EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0117

Wniosek decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

/* COM/2007/0117 końcowy - CNS 2007/0044 */

52007PC0117

Wniosek decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej /* COM/2007/0117 końcowy - CNS 2007/0044 */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 16.3.2007

KOM(2007) 117 wersja ostateczna

2007/0044 (CNS)

Wniosek

DECYZJA RADY I KOMISJI

w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(przedstawiony przez Komisję)

UZASADNIENIE

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, jest umową typu mieszanego, która weszła w życie w dniu 1 lipca 1999 r., tj. przed przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Należy zatem sporządzić protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy, aby umożliwić nowym państwom członkowskim przystąpienie do tej umowy zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia dołączonego do Traktatu dotyczącego przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r.

W dniu 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, negocjacji z Republiką Uzbekistanu w celu zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy.

Od tego czasu zakończono negocjacje z Republiką Uzbekistanu. Tekst wynegocjowanego protokołu znajduje się w załączeniu.

Załączone wnioski dotyczą (1) decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu oraz (2) decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu.

Komisja proponuje, aby Rada:

- podjęła decyzję w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich;

- zawarła protokół w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich oraz zaaprobowała jego zawarcie przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

2007/0044 (CNS)

Wniosek

DECYZJA RADY I KOMISJI

w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 zdanie ostatnie oraz art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, art. 94, art. 133 i art. 181a, w powiązaniu z art. 300 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji[1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego[2],

uwzględniając zgodę Rady, zgodnie z art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i państw członkowskich w dniu [DATA DO WSTAWIENIA] zgodnie z decyzją Rady nr….

(2) Do czasu wejścia protokołu w życie stosuje się go tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r.

(3) Protokół powinien zostać zawarty,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz państw członkowskich zatwierdza się protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Tekst protokołu stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich składa powiadomienie przewidzianej w art. […] protokołu. Przewodniczący Komisji równocześnie składa takie powiadomienie w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Sporządzono w Brukseli dnia

W imieniu Komisji W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

PROTOKÓŁ

DO UMOWY O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w sprawie przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Umowy o partnerstwie i współpracy

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ,

zwane dalej „Wspólnotami”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską,

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA UZBEKISTANU,

z drugiej strony,

na potrzeby niniejszego protokołu zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC postanowienia Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji oraz Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (państwami członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, który podpisano w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. i który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC nową sytuację w stosunkach między Republiką Uzbekistanu i Unią Europejską wynikającą z przystąpienia do UE dwóch nowych państw członkowskich, co otwiera nowe możliwości i stawia nowe wyzwania w zakresie współpracy pomiędzy Republiką Uzbekistanu i Unią Europejską,

BIORĄC POD UWAGĘ, że Strony pragną zapewnić osiągnięcie celów i wdrożenie zasad Umowy o partnerstwie i współpracy,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Republika Bułgarii i Rumunia są stronami Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, podpisanej we Florencji w dniu 21 czerwca 1996 r., która weszła w życie w dniu 1 lipca 1999 r. (zwanej dalej „Umową”) oraz odpowiednio przyjmują i uwzględniają w taki sam sposób jak inne państwa członkowskie, teksty Umowy, wspólnych deklaracji, wymiany listów i deklaracji Republiki Uzbekistanu załączonych do aktu końcowego podpisanego w tym samym dniu oraz protokołu do umowy z dnia 30 kwietnia 2004 r., która weszła w życie w dniu 1 listopada 2005 r.

Artykuł 2

Niniejszy protokół stanowi integralną część Umowy.

Artykuł 3

1. Niniejszy protokół zostaje zatwierdzony przez Wspólnoty i Radę Unii Europejskiej w imieniu państw członkowskich oraz przez Republikę Uzbekistanu, zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

2. Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu stosownych procedur, o których mowa w poprzednim ustępie. Dokumenty zatwierdzające zostaną złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 4

1. Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia ostatniego dokumentu zatwierdzającego.

2. Do czasu wejścia w życie protokół będzie stosowany tymczasowo z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 5

1. Teksty Umowy, jej aktu końcowego i wszystkich załączonych do niego dokumentów, jak również protokół do umowy z dnia 30 kwietnia 2004 r. sporządzono w językach bułgarskim i rumuńskim.

2. Teksty zostają załączone do niniejszego protokołu i są na równi autentyczne z tekstami w innych językach, w których sporządzono umowę, jej akt końcowy i załączone do niego dokumenty, jak również protokół do umowy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Artykuł 6

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, uzbeckim, węgierskim i włoskim; każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Sporządzono w .... dnia .... 2007 r.

W IMIENIU PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

W IMIENIU WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

W IMIENIU REPUBLIKI UZBEKISTANU

[1] Odesłanie do Dz.U. do uzupełnienia.

[2] Odesłanie do Dz.U. do uzupełnienia.

Top