EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0032

CON/2004/32 Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2004 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej, dotycząca zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich na temat decyzji Rady w sprawie otwarcia negocjacji dotyczących umowy o stosunkach monetarnych z Księstwem Andory (COM(2004) 548 wersja końcowa)

OJ C 256, 16.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/9


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 6 października 2004 r.

na wniosek Rady Unii Europejskiej, dotycząca zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich na temat decyzji Rady w sprawie otwarcia negocjacji dotyczących umowy o stosunkach monetarnych z Księstwem Andory (COM(2004) 548 wersja końcowa)

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1.

Dnia 8 września 2004 r. Rada Unii Europejskiej wystąpiła z wnioskiem o opinię Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dotyczącą zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich na temat decyzji Rady w sprawie otwarcia negocjacji dotyczących umowy o stosunkach monetarnych z Księstwem Andory (COM(2004) 548 wersja końcowa) (w dalszym ciągu zwanym „zaleceniem”).

2.

Kompetencje EBC w zakresie przedstawienia opinii na temat wskazanego zalecenia wynikają z artykułu 111 ustęp 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Prezesów przyjęła niniejszą opinię zgodnie z artykułem 17 ustęp 5 zdanie pierwsze Regulaminu EBC.

3.

W zaleceniu przedstawiony został projekt decyzji Rady stwierdzającej, że ponieważ spełnione zostały określone w decyzji Rady 2004/548/WE z dnia 11 maja 2004 r. (1) warunki konieczne do otwarcia negocjacji między Wspólnotą i Księstwem Andory (zwanym w dalszym ciągu „Andorą”) w sprawie umowy monetarnej (w dalszym ciągu zwanej „Umową”), negocjacje te mogą być rozpoczęte.

4.

W opinii CON/2004/12 z dnia 1 kwietnia 2004 r. dotyczącej decyzji 2004/548/WE (2) EBC stwierdził m.in., że w interesie Wspólnoty leży otwarcie negocjacji w sprawie Umowy.

5.

W zaleceniu uznano, że konieczne warunki określone w decyzji 2004/548/WE zostały spełnione, ponieważ Księstwo Andory wszczęło prace nad umową o opodatkowaniu dochodu z oszczędności, przy czym Andora zobowiązała się ratyfikować tę umowę do dnia 30 kwietnia 2005 r. W związku z tym EBC nie widzi powodów do sprzeciwiania się przyjęciu decyzji Rady o otwarciu negocjacji z Andorą w sprawie Umowy.

6.

EBC przyjmuje, że negocjacje w sprawie Umowy zostaną zawieszone, jeśli Andora nie ratyfikuje umowy w sprawie opodatkowania dochodu z oszczędności do dnia 30 kwietnia 2005 r.

7.

Zgodnie z artykułem 7 decyzji 2004/548/WE Komisja będzie prowadzić negocjacje z Andorą w imieniu Wspólnoty, przy pełnym zaangażowaniu w negocjacje Hiszpanii i Francji oraz przy pełnym zaangażowaniu EBC w negocjacje w zakresie podlegającym jego kompetencjom.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 6 października 2004 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 244 z 16.7.2004, str. 47.

(2)  Dz.U. C 88 z 8.4.2004, str. 18.


Top