Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0058

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi

/* KOM/2008/0058 wersja ostateczna - COD 2008/0026 */

52008PC0058

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi /* KOM/2008/0058 wersja ostateczna - COD 2008/0026 */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 7.2.2008 r.

KOM(2008) 58 wersja ostateczna

2008/0026 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi

(przedstawiona przez Komisję)

UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

1.1. Podstawa i cele wniosku

Celem niniejszego wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91[1] jest:

- ograniczenie liczby przedsiębiorstw zobowiązanych na mocy prawodawstwa wspólnotowego do przekazywania informacji do systemu statystyki handlu wewnątrzwspólnotowego (Intrastat), a tym samym ograniczenie obciążeń wynikających ze sprawozdawczości statystycznej;

- zaostrzenie wymogów jakościowych dotyczących sporządzania danych statystycznych odnoszących się do handlu wewnątrzwspólnotowego w celu zrekompensowania utraty dokładności danych dotyczących handlu, które nie są zgłaszane przez przedsiębiorstwa, lecz szacowane przez władze krajowe;

- zareagowanie na potrzeby użytkowników, poprzez sporządzanie danych statystycznych dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego z podziałem według cech przedsiębiorstw;

- dostosowanie – zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji[2] w sprawie decyzji 2006/512/WE – rozporządzenia (WE) nr 638/2004 do decyzji 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[3] zmienionej przez decyzję 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w odniesieniu do środków o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, w tym poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub uzupełnienie tego aktu w drodze dodania nowych, innych niż istotne elementów.

1.2. Kontekst ogólny

Komisja zobowiązała się do ograniczenia zbędnej biurokracji i nadmiernej regulacji. Jak nakreślono w komunikacie Komisji „Poprawa otoczenia regulacyjnego w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej” [4], uproszczenie istniejącego prawodawstwa UE (i tym samym ograniczenie obciążenia przedsiębiorstw) jest jedną z głównych kwestii niniejszej inicjatywy. Na początku 2005 r. Komisja rozpoczęła szeroko zakrojone konsultacje z państwami członkowskimi i społecznością biznesu, równolegle z internetową konsultacją społeczną. W wyniku tych konsultacji dnia 25 października 2005 r. Komisja przyjęła komunikat[5] określający nową strategię uproszczenia przepisów na poziomie UE. Komunikat wskazał początkową partię przepisów, które mają zostać uproszczone na podstawie szeroko zakrojonych konsultacji, i uruchomił trwający proces, który jest prowadzony dzięki nowym, bardziej systematycznym procedurom kontroli służącym rozpoznawaniu przyszłych priorytetów upraszczania przepisów w oparciu o poszerzoną analizę skutków prawodawstwa.

Załącznik 2 do komunikatu opisuje trwający program dotyczący nowej strategii upraszczania przepisów. Program określa elementy prawodawstwa, które należy poddać przeglądowi i ocenie pod kątem ich uproszczenia w perspektywie kolejnych trzech lat. Program odnosi się do wielu konkretnych problemów, które pojawiły się w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji w obszarach kluczowych dla konkurencyjności przedsiębiorstw, na przykład w zakresie prawa spółek, usług finansowych, transportu, ochrony konsumentów, gospodarki odpadami i statystyki handlu zagranicznego.

Uproszczenie w dziedzinie statystyki było przedmiotem komunikatu Komisji w sprawie zmniejszenia obciążenia respondentów, wprowadzenia uproszczeń oraz ustalania priorytetów w dziedzinie statystyk wspólnotowych[6]. W komunikacie tym wskazano statystykę handlu towarami między państwami członkowskimi (Intrastat) jako obszar, w którym uproszczenie jest możliwe i pożądane.

