EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 12 kwietnia 2007 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (1) (zwanego dalej „projektowanym rozporządzeniem”).

Kompetencja EBC do wydania opinii wynika z pierwszego akapitu art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

1.   Uwagi ogólne

1.1

Celem projektowanego rozporządzenia jest ustanowienie podstawy prawnej dla gromadzenia, przekazywania oraz oceny kwartalnych danych o wolnych miejscach pracy we Wspólnocie (2). Dane dotyczące wolnych miejsc pracy, które wchodzą w skład podstawowych europejskich wskaźników gospodarczych (PEWG) (3), są niezbędne do śledzenia krótkookresowych zmian liczby wolnych miejsc pracy z podziałem na rodzaje działalności gospodarczej.

1.2

EBC z zadowoleniem przyjmuje projektowane rozporządzenie. Dostarczanie porównywalnych danych o wolnych miejscach pracy poszerza zakres informacji służących analizie i ocenie ryzyk dla stabilności cen w strefie euro, co ma znaczenie dla realizacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Dane dotyczące wolnych miejsc pracy stanowią ponadto wiodący wskaźnik przy ustalaniu niektórych zmiennych opisujących rynek pracy, w szczególności takich jak zatrudnienie i bezrobocie. Dostępne obecnie dane zagregowane dla strefy euro, opierające się o dane dostarczane dobrowolnie Komisji Wspólnot Europejskich (Eurostatowi) przez krajowe organy statystyczne, ujawniają jednakże istotne zróżnicowanie w zakresie definicji serii krajowych używanych dla obliczenia serii dla strefy euro.

1.3

Z zastrzeżeniem uwag technicznych zawartych w drugiej części niniejszej opinii, EBC uważa iż obecna treść projektowanego rozporządzenia stanowi zrównoważony kompromis pomiędzy wymogami użytkowników danych a potrzebą uproszczenia przekazywanych sprawozdań statystycznych, co wzięto odpowiednio pod uwagę w celu zmniejszenia obciążeń związanych z dostarczaniem danych. EBC zdecydowanie popiera wprowadzenie projektowanego rozporządzenia, zachęcając jednocześnie Komisję i państwa członkowskie do potraktowania w sposób priorytetowy również kwestii terminowego przyjęcia niezbędnego rozporządzenia implementującego Komisji.

2.   Uwagi techniczne

2.1

EBC podkreśla, iż ważnym elementem projektowanego rozporządzenia jest proponowany podział danych na poziomie sekcji w ramach wszystkich rodzajów działalności gospodarczej wskazanych we wspólnej statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnotach Europejskich (Nomenclature générale des activités économiquese dans les Communautés Européennes, NACE), w tym także w odniesieniu do sektora usług — rozwiązanie takie jest istotne zwłaszcza ze względu na rosnący procentowy udział usług w gospodarce. Ponadto, proponowany podział danych będzie miał również znaczenie dla wyjaśniania zachodzących zmian ogólnej liczby wolnych miejsc pracy. Należy jednocześnie uznać, iż kolejnymi ważnymi krokami umożliwiającymi poprawę jakości danych będą efektywne zebranie i późniejsza publikacja danych w zakresach podlegających analizom wykonalności przewidzianym przez projektowane rozporządzenie, w tym analizie wykonalności objęcia obowiązkiem sprawozdawczym podmiotów zatrudniających mniej niż 10 pracowników.

2.2

Kluczowe znacznie ma wreszcie dostępność odpowiednich zestawów danych retrospektywnych, a to ze względu na rolę jaką w pracach analitycznych odgrywa możliwość oceny zmian zachodzących w czasie w odniesieniu do liczby wolnych miejsc pracy. EBC rozumie jednak, iż dostarczanie pełnych zestawów danych retrospektywnych wiązałoby się z określonymi obciążeniami ponoszonymi przez podmioty składające sprawozdania — w związku z tym EBC akceptuje ograniczony obowiązek przekazywania danych określony w art. 6 projektowanego rozporządzenia, zachęcając przy tym do sporządzania szacunków dotyczących dłuższych okresów w przypadkach, w których jest to możliwe.

2.3

W odniesieniu do kwestii lepszej jakości danych niezbędnej dla osiągnięcia wiarygodnych agregatów statystycznych dla strefy euro, istotnym aspektem ogólnej oceny jakościowej w tym zakresie będzie zapewnienie wysokiego stopnia porównywalności danych krajowych używanych w celu obliczania agregatów dla strefy euro. Byłoby użyteczne, aby kryteria jakościowe jakie mają być zdefiniowane zgodnie z procedurami implementującymi wskazanymi w art. 7 projektowanego rozporządzenia obejmowały okresową ocenę skutków braku porównywalności pomiędzy określonymi elementami danych dostarczanych przez państwa członkowskie.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 13 kwietnia 2007 r.

Wiceprezes EBC

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  KOM(2007) 76 wersja ostateczna.

(2)  Potrzeby EBC w zakresie gromadzenia kwartalnych danych o wolnych miejscach pracy w okresie 45 dni po zakończeniu kwartalnego okresu referencyjnego zostały określone w dokumencie „Wymogi statystyczne Europejskiego Banku Centralnego w zakresie ogólnej statystyki gospodarczej ”(Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic statistics) w sierpniu 2000 r. a następnie powtórzone w „Zrewidowanych wymogach w zakresie ogólnej statystyki gospodarczej ”(Review of the requirements in the field of general economic statistics) w grudniu 2004 r.

(3)  PEWG zostały zdefiniowane w wyniku „Planu działania w zakresie wymagań statystycznych dla unii gospodarczej i walutowej (UGW) ”(Action Plan on Economic and Monetary Union (EMU) Statistical Requirements, zwanego dalej „Planem działania dla UGW”), przyjętego na wniosek Rady Ecofin przez Komisję (Eurostat) w ścisłej współpracy z EBC. Przyjęcie Planu działania dla UGW stanowiło reakcję na sprawozdanie Komitetu Monetarnego o wymogach informacyjnych w UGW, zaaprobowanego przez Radę Ecofin w dniu 18 stycznia 1999 r. Rada Ecofin otrzymała ostatni raport aktualizujący w tym zakresie w listopadzie 2006 r.


Top