EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0626

Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

/* COM/2007/0626 końcowy */

52007PC0626

Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga /* COM/2007/0626 końcowy */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 17.10.2007

KOM(2007) 626 wersja ostateczna

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

(przedstawiona przez Komisję)

UZASADNIENIE

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadziło niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (DRK), zgodne ze wspólnym stanowiskiem 2005/440/WPZiB i rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1596 (2005) oraz kolejnymi odnośnymi rezolucjami.

2. Po uprzednim powiadomieniu Komitetu utworzonego na podstawie ust. 8 rezolucji 1533 (2004) i po uzgodnieniach z rządem DRK, Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła w dniu 10 sierpnia 2007 r., w rezolucji 1771 (2007), między innymi, że środki ograniczające dotyczące niektórych rodzajów pomocy technicznej nie powinny być stosowane do dostarczania odpowiedniej pomocy technicznej, w przypadkach gdy pomoc taka jest przeznaczona wyłącznie dla oddziałów armii i policji DRK, które są w trakcie procesu formowania się na terytoriach prowincji Północnego i Południowego Kivu oraz okręgu Ituri. Tym samym wskazane jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 889/2005.

3. Wskazane jest również dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 889/2005 do niedawnych zmian praktyki w zakresie sankcji dotyczących wyznaczania właściwych organów, odpowiedzialności za naruszenia i jurysdykcji.

4. Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko 2007/654/WPZiB z dnia 9 października 2007 r., zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga[1],

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005[2] wprowadziło środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (DRK) zgodne ze wspólnym stanowiskiem 2005/440/WPZiB i rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1596 (2005) oraz kolejnymi odnośnymi rezolucjami.

(2) Po uprzednim powiadomieniu Komitetu utworzonego na podstawie ust. 8 rezolucji 1533 (2004) i po uzgodnieniu z rządem DRK, Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła w dniu 10 sierpnia 2007 r., w rezolucji 1771 (2007), między innymi, że środki ograniczające dotyczące niektórych rodzajów pomocy technicznej nie powinny być stosowane do dostarczania odpowiedniej pomocy technicznej, w przypadkach gdy pomoc taka jest przeznaczona wyłącznie dla oddziałów armii i policji DRK, które są w trakcie procesu formowania się na terytoriach prowincji Północnego i Południowego Kivu oraz okręgu Ituri. Tym samym wskazane jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 889/2005.

(3) Wskazane jest również dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 889/2005 do niedawnych zmian praktyki w zakresie sankcji dotyczących wyznaczania właściwych organów, odpowiedzialności za naruszenia i jurysdykcji.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 889/2005 wprowadza się następujące zmiany:

5. Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

1. W drodze odstępstwa odstepstwa od art. 2, wskazane na stronach internetowych wymienionych w Załączniku właściwe organy państwa członkowskiego, w którym dostawca usług ma siedzibę, mogą zezwolić na dostarczanie:

(a) pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z bronią i sprzętem pokrewnym, przeznaczonymi wyłącznie do wsparcia i wykorzystania przez Misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w DRK („MONUC”);

(b) pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z bronią i sprzętem pokrewnym, przeznaczonymi wyłącznie do wsparcia i wykorzystania przez armię i policję DRK, pod warunkiem, że jednostki te:

(i) ukończyły proces formowania się, lub

(ii) działają pod dowództwem, odpowiednio „état-major intégré” Sił Zbrojnych lub Państwowej Policji DRK, lub

(iii) są w trakcie procesu formowania się na terytorium DRK poza terytorium prowincji Północnego i Południowego Kivu i okręgu Ituri;

(c) pomocy technicznej uzgodnionej z rządem DRK i przeznaczonej wyłącznie do wsparcia armii i policji DRK, będących w trakcie procesu formowania się na terytorium prowincji Północnego i Południowego Kivu i okręgu Ituri, po uprzednim powiadomieniu Komitetu ds. Sankcji o dostarczaniu takiej pomocy lub usług oraz

(d) pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym, przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych i ochronnych, po uprzednim powiadomieniu Komitetu ds. Sankcji o dostarczaniu takiej pomocy lub usług.

2. Nie udziela się zezwoleń na działania, które już miały miejsce.”

6. Dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Artykuł 2a

Zakaz, o którym mowa w art. 2 lit. b), nie stanowi podstawy żadnej odpowiedzialności osób fizycznych lub prawnych bądź podmiotów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć ten zakaz.

7. Dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Artykuł 6a

1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w art. 3 ust. 1, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w Załączniku.

2. Państwa członkowskie, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego artykułu, informują Komisję o wyznaczonych przez siebie właściwych organach oraz o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie.”

8. Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

(a) na terytorium Wspólnoty,

(b) na pokładzie każdego samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego,

(c) do każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego i przebywającej na terytorium Wspólnoty lub poza nim,

(d) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego,

(e) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Wspólnoty.

9. Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 889/2005 zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […]

W imieniu Rady

Przewodniczący

"ZAŁĄCZNIK

Strony internetowe, na których zamieszczone są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 3 i 6a, oraz adres dla powiadomień skierowanych do Komisji Europejskiej

(uzupełniają państwa członkowskie)

BELGIA

BUŁGARIA

REPUBLIKA CZESKA

DANIA

NIEMCY

ESTONIA

GRECJA

HISZPANIA

FRANCJA

IRLANDIA

WŁOCHY

CYPR

ŁOTWA

LITWA

LUKSEMBURG

WĘGRY

MALTA

NIDERLANDY

AUSTRIA

POLSKA

PORTUGALIA

RUMUNIA

SŁOWENIA

SŁOWACJA

FINLANDIA

SZWECJA

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgia)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 29 91176 55585

Faks: (32 2) 299 0873 "

[1] Dz.U. L 264 z 10.10.2007, str. 11.

[2] Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

Top