Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0065(02)

Wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

/* COM/2008/0065 końcowy - AVC 2008/0027 */

52008PC0065(02)

Wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej /* COM/2008/0065 końcowy - AVC 2008/0027 */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 11.2.2008

KOM(2008) 65 wersja ostateczna

2008/0027 (AVC)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(przedstawiona przez Komisję)

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej z 2005 r., przystąpienie nowych państw członkowskich do układu eurośródziemnomorskiego o stowarzyszeniu z Republiką Libańską jest uzgadniane w drodze protokołu do tego układu. Ten sam artykuł przewiduje specjalną procedurę uproszczoną, zgodnie z którą protokół zawierany jest przez Radę, stanowiącą jednomyślnie w imieniu państw członkowskich oraz przez dane państwo trzecie. Procedura ta nie narusza kompetencji własnych Wspólnoty.

Dnia 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia takiego protokołu z Libanem w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2007 r. Negocjacje opóźniły się ze względu na trudności, jakich doświadczyła administracja Libanu, oraz ze względu na jej wnioski o wyjaśnienia wykraczające poza zakres niniejszego protokołu sformułowane przed zaaprobowaniem tekstu protokołu. W trakcie negocjacji ustalono, że do istniejącego układu o stowarzyszeniu nie zostaną dodane żadne dodatkowe koncesje handlowe na produkty rolne, przetworzone produkty rolne i produkty rybołówstwa.

Załączone wnioski dotyczą 1) decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu oraz 2) decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu.

Wynegocjowany z Libanem tekst protokołu dołączony jest do niniejszej decyzji. Najważniejsze postanowienia protokołu odnoszą się do przystąpienia nowych państw członkowskich do układu o stowarzyszeniu między UE a Libanem i uwzględnienia w nim nowych języków urzędowych UE.

Komisja zwraca się do Rady o przyjęcie wniosków legislacyjnych dotyczących decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia protokołu.

Parlament Europejski zostanie wezwany do wyrażenia zgody na zawarcie niniejszego protokołu.

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310, w związku z art. 300 ust. 2 pierwszy akapit zdanie drugie,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, do prowadzenia negocjacji w sprawie protokołów zmieniających porozumienia/umowy zawarte pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a krajami trzecimi, takie jak Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony[?] w celu uwzględnienia przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej.

(2) Od tego czasu zakończono negocjacje z Libanem.

(3) Artykuł 8 ust. 2 protokołu wynegocjowanego z Libanem przewiduje jego tymczasowe stosowanie przed wejściem w życie.

(4) Protokół, z zastrzeżeniem jego ewentualnego zawarcia w późniejszym terminie, powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty i tymczasowo stosowany,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Tekst protokołu jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r., z zastrzeżeniem jego ewentualnego zawarcia w terminie późniejszym.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

2008/0027 (AVC)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich dnia […] r.

(2) Protokół powinien zostać zatwierdzony,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Tekst protokołu załączony jest do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

PROTOKÓŁ

do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

zwane dalej „państwami członkowskimi WE”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej i

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

zwana dalej „Wspólnotą”, reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską, z jednej strony

oraz REPUBLIKA LIBAŃSKA

zwana dalej „Libanem”,

z drugiej strony

MAJĄC NA UWADZE, że Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony[?], zwany dalej „Układem eurośródziemnomorskim”, został podpisany w Brukseli dnia 1 kwietnia 2002 r. i wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.;

MAJĄC NA UWADZE, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej oraz załączony do niego akt zostały podpisane w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

MAJĄC NA UWADZE, że Umowa Przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Libanu, z drugiej strony[?] weszła w życie w dniu 1 marca 2003 r.;

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia, przystąpienie do Układu eurośródziemnomorskiego nowych Umawiających się Stron musi nastąpić poprzez zawarcie protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego;

MAJĄC NA UWADZE, że na mocy art. 22 Układu eurośródziemnomorskiego przeprowadzone zostały konsultacje w celu uwzględnienia wzajemnych interesów Wspólnoty i Republiki Libańskiej;

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Republika Bułgarii i Rumunia stają się niniejszym Umawiającymi się Stronami Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony oraz tak samo jak pozostałe państwa członkowskie WE odpowiednio uwzględniają i przyjmują teksty układu, a także wspólne deklaracje, deklaracje jednostronne i wymiany listów.

