EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0012

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lutego 2006 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych (CON/2006/12)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 61–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 55/61


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 24 lutego 2006 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych

(CON/2006/12)

(2006/C 55/29)

W dniu 19 stycznia 2006 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady o wydanie opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych (COM(2005) 653 wersja ostateczna) (zwanego dalej „projektowanym rozporządzeniem”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z pierwszego tiret art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jako że projektowane rozporządzenie leży w zakresie kompetencji EBC. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów przyjęła niniejszą opinię.

1.   UWAGI OGÓLNE

1.1

Celem projektowanego rozporządzenia jest wprowadzenie zmian do załącznika B do rozporządzenia w sprawie Europejskiego Systemu Rachunków 1995 (1) odnośnie przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych. Projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie zmian w zakresie terminów, częstotliwości oraz zakresu rachunków narodowych przekazywanych przez państwa członkowskie Komisji Wspólnot Europejskich (Eurostat), a przez to poprawę dostępności danych z zakresu rachunków narodowych oraz jakości statystyk europejskich. Projektowane rozporządzenie jest zgodne z zasadami harmonizacji oraz spójności. Uwzględnia ono również pewne nowe wymogi zgłoszone przez kluczowych użytkowników oraz na wniosek krajowych organów statystycznych usuwa szereg wymogów programu przekazywania danych.

1.2

Zasadniczą kwestią dla EBC związaną z prowadzeniem polityki pieniężnej jest wykorzystywanie oraz opracowywanie statystyk obszaru euro na podstawie danych rachunków narodowych, które są szczegółowe, porównywalne, możliwe do zagregowania na poziomie państw członkowskich należących do obszaru euro, przekazywane terminowo, rzetelne oraz spójne w ramach i pomiędzy tabelami programu przekazywania danych. EBC przywiązuje najwyższą wagę do kwartalnych statystyk rachunków narodowych i z zadowoleniem przyjmuje propozycję zmian w programie dostarczania tych danych. Priorytetowy charakter posiadają również spójne dane z zakresu rachunków narodowych, niezbędne do szczegółowej analizy zmian wydajności pracy. Dla tych oraz innych celów niezbędne są dane roczne w podziałach bardziej szczegółowych niż dane kwartalne. EBC uważa wprowadzenie w projektowanym rozporządzeniu bardziej szczegółowych podziałów według obszarów działalności gospodarczej i sektorów instytucjonalnych za znaczącą poprawę. Dane z zakresu rachunków regionalnych nie są dla EBC priorytetowe.

1.3

EBC docenia również, że projektowane rozporządzenie uznaje za priorytetowe terminowe przekazywanie przez państwa członkowskie danych z zakresu rachunków narodowych za ostatnie okresy. ECB zachęca Komisję (Eurostat) oraz państwa członkowskie do zapewnienia przekazywania, w oparciu o wymogi tablic programu przekazywania danych, wzajemnie spójnych danych, jak również stworzenia oraz wdrożenia wspólnej polityki udostępniania i korygowania danych. Zdaniem EBC dotyczy to również określenia dokładnego terminu wprowadzania istotnych korekt danych z zakresu rachunków narodowych, które mogą być związane z istotnymi zmianami metodologicznymi.

2.   UWAGI SZCZEGÓŁOWE

2.1

Tabela 1 programu przekazywania danych zawiera główne agregaty kwartalne i roczne, kluczowe dla polityki pieniężnej i gospodarczej. EBC uważa za pożądane zmiany co do zakresu danych przekazywanych w ramach Tabeli 1. Obejmują one dane dotyczące eksportu i importu w podziale odpowiednio według kraju przeznaczenia i pochodzenia (państwa członkowskie UE, członkowie Unii Walutowej oraz instytucje UE) jak również szczegółowe dane o wartości dodanej i zatrudnieniu w produkcji. EBC zaleca wykorzystywanie jednolitej metody do wyliczania kwartalnej statystyki zmian w nawiązaniu łańcuchowym. Ponadto EBC zaleca określenie w programie przekazywania danych dla głównych agregatów kwartalnych wymogu przesyłania danych skorygowanych o wskaźnik dnia roboczego i wskaźnik sezonowy, a tam gdzie to właściwe, tylko skorygowanych o wskaźnik dnia roboczego.