Statystyka handlu wewnątrzwspólnotowego opisuje materialne przepływy towarów ruchomych między państwami członkowskimi. Dane z przedsiębiorstw są gromadzone comiesięcznie przez krajowe organy statystyczne. Dane statystyczne opracowywane na podstawie tych danych zawierają miesięczne zapisy strumieni wpływających (przywozów) i strumieni wychodzących (wysyłki), w ujęciu wartościowym i ilościowym, z podziałem na zgłaszające państwa członkowskie i partnerskie państwa członkowskie, jak również z podziałem na towary, oznaczone zgodnie z nomenklaturą scaloną.

Rada ECOFIN na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2006 r. z zadowoleniem przyjęła inicjatywę Komisji polegającą na ograniczeniu obciążenia sprawozdawczością statystyczną i wezwała Komisję do „przeanalizowania możliwości zastosowania (w Intrastat) metody jednokierunkowej i alternatywnych metod, które prowadziłyby zasadniczo do tych samych rezultatów, jak również spraw przejściowych; oraz do przedstawienia Radzie, w październiku 2007 r., dokładnej mapy drogowej dotyczącej dalszych postępów, przy uwzględnieniu powyższej analizy”. Rada podkreśliła również, że przejście na system jednokierunkowy lub wprowadzenie jakiejkolwiek innej metody skutkującej znacznym ograniczeniem obciążenia sprawozdawczością statystyczną nie może mieć wpływu na dostępność, terminowość i jakość krajowych danych statystycznych, które są istotne dla celów europejskiej polityki gospodarczej, na przykład danych statystycznych dotyczących rachunków narodowych oraz danych dotyczących zagregowanych przepływów między strefą euro a pozostałymi państwami członkowskimi UE.

Mając na celu dalsze badanie sposobów modernizowania systemu statystyki handlu wewnątrzwspólnotowego oraz ograniczanie obciążenia sprawozdawczością, Eurostat stworzył grupę roboczą specjalnie ukierunkowaną na uproszczenie systemu Intrastat. Grupa składa się ze specjalistów z państw członkowskich i Komisji i służy jako biuro informacyjne dla prac badawczych i analiz prowadzonych przez jej różne podgrupy.

Analizy przeprowadzone przez grupę roboczą oraz jej podgrupy skupiały się na dwóch głównych wariantach uproszczeń: przejściu na system sprawozdawczości jednokierunkowej oraz podniesieniu progów zwalniających ze sprawozdawczości Intrastat, prowadzącym do zmniejszenia zakresu zgłaszanego handlu. Ustalono, że wszystkie pozostałe warianty nie mają żadnego znaczącego wpływu na obciążenie przedsiębiorstw sprawozdawczością.

Przeprowadzono ocenę dwóch głównych wariantów pod kątem trzech kryteriów oceny: obciążenie przedsiębiorstw, terminowość danych i dokładność danych. Wyniki pokazują, że wariant progowy jest rozwiązaniem najbardziej realnym w krótkiej perspektywie czasu. Była to również wariant preferowany przez ekspertów z państw członkowskich uczestniczących w grupie roboczej. Z drugiej strony wariant jednokierunkowy ma poważne wady, których nie da się wyeliminować w krótkiej perspektywie czasu.

Obecnie państwa członkowskie ustaliły swoje progi na poziomie gwarantującym ujęcie co najmniej 97 % swojego handlu w ujęciu wartościowym. Oznaczało to, że na koniec 2006 r. około 78 % przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową z innymi państwami członkowskimi było zwolnionych z obowiązku sprawozdawczego. Obniżenie wskaźnika minimalnego zakresu jeszcze bardziej zwiększy liczbę przedsiębiorstw zwolnionych z przekazywania danych do Intrastat.

Obniżenie wskaźnika minimalnego zakresu Intrastat może zostać zrealizowane w stosunkowo krótkim czasie. Wynika to głównie z tego, że podwyższenie progu nie zmienia logiki systemu. Zasady i procedury obecnego systemu pozostają takie same. Zmiana zakresu zgłaszanego handlu może zatem zostać przeprowadzona w całkiem prosty sposób: zmiany legislacyjne i towarzyszące im środki gwarantujących jakość danych statystycznych są mniej obszerne i mniej skomplikowane w porównaniu z tymi, jakie są potrzebne do wprowadzenia wariantu jednokierunkowego.

