EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0097

Wniosek rozporządzenie Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów

/* COM/2006/0097 końcowy - CNS 2006/0029 */

52006PC0097

Wniosek rozporządzenie Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów /* COM/2006/0097 końcowy - CNS 2006/0029 */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 6.3.2006

KOM(2006) 97 wersja ostateczna

2006/0029 (CNS)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów

(przedstawiony przez Komisję)

UZASADNIENIE

Na postawie konkluzji Rady dotyczących Umów o partnerstwie w sprawie połowów z lipca 2004 r. Wspólnota przeprowadza powtórnie negocjacje dotyczące wszystkich istniejących umów ramowych, które należy zastąpić niniejszymi ramami prawnymi.

Nową Umowę o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Seszelami parafowano w marcu 2005 r. Obie Strony porozumiały się zatem w sprawie nowej umowy ramowej i protokołu w sprawie połowów.

Nowa Umowa o partnerstwie w sprawie połowów i nowy protokół przewiduje poprawę współpracy gospodarczej, finansowej, technicznej i naukowej w sektorze rybołówstwa z uwzględnieniem zachowania zasobów i ich zrównoważonego wykorzystania oraz współpracy w przedsięwzięciach mających na celu rozwój działań gospodarczych związanych z rybołówstwem i pokrewnych we wspólnym interesie.

Obie Strony porozumiały się w sprawie zaproponowania swoim odpowiednim organom zastąpienia istniejącej umowy ramowej niniejszą nową umową o partnerstwie i nowym protokołem w sprawie połowów (protokół będzie przedmiotem osobnej procedury).

W związku z powyższym, odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie zasobów na mocy tej umowy przyniesie wzajemne korzyści Wspólnocie i Republice Seszeli.

Na tej podstawie Komisja wnioskuje o przyjęcie przez Radę niniejszej nowej Umowy w sprawie połowów między WE a Seszelami.

2006/0029 (CNS)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji[1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego[2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1708/87 Wspólnota zatwierdziła Umowę z Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli[3]. Na mocy tej Umowy dwie strony przeprowadziły negocjacje w celu zastąpienia jej Umową o partnerstwie w sprawie połowów.

(2) W wyniku negocjacji w marcu 2005 r. parafowano Umowę o partnerstwie w sprawie połowów.

(3) Umowa o partnerstwie w sprawie połowów przewiduje poprawę współpracy gospodarczej, finansowej, technicznej i naukowej w sektorze rybołówstwa z uwzględnieniem zachowania zasobów i ich zrównoważonego wykorzystania oraz współpracy w przedsięwzięciach mających na celu rozwój działań gospodarczych związanych z rybołówstwem i pokrewnych we wspólnym interesie.

(4) Umowa powinna zostać zatwierdzona.

(5) W następstwie wyjścia w życie nowej Umowy, rozporządzenie (EWG) nr 1708/87 stanie się nieaktualne i musi zatem zostać uchylone dla zachowania przejrzystości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów (zwaną dalej „Umową”).

Tekst Umowy stanowi Załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób umocowanych do podpisania Umowy, aby stała się wiążąca dla Wspólnoty.

Artykuł 3

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 1708/87.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia […] r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

Umowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz

Republika Seszeli, zwana dalej „Seszelami”, zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Wspólnotą a Seszelami, w szczególności w kontekście Porozumienia z Cotonou, oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków,

BIORĄC POD UWAGĘ Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w kodeksie odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętego na konferencji FAO (Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa) w 1995 r.,

ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich,

PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie będą się wzajemnie uzupełniać, będę spójne z polityką i zagwarantują synergię podejmowanych starań,

ZDECYDOWANE ustanowić w tym celu dialog w celu określenia sektorowej polityki w dziedzinie rybołówstwa na Seszelach i ustalenia stosownych środków gwarantujących skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację,

PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty na wodach terytorialnych Seszeli oraz wsparcie Wspólnoty dla ustanowienia odpowiedzialnego rybołówstwa na tych wodach,

ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych poprzez wprowadzenie i rozwój wspólnych przedsięwzięć, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1- Zakres

Niniejsza Umowa ustanawia zasady i procedury regulujące:

- gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w sektorze rybołówstwa mającą na celu wprowadzenie odpowiedzialnego rybołówstwa na wodach terytorialnych Seszeli gwarantujących ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów połowowych oraz rozwój rybołówstwa na Seszelach;

- warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do wód terytorialnych Seszeli;

- rozwiązania w zakresie stanowienia przepisów dotyczących rybołówstwa na wodach terytorialnych Seszeli mające gwarantować spełnienie wyżej opisanych zasad i reguł, skuteczność środków gwarantujących ochronę zasobów rybnych i zarządzanie nimi oraz zapobieganie nielegalnym, nieudokumentowanym i nieuregulowanym połowom;

- współpracę między przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i działań pokrewnych, we wspólnym interesie Stron.