ROZDZIAŁ I: ZMIANY DO TEKSTU UKŁADU EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, W TYM DO JEGO ZAŁĄCZNIKÓW I PROTOKOŁÓW

Artykuł 2 (Reguły pochodzenia)

W protokole 4 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawione z mocą wsteczną muszą być opatrzone jednym z następujących wpisów:

BG "ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ"

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

RO "EMIS A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

AR [pic]"

2. W art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(…)

Duplikat wystawiony w ten sposób musi być opatrzony jednym z następujących wpisów:

BG "ДУБЛИКАТ"

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

RO "DUPLICAT"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

AR [pic]"

3 Załącznik V otrzymuje brzmienie:

Wersja w języku bułgarskim

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Wersja w języku hiszpańskim

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Wersja w języku czeskim

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Wersja w języku duńskim

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Wersja w języku niemieckim

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Wersja w języku estońskim

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Wersja w języku greckim

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Wersja w języku angielskim

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Wersja w języku francuskim

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Wersja w języku włoskim

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Wersja w języku łotewskim

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Wersja w języku litewskim

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra(2) preferencinès kilmés prekés.

Wersja w języku węgierskim

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Wersja w języku maltańskim

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Wersja w języku niderlandzkim

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Wersja w języku polskim

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Wersja w języku portugalskim

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Wersja w języku rumuńskim

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(2).

Wersja w języku słoweńskim

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Wersja w języku słowackim

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Wersja w języku fińskim

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Wersja w języku szwedzkim

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Wersja w języku arabskim

[pic]

…………………………………………………………..(3)

(Miejscowość i data)

…………………………………………………………..(4)

(podpis eksportera i czytelnie wpisane imię i nazwisko osoby podpisującej deklarację)

(1) Jeżeli deklaracja na fakturze jest sporządzona przez zatwierdzonego eksportera, numer upoważnienia zatwierdzonego eksportera musi być umieszczony w tym miejscu. Jeżeli deklaracja na fakturze nie jest sporządzona przez zatwierdzonego eksportera, wyrazy w nawiasach są opuszczane lub miejsce pozostawia się niewypełnione.

(2) Należy podać pochodzenie produktów. Jeżeli deklaracja na fakturze odnosi się w całości lub w części do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli w rozumieniu art. 37 protokołu, eksporter musi jasno wskazać je w dokumencie, na którym sporządzona jest deklaracja, za pomocą symbolu „CM”.

(3) Informacje te mogą zostać pominięte, jeśli są zawarte w samym dokumencie.

(4) W przypadkach, gdy nie jest wymagany podpis eksportera, zwolnienie z obowiązku złożenia podpisu oznacza również zwolnienie z obowiązku podania nazwiska osoby podpisującej.

ROZDZIAŁ II: POSTANOWIENIA PRZEJśCIOWE

Artykuł 3 (Dowód pochodzenia i współpraca administracyjna)

1. Dowody pochodzenia prawidłowo wydane przez Liban lub przez nowe państwo członkowskie w ramach umów preferencyjnych lub niezależnych uregulowań obowiązujących między nimi, są uznawane w odpowiednich państwach zgodnie z niniejszym protokołem, pod warunkiem że:

a) uzyskanie takich dowodów uprawnia do preferencyjnego traktowania zgodnie z preferencyjnymi środkami taryfowymi określonymi w niniejszym układzie lub we wspólnotowym systemie ogólnych preferencji taryfowych;

b) dowód pochodzenia oraz dokumenty przewozowe zostały wydane nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia;

c) dowód pochodzenia zostanie przedstawiony organom celnym w okresie czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

W przypadku gdy towary do przywozu zgłoszono władzom celnym w Libanie lub nowym państwie członkowskim przed datą przystąpienia, w ramach umów preferencyjnych lub niezależnych uregulowań obowiązujących w tym czasie między Libanem a nowym państwem członkowskim, dowód pochodzenia wystawiony z mocą wsteczną na podstawie tych umów lub uregulowań może również zostać uznany, pod warunkiem że zostanie on przedstawiony władzom celnym w ciągu czterech miesięcy od daty przystąpienia.