Jednakże zmniejszenie zakresu Intrastat zmniejszy jednocześnie dokładność danych. Trzeba będzie sporządzać więcej danych szacunkowych, odnoszących się do niezgromadzonych wartości. Zwiększy to również asymetrię w lustrzanych przepływach wymiany handlowej, zwłaszcza na najbardziej szczegółowym poziomie klasyfikacji towarów. Ze względu na różnice w metodach szacowania stosowanych przez różne państwa członkowskie asymetria może być większa również na poziomie danych zagregowanych. Zmniejszenie zakresu wymaga więc towarzyszących środków zapewniających zadowalającą jakość danych statystycznych.

Oprócz rozwiązania krótkoterminowego przydatna jest dalsza analiza realności przejścia na sprawozdawczość jednokierunkową w dłuższej perspektywie czasu, tak aby ta ewentualna zmiana w systemie statystycznym była zaakceptowana przez użytkowników. Do kwestii priorytetowych, które należy objąć analizą w tym względzie, należy znaczące ograniczenie asymetrii w lustrzanych przepływach wymiany handlowej; znalezienie rozwiązania problemu terminowości poprzez opracowanie niezawodnych metod szacowania brakujących lub opóźnionych danych; oraz opracowanie procedur kontroli jakości, które sprostają potrzebom podmiotów krajowych. Dodatkowo należy zbadać kilka innych wariantów uproszczenia, na przykład integrację deklaracji systemu Intrastat i systemu VIES (system wymiany informacji w zakresie VAT) oraz dalszy rozwój narzędzi informatycznych służących zautomatyzowanej sprawozdawczości[7].

W kolejnych latach działania te będą prowadzone w ramach programu MEETS (Program modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu)[8]. Program MEETS powinien zostać uruchomiony od 2008 r. na okres 5 lat (do 2013 r.). Jednym z czterech jego celów jest przeprowadzenie prac badawczych dotyczących uproszczenia systemu Intrastat. Na ten cel przeznaczony zostanie budżet w wysokości 8,965 miliona EUR.

1.3. Proponowane rozwiązanie

Rozwiązanie krótkoterminowe musi być spójne z wszystkimi długoterminowymi wariantami uproszczeń, na przykład sprawozdawczością jednokierunkową. Powinno ono również prowadzić do znaczącego ograniczenia obciążenia przedsiębiorstw sprawozdawczością statystyczną, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zadowalającej jakości danych statystycznych.

Proponuje się zatem zmniejszenie zakresu zgłaszanego handlu w odniesieniu do przywozów do 95 % oraz utrzymanie obecnego zakresu zgłaszanego handlu na poziomie 97 % w odniesieniu do wysyłek. Takie rozwiązanie jest zgodne z ewentualnym przyszłym wariantem jednokierunkowym, zakładającym gromadzenie danych o wysyłkach. W szczególności potencjał ograniczenia obciążeń w zakresie sprawozdawczości statystycznej nałożonych na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) ma istotne znaczenie ze względu na strukturę przedsiębiorstw przekazujących informacje po stronie przywozów – w strukturze tej dominują MŚP. Analiza pokazała również, że zmniejszenie zakresu zgłaszanego handlu do poziomu 95 % ma jedynie niewielki wpływ na jakość danych statystycznych, zatem zmniejszenie takie byłoby do zaakceptowania dla użytkowników. Mimo to pożądane są środki poprawy jakości i porównywalności danych statystycznych sporządzanych przez państwa członkowskie i będą one przedmiotem wniosków legislacyjnych.