Artykuł 2 - Definicje

Do celów niniejszej Umowy:

a) „Władze Seszeli” oznaczają władze Seszeli odpowiedzialne za rybołówstwo;

b) „Władze Wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską;

c) „Statek wspólnotowy” oznacza statek rybacki pływający pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty i zarejestrowany we Wspólnocie,

d) „Wspólne przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo prowadzące działalność komercyjną związaną z rybołówstwem lub działaniami pokrewnymi, założoną na Seszelach przez właścicieli statków lub przedsiębiorstwa krajowe z państw Stron;

e) „Wspólny Komitet” oznacza komitet złożony z przedstawicieli Wspólnoty i Seszeli, którego funkcje opisano w art. 9 niniejszej Umowy.

Artykuł 3 – Zasady i cele związane z wprowadzaniem w życie niniejszej Umowy

1. Niniejszym Strony zobowiązują się do popierania odpowiedzialnych połowów na wodach terytorialnych Seszeli, opartych na zasadzie niedyskryminowania różnych flot łowiących na tych wodach, bez naruszenia porozumień zawartych pomiędzy krajami rozwijającymi się w ramach jednego regionu geograficznego, włącznie z wzajemnymi umowami połowowymi.

2. Strony współpracują na rzecz określenia i wprowadzenia w życie sektorowej polityki w dziedzinie rybołówstwa na wodach terytorialnych Seszeli i w tym celu rozpoczynają dialog polityczny dotyczący koniecznych reform. Strony niniejszym zobowiązują się do niepodejmowania żadnych środków w tej dziedzinie bez konsultacji z drugą Stroną.

3. Strony będą także współpracować w zakresie ocen ex-ante , bieżących i ex-post środków, programów i działań realizowanych na podstawie postanowień niniejszej Umowy, prowadzonych wspólnie lub jednostronnie.

4. Niniejszym Strony zobowiązują się do zagwarantowania, że postanowienia niniejszej Umowy zostaną wprowadzone w życie zgodnie z zasadami ładu gospodarczego i społecznego.

5. W szczególności zatrudnienie marynarzy z Seszeli na statkach wspólnotowych reguluje Deklaracja MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy) w sprawie Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, której przepisy stosuje się do umów o pracę oraz ogólnych warunków zatrudnienia. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i skutecznego uznawania prawa do rokowań zbiorowych oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu.

Artykuł 4 - Współpraca w dziedzinie statystyki

1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wspólnota i Seszele monitorują stan zasobów w strefie połowowej Seszeli. Wspólne spotkania naukowe odbywają się corocznie w razie potrzeby przemiennie we Wspólnocie i na Seszelach.

2. Na podstawie wniosków z corocznego spotkania naukowego i w świetle najlepszych dostępnych opinii naukowych, Strony przeprowadzają konsultacje w ramach Wspólnego Komitetu przewidzianego w art. 9 w celu przyjęcia, w razie potrzeby i za wspólnym porozumieniem, środków mających na celu zrównoważone zarządzanie zasobami połowowymi.

3. Strony zobowiązują się zatem do przeprowadzania wzajemnych konsultacji lub konsultacji w ramach Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC), w celu zapewnienia zarządzania żywymi zasobami Oceanu Indyjskiego i ich ochrony oraz współpracy w zakresie badań naukowych.

Artykuł 5 - Dostęp statków wspólnotowych do łowisk na wodach terytorialnych Seszeli

1. Niniejszym Seszele zobowiązują się zezwolić statkom wspólnotowym na prowadzenie działalności połowowej w ich strefie połowowej, zgodnie z niniejszą Umową oraz jej Załącznikiem i Protokołem.

