EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0018

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (CON/2006/18)

OJ C 79, 1.4.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 79/31


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

W dniu 6 marca 2006 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dalej „projektowane rozporządzenie”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jako że projektowane rozporządzenie objęte jest zakresem kompetencji EBC. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

1.   Uwagi ogólne

1.1.

EBC przyjmuje z zadowoleniem projektowane rozporządzenie zmierzające do utworzenia wspólnej statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w ramach Wspólnoty (dalej „NACE Rev. 2”). EBC nie zgłasza zastrzeżeń wobec nowej struktury NACE ani też wobec jej klasyfikacji szczegółowej.

1.2.

EBC popiera zasady leżące u podstaw NACE Rev. 2, mianowicie: (i) uwzględniania rzeczywistości gospodarczej (poszerzenie klasyfikacji o sektory usługowe), (ii) porównywalności z innymi międzynarodowymi klasyfikacjami, w szczególności z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Rodzajów Działalności (ISIC) Rev. 4 oraz (iii) ciągłości wobec poprzednio stosowanej klasyfikacji. EBC uważa ponadto, iż powinno się podjąć wszelkie niezbędne wysiłki oraz wprowadzić wszelkie niezbędne przepisy prawne dla zapewnienia możliwie najdalej idącej spójności z innymi międzynarodowymi klasyfikacjami i standardami statystycznymi.

1.3

Ponadto EBC przyjmuje z zadowoleniem środki wykonawcze wprowadzane projektowanym rozporządzeniem w odniesieniu do kluczowych statystyk miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych, w szczególności przepisy art. 12 i 16 dotyczące statystyk krótkoterminowych oraz indeksów kosztów zatrudnienia. Tym niemniej, wskazane środki wykonawcze, podobnie jak zasady wykonywania europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie, powinny być określone w taki sposób, aby zapobiegały szkodliwym utratom danych, przykładowo przerwom w szeregach czasowych i wynikającej stąd niedostępności długich szeregów czasowych.

1.4

Ponadto jeżeli chodzi o statystki dla strefy euro oraz dla Unii Europejskiej, zestawiane przede wszystkim w oparciu o informacje krajowe, kluczowe znaczenie ma zapewnienie jednoczesnej implementacji w Państwach Członkowskich. Rozbieżności czasowe w implementacji NACE Rev. 2 w ramach UE przyniosłyby poważne negatywne następstwa w zakresie jakości oraz dostępności zagregowanych danych statystycznych dla strefy euro oraz dla UE — aż do czasu pełnego wprowadzenia nowych klasyfikacji oraz zrewidowania odpowiednich szeregów czasowych przez wszystkie Państwa Członkowskie. EBC zaleca w związku z tym wzmocnienie sformułowania punktu 9 preambuły oraz art. 6 lit. c) rozporządzenia w taki sposób, aby zapewnić w pełni skoordynowaną implementację NACE Rev. 2 w Państwach Członkowskich, jak również spójność pomiędzy poszczególnymi dziedzinami statystycznymi.

2.   Propozycje zmian

Zmiany proponowane przez EBC są załączone do niniejszej opinii.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, 24 marca 2006 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


ZAŁĄCZNIK

Proponowane zmiany

Tekst proponowany przez Komisję (1)

Zmiany proponowane przez EBC (2)

Zmiana 1

Punkt preambuły 9

„Stosowanie klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie wymaga, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG Euratom wspomagał Komisję, w szczególności w zbadaniu problemów wynikających z wdrożenia NACE Rev. 2, płynnego przejścia z NACE Rev. 1 do NACE Rev. 2 i włączenia zmian do NACE Rev. 2”.

„Stosowanie klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie wymaga, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG Euratom wspomagał Komisję, w szczególności w zbadaniu problemów wynikających z wdrożenia NACE Rev. 2, płynnego i w pełni skoordynowanego przejścia z NACE Rev. 1 do NACE Rev. 2 i włączenia zmian do NACE Rev. 2”.

Uzasadnienie — patrz ustęp 1.4 opinii

Zmiana 2

Artykuł 6 lit. c)

„działań zapewniających płynne przejście z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z przerwami w szeregach czasowych, włączając podwójną sprawozdawczość lub ekstrapolację retrospektywną szeregów czasowych.”

„działań zapewniających płynne i w pełni skoordynowane przejście z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z przerwami w szeregach czasowych, włączając podwójną sprawozdawczość lub ekstrapolację retrospektywną szeregów czasowych oraz jednoczesną implementację w Państwach Członkowskich.”

Uzasadnienie — patrz ustęp 1.4 opinii


(1)  Kursywa wskazuje fragmenty, które EBC proponuje usunąć.

(2)  Pogrubienia wskazują fragmenty, które EBC proponuje dodać.


Top