EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 marca 2008 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 70/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 3 marca 2008 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 7 lutego 2008 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (1) (zwanego dalej „projektowanym rozporządzeniem”).

Kompetencja EBC do wydania opinii wynika z pierwszego tiret art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów przyjęła poniższą opinię.

Uwagi ogólne

1.

EBC przyjmuje z zadowoleniem projektowane rozporządzenie, które powinno poprawić jakość, porównywalność oraz zgodność czasową europejskich statystyk handlowych, a także poprawić spójność statystyki handlowej ze statystyką w zakresie przedsiębiorstw. W państwach członkowskich statystyki handlu zagranicznego są używane również jako źródło dla obliczania statystyk bilansu płatniczego i rachunków narodowych, a także dla określania krajowego udziału w bilansie płatniczym strefy euro oraz w rachunkach strefy euro, za które odpowiedzialny jest EBC.

2.

EBC zauważa, że w świetle projektowanego rozporządzenia państwa członkowskie będą obowiązane do gromadzenia oraz przekazywania Komisji Europejskiej następujących danych, jeżeli dane te znajdują się w zgłoszeniu celnym składanym władzom celnym danego państwa: (i) państwo członkowskie przeznaczenia, w przypadku przywozu; (ii) państwo członkowskie rzeczywistego wywozu, w przypadku wywozu; oraz (iii) natura transakcji (2). Podobnie, państwo członkowskie będzie obowiązane do przekazywania danych dotyczących wywozu lub przywozu do innego państwa członkowskiego z chwilą gdy władze celne w obu państwach członkowskich ustanowią procedurę wzajemnej wymiany odpowiednich informacji w drodze elektronicznej (3). EBC zauważa, że wskazane wyżej dane są istotne dla zapewnienia wysokiej jakości statystyk strefy euro wspomnianych w punkcie 1 oraz zaleca niezwłoczne podjęcie kroków w celu wprowadzenia odpowiednich zmian we Wspólnotowym Kodeksie Celnym (4) oraz w procedurach wymiany informacji między władzami celnymi w obrębie Unii Europejskiej, przez co możliwe będzie uniknięcie ryzyka obniżenia jakości informacji statystycznych.

3.

Jak stwierdzono w poprzedniej opinii (5), EBC podziela wyrażone przez Parlament Europejski zainteresowanie monitorowania międzynarodowej roli waluty euro. W związku z powyższym, EBC przyjmuje z zadowoleniem w szczególności art. 6 ust. 3 projektowanego rozporządzenia, wprowadzający obowiązek gromadzenia statystyk dotyczących handlu podzielonych, w odniesieniu do obrotu handlowego z państwami spoza UE, według danych dotyczących waluty przywozu i wywozu towarów wyrażonej na fakturze. EBC monitoruje stosowanie waluty euro poza strefą euro i corocznie publikuje raport dotyczący międzynarodowego znaczenia waluty euro, który zawiera odrębną sekcję poświęconą stosowaniu waluty euro w handlu międzynarodowym. Międzynarodowe znaczenie waluty euro ma w szczególności wymiar regionalny i jest najbardziej widoczne w Unii Europejskiej. Dane dotyczące podziału według walut w handlu zagranicznym stanowią również kluczowe źródło stosowane w makroekonomicznych prognozach EBC; prognozy takie używane są do analizy stabilności cen, ponieważ pozwalają na uzyskanie informacji o zakresie, w jakim zmiany kursów walutowych wpływają na dynamikę cen towarów importowanych i krajowych.

4.

EBC przyjmuje z zadowoleniem planowane zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych nakładanych na podmioty gospodarcze oraz poprawę w wykorzystywaniu danych pochodzących z administracji publicznej, co ma być jednym ze skutków projektowanego rozporządzenia.

5.

EBC przyjmuje do wiadomości, że projektowane rozporządzenie może wywołać konieczność zmian w zakresie standardów sprawozdawczych Interstat, ustanowionych przez rozporządzenie (WE) 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie statystyki w zakresie handlu między państwami członkowskimi i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (6) oraz zaleca, aby wprowadzenie tych zmian zostało rozważone niezwłocznie.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 3 marca 2008 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2007) 653 wersja ostateczna.

(2)  Por. art. 6 ust. 5 projektowanego rozporządzenia.

(3)  Por. art. 7 ust. 3 projektowanego rozporządzenia.

(4)  Rozporządzenie Rady (EWG) 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(5)  Opinia EBC CON/2003/26 z dnia 1 grudnia 2003 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (KOM(2003) 507 wersja ostateczna) (Dz.U. C 296 z 6.12.2003, str. 5).

(6)  Dz.U. L 102, 7.4.2004, str. 1.


Top