. punkt 2.4 opinii


(1)  Pogrubiona czcionka wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzić nowy tekst.


Top