EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0045

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie projektów dwóch rozporządzeń Rady dotyczących medali i żetonów podobnych do monet euro (CON/2008/45)

OJ C 283, 7.11.2008, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 283/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie projektów dwóch rozporządzeń Rady dotyczących medali i żetonów podobnych do monet euro

(CON/2008/45)

(2008/C 283/01)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 25 września 2008 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro (zwanego dalej „pierwszym projektowanym rozporządzeniem”) oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2183/2004 rozszerzające na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro (zwanego dalej „drugim projektowanym rozporządzeniem”) (wspólnie dalej zwanych „projektowanymi rozporządzeniami”) (1).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 123 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w przypadku pierwszego projektowanego rozporządzenia, oraz z art. 105 ust. 4 Traktatu w przypadku drugiego projektowanego rozporządzenia, z uwagi na to, że dotyczy ono spraw walutowych. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

1.   Uwagi ogólne

Precyzując konkretne elementy wzorów monet euro będących prawnym środkiem płatniczym, które nie powinny być reprodukowane na medalach i żetonach podobnych do monet euro, oraz ustanawiając kryteria, jakimi powinna kierować się Komisja przygotowując opinię w zakresie zgodności z przepisami rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 (2), pierwsze projektowane rozporządzenie wzmacnia zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 2182/2004 przepisy o charakterze ochronnym zapobiegające pomyłkom oraz oszustwom związanym z medalami i żetonami, które mogą być mylone z monetami euro. Pierwsze projektowane rozporządzenie zwiększa również przejrzystość procesu decyzyjnego Komisji.

Jako że monety euro mogą znajdować się w obiegu poza granicami państw członkowskich, które przyjęły euro, zapewnienie określonego poziomu ochrony monet euro w państwach członkowskich, które jeszcze nie przyjęły euro jest ważne w kontekście takich praktyk jak fałszowanie pieniędzy, które to praktyki mogą osłabiać wiarygodność waluty jako prawnego środka płatniczego.

2.   Uwagi szczegółowe

2.1.   Podobieństwo wzorów pojawiających się na medalach i żetonach

W porównaniu z art. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 2182/2004, nowe brzmienie art. 2 ust. 1 lit. c pierwszego projektowanego rozporządzenia bardziej szczegółowo opisuje te wzory i części wzorów pojawiające się na monetach euro, które nie mogą być reprodukowane na medalach i żetonach. W celu wzmocnienia ochronnego charakteru tego przepisu, EBC zaleca wyraźne wskazanie w nowym brzmieniu art. 2 ust. 1 lit. c pkt i) symbolu euro oraz określeń „euro” i „eurocent”. EBC przyznaje, że aktualne brzmienie art. 2 ust. 1 lit. c pkt i) nie wyklucza tych określeń czy symbolu euro, jednakże ich wyraźne przywołanie przyczyniłoby się do jasnego sformułowania projektu Komisji oraz wzmocnienia przepisów o charakterze ochronnym. W rzeczy samej, opinia publiczna może czuć się wprowadzana w błąd nie tylko umieszczaniem określeń „euro” i „eurocent” lub symbolu euro na medalach lub żetonach, co jest zabronione zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 ust. 1 lit. a, ale także używaniem wzorów wykorzystujących elementy podobne do tych określeń lub symbolu euro.

2.2.   Przejrzystość procesu decyzyjnego

Zgodnie z uzasadnieniem do pierwszego projektowanego rozporządzenia, rozważając kwestie zgodności z przepisami rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 Komisja ściśle współpracowała z ekspertami z dziedziny fałszerstw monet, o których mowa w art. 4 ust. 1 decyzji Komisji 2005/37/WE z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającej Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN) oraz przewidującej koordynację działań technicznych w celu ochrony euro przed fałszowaniem (3). Komisja uważa, że konsultacje te powinny być kontynuowane. Jednakże pierwsze projektowane rozporządzenie odnosi się, w punkcie trzecim preambuły, jedynie do „konsultacji z państwami członkowskimi”. W związku z tym EBC proponuje, aby w nowym brzmieniu art. 2 ust. 2 uwzględnić wyraźne odniesienie do ekspertów z dziedziny fałszerstw monet, zwłaszcza że jednym z głównych celów pierwszego projektowanego rozporządzenia jest zapewnienie większej przejrzystości procesu decyzyjnego.

2.3.   Wyłączenia w drodze upoważnienia

Artykuł 4 w nowym brzmieniu dotyczący wyłączeń przyznawanych w drodze upoważnienia nie przewiduje żadnej procedury, zgodnie z którą podmioty gospodarcze mogłyby wnioskować o wyłączenie stosowania zawartych w art. 2 przepisów o charakterze ochronnym. EBC jest zdania, że powinno się dodać odpowiednie postanowienie w tym zakresie.

