EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0053

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 grudnia 2005 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej dotyczący projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów (CON/2005/53)

OJ C 323, 20.12.2005, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 323/31


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 9 grudnia 2005 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej dotyczący projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów

(CON/2005/53)

(2005/C 323/10)

1.

W dniu 20 października 2005 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii dotyczącej projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów (1) (zwanej dalej „projektowaną dyrektywą”).

2.

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z pierwszego akapitu art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, gdyż proponowana dyrektywa zawiera postanowienia które oddziałują na funkcjonowanie oraz integrację europejskich rynków finansowych oraz które mogłyby potencjalnie wywierać wpływ na stabilność finansową. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

3.

EBC akceptuje zarówno przedłużenie o sześć miesięcy, do października 2006 roku, terminu przyznawanego Państwo Członkowskim na dokonanie implementacji dyrektywy 2004/39/WE (2), jak też przyznanie dodatkowych sześciu miesięcy następujących po terminie implementacji jako okresu poprzedzającego efektywne zastosowanie postanowień dyrektywy 2004/39/WE — powyższe środki okazały się bowiem niezbędne z punktu widzenia Państw Członkowskich oraz firm inwestycyjnych. EBC rozumie ponadto. iż Rada oraz Parlament Europejski rozważają obecnie przedłużenie wskazanych terminów o dodatkowe trzy miesiące, tj. odpowiednio do dziewięciu miesięcy. EBC nie wnosiłby sprzeciwu również wobec takiego przedłużenia terminów.

Frankfurt nad Menem, dnia 9 grudnia 2005 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  (COM(2005) 253 ostateczny).

(2)  Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1).


Top