Oprócz uruchomienia inicjatywy ograniczenia obciążenia przedsiębiorstw sprawozdawczością statystyczną wniosek wychodzi naprzeciw dodatkowym prośbom użytkowników dotyczącym przedstawiania wymiany handlowej z podziałem według cech przedsiębiorstw. Państwa członkowskie powinny przekazywać roczne dane dotyczące handlu z podziałem według cech przedsiębiorstw, tak aby wykazać na przykład, jak przedsiębiorstwa europejskie działają w kontekście globalizacji. Dane statystyczne dotyczące przedsiębiorstw i handlu można powiązać poprzez skojarzenie informacji dostępnych w wewnątrzwspólnotowych rejestrach handlowych z informacjami pochodzącymi z rejestrów przedsiębiorstw państw członkowskich. Obecnie większość państw członkowskich dobrowolnie gromadzi te dane statystyczne. Wniosek ma na celu stworzenie podstawy prawnej obowiązkowego gromadzenia danych. Równolegle we wniosku dotyczącym zrewidowania prawodawstwa w zakresie Extrastat wzywa się do przekazywania analogicznych informacji dotyczących handlu z państwami niebędącymi państwami członkowskimi[9].

Wreszcie, decyzja Rady 2006/512/WE zmieniła decyzję Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie procedury komitetowej. Wprowadziła ona „procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą” w odniesieniu do środków o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktów podstawowych. Obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 musi zostać odpowiednio dostosowane.

1.4. Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy wniosek

Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskim oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91[10]. Rozporządzenie to ma zostać zmienione przez niniejszy wniosek.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92[11]. Wniosek ma na celu zmianę tych przepisów wykonawczych.

1.5. Spójność z pozostałymi obszarami polityki i celami UE

Wniosek jest zgodny z „Inicjatywą na rzecz poprawy otoczenia regulacyjnego” prowadzoną przez Unię Europejską.

2. KONSULTACJE Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENA SKUTKÓW

2.1. Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Pod koniec 2006 r. Eurostat stworzył grupę roboczą specjalnie ukierunkowaną na uproszczenie systemu Intrastat, mając na celu dalsze badanie sposobów modernizowania systemu statystyki handlu wewnątrzwspólnotowego oraz ograniczanie obciążenia sprawozdawczego.

Rada ECOFIN na posiedzeniu dnia 13 listopada 2007 r. ponownie omówiła środki w zakresie ograniczenia obciążeń sprawozdawczością statystyczną i postanowiła zgłosić wniosek dotyczący ograniczenia wskaźnika zakresu w krótkiej perspektywie czasu, przy jednoczesnym przygotowywaniu alternatywnej metody w długiej perspektywie czasu, na przykład metody jednokierunkowej, która wymaga dalszych badań.

2.2. Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej

Nie zaistniała potrzeba skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych.

2.3. Analiza skutków i konsekwencji

Zidentyfikowano trzy warianty:

Wariant A: Utrzymanie status quo , bez zmian w istniejącym prawodawstwie.Gromadzenie danych dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego jest regulowane prawodawstwem wspólnotowym. W konsekwencji zobowiązanie Komisji do dalszego ograniczania obciążenia przedsiębiorstw sprawozdawczością statystyczną w zakresie Intrastat można zrealizować jedynie w drodze zmiany istniejących ram prawnych.

Wariant B Ustalenie obniżonego wskaźnika minimalnego zakresu Intrastat oraz wymogów jakościowych bezpośrednio w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady.Obecnie wskaźnik zakresu Intrastat jest określony w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Wariant B wymagałby zmiany tego artykułu oraz wprowadzenia wymogów dotyczących jakości danych statystycznych.Zakres zgłaszanego handlu jest jednak dość technicznym parametrem i dlatego stosowniejszym jest określenie go w przepisach wykonawczych. Określenie wskaźnika zakresu zgłaszanego handlu w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady, a nie w przepisach wykonawczych, ograniczyłoby również elastyczność potrzebną ze względu na ewentualne przyszłe zmiany tego parametru w trakcie dalszego upraszczania sytemu statystyki handlu wewnątrzwspólnotowego. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady trudno byłoby również z wyprzedzeniem określić wszystkie wymogi jakościowe; podejście takie nie pozostawiałoby również wystarczającej elastyczności w kontekście ewentualnych zmian.