W tym samym duchu — proces decyzyjny byłby jeszcze bardziej przejrzysty, gdyby pierwsze projektowane rozporządzenie określało warunki, na jakich Komisja może przyznawać wyłączenia. W szczególności, art. 4 w nowym brzmieniu jest niejednoznaczny jeżeli chodzi o „określon[e] warunk[i] użytkowania”, na jakich na medalach i żetonach mogą być umieszczane określenia „euro” lub „eurocent” oraz symbol euro, oraz kiedy „nie istnieje ryzyko pomyłki”. W celu zwiększenia przejrzystości i pewności prawnej, art. 4 w nowym brzmieniu powinien w bardziej kompleksowy lub opisowy sposób określać ogólne kryteria stosowane przez Komisję przy przyznawaniu wyłączeń.

2.4.   Stosowanie pierwszego projektowanego rozporządzenia do Księstwa Monako, Republiki San Marino i Państwa Watykan

Istnieją już umowy monetarne: (i) pomiędzy Francją — w imieniu Wspólnoty Europejskiej — a Księstwem Monako; oraz (ii) pomiędzy Włochami — w imieniu Wspólnoty Europejskiej — a Republiką San Marino i Państwem Watykan. Zgodnie z tymi umowami, Księstwo Monako, Republika San Marino i Państwo Watykan mają prawo emitowania monet euro, które mają status prawnego środka płatniczego, a na ich rewersach narodowych widnieją określone projekty artystyczne. Jako że od strony wizualnej monety te różnią się od monet euro emitowanych w każdym z państw członkowskich, które przyjęły euro, monety euro emitowane przez Księstwo Monako, Republikę San Marino i Państwo Watykan także powinny korzystać z ochrony określonej przepisami pierwszego projektowanego rozporządzenia. W związku z powyższym należy zmienić brzmienie odpowiednich umów monetarnych lub aktów prawnych przyjętych na ich podstawie, tak, aby — po jego przyjęciu — możliwe było stosowanie treści pierwszego projektowanego rozporządzenia do Księstwa Monako, Republiki San Marino i Państwa Watykan.

2.5.   Konsultacja z EBC w sprawie drugiego projektowanego rozporządzenia

W przeciwieństwie do pierwszego projektowanego rozporządzenia, preambuła drugiego projektowanego rozporządzenia nie zawiera odniesienia do opinii EBC. W związku z faktem, że obydwa projektowane rozporządzenia wchodzą w zakres dziedzin podlegających kompetencji EBC, preambuła drugiego projektowanego rozporządzenia powinna być zmieniona poprzez dodanie odniesienia do opinii EBC.

3.   Propozycje zmian

Zmiany w brzmieniu projektowanych rozporządzeń wynikające z powyższych uwag zostały zawarte w załączniku.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 8 października 2008 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 514 wersja ostateczna, cz. I i I.I

(2)  Dz.U. L 373 z 21.12.2004 r., str. 1.

(3)  Dz.U. L 19 z 21.1.2005, s. 73.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC  (1)

Zmiana nr 1

Artykuł 2 ust. 1 lit. c pkt i), którego dotyczy art. 1 pierwszego projektowanego rozporządzenia

„(i)

wzoru lub elementów wzoru widniejącego na powierzchni monet euro, takich jak dwanaście gwiazd Unii Europejskiej, kontury geograficzne oraz cyfry odzwierciedlone na monetach euro, lub”

„(i)

wzoru lub elementów wzoru widniejącego na powierzchni monet euro, takich jak określenia ”euro „i” eurocent„, symbol euro, dwanaście gwiazd Unii Europejskiej, kontury geograficzne oraz cyfry odzwierciedlone na monetach euro, lub”

Uzasadnienie — zob. pkt 2.1 opinii

Zmiana nr 2

Artykuł 2 ust. 2, którego dotyczy art. 1 pierwszego projektowanego rozporządzenia

„2.   Komisja jest właściwa do wydania opinii, czy:”

„2.   Komisja, po zasięgnięciu opinii ekspertów z dziedziny fałszerstw monet, o których mowa w art. 4 ust. 1 decyzji Komisji 2005/37/WE z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającej Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN) oraz przewidującej koordynację działań technicznych w celu ochrony euro przed fałszowaniem  (2) , jest właściwa do wydania opinii, czy:”

Uzasadnienie — zob. pkt 2.2 opinii

Zmiana nr 3

Preambuła do drugiego projektowanego rozporządzenia

„uwzględniając wniosek Komisji,

„uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego,

a także mając na uwadze, co następuje:”

a także mając na uwadze, co następuje:”

Uzasadnienie — zob. pkt 2.5 opinii


(1)  Wytłuszczenie w tekście zasadniczym wskazuje miejsca, w których EBC proponuje nowe brzmienie.

(2)  Dz.U. L 19 z 21.1.2005 r., str. 73.


Top