EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0013

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady określającego zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 55/63


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Rady określającego zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

W dniu 24 lutego 2006 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady określającego zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (dalej „Rozporządzenie ZWCK”) (1) w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (dalej „projektowane rozporządzenie”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz z art. 5 ust. 3 rozporządzenia ZWCK. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

1.

Celem projektowanego jest ustalenie minimalnych standardów w zakresie comiesięcznych okresów zbierania danych dotyczących cen w celu polepszenia porównywalności zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK) dla poszczególnych Państw Członkowskich, jak również wiarygodności ZWCK dla strefy euro. Ze względu na istniejące w poszczególnych Państwach Członkowskich zróżnicowanie okresów zbierania danych dotyczących cen, krótkookresowe wahania cen następujące w ciągu miesiąca mogą prowadzić do znaczących rozbieżności w szacownych zmaianch w odniesieniu do niektórych pozycji objętych krajowymi ZWCK. EBC przyjmuje z zadowoleniem projektowane rozporządzenie wprowadzające wymóg, aby zbieranie danych dotyczących cen miało miejsce w okresach przypadających przynajmniej w ciągu jednego tygodnia roboczego, przypadającego w połowie lub około połowy miesiąca, przy czym w odniesieniu do towarów, co do których znana jest tendencja do nagłych i nieregularnych wahań cenowych w ciągu miesiąca, zbieranie danych dotyczących cen powinno mieć miejsce w okresach obejmujących więcej niż jeden tydzień roboczy. Tak określone minimalne standardy stanowią kompromis pomiędzy potrzebą harmonizacji procedur zbierania cen w poszczególnych Państwach Członkowskich a koniecznością uwzględnienia kosztów związanych ze zmianą istniejących praktyk w tym zakresie.

2.

Sposób sformułowania wymogu aby dane dotyczące produktów ujawniających wahania cenowe zbierane były 'w okresie dłuższym niż jeden tydzień roboczy' pozwoli Państwom Członkowskim na uzyskanie pewnej elastyczności we wprowadzaniu tego przepisu. Wskazane jest tym samym ścisłe monitorowanie sposobu wprowadzenia projektowanego rozporządzenia w tym zakresie.

3.

EBC zakłada, iż projektowane rozporządzenie nie stoi na przeszkodzie w publikowaniu tymczasowych danych ZWCK lub też wstępnych projekcji ZWCK, jak również iż nie ma ono wpływu na obecnie stosowane okresy publikacji ZWCK dla strefy euro.

4.

EBC aprobuje proponowane wprowadzenie wskazanych zasad począwszy od stycznia 2007 r., biorąc pod uwagę, iż nie jest w tym zakresie oczekiwane wystąpienie efektów systemowych mających wpływ na wykazane zmiany cen w okresach rocznych lub miesięcznych. Tym samym nie oczekuje się, aby wymagana była rewizja wsteczna uzyskanych danych.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, 27 lutego 2006 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 257 z 27.10.1995, str. 1.


Top