2. Liban i nowe państwa członkowskie mają prawo zachować zezwolenia, w których został im nadany status „zatwierdzonych eksporterów” w ramach mających zastosowanie między nimi umów preferencyjnych lub niezależnych uregulowań, pod warunkiem że:

a) zasada taka została również przewidziana w umowie zawartej między Libanem a Wspólnotą przed dniem przystąpienia; oraz

b) zatwierdzeni eksporterzy stosują obowiązujące na mocy takiej umowy reguły pochodzenia.

Zezwolenia te wymieniane są na nowe zezwolenia wydane zgodnie z postanowieniami układu nie później niż przed upływem jednego roku od daty przystąpienia.

3. Wnioski o retrospektywną weryfikację dowodów pochodzenia wydanych na mocy umów preferencyjnych lub niezależnych uregulowań, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przedstawiane przez właściwe organy celne Libanu lub nowych państw członkowskich i są uznawane przez te organy przez okres trzech lat od chwili wydania dowodu pochodzenia.

Artykuł 4 (Tranzyt towarów)

1. Postanowienia układu mają zastosowanie do towarów wywożonych z Libanu do jednego z nowych państw członkowskich lub z jednego z nowych państw członkowskich do Libanu, które spełniają kryteria określone w protokole 4 oraz które w dniu przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej znajdują się w drodze albo w składzie czasowym, składzie celnym lub wolnym obszarze celnym na terenie Libanu lub tego nowego państwa członkowskiego.

2. W takich przypadkach można przyznać preferencyjne traktowanie, które uzależnione jest od przedstawienia organom celnym kraju przywozu, przed upływem czterech miesięcy od daty przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez organy celne kraju wywozu.

Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuł 5

Republika Libańska zobowiązuje się w związku z przedmiotowym rozszerzeniem Wspólnoty nie wnosić żadnych roszczeń, wniosków i skarg, ani nie wprowadzać zmian i nie odwoływać żadnych koncesji na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII porozumienia GATT 1994.

Artykuł 6

Niniejszy protokół stanowi integralną część Układu eurośródziemnomorskiego.

Artykuł 7

1. Niniejszy protokół zostaje zatwierdzony przez Wspólnotę, Radę Unii Europejskiej w imieniu państw członkowskich oraz przez Republikę Libańską, zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

2. Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu stosownych procedur, o których mowa w poprzednim ustępie. Dokumenty zatwierdzające są składane w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 8

1. Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dacie złożenia ostatniego dokumentu zatwierdzającego.

2. Protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 9

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w każdym z języków urzędowych Umawiających się Stron, przy czym wszystkie teksty są na równi autentyczne.

Artykuł 10

Tekst Układu eurośródziemnomorskiego wraz z załącznikami i protokołami stanowiącymi jego integralną część oraz Akt końcowy wraz z załączonymi do niego deklaracjami zostaną sporządzone w językach bułgarskim i rumuńskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne z tekstem oryginalnym. Teksty te zatwierdzi Rada Stowarzyszenia.

W IMIENIU PAŃSTW CZŁONKOWSKICH…

W IMIENIU WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ…

W IMIENIU REPUBLIKI LIBAŃSKIEJ

[1] Dz.U. L 143 z 30.5.2006, s. 2.

[2] Dz.U. L 143 z 30.5.2006, s. 2.

[3] Dz.U. L 262 z 30.9.2002, s. 2.

Top