EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0017

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 czerwca 2005 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia sposobu realizacji procedury nadmiernego deficytu (COM(2005) 155 końcowy) (CON/2005/17)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 144/16


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 3 czerwca 2005 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia sposobu realizacji procedury nadmiernego deficytu (COM(2005) 155 końcowy)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

W dniu 3 maja 2005 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia sposobu realizacji procedury nadmiernego deficytu (zwanego dalej „projektowanym rozporządzeniem”).

2.

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z drugiego akapitu art. 104 ust. 14 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

3.

Prowadzenie prawidłowych polityk fiskalnych ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia unii gospodarczej i walutowej (UGW). Stanowią one warunek zapewnienia stabilności makroekonomicznej, wzrostu i spójności w strefie euro. Ramy polityki fiskalnej określone w Traktacie oraz w Pakcie Stabilności i Rozwoju stanowią podstawę UGW, mając tym samym kluczowe znaczenie dla kształtowania prawidłowo ugruntowanych oczekiwań w zakresie dyscypliny fiskalnej. Takie wyznaczone odpowiednimi regułami ramy polityki fiskalnej — ukierunkowane na zapewnienie stabilności finansów publicznych, lecz pozwalające jednocześnie na łagodzenie wahań wskaźników gospodarczych za pomocą automatycznych stabilizatorów — powinny w dalszym ciągu spełniać warunki przejrzystości, prostoty i możliwości efektywnego wdrożenia. Spełnienie powyższych warunków ułatwi też zachowanie przejrzystości i równego traktowania przy wprowadzaniu przyjętych ram polityki fiskalnej.

4.

Celem projektowanego rozporządzenia jest uwzględnienie zmian w zakresie realizacji Paktu Stabilności i Rozwoju uzgodnionych przez Radę (ECOFIN) w dniu 20 marca 2005 r. Projektowane rozporządzenie dotyczy przy tym realizacji procedury nadmiernego deficytu (PND). Projektowane rozporządzenie ma zapewnić prowadzenie prawidłowych polityk fiskalnych, stwarzając w tym celu system zachęt do zachowywania dyscypliny fiskalnej. EBC nie widzi potrzeby wyrażania opinii na temat szczegółowych rozwiązań projektowanego rozporządzenia, podkreśla tym niemniej potrzebę zapewnienia, aby PND stanowiła tyleż wiarygodną co efektywną metodę przeciwdziałania nierównowadze finansów publicznych, stosowaną z uwzględnieniem ścisłych limitów czasowych. Wziąwszy powyższe pod uwagę, EBC popiera ograniczenie do minimum zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 czerwca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia sposobu realizacji procedury nadmiernego deficytu (1). Rygorystyczna i spójna realizacja PND będzie czynnikiem wspierającym prowadzenie rozważnych polityk fiskalnych.

Frankfurt nad Menem, dnia 3 czerwca 2005 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6.


Top