EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0035

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2006 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie dwóch projektowanych decyzji Rady dotyczących programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program Perykles ) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 163/7


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 5 lipca 2006 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie dwóch projektowanych decyzji Rady dotyczących programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 12 czerwca 2006 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie dwóch projektowanych aktów prawnych: projektu decyzji Rady zmieniającej i przedłużającej okres obowiązywania decyzji 2001/923/WE ustanawiającej program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) oraz projektu decyzji Rady rozszerzającej na nieuczestniczące Państwa Członkowskie zastosowanie decyzji Rady zmieniającej i przedłużającej okres obowiązywania Decyzji 2001/923/WE ustanawiającej program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (1).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z artykułu 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

1.   Uwagi ogólne

Zwalczanie fałszerstw euro ma duże znaczenie dla zaufania obywateli do wspólnej waluty. EBC, który ma wyłączne prawo upoważniania do emisji banknotów we Wspólnocie aktywnie uczestniczy w podejmowanych w tym zakresie wysiłkach. W szczególności, EBC opracowuje projekty banknotów euro oraz ich zaawansowane właściwości techniczne, pozwalające zarówno zwykłym użytkownikom, jak i specjalistom na odróżnianie banknotów prawdziwych od fałszywych. Ponadto, EBC poddaje analizie nowe rodzaje sfałszowanych banknotów w Centrum Analiz Fałszerstw (CAF) i wykorzystuje zgromadzoną tym samym wiedzę dla skuteczniejszego doradzania organom ścigania oraz dla doskonalenia właściwości technicznych przyszłych banknotów. CAF koordynuje przekazywanie wszelkich dostępnych danych technicznych oraz statystycznych odnośnie fałszerstw euro na rzecz wszystkich właściwych podmiotów. EBC przyjmuje z zadowoleniem program Perykles jako istotny wkład do działań podejmowanych przez EBC, Europol oraz władze krajowe przeciwko fałszerstwom euro.

2.   Uwagi szczegółowe

EBC ma dwie uwagi szczegółowe odnośnie projektowanych aktów prawnych, zgodne z niektórymi uwagami zawartymi w opinii CON/2005/22 z dnia 21 czerwca 2005 r. (2) a dotyczące przedłużenia zakresu czasowego oraz przedmiotowego programu Perykles.

2.1   Okres projektowanego przedłużenia programu

Istotne jest aby prawodawstwo wspólnotowe zapewniało, iż przedłużenie programu Perykles zostanie odpowiednio powiązane z terminem (i) wprowadzenia euro w nowych Państwach Członkowskich, oraz z (ii) emisją drugiej serii banknotów euro. EBC potwierdza, że przedłużenie do dnia 31 grudnia 2013 r. zapewni takie odpowiednie powiązanie.

2.2   Udział EBC oraz Europolu w finansowaniu decyzji podejmowanych w ramach programu Perykles

W celu uniknięcia nakładania się kompetencji oraz zapewnienia, aby działania podejmowane w ramach programu Perykles uzupełniały się wzajemnie i pozostawały w zgodności ze sobą, jak również w celu wykorzystania doświadczenia EBC w tym zakresie, korzystne byłoby, aby Komisja, EBC oraz Europol wspólnie dokonywały oceny nowo inicjowanych projektów podlegających finansowaniu w ramach programu Perykles; decyzje w przedmiocie wyboru wymagałyby przeprowadzenia konsultacji oraz należytego wzięcia pod uwagę stanowisk dwóch pozostałych podmiotów, przedstawianych w ramach Grupy Sterującej, jaka została przez nie powołana w celu określania wspólnej strategii przeciwdziałania fałszowaniu banknotów euro.

3.   Propozycje zmian

W uzupełnieniu powyższych uwag, poprawki legislacyjne proponowane przez EBC zostały załączone do niniejszej opinii.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 5 lipca 2006 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2005) 243 końcowy — obejmujący oba projektowane akty prawne (2006/0078(CNS) oraz 2006/0079(CNS)).

(2)  Dz.U. C 161 z 1.7.2005, str. 11.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję (1)

Zmiany proponowane przez EBC (2)

Poprawka 1

Artykuł 1 projektowanej decyzji 2006/0078(CNS)

[Obecnie brak propozycji]

Punkt 7 preambuły otrzymuje następującą treść:

Bez uszczerbku dla roli EBC oraz Grupy Sterującej powołanej przez Komisję, EBC oraz Europol w celu ochrony euro przed fałszowaniem, Komisja prowadzi wszelkie konsultacje dotyczące oceny potrzeb w zakresie ochrony euro, obejmujące wszystkie zainteresowane strony (w szczególności właściwe władze krajowe wyznaczone przez Państwa Członkowskie, EBC oraz Europol), za pośednictwem odpowiedniego komitetu doradczego, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) Nr 1338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawiającym środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (3); konsultacje takie prowadzone są w szczególności w zakresie wymiany, pomocy i szkolenia w związku z realizacją niniejszego programu.

Uzasadnienie — Zobacz punkt 2.2 niniejszej opinii

Poprawka 2

Artykuł 1 projektowanej decyzji 2006/0078(CNS)

[Obecnie brak propozycji]

W drugim akapicie art. 5 ust. 1 dodaje się następujące zdanie:

Podmioty te będą zobowiązane do zajęcia stanowiska, które winno zostać należycie wzięte pod uwagę, odnośnie wyboru zgodnie z art. 12 ust. 2 projektów przedstawionych przez Państwa Członkowskie lub opracowanych z własnej inicjatywy Komisji.

Uzasadnienie — Zobacz punkt 2.2 niniejszej opinii


(1)  Kursywa w tekście wskazuje na fragmenty, gdzie EBC proponuje usunięcie określonych sformułowań.

(2)  Pogrubienia użyte w tekście wskazują na fragmenty, gdzie EBC proponuje dodanie określonych sformułowań.

(3)  Dz.U. L 181 z 4.7.2001, str. 6.


Top