2.2

Tabela 3 programu przekazywania danych uwzględnia agregaty roczne w podziale według gałęzi, niezbędne do analizy wydajności pracy i analizy strukturalnej. W przypadku, gdy w Tabeli tej znajdują się dwa rodzaje podziałów, wówczas EBC uznaje za priorytetowe pełne wprowadzenie mniej szczegółowego podziału niezbędnego dla sporządzania agregatów obszaru euro.

2.3

EBC wymaga, aby rachunki niefinansowe w podziale według sektorów (Tabela 8 programu przekazywania danych) dostarczane były w tych samych terminach, w jakich przekazywany jest rachunek finansowy w podziale według sektorów (Tabela 6 programu przekazywania danych) oraz bilanse dla aktywów i pasywów finansowych (Tabela 7 programu przekazywania danych), w celu zapewnienia niezbędnej pełnej spójności sporządzania zintegrowanych rachunków dla obszaru euro.

2.4

EBC opowiada się za skróceniem terminu przekazywania danych dotyczących wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych według funkcji (Tabela 11 programu przekazywania danych) z 12 do dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku, którego dane dotyczą. Będzie to również zgodne z terminem przekazywania szczegółowego podziału wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych (Tabela 2 programu przekazywania danych). EBC popiera ponadto obowiązkowe przekazywanie dalszych podziałów według grup COFOG wydatków rządowych dla działów COFOG: gospodarka, zdrowie, wykształcenie i ochrona socjalna. Natomiast wymagany podział przychodów z podatków według rodzaju podatku i podsektora otrzymującego (Tabela 9 programu przekazywania danych) jest bardziej szczegółowy niż priorytetowe wymogi EBC.

2.5

EBC popiera ponadto pomiar nakładu pracy w tabelach wykorzystania (Tabela 16 programu przekazywania danych) również w wyrażeniu przepracowanych godzin oraz w podziale umożliwiającym analizę wpływu zmian jakości pracy na zmiany wydajności. Podobnie EBC preferuje, aby tabele wykorzystania prezentowano również w cenach bazowych, co umożliwi tworzenie symetrycznych tabel przepływów międzygałęziowych z częstotliwością roczną. Jeśli te tabele roczne zostałyby też przedstawione w podziale na import i komponenty krajowe, to symetryczne tabele przepływów międzygałęziowych dla produkcji krajowej i importu w cenach bazowych (Tabele 18 i 19 programu przekazywania danych) nie byłyby dla EBC wymogiem priorytetowym. W przypadku Tabeli 16 programu przekazywania danych należy rozważyć zróżnicowanie wymogów sprawozdawczych w zależności od wielkości państwa członkowskiego. EBC uważa, że symetryczne tabele przepływów międzygałęziowych w cenach bazowych (Tabela 17 programu przekazywania danych) oraz symetryczne tabele przepływów międzygałęziowych dla produkcji krajowej i importu w cenach bazowych (Tabele 18 i 19 programu przekazywania danych) przekazywane w odstępach pięcioletnich mają mniejsze znaczenie z uwagi na termin i małą częstotliwość zawartych w nich danych.

2.6

EBC popiera przekazywanie bilansów dla aktywów niefinansowych (Tabela 26 programu przekazywania danych) oraz uważa, że więcej zmiennych zawartych w tej tabeli powinno mieć charakter obowiązkowych. W szczególności obowiązkowe informacje o cenie mieszkań powinny zostać uzupełnione o powiązane z nimi informacje o cenie gruntów, ponieważ dane te są kluczowe dla oceny zasobów mieszkaniowych gospodarstw domowych, co ma dla EBC szczególne znaczenie.

Sporządzono we Frankfurtcie nad Menem, dnia 24 lutego 2006 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1).


Top