Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0022

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jak również na ich powierzchni oraz zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (COM (2003) 117 wersja ostateczna – 2003/0052 (COD)) Zmieniająca wniosek komisji na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE

/* COM/2005/0022 końcowy - COD 2003/0052 */

52005PC0022

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jak również na ich powierzchni oraz zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (COM (2003) 117 wersja ostateczna – 2003/0052 (COD)) zmieniająca wniosek Komisji na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE /* COM/2005/0022 końcowy - COD 2003/0052 */


Bruksela, dnia 25.1.2005

COM(2005) 22 końcowy

2003/0052 (COD)

OPINIA KOMISJI na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jak również na ich powierzchni oraz zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (COM (2003) 117 wersja ostateczna – 2003/0052 (COD))

ZMIENIAJĄCA WNIOSEK KOMISJIna mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE

2003/0052 (COD)

OPINIA KOMISJI na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jak również na ich powierzchni oraz zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (COM (2003) 117 wersja ostateczna – 2003/0052 (COD ))

1- INFORMACJE PODSTAWOWE

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jak również na ich powierzchni oraz zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (COM (2003) 117 wersja ostateczna) został przyjęty przez Komisję w dniu 14 marca 2003 r.

Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię dnia 16 lipca 2003 r.

Komitet Regionów postanowił nie wydawać opinii w sprawie wniosku.

Parlament Europejski wydał opinię (pierwsze czytanie) dnia 20 kwietnia 2004 r.

Komisja przyjęła zmieniony wniosek dnia 26 kwietnia 2004 r.

Wspólne stanowisko Rady zostało przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 8 września 2004 r.

Parlament Europejski wydał opinię (drugie czytanie) dnia 15 grudnia 2004 r.

Opinia określa stanowisko Komisji w sprawie poprawek przyjętych przez Parlament Europejski dnia 15 grudnia 2004 r. zgodnie z art. 251 ust. 2 lit. c) Traktatu WE.

2- CEL WNIOSKU KOMISJI

1. Celem zaproponowanego projektu rozporządzenia jest zastąpienie, skodyfikowanie i uproszczenie czterech istniejących dyrektyw Rady w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (Maximum Residue Levels - MRLs) w odniesieniu do produktów ochrony roślin (dyrektywy 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG) w celu zharmonizowania wszystkich MRL na szczeblu UE oraz zdefiniowania roli Państw Członkowskich, Komisji, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i innych stron uczestniczących w procesie ustalania MRL.

2. Rozporządzenie przewiduje bezpośrednie zastosowanie i wykonywanie MRL w Państwach Członkowskich poparte publicznie dostępnymi ocenami ryzyka konsumenta, za które EFSA ponosi pełną odpowiedzialność. W przypadkach, gdy produkty ochrony roślin nie są zatwierdzone do użytkowania we Wspólnocie, użytkowanie poza Wspólnotą jest niedopuszczalne w zakresie spożycia pozostałości przez konsumenta lub gdy dane są niewystarczające do wykonania oceny ryzyka, stosowana będzie wartość domyślna 0,01 mg/kg.

3. Rozporządzenie określa zobowiązania Państw Członkowskich w zakresie kontroli i wykonywania MRL, danych sprawozdawczych dla EFSA dotyczących kontroli i wykonywania, a także publikacji tych danych w rocznym sprawozdaniu EFSA.

3. OPINIA KOMISJI W SPRAWIE POPRAWEK ZAPROPONOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

3.1. Streszczenie stanowiska Komisji

Parlament Europejski przyjął 35 poprawek. Wszystkie poprawki mogą zostać w pełni zaakceptowane przez Komisję.

3.2. Poprawki Parlamentu w pierwszym czytaniu

Przyjęte poprawki są wynikiem kompromisu, który został osiągnięty przez Parlament Europejski, Radę i Komisję podczas negocjacji w drugim czytaniu w ramach procedury współdecydowania. Tekst powstały w wyniku negocjacji jest według Komisji zadowalającym kompromisem. Niektóre poprawki w sprawie określania maksymalnych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (MRL) są odzwierciedleniem istniejących już praktyk i wprowadzają je w wyraźny sposób do ustawodawstwa. Inne poprawki przewidują rozwój i zastosowanie nowej metodologii. Komisja podtrzymuje wszystkie niniejsze poprawki, co też jasno wyraziła podczas negocjacji. Poprawki są zgodne z przedłożonym wnioskiem i stanowią ulepszenie względem istniejących przepisów prawnych.

4. Wnioski

Zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE Komisja wprowadza zmiany do swojego wniosku, zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Top