Wariant C: Usunięcie wskaźnika zakresu zgłaszanego handlu wyrażonego w % z rozporządzenia (WE) 638/2004 i nadanie Komisji uprawnień do wyznaczania wskaźnika minimalnego zakresu Intrastat oraz określania wymogów jakościowych.Podejście to zapewni elastyczność pod kątem ewentualnych przyszłych zmian wskaźnika zakresu Intrastat. Zmiany takie opierałyby się na regularnej ocenie progów prowadzonej zgodnie z procedurą komitetową w ścisłej współpracy w władzami krajowymi (Komitet Intrastat spotyka się trzy razy w roku), tak aby znaleźć optymalną równowagę między obciążeniem sprawozdawczością statystyczną a dokładnością danych.Następnie przepisy wykonawcze powinny w pierwszej kolejności umożliwić państwom członkowskim obniżenie, do początku 2009 r., wskaźnika zakresu zgłaszanych przywozów, tak aby zbierać dane dotyczące co najmniej 95 % wartości przywozów, przy jednoczesnym utrzymaniu progu w odniesieniu do wysyłek na poziomie 97 %.Klauzule dotyczące wymogów jakościowych zostaną zmienione w podobny sposób. Artykuł 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 638/2004 powinien nadać Komisji uprawnienia w zakresie wdrażania wszelkich środków koniecznych dla poprawy jakości danych. Przydatna byłaby większa szczegółowość w odniesieniu do szacowania brakujących danych. W ramach obowiązującego prawodawstwa szacowaniem brakujących danych zajmuje się każde państwo członkowskie (art. 12 ust. 2). Dlatego też należy zmienić prawodawstwo w celu umożliwienia przyjęcia znormalizowanych procedur w ramach procedury komitetowej.

Wariant C jest preferowany przez Komisję, ponieważ umożliwia on celowane uproszczenie w odniesieniu do opcji progowej. Pozwala on na maksymalną elastyczność w zakresie dostosowywania systemu Intrastat, ponieważ przepisy będą administrowane przez Eurostat i Komitet Intrastat.

3. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

3.1. Krótki opis proponowanych działań

Niniejszy wniosek stanowi ramy prawne dla zwolnienia większej liczby przedsiębiorstw z obowiązków przekazywania danych Intrastat, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności danych i spełnieniu wymogów użytkowników w zakresie danych statystycznych odnoszących się do handlu z podziałem według cech przedsiębiorstw.

3.2. Podstawa prawna

Podstawą prawną w odniesieniu do danych statystycznych Wspólnoty jest art. 285 Traktatu. Rada, działając w ramach procedury współdecyzji, przyjmuje środki dotyczące sporządzania danych statystycznych potrzebnych do realizacji działań Wspólnoty. Wspomniany artykuł określa wymogi dotyczące sporządzania wspólnotowych danych statystycznych, który to proces musi spełniać normy bezstronności, wiarygodności, obiektywności, naukowej niezależności, efektywności kosztowej i poufności informacji statystycznych.

3.3. Zasada pomocniczości

Zasada pomocniczości ma zastosowanie, o ile wniosek nie podlega wyłącznej kompetencji Wspólnoty.

Państwa członkowskie nie są w stanie osiągnąć w wystarczającym stopniu celu proponowanego działania, mianowicie określenia wskaźników zakresu i wymogów jakościowych oraz gromadzenia danych statystycznych dotyczących handlu z podziałem według cech przedsiębiorstw, i dlatego cel ten może zostać lepiej osiągnięty na poziomie Wspólnoty na podstawie wspólnotowego aktu prawnego, ponieważ tylko Komisja może koordynować niezbędną harmonizację informacji statystycznych na poziomie Wspólnoty. W konsekwencji Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu.

3.4. Zasada proporcjonalności

Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów:

- Rozporządzenie ogranicza się do minimum wymaganego do osiągnięcia celu i nie wykracza poza zakres do tego niezbędny.

