EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0680

Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003

/* COM/2006/0680 końcowy */

52006PC0680

Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003 /* COM/2006/0680 końcowy */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 8.11.2006

KOM(2006) 680 wersja ostateczna

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003

(przedstawiony przez Komisję)

UZASADNIENIE

1. Rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące Liberii wdraża zakaz świadczenia określonych usług związanych z bronią i ze sprzętem wojskowym, zakaz przywozu okrąglaków i produktów z drewna oraz zakaz przywozu nieoszlifowanych diamentów zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2006/31/WPZiB i 2006/518/WPZiB, jak również rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1521(2003) i innymi odnośnymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

2. Rada Bezpieczeństwa ONZ w drodze rezolucji 1689(2006) z dnia 20 czerwca 2006 r. podjęła decyzję, między innymi, o zawieszeniu zakazu przywozu okrąglaków i produktów z drewna na okres dziewięćdziesięciu dni. Po tym okresie Rada Bezpieczeństwa zdecyduje o ewentualnym przywróceniu zakazu przywozu okrąglaków i produktów z drewna.

3. Rada Bezpieczeństwa zbadała tę kwestię 20 października 2006 r. i uznała, że nie ma podstaw do przywrócenia zakazu przywozu okrąglaków i produktów z drewna.

4. W związku z powyższym Komisja wnioskuje o uchylenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 234/2004 nadających skuteczność zakazowi przywozu okrąglaków i produktów z drewna z Liberii.

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 oraz 301,

uwzględniając wspólne stanowisko 2006/31/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Liberii[1] oraz wspólne stanowisko 2006/518/WPZiB z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające i przedłużające określone środki ograniczające skierowane przeciwko Liberii[2],

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu wdrożenia środków nałożonych na Liberię na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 1521(2003), we wspólnym stanowisku 2004/137/WPZiB z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczącym środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii[3] przewidziano wdrożenie środków określonych w rezolucji RBONZ 1521(2003) dotyczącej Liberii, jak również zakaz pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi. Zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ 1647(2005), 1683(2006) i 1689(2006) we wspólnych stanowiskach 2006/31/WPZiB i 2006/518/WPZiB potwierdzono środki nałożone we wspólnym stanowisku 2004/137/WPZiB na kolejny okres i wprowadzono pewne zmiany.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004[4] zabrania świadczenia pomocy technicznej i finansowej dla Liberii związanej z działaniami wojskowymi, przywozu nieoszlifowanych diamentów z Liberii oraz przywozu okrąglaków i produktów z drewna pochodzących z tego kraju.

(3) W dniu 20 czerwca 2006 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1689(2006), w której postanowiła, między innymi, nie przedłużać zakazu przywozu wszelkich okrąglaków i produktów z drewna pochodzących z Liberii, który został nałożony w rezolucji RBONZ 1521(2003) ust. 10, następnie kilka razy przedłużony, by wreszcie wygasnąć w dniu 20 czerwca 2006 r. Rada Bezpieczeństwa zdecydowanie opowiedziała się za przywróceniem tego zakazu, gdyby w okresie dziewięćdziesięciu dni Liberia nie zdołała przyjąć przepisów w dziedzinie leśnictwa zaproponowanych przez Komitet ds. Monitoringu Reformy w Zakresie Leśnictwa utworzony przez rząd Liberii.

(4) Rada Bezpieczeństwa ponownie zbadała tę kwestię 20 października 2006 r. i uznała, że Liberia przyjęła konieczne przepisy w dziedzinie leśnictwa. W związku z tym postanowiła nie przywracać zakazu.

(5) Powinno się zatem uchylić z mocą wsteczną do 19 września 2006 r. art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 234/2004, na mocy którego zakazuje się przywozu do Wspólnoty wszelkich okrąglaków i produktów z drewna pochodzących z Liberii, i którego przepisy zawieszono od 23 czerwca 2006 r. do 18 września 2006 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 234/2004 skreśla się ust. 2.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 19 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia

W imieniu Rady

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 19 z 24.1.2006, str. 38.

[2] Dz.U. L 201 z 25.7.2006, str. 36.

[3] Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 35. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/902/WPZiB (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 113).

[4] Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1126/2006 (Dz.U. L 201 z 25.7.2006, str. 1).

Top