EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0019

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 maja 2008 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 117/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 5 maja 2008 r.

na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 17 marca 2008 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (zwanego dalej „proponowanym rozporządzeniem”) (1).

Kompetencja EBC do wydania opinii wynika z art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi ogólne

Proponowane rozporządzenie spowoduje wprowadzenie nowej „procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” między innymi w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji wobec niektórych aktów wspólnotowych w dziedzinie statystyki. EBC nie przedstawia żadnych uwag w odniesieniu do postanowień proponowanego rozporządzenia, ponieważ pozostają one w zgodności ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie wprowadzenia nowej „procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” w ramach procedury komitologii (2).

Uwzględniając kluczową rolę odgrywaną przez środki wykonawcze w działalności legislacyjnej UE w dziedzinie statystyki, EBC chciałby przy tej okazji podkreślić znaczenie swojej funkcji doradczej przewidzianej w art. 105 ust. 4 Traktatu, która wymaga, aby EBC był konsultowany „w sprawie każdego projektowanego aktu wspólnotowego w dziedzinach podlegających jego kompetencji”. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w poprzednich opiniach EBC dotyczących środków wykonawczych w dziedzinie usług finansowych (3), EBC uważa, iż projektowane statystyczne środki wykonawcze mają charakter legislacyjny i stanowią „projektowane akty wspólnotowe”, o których mowa w art. 105 ust. 4 Traktatu. Z tego powodu przepis Traktatu wymagający, aby EBC był konsultowany w dziedzinach podlegających jego kompetencji, obejmuje również obowiązek konsultowania EBC w sprawie aktów wykonawczych (4).

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 5 maja 2008 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007), str. 741 wersja ostateczna oraz COM(2008), str. 71 wersja ostateczna. O wydanie opinii EBC wnioskowano w związku z pierwszą oraz czwartą częścią proponowanego rozporządzenia.

(2)  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie decyzji Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniającej decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. C 255 z 21.10.2006, str. 1).

(3)  Zob. wprowadzający akapit opinii EBC CON/2006/57 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie projektu dyrektywy Komisji dotyczącej wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wyjaśnienia niektórych definicji (Dz.U. C 31 z 13.2.2007, str. 1); zob. również ust. 1.2 opinii EBC z dnia 15 lutego 2007 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie ośmiu projektów zmieniających dyrektywy 2006/49/WE, 2006/48/WE, 2005/60/WE, 2004/109/WE, 2004/39/WE, 2003/71/WE, 2003/6/WE oraz 2002/87/WE w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. C 39 z 23.2.2007, str. 1).

(4)  Brak konsultacji pomiędzy instytucjami wspólnotowymi był przedmiotem kilku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. W sprawie obowiązku konsultowania Parlamentu Europejskiego, zob. sprawa C-138/79 Roquette Frères przeciwko Radzie [1980] ECR 3333 oraz sprawa C-21/94 Parlament przeciwko Radzie [1995] ECR I-1827, ust. 17. W sprawie obowiązku Wysokiej Władzy konsultowania Rady oraz Komitetu Konsultacyjnego na podstawie Traktatu EWWS, zob. sprawa 1/54 Francja przeciwko Wysokiej Władzy [1954-56] ECR 1 pkt 15 oraz sprawa 2/54 Włochy przeciwko Wysokiej Władzy [1954-56] ECR 37 pkt 52, co zostało potwierdzone przez orzeczenie w sprawie 6/54 Holandia przeciwko Wysokiej Władzy [1954-56] ECR 103 pkt 112. W odniesieniu do treści art. 105 ust. 4 Traktatu, w sprawie C-11/00 Komisja przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu [2003] ECR I-7147, rzecznik generalny Jacobs podkreślił, iż: „Konsultowanie EBC w zakresie projektowanych środków legislacyjnych w zakresie jego kompetencji stanowi wymagany przepisem traktatowym etap proceduralny, który niewątpliwie może wpłynąć na treść przyjmowanych środków. Niewypełnienie tego wymogu powinno, w mojej opinii, stanowić możliwą podstawę unieważnienia przyjętych środków legislacyjnych”; zob. opinia rzecznika generalnego Jacobsa wydana w dniu 3 października 2002 r., ust. 131.


Top