- Oczekuje się, że dzięki temu rozporządzeniu nastąpi znaczne ograniczenie obciążenia przedsiębiorstw zwolnionych z przekazywania informacji do Intrastat. Mimo to może nastąpić zwiększenie ilości pracy krajowych administracji statystycznych, ponieważ ze względu na wymogi jakościowe konieczne będą wzmożone działania zatwierdzające i kontrolne.

- W 2008 r. planowane jest uruchomienie programu MEETS[12]. Część budżetu tego programu jest przeznaczona na poprawę jakości systemu Intrastat.

3.5. Wybór instrumentów

Proponowany instrument: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Inne instrumenty byłyby niewłaściwe z następujących względów:

- Na ogół uznaje się, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady jest odpowiednie w przypadku większości działań statystycznych, które wymagają szczegółowego i jednolitego zastosowania w całej Wspólnocie.

- Rozporządzenie jako akt podstawowy jest lepsze od dyrektywy, ponieważ w odróżnieniu od dyrektywy rozporządzenie ustanawia takie samo prawo w całej Wspólnocie, nie pozostawiając państwom członkowskim żadnych uprawnień w zakresie częściowego lub selektywnego zastosowania tego prawa ani żadnego wyboru co do formy i metod osiągania założonych celów.

- Ponadto rozporządzenie stosuje się bezpośrednio, co oznacza, że nie musi ono być transponowane do prawa krajowego, dzięki czemu unika się opóźnień związanych z takimi transpozycjami. Prowadzi to także do poprawy i przyspieszenia procesu legislacyjnego.

Wniosek ma na celu zmianę obowiązujących przepisów ustanowionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady.

4. WPłYW NA BUDżET

Obniżenie wskaźnika zakresu w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw do systemu Intrastat nie będzie miało żadnych skutków dla budżetu.

Zastosowanie bardziej restrykcyjnych wymogów jakościowych może wymagać inwestycji w administracjach krajowych w zakresie narzędzi badawczych oraz narzędzi zatwierdzania i dostosowania. Budżet programu MEETS może pokryć te koszty wdrożenia (2008:1 400 000; 2009: 1 355 000; 2010: 2 000 000; 2011: 1 500 000; 2012: 1 500 000; 2013: 1 210 000 EUR przeznaczono na Intrastat).

Połączenie dwóch różnych obowiązujących zestawów danych w celu przedstawienia wymiany handlowej w podziale według cech przedsiębiorstw może wiązać się z nieznacznymi kosztami po stronie niektórych administracji krajowych.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Uproszczenie

Niniejsza inicjatywa jest częścią programu Komisji na rzecz stopniowego upraszczania. Głównym celem jest ograniczenie obciążenia sprawozdawczością statystyczną przedsiębiorstw przekazujących informacje do systemu Intrastat. Obniżenie wskaźnika zakresu zgłaszanych przywozów do poziomu 95 % oznaczałoby, że kolejne 190 000 przedsiębiorstw zostałoby zwolnione z obowiązku przekazywania władzom krajowym danych o strumieniach przywozów.

5.2. Uchylenie obowiązującego prawodawstwa

Przyjęcie wniosku uzupełni obowiązujące prawodawstwo.

5.3. Europejski Obszar Gospodarczy

Nie dotyczy EOG.

2008/0026 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91[13] określa podstawowe przepisy dotyczące danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi.

(2) W ramach komunikatu Komisji w sprawie zmniejszenia obciążenia respondentów, wprowadzenia uproszczeń oraz ustalania priorytetów w dziedzinie statystyk wspólnotowych[14], Intrastat, system gromadzenia danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, został wskazany jako obszar, w którym uproszczenie jest możliwe i pożądane.

(3) Możliwe jest podjęcie natychmiastowego działania w celu ograniczenia obciążenia sprawozdawczością statystyczną poprzez obniżenie wskaźnika zakresu danych gromadzonych w ramach Intrastat. Można to osiągnąć poprzez podniesienie progów, poniżej których podmioty są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji do Intrastat. W konsekwencji wzrośnie udział danych statystycznych opartych na szacunkach sporządzanych przez organy krajowe.

