EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0018

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 czerwca 2005 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (COM(2005) 154 końcowy) (CON/2005/18)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 144/17


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 3 czerwca 2005 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (COM(2005) 154 końcowy)

(CON/2005/18)

(2005/C 144/11)

1.

W dniu 3 maja 2005 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (zwanego dalej „projektowanym rozporządzeniem”).

2.

Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 99 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Przepis ten nie przewiduje wyraźnie obowiązku konsultacji EBC, tym niemniej nadzór pozycji budżetowych oraz nadzór i koordynacja polityk gospodarczych związane są z wypełnianiem podstawowego celu Europejskiego Systemu Banków Centralnych, jakim jest zapewnienie stabilności cen. Właściwość EBC do wydania opinii wynika tym samym z pierwszego tiret art. 105 ust. 4 Traktatu. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

3.

Prawidłowe polityki fiskalne mają fundamentalne znaczenie dla powodzenia unii gospodarczej i walutowej (UGW). Stanowią one warunek zapewnienia stabilności makroekonomicznej, wzrostu i spójności w strefie euro. Ramy polityki fiskalnej określone w Traktacie oraz w Pakcie Stabilności i Rozwoju stanowią podstawę UGW, mając tym samym kluczowe znaczenie dla kształtowania stabilnych oczekiwań w zakresie dyscypliny fiskalnej. Takie wyznaczone odpowiednimi regułami ramy polityki fiskalnej — ukierunkowane na zapewnienie stabilności finansów publicznych, lecz pozwalające jednocześnie na łagodzenie wahań wskaźników gospodarczych za pomocą automatycznych stabilizatorów — powinny w dalszym ciągu spełniać warunki przejrzystości, prostoty i możliwości efektywnego wdrożenia. Spełnienie powyższych warunków ułatwi też zachowanie przejrzystości i równego traktowania przy wprowadzaniu przyjętych ram polityki fiskalnej.

4.

Celem projektowanego rozporządzenia jest uwzględnienie zmian w zakresie realizacji Paktu Stabilności i Rozwoju uzgodnionych przez Radę (ECOFIN) w dniu 20 marca 2005 r. Projektowane rozporządzenie dotyczy przy tym stosowanych procedur nadzoru oraz sposobu wyznaczania średniookresowych celów w zakresie polityki fiskalnej Państw Członkowskich. EBC nie widzi potrzeby wyrażania opinii na temat szczegółowych rozwiązań projektowanego rozporządzenia, wspierając tym niemniej dążenie do poprawy procedur nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, co potrzebne jest dla osiągnięcia i utrzymania celów średniookresowych, zapewniających zrównoważenie finansów publicznych. Rygorystyczna i spójna realizacja procedur nadzoru będzie czynnikiem wspierającym prowadzenie rozważnych polityk fiskalnych.

Frankfurt nad Menem, dnia 3 czerwca 2005 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


Top