Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0714(02)

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

OJ C 162, 14.7.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 162/6


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

(2007/C 162/04)

Pomoc nr: XA 120/06

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Piemont

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Podstawa prawna: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Planowane w ramach programu wydatki roczne: 250 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc może pokrywać maksymalnie 80 % kosztów poniesionych przez dane gospodarstwo przez dwa pierwsze lata w związku z podleganiem systemowi kontroli w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 (1) i w okresie 2005-2006 może wynosić maksymalnie 800 EUR na gospodarstwo.

Data realizacji: 15 grudnia 2006 r. Dotacja zostanie przyznana po raz pierwszy w momencie poinformowania o nadaniu przez Komisję numeru identyfikacyjnego, po otrzymaniu przez nią zestawienia informacji.

Czas trwania programu pomocy:

Cel pomocy: Zachęcanie rolników i hodowców do przestawienia się z konwencjonalnych metod produkcji na metody ekologiczne poprzez dotację wydatków ponoszonych w związku z poddawaniem się kontrolom dotyczącym ekologicznych metod produkcji w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

Do pomocy kwalifikują się wydatki związane z ponoszonymi w latach 2005 i 2006 przez gospodarstwa rolne kosztami poddawania się kontroli w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2029/91.

Zastosowanie ma art. 13 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1/2004 (2).

Sektory gospodarki: Gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją zwierzęcą i roślinną.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Strona internetowa: www.regione.piemonte.it/agri

Inne informacje: Program pomocy dotyczy gospodarstw rolnych podlegających w chwili złożenia wniosku systemowi kontroli w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2092/1991. Gospodarstwa te, wraz z większością swoich terenów, powinny być zlokalizowane na obszarze regionu Piemont oraz, w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., powinny one rozpocząć proces przestawienia się z konwencjonalnego systemu produkcji na system ekologiczny.

Pomoc jest przyznawana w następującym porządku:

Pomoc nr: XA 121/06

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Marche

Nazwa programu pomocy: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Podstawa prawna:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Maksymalna wysokość wydatków planowanych na 2006 r. wynosi 150 000 EUR. Maksymalna wysokość wydatków przewidzianych na kolejne lata stosowania programu pomocy zostanie ustalona zgodnie z odnośnymi ustawami budżetowymi i nie przekroczy w żadnym roku 1 000 000 EUR.

Maksymalna intensywnoœæ pomocy: Intensywność pomocy brutto jest ograniczona do 30 % kosztów kwalifikowalnych (40 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania).

Wysokość inwestycji kwalifikujących się do finansowania nie może przekraczać 60 000 EUR.

Inwestycje te muszą mieć na celu zmniejszenie kosztów produkcji, poprawę i zróżnicowanie działalności produkcyjnej, podniesienie jakości produktów, ochronę środowiska naturalnego i polepszenie jego stanu oraz poprawę warunków higienicznych i dobrostanu zwierząt

Pomoc będzie przyznawana w odniesieniu do następujących inwestycji:

Data realizacji: Co najmniej w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza, jak przewidziano w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1/2004.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Czas trwania jest nieograniczony i zależy od środków budżetowych przyjętych przez region Marche i od okresu obowiązywania rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1/2004).

Cel pomocy: Podniesienie dochodów, warunków życia i pracy spółdzielni rolniczych i społecznych prowadzących działalność w sektorze rolnym i leśnym, celem zmniejszenia kosztów produkcji, poprawy i zróżnicowania działalności produkcyjnej, podniesienia jakości produktów, ochrony środowiska naturalnego i polepszenia jego stanu oraz poprawy warunków higienicznych i dobrostanu zwierząt.

Beneficjenci pomocy:

1.

Spółdzielnie społeczne typu B, prowadzące działalność w sektorze rolnym i leśnym, zarejestrowane w wykazie spółdzielni społecznych ustanowionym na podstawie ustawy regionalnej nr 34 z dnia 18 grudnia 2001 r.

2.

Spółdzielnie rolnicze i ich konsorcja posiadające uprawnienie Imprenditore agricolo professionale (IAP)

Sektory gospodarki: Sektor rolny.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Strona internetowa:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Inne informacje: Pomoc będzie przyznawana wyłącznie w odniesieniu do inwestycji realizowanych w sektorze rolnym, zaś jej beneficjenci będą wyłaniani w drodze procedury przetargowej

Pomoc nr: XA 122/06

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Marche

Nazwa programu pomocy:: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali.

Podstawa prawna:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:: Maksymalna wysokość wydatków przewidzianych na 2006 r. wynosi 350 000 EUR. Maksymalna wysokość wydatków przewidzianych na kolejne lata stosowania programu pomocy zostanie ustalona zgodnie z odnośnymi ustawami budżetowymi i nie przekroczy w żadnym roku 1 000 000 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy:: Wydatki kwalifikujące się do pomocy nie mogą być niższe niż 30 000 EUR.

Pomoc ograniczona jest do 75 % tych wydatków, a zatem jej wysokość wyniesie mniej niż 100 000 EUR na beneficjenta w okresie trzech lat, jak przewidziano w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1/2004.

Data realizacji: Co najmniej w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza, jak przewidziano w art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2004.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Czas trwania jest nieograniczony i zależy od środków budżetowych przyjętych przez region Marche i od okresu obowiązywania rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1/2004).

Cel pomocy: Wspieranie procesów fuzji w istniejących spółdzielniach, zwiększania ilość członków spółdzielni, zrzeszania nowych przedsiębiorstw w struktury mające postać spółdzielni celem poprawy konkurencyjności systemu spółdzielczego, umożliwianie spółdzielniom dotarcia do nowych możliwości zbytu oraz koncentracji i reorganizacji oferty produktów rolnych i leśnych.

