EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42011Y0601(01)

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011–2014

OJ C 162, 1.6.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 162/1


Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011–2014

2011/C 162/01

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,

1.   WPROWADZENIE

PRZYPOMINAJĄ o kompetencjach przyznanych Unii Europejskiej, zwłaszcza w art. 6 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; artykuły te stwierdzają, że sport jest dziedziną, w której działania na szczeblu UE powinny służyć wspieraniu, koordynowaniu i uzupełnianiu działań państw członkowskich.

UZNAJĄ, że po wejściu w życie Traktatu z Lizbony należy pogłębić na szczeblu UE współpracę w dziedzinie sportu.

Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄ komunikat Komisji pt. „Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu” (1) oraz wskazane w jego rozdziałach tematycznych główne obszary działań oparte na obszarach z białej księgi na temat sportu (2). Komunikat ten jest ważnym krokiem ku wskazaniu dziedzin, w których można by podjąć współpracę na szczeblu UE, respektując przy tym autonomię struktur zarządzania sportem i zasadę pomocniczości.

UZNAJĄ, że sport może się przyczynić do realizacji celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

PRZYPOMINAJĄ o rezolucji Rady z dnia 18 listopada 2010 r., w której Rada postanowiła regularnie organizować – zwykle przy okazji swoich posiedzeń – nieformalne spotkania głównych przedstawicieli organów publicznych UE i ruchu sportowego, by umożliwić im wymianę poglądów na zagadnienia dotyczące sportu w UE (3).

ZGADZAJĄ SIĘ rozwijać ramy europejskiej współpracy w dziedzinie sportu, ustanawiając trzyletni plan prac UE w tej dziedzinie, wskazujący państwom członkowskim i Komisji stosowne działania oraz uznający i uwzględniający rezultaty prac nieformalnych struktur powstałych przed Traktatem z Lizbony.

2.   ROZWIJANIE EUROPEJSKIEGO WYMIARU SPORTU POPRZEZ USTANOWIENIE PLANU PRAC UE

UWAŻAJĄ, że trzyletni plan prac UE w dziedzinie sportu powinien się opierać na następujących naczelnych zasadach:

sprzyjać temu, by państwa członkowskie i Komisja stosowały wspólne, zdecydowane podejście zakładające wytworzenie w dłuższym okresie na szczeblu UE wartości dodanej w dziedzinie sportu,

dostosować istniejące nieformalne struktury do priorytetów określonych w niniejszym planie prac,

w stosownym przypadku nadać impuls działaniom Komisji w tej dziedzinie i działania te wyeksponować,

odpowiedzieć na wyzwania transnarodowe, stosując skoordynowane podejście UE,

promować szczególny charakter sportu i jego szczególny wkład w inne dziedziny polityki UE,

wypracować politykę sportową opartą na dowodach.

PODKREŚLAJĄ, że plan prac UE powinien stanowić elastyczne ramy, które w stosownych przypadkach pozwalałyby reagować na rozwój wydarzeń w dziedzinie sportu.

Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄ tematy wskazane w komunikacie i w białej księdze, które służą za ogólną podstawę przyszłej współpracy; tematy te są następujące:

a)

społeczna rola sportu:

walka z dopingiem,

kształcenie, szkolenie i kwalifikacje w sporcie,

zapobieganie przemocy i nietolerancji oraz walka z nimi,

aktywność fizyczna sprzyjająca zdrowiu,

włączenie społeczne w sporcie i poprzez sport,

wolontariat w sporcie,

współpraca z państwami trzecimi i z różnymi organizacjami,

zrównoważony rozwój w sporcie i poprzez sport;

b)

gospodarczy wymiar sportu:

prowadzenie w obszarze sportu polityki opartej na dowodach,

stabilne finansowanie sportu,

stosowanie do sportu zasad UE dotyczących pomocy państwa,

rozwój regionalny i szanse na rynku pracy;

c)

organizacja sportu:

dobre zarządzanie w sporcie,

szczególny charakter sportu,

swobodny przepływ sportowców a ich obywatelstwo,

zasady transferów i działalność agentów sportowych,

uczciwość zawodów sportowych (w tym walka z manipulacją wynikami sportowymi, korupcją, praniem pieniędzy i innymi formami przestępstw finansowych),

europejski dialog społeczny w sektorze sportu,

ochrona małoletnich,

systemy licencji dla klubów sportowych,

prawa medialne i prawa własności intelektualnej.