(4) Państwa członkowskie powinny przekazywać do Intrastat roczne dane zagregowane odnoszące się do handlu, z podziałem według cech przedsiębiorstw. W ten sposób użytkownicy otrzymają nowe dane statystyczne odnoszące się do istotnych kwestii gospodarczych i możliwy stanie się nowy rodzaj analizy, na przykład analiza tego, jak przedsiębiorstwa europejskie działają w kontekście globalizacji, przy czym nie będzie się to wiązać z nałożeniem nowych wymogów statystycznych na przedsiębiorstwa przekazujące informacje. Należy ustanowić połączenie między statystyką przedsiębiorstw i statystyką handlu poprzez powiązanie informacji z rejestru wewnątrzwspólnotowych podmiotów gospodarczych z informacjami wymaganymi na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2186/93 z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie wspólnotowej koordynacji sporządzania rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych[15].

(5) Uprawnienia wykonawcze w zakresie zmniejszania minimalnego zakresu zgłaszanego handlu powinny zostać przekazane Komisji. To zagwarantuje elastyczność w kontekście ewentualnych przyszłych zmian wprowadzanych na podstawie regularnej oceny progów w ścisłej współpracy z władzami krajowymi, tak aby znaleźć optymalną równowagę pomiędzy obciążeniem sprawozdawczością statystyczną i dokładnością danych.

(6) Zmniejszenie minimalnego zakresu zgłaszanego handlu wymaga środków rekompensujących mniej pełne gromadzenie danych i, tym samym, negatywny wpływ na jakość danych, w szczególności ich dokładność. Komisja powinna uzyskać uprawnienia do zaostrzania reguł jakościowych państw członkowskich oraz, w szczególności, do określenia kryteriów szacowania wielkości wymiany handlowej, których nie zgromadzono w ramach Intrastat.

(7) Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 przewiduje, że niektóre środki mają być przyjmowane zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[16].

(8) Decyzja 1999/468/WE została zmieniona przez decyzję 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w odniesieniu do środków o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, w tym poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub uzupełnienie tego aktu w drodze dodania nowych, innych niż istotne elementów.

(9) Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji[17] w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby ta nowa procedura była stosowana do aktów, które przyjęto zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu i które weszły już w życie, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(10) Jeżeli chodzi o rozporządzenie (WE) nr 638/2004, Komisja powinna uzyskać uprawnienia, w szczególności, do określenia warunków, po spełnieniu których Komisja może przyjąć odmienne lub szczegółowe zasady mające zastosowanie do konkretnych towarów lub przepływów; do dostosowania okresu referencyjnego z uwzględnieniem powiązań z zobowiązaniami w zakresie podatku VAT oraz z zobowiązaniami celnymi; do określenia zasad gromadzenia takich informacji, zwłaszcza stosowanych kodów; do określenia minimalnego zakresu systemu Intrastat; do określenia warunków i wymogów jakościowych, po spełnieniu których państwa członkowskie mogą upraszczać przekazywane informacje dotyczące małych pojedynczych transakcji; do określania danych zagregowanych, które mają być przekazywane, oraz kryteriów, które muszą spełniać wartości szacowane; do przyjmowania przepisów wykonawczych dotyczących sporządzania danych statystycznych poprzez łączenie danych odnoszących się do cech przedsiębiorstw zapisywanych na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2186/1993 z danymi statystycznymi odnoszącymi się do wysyłek i przywozów towarów; do wyznaczania wskaźników i norm służących do oceny jakości danych; do określenia struktury sprawozdań dotyczących jakości przedstawianych przez państwa członkowskie; oraz do podejmowania jakichkolwiek innych kroków niezbędnych do oceny lub poprawy jakości danych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów rozporządzenia (WE) nr 638/2004 lub uzupełnienie tego rozporządzenia w drodze dodania nowych, innych niż istotne elementów, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 638/2004,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 638/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja może przyjmować odmienne lub szczegółowe zasady mające zastosowanie do konkretnych towarów i przepływów. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi, poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”