Beneficjenci pomocy: Spółdzielnie lub ich konsorcja, prowadzące działalność w sektorze rolnym, leśnym, rolno-przemysłowym i rolno-spożywczym, mające siedzibę na obszarze danego regionu i zarejestrowane w krajowym wykazie spółdzielni ustanowionym dekretem ministra ds. działalności produkcyjnej (Ministero delle attività produttive) z dnia 23 czerwca 2004 r.

Sektory gospodarki: Nie dotyczy żadnych konkretnych sektorów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Strona internetowa:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Inne informacje: Pomoc będzie przyznawana wyłącznie na rzecz realizacji projektów dotyczących sektora rolnego, zaś jej beneficjenci będą wyłaniani w drodze procedury przetargowej.

Pomoc dla spółdzielni w sektorze leśnym będzie przyznawana na takich samych warunkach, z zastrzeżeniem zasady de minimis dotyczącej sektorów innych niż sektor rolny, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 69/2001 (3).

Numer XA: XA 123/06

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Provincie Limburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg (Przeniesienie hodowli bydła mlecznego w miejscowości Snijders w południowej Limburgii)

Podstawa prawna: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity wkład prowincji wynosi jednorazowo 100 000 EUR na przeniesienie.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna pomoc dla hodowców bydła mlecznego wynosi 40 % kosztów przeniesienia i sięga maksymalnie 100 000 EUR. Ponadto kwota pomocy odpowiada pomocy przyznanej rolnikowi, jeżeli przeniesienie, we wspólnym interesie, wiąże się z umożliwieniem rolnikowi wykorzystywania nowoczesnych instalacji i prowadzi do wzrostu zdolności produkcyjnej. Jeżeli dochodzi do podwyższenia wartości instalacji oraz wzrostu zdolności produkcyjnej, wkład rolnika musi wynieść co najmniej 60 % wzrostu wartości przedmiotowych instalacji lub wydatków związanych ze wzrostem zdolności produkcyjnej. Jest to pomoc zgodna z art. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2004. Hodowca bydła mlecznego ponosi samodzielnie co najmniej 60 % kosztów. Szacowane koszty hodowla bydła mlecznego w Snijders: 1 524 792 EUR.

Data realizacji: Decyzja o przyznaniu pomocy zapadnie po potwierdzeniu przez UE odbioru niniejszego zgłoszenia.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Od grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. włącznie

Cel pomocy: Pomoc dotyczy przeniesienia, we wspólnym interesie, mających perspektywy rozwoju hodowli bydła mlecznego z terenów, na których panują ograniczenia przede wszystkim o charakterze planistycznym, ale na których obecność hodowli bydła mlecznego jest niezbędna dla zachowania jakości środowiska i krajobrazu. Zgodnie z celami prowincji przeniesienie hodowli bydła mlecznego musi uwzględniać jakość krajobrazu i środowiska oraz zrównoważony rozwój.

Sektor(-y) gospodarki.: Do pomocy kwalifikują się gospodarstwa prowadzące intensywną hodowlę bydła mlecznego (małe i średnie przedsiębiorstwa), o wielkości równej co najmniej 75 NGE (Nederlandse grootte eenheden), położone na terenie o nachyleniu wynoszącym ponad 2 % w południowej Liburgii.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Strona internetowa: www.limburg.nl

Numer XA: XA 124/06

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Provincie Limburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Przeniesienie hodowli bydła mlecznego w miejscowości Mingels w południowej Limburgii

Podstawa prawna: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity wkład prowincji wynosi jednorazowo 100 000 EUR na przeniesienie.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna pomoc dla hodowców bydła mlecznego wynosi 40 % kosztów przeniesienia i sięga maksymalnie 100 000 EUR. Ponadto kwota pomocy odpowiada pomocy przyznanej rolnikowi, jeżeli przeniesienie, we wspólnym interesie, wiąże się z umożliwieniem rolnikowi wykorzystywania nowoczesnych instalacji i prowadzi do wzrostu zdolności produkcyjnej. Jeżeli dochodzi do podwyższenia wartości instalacji oraz wzrostu zdolności produkcyjnej, wkład rolnika musi wynieść co najmniej 60 % wzrostu wartości przedmiotowych instalacji lub wydatków związanych ze wzrostem zdolności produkcyjnej. Jest to pomoc zgodna z art. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2004. Hodowca bydła mlecznego ponosi samodzielnie co najmniej 60 % kosztów. Szacowane koszty: hodowla bydła mlecznego Mingels: 1 874 970 EUR.

Data realizacji: Decyzja o przyznaniu pomocy zapadnie po potwierdzeniu przez UE odbioru niniejszego zgłoszenia.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Od grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. włącznie

Cel pomocy: Pomoc dotyczy przeniesienia, we wspólnym interesie, mających perspektywy rozwoju hodowli bydła mlecznego z terenów, na których panują ograniczenia przede wszystkim o charakterze planistycznym, ale na których obecność hodowli bydła mlecznego jest niezbędna dla zachowania jakości środowiska i krajobrazu. Zgodnie z celami prowincji przeniesienie hodowli bydła mlecznego musi uwzględniać jakość krajobrazu i środowiska oraz zrównoważony rozwój.

Sektor(-y) gospodarki.: Do pomocy kwalifikują się gospodarstwa prowadzące intensywną hodowlę bydła mlecznego (małe i średnie przedsiębiorstwa), o wielkości równej co najmniej 75 NGE (Nederlandse grootte eenheden), położone na terenie o nachyleniu wynoszącym ponad 2 % w południowej Liburgii.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Strona internetowa: www.limburg.nl


(1)  Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

(2)  Dz.U. L 1 z 3.1.2004, str. 1.

(3)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 30.


Top