EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0036

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 lipca 2006 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 2866/98 w sprawie kursu wymiany pomiędzy euro oraz walutami Państw Członkowskich przyjmujących walutę euro (CON/2006/36)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 163/10


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 6 lipca 2006 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 2866/98 w sprawie kursu wymiany pomiędzy euro oraz walutami Państw Członkowskich przyjmujących walutę euro

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 4 lipca 2006 r., Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (dalej „projektowane rozporządzenie I”) oraz projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 2866/98 w sprawie kursu wymiany pomiędzy euro oraz walutami Państw Członkowskich przyjmujących walutę euro („projektowane rozporządzenie II”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 123 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, stanowiącego podstawę dla obu projektowanych rozporządzeń. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

1.   Założenia projektowanych rozporządzeń

1.1

Projektowane rozporządzenia umożliwią wprowadzenie euro jako waluty obowiązującej w Słowenii, po uchyleniu dotyczącej Słowenii derogacji zgodnie z procedurą określoną w art. 122 ust. 2 Traktatu.

2.   Uwagi szczegółowe

2.1

W odniesieniu do projektowanego rozporządzenia I, EBC zaleca aby drugi ustęp artykułu 2 nie zawierał wyraźnego odesłania do protokołów nr 25 i 26 lub do art. 122 ust. 1 Traktatu, lecz aby odnosił się ogólnie do postanowień Traktatu zgodnie z załącznikiem V, punktem A.4 lit. a) ppkt ii) decyzji Rady 2004/338/WE, Euratom z dnia 22 marca 2004 r. przyjmującej Regulamin Rady (1) (patrz załącznik do niniejszej opinii). Należy w tym względzie zauważyć, iż rozporządzenie Rady (WE) Nr 2596/2000 z dnia 27 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (2), przyjęta w związku z wprowadzaniem waluty euro w Grecji, nie odnosiła się do wskazanych powyżej protokołów bądź też do art. 122 ust. 1 Traktatu, zgodnie z załącznikiem II, punktem A.4 lit. a) ppkt ii) decyzji Rady 2000/396/WE, EWWS, Euratom z dnia 5 czerwca 2000 r. przyjmującej Regulamin Rady (3).

2.2

EBC ocenia aprobująco rozporządzenie II, które ma na celu nieodwołalne ustalenie kursu wymiany pomiędzy euro a tolarem słoweńskim w wysokości równej kursowi centralnemu tolara słoweńskiego w ramach mechanizmu kursów walutowych II (exchange rate mechanism II, ERM II), to jest w wysokości EUR 1 = SIT 239,640. EBC nie zgłasza zastrzeżeń wobec przyjęcia projektowanego rozporządzenia II na kilka miesięcy przed przyjęciem przez Słowenię waluty euro. Jako przepis rozporządzenia wspólnotowego o charakterze powszechnie obowiązującym (t.j. w całości prawnie wiążącego oraz bezpośrednio stosowanego we wszystkich Państwach Członkowskich) określenie kursu wymiany pomiędzy walutą euro a tolarem słoweńskim będzie miało zastosowanie z dniem 1 stycznia 2007 r. w odniesieniu do wszystkich instrumentów prawnych zawierających odwołanie do waluty Słowenii, tak jak to miało miejsce w przypadku kursów wymiany pomiędzy walutą euro a walutami innych uczestniczących Państw Członkowskich w związku z przyjmowaniem przez nie waluty euro.

3.   Propozycja zmiany

W uzupełnieniu powyższych uwag, poprawka legislacyjna proponowana przez EBC została załączona do niniejszej opinii.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, 6 lipca 2006 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/34/WE, Euratom (Dz.U. L 22 z 26.1.2006, str. 32).

(2)  Dz.U. L 300 z 29.11.2000, str. 2.

(3)  Dz.U. L 149 z 23.6.2000, str. 21. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/682/WE, Euratom (Dz.U. L 230 z 28.8.2002, str. 7).


ZAŁĄCZNIK

Propozycja zmian (projektowane rozporządzenie I)

Tekst proponowany przez Komisję (1)

Zmiany proponowane przez EBC (2)

Poprawka 1

Art. 2, ustęp drugi

Niniejsze rozporządzenie jest w całości wiążące oraz bezpośrednio stosowalne we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z przepisami Traktatu, bez naruszenia protokołów 25 i 26 oraz art. 122 ust. 1.

Niniejsze rozporządzenie jest w całości wiążące oraz bezpośrednio stosowalne we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z przepisami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.


(1)  Kursywa użyta w tekście wskazuje na fragmenty, gdzie EBC proponuje usunięcie określonych sformułowań.

(2)  Pogrubienia użyte w tekście wskazują na fragmenty, gdzie EBC proponuje dodanie określonych sformułowań.


Top