2. W art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja może dostosować okres referencyjny, uwzględniając powiązania z zobowiązaniami w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT) oraz zobowiązaniami celnymi. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi, poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”

3. W art. 9 ust. 1, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Definicje danych statystycznych określonych w pkt e)-h) podane są w załączniku. Jeśli to niezbędne, Komisja określa zasady gromadzenia tych informacji, zwłaszcza stosowane kody. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi, poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”

4. W art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

5. Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja określa progi, poniżej których podmioty są zwolnione z obowiązku przekazywania jakichkolwiek informacji Intrastat. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi, poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”

6. W ust. 4, akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Komisja określa definicję tych progów. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi, poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”

7. Ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Państwa członkowskie mogą – pod pewnymi warunkami spełniającymi wymagania jakościowe – uprościć informacje przekazywane w odniesieniu do małych pojedynczych transakcji. Warunki te określa Komisja. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi, poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”

8. W art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

9. W ust. 1, pkt a) otrzymuje brzmienie:

„(a) 40 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca referencyjnego w przypadku danych zagregowanych, które mają być określone przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi, poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”

10. W ust. 2, dodaje się następujące zdania:

„Dane szacunkowe są zgodne z kryteriami, które określa Komisja. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi, poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”

11. Dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) roczne dane statystyczne dotyczące handlu z podziałem według cech przedsiębiorstw.Powyższe dane statystyczne są sporządzane poprzez połączenie danych odnoszących się do cech przedsiębiorstw, zapisanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2186/93 z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie wspólnotowej koordynacji sporządzania rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych[18], z danymi statystycznymi, o których mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia.Komisja określa przepisy wykonawcze dotyczące sporządzania tych danych statystycznych. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi, poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”

12. W art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja wyznacza wskaźniki i normy służące do oceny jakości danych, strukturę sprawozdań dotyczących jakości danych przedstawianych przez państwa członkowskie oraz wszelkie działania niezbędne do oceny lub poprawy jakości danych. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi, poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”

13. W art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1 – 4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

[1] Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 1.

[2] Dz.U. C 255 z 21.10.2006, str. 1.

[3] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja ostatnio zmieniona przez decyzję 2006/512/WE (Dz.U. L 200, 22.7.2006, str. 11).

[4] COM (2005) 97 wersja ostateczna z dnia 16 marca 2005 r.

[5] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego – Strategia w zakresie uproszczenia otoczenia regulacyjnego, COM(2005) 535 wersja ostateczna z dnia 25.10.2005 r.

[6] COM (2006) 693 wersja ostateczna z dnia 14 listopada 2006 r.

[7] Połączenie systemów Intrastat i VIES może prowadzić do dalszych uproszczeń, wykraczających poza zakres danych statystycznych. Kontakty pomiędzy Eurostat i DG TAXUD pokazują, że bliska współpraca pomiędzy instytucjami zajmującymi się statystyką i podatkami (VAT) może przynieść korzyści obu stronom. Organy statystyczne mogą ulepszyć jakość danych, podczas gdy organy podatkowe mogą korzystać z lepszej dostępności i większej szczegółowości danych, które wykorzystują do wykrywania nadużyć w zakresie VAT i do walki z nimi.

[8] COM (2007) 433 z dnia 19.07.2007 r.

[9] Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95, COM(2007) 653 z dnia 30.10.2007 r.

[10] Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 1.

[11] Dz.U. L 343 z 19.11.2004, str. 3.

[12] COM(2007) 433 z dnia 19.07.2007 r.

[13] Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str.1.

[14] COM (2006) 693 z dnia 14.11.2006 r.

[15] Dz.U. L 196 z 5.8.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

[16] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona przez decyzję 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

[17] Dz.U. C 255 z 21.10.2006, str. 1.

[18] Dz.U. L 196 z 5.8.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Top