2. Działalność połowowa regulowana postanowieniami niniejszej Umowy podlega przepisom ustawowym i wykonawczym obowiązującym na Seszelach. Władze Seszeli powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach wprowadzanych do wspomnianego ustawodawstwa.

3. Seszele są odpowiedzialne za skuteczne stosowanie postanowień dotyczących monitorowania połowów przewidzianych w Protokole. Statki wspólnotowe współpracują z władzami Seszeli odpowiedzialnymi za prowadzenie takiego monitorowania.

4. Niniejszym Wspólnota zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków w celu zapewnienia zgodności jej statków z postanowieniami niniejszej Umowy, ustawodawstwem dotyczącym połowów na wodach, które podlegają jurysdykcji Seszeli.

Artykuł 6 - Licencje

1. Statki wspólnotowe mogą dokonywać połowów w strefie połowowej Seszeli jedynie jeżeli posiadają licencję połowową wydaną na mocy niniejszej Umowy.

2. Procedura uzyskiwania licencji połowowej, podatki i metoda płatności, którą muszą stosować właściciele statków, określone są w Załączniku do Protokołu.

Artykuł 7 - Wkład finansowy

1. Wspólnota, zgodnie z warunkami określonymi w Protokole i Załącznikach do niniejszej Umowy, dokonuje wkładu finansowego na rzecz Seszeli. Wspomniany jednorazowy wkład składa się z dwóch powiązanych elementów, mianowicie:

a) dostępu statków wspólnotowych do łowisk na Seszelach, oraz

b) wsparcia finansowego Wspólnoty na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnych połowów i zrównoważonego wykorzystania zasobów połowowych na wodach terytorialnych Seszeli.

2. Część wkładu finansowego, o której mowa w ust. 1 lit. b) określa się mając na uwadze cele związane z sektorową polityką w dziedzinie rybołówstwa na Seszelach, ustalone za porozumieniem Stron zgodnie z Protokołem, oraz zgodne z rocznym i wieloletnim programem realizacji tej polityki.

3. Wspólnota wnosi swój wkład finansowy raz w roku zgodnie z Protokołem i z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy i jej Protokołu dotyczących zmiany kwoty wkładu w następstwie jednej z poniższych sytuacji:

a) poważne okoliczności, inne niż przyczyny naturalne, w wyniku których działalność połowowa na wodach terytorialnych Seszeli jest niemożliwa;

b) redukcja możliwości połowowych przyznanych statkom wspólnotowym na mocy wspólnego porozumienia Stron w celach związanych z zarządzaniem zasobami, w przypadku gdy w świetle najlepszych dostępnych danych naukowych jest ona niezbędna dla ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów;

c) wzrost możliwości połowowych przyznanych statkom wspólnotowym, ustalony na mocy porozumienia Stron, w przypadku gdy z najlepszych dostępnych danych naukowych wynika, że stan zasobów na to pozwala;

d) ponowna ocena warunków wsparcia finansowego Wspólnoty na rzecz wdrażania polityki połowów sektorowych na Seszelach, jeżeli uzasadniają to wyniki wdrażania rocznego i wieloletniego planu realizowanego przez obie Strony;

e) rozwiązanie niniejszej Umowy na mocy art. 12.

f) zawieszenie stosowania postanowień niniejszej Umowy na mocy art. 13.

Artykuł 8 - Promowanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i w społeczeństwie obywatelskim

1. Strony promują współpracę gospodarczą, handlową, naukową i techniczną w sektorze rybołówstwa i pokrewnych. Strony przeprowadzają między sobą konsultacje w sprawach związanych z koordynacją różnych środków przyjmowanych w tych dziedzinach.

2. Strony zachęcają do wymiany informacji w zakresie technik i sprzętu połowowego, metod konserwacji i przetwarzania przemysłowego produktów rybołówstwa.

3. Strony podejmują wysiłki w celu stworzenia korzystnych warunków dla promowania gospodarczych, handlowych i technicznych więzi między przedsiębiorstwami z państw Stron, poprzez zachęcanie do stwarzania klimatu przyjaznego dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycji.

4. W szczególności Strony zachęcają do zakładania wspólnych przedsiębiorstw w ich wspólnym interesie. Zakładanie wspólnych przedsiębiorstw na Seszelach i transfer statków wspólnotowych do tych przedsiębiorstw odbywa się zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Seszeli i Wspólnoty.

Artykuł 9 - Wspólny Komitet

1. Stosowanie niniejszej Umowy monitoruje utworzony w tym celu Wspólny Komitet. Wspólny Komitet pełni następujące funkcje:

a) kontrola wykonania, interpretacji i stosowania Umowy, a w szczególności, określanie rocznego i wieloletniego planu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i ocena jego wdrożenia;

b) zapewnianie koniecznej współpracy w sprawach leżących we wspólnym interesie Stron, związanych z rybołówstwem;

c) działanie w charakterze forum polubownego rozwiązywania sporów związanych z interpretacją lub stosowaniem niniejszej Umowy;

d) w razie konieczności, ponowna ocena poziomu możliwości połowowych i związanego z nimi wkładu finansowego.

e) wszelkie inne funkcje uzgodnione przez Strony na drodze wzajemnego porozumienia.

2. Wspólny Komitet spotyka się przynajmniej raz w roku, przemiennie we Wspólnocie i na Seszelach, a spotkaniu przewodniczy Strona będąca gospodarzem spotkania. Na żądanie każdej ze Stron Komitet zbiera się na posiedzeniu specjalnym.

Artykuł 10 - Obszar geograficzny obowiązywania Umowy

Niniejszą Umowę stosuje się, z jednej Strony, do terytoriów, na których stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i na warunkach ustanowionych w tym Traktacie oraz, z drugiej Strony, do terytorium Seszeli.

Artykuł 11 – Okres obowiązywania

Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres sześciu lat począwszy od daty jej wejścia w życie i jeśli żadna ze Stron nie wypowie Umowy zgodnie z art. 12, jest ona przedłużana w sposób automatyczny na kolejne sześcioletnie okresy.

Artykuł 12 - Wypowiedzenie

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w przypadku zaistnienia poważnych okoliczności, takich jak degradacja zasobów, których dotyczy Umowa, odkrycie zmniejszonego poziomu wykorzystania możliwości połowowych przyznanych statkom wspólnotowym lub niedotrzymanie zobowiązań w zakresie zwalczania nielegalnych, nieudokumentowanych lub nieuregulowanych połowów przez Stronę.

2. Strona wypowiadająca Umowę powiadamia drugą Stronę o swoim zamiarze wycofania się z umowy na piśmie co najmniej sześć miesięcy przed terminem wygaśnięcia pierwszego lub każdego kolejnego okresu obowiązywania Umowy.

3. Wysłanie zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim ustępie, oznacza rozpoczęcie konsultacji przez Strony.

4. Wypłata wkładu finansowego, o którym mowa w art. 7, za rok, w którym Umowa została wypowiedziana, zostanie odpowiednio zmniejszona pro rata temporis .

Artykuł 13 - Zawieszenie

1. Stosowanie niniejszej Umowy może zostać zawieszone na wniosek jednej ze Stron, w przypadku zaistnienia poważnych sporów dotyczących stosowania postanowień Umowy. Strona, która występuje o zawieszenie wykonywania Umowy powiadamia o swoim zamiarze na piśmie przynajmniej trzy miesiące wcześniej przed planowanym wejściem w życie zawieszenia. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Strony przystępują do rozmów mających na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu.

2. Wypłata wkładu finansowego, o którym mowa w art. 7, zostaje zmniejszona proporcjonalnie i pro rata temporis , odpowiednio do okresu zawieszenia.

Artykuł 14 – Protokół i Załącznik

Protokół i Załącznik stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł 15 – Uchylenie i przepisy przejściowe

1. Niniejsza umowa uchyla i zastępuje Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli z 1987 r. z dniem jej wejścia w życie.

2. Jednakże Protokół określający na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r. możliwości połowowe i wkład finansowy przewidziany w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli pozostaje w mocy na okres wskazany w jej art. 1 i staje się integralną częścią niniejszej Umowy.

Artykuł 16 - Wejście w życie

Niniejsza Umowa, sporządzona w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny, wchodzi w życie w dniu wzajemnego przekazania przez Strony powiadomień o zakończeniu odpowiednich właściwych procedur przyjęcia.

****

[1] Dz.U L…

[2] Dz.U L…

[3] Dz.U. L 119 z 7.5.1987, str. 26.

Top