POSTANAWIAJĄ – na podstawie powyższego ogólnego wykazu – że w okresie objętym niniejszym planem prac (do połowy 2014 roku) państwa członkowskie i Komisja powinny nadać priorytet tematom przedstawionym poniżej. Każde z państw sprawujących prezydencję może tematy priorytetowe uzupełniać w świetle ewentualnych nowych wydarzeń:

uczciwość w sporcie, zwłaszcza walka z dopingiem i z manipulowaniem wynikami sportowymi oraz promowanie dobrego zarządzania,

społeczne walory sportu, zwłaszcza zdrowie, włączenie społeczne, edukacja i wolontariat,

gospodarcze aspekty sportu, zwłaszcza stabilne finansowanie sportów masowych oraz polityka oparta na dowodach.

ZATWIERDZAJĄ znajdujący się w załączniku I wykaz konkretnych działań związanych z tematami priorytetowymi oraz harmonogram ich realizacji.

3.   METODY PRACY I STRUKTURY

 

UZNAJĄ, że:

W związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony państwa członkowskie i Komisja powinny zacieśnić współpracę, opierając się na naczelnych zasadach wymienionych w części 2 niniejszego planu prac.

UE powinna również ściśle współpracować z ruchem sportowym i ze stosownymi właściwymi organizacjami szczebla krajowego, europejskiego i międzynarodowego, np. z Radą Europy, posługując się zwłaszcza usystematyzowanym dialogiem.

 

ZGADZAJĄ SIĘ, że:

Aktywność w dziedzinie sportu podejmowana na szczeblu UE powinna się koncentrować na tematach priorytetowych, działaniach i metodach pracy wymienionych w niniejszym programie prac.

W realizacji niniejszego programu prac pomagać będzie kilka nieformalnych grup eksperckich, które będą się opierać na pracach sześciu już istniejących – powstałych od 2005 roku – grup eksperckich (4).

Grupy eksperckie zostaną poproszone o skupienie się na tematach priorytetowych nakreślonych w części 2 oraz na działaniach i terminach wymienionych w załączniku I. Działania z załącznika I mogą zostać zweryfikowane przez Radę oraz przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w świetle uzyskanych rezultatów i rozwoju polityki na szczeblu UE.

Zasady członkostwa w grupach i funkcjonowania grup przedstawiono w załączniku II.

Innymi metodami pracy, poza pracą w ramach grup eksperckich, mogą być np. konferencje prezydencji, nieformalne posiedzenia dyrektorów i ministrów ds. sportu, badania i konferencje Komisji.

W pierwszej połowie 2014 roku Rada oceni realizację niniejszego programu prac, opierając się na sprawozdaniu, które do końca 2013 roku opracuje Komisja.

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM

Rada oraz przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie zwracają się do państw członkowskich i Komisji, by na czas obowiązywania niniejszego programu prac ustanowiły grupy eksperckie, które zajmą się następującymi tematami:

walka z dopingiem,

dobre zarządzanie w sporcie,

kształcenie i szkolenie w sporcie,

sport, zdrowie i zaangażowanie,

statystyka sportowa,

stabilne finansowanie sportu.

4.   DZIAŁANIA

ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, BY:

współpracowały ze sobą przy wsparciu Komisji, stosując metody pracy określone w niniejszej rezolucji,

respektując zasadę pomocniczości oraz autonomię struktur zarządzania sportem, należycie uwzględniały niniejszy plan prac podczas opracowywania polityki krajowej,

regularnie informowały zainteresowane podmioty z sektora sportu o postępach w realizacji niniejszego programu prac, by w ten sposób nadać odpowiednią wagę prowadzonym działaniom i je wyeksponować.

ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW SPRAWUJĄCYCH PREZYDENCJĘ W RADZIE, BY:

w ramach zespołu trzech prezydencji uwzględniały priorytetowe tematy niniejszego planu prac podczas opracowywania programu prezydencji, sporządzały sprawozdania z realizacji tego planu oraz opierały się na uzyskanych już wcześniej rezultatach,

pod koniec trzyletniego okresu, którego dotyczy niniejsza rezolucja, zaproponowały – na podstawie sprawozdania opracowanego przez Komisję – nowy plan prac na kolejny okres.

ZWRACAJĄ SIĘ DO KOMISJI, BY:

informowała państwa członkowskie o trwających lub planowanych inicjatywach w innych dziedzinach polityki UE mających wpływ na sport oraz o odnośnych wydarzeniach w Komisji i na forum pozostałych Rad,

współpracowała z państwami członkowskimi i wspierała ich współpracę w ramach niniejszej rezolucji,

zbadała, w jaki sposób można by zadbać o jak najszerszy udział państw członkowskich w posiedzeniach grup eksperckich,

co roku organizowała Forum Sportowe UE, które zgromadzi wszystkie najważniejsze podmioty reprezentujące ruch sportowy różnego szczebla, i zwróciła szczególną uwagę na organizacje zajmujące się sportami masowymi i ich przedstawicieli,

przeprowadziła ocenę skutków, opierając się m.in. na ocenie dotychczasowych działań przygotowawczych w dziedzinie sportu, by określić wartość dodaną, jaką miałby konkretny program finansowania działań w obszarze sportu,

do końca 2013 roku przyjęła – na podstawie dobrowolnego wkładu państw członkowskich – sprawozdanie z realizacji i oddziaływania niniejszego planu prac. Sprawozdanie to posłuży w pierwszej połowie 2014 roku za podstawę do przygotowania kolejnego planu prac Rady.

ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI, ABY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI I Z NALEŻYTYM POSZANOWANIEM ZASADY POMOCNICZOŚCI:

1)

kontynuowały ścisłą współpracę na szczeblu eksperckim zgodnie z załącznikiem I i II do niniejszej rezolucji;

2)

uwzględniały sport podczas formułowana, realizacji i oceny polityk i działań w innych obszarach, szczególnie dbając o wczesne i skuteczne branie go pod uwagę w procesie opracowywania polityki;

3)

działały na rzecz tego, by bardziej doceniony został potencjalny wkład sportu w realizację ogólnych celów strategii „Europa 2020” – gdyż sport może znacznie przyczynić się do inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do tworzenia nowych miejsc pracy, a także może pozytywnie wpłynąć na włączenie społeczne, kształcenie i szkolenie, zdrowie publiczne oraz aktywność osób starszych;

4)

sprzyjały współpracy w dziedzinie sportu z państwami trzecimi, zwłaszcza z krajami kandydującymi i potencjalnymi krajami kandydującymi, oraz z właściwymi organizacjami międzynarodowymi, w tym z Radą Europy.


(1)  COM(2011) 12.

(2)  COM(2007) 391.

(3)  Dz.U. C 322 z 27.11.2010, s. 1.

(4)  Wcześniej zwane grupami roboczymi UE do spraw: walki z dopingiem; kształcenia i szkolenia w sporcie; sportu i zdrowia; włączenia społecznego i równych szans w sporcie; sportu i gospodarki, a także niekomercyjnych organizacji sportowych.


ZAŁĄCZNIK I

Działania oparte na tematach priorytetowych

Działanie

Grupa ekspercka

Rezultaty i termin

Uczciwość w sporcie, zwłaszcza walka z dopingiem i z manipulowaniem wynikami sportowymi oraz promowanie dobrego zarządzania

Przygotować projekt uwag UE w związku z weryfikacją kodeksu Światowej Agencji Antydopingowej

Grupa ekspercka ds. walki z dopingiem

Wstępny projekt uwag UE – na początku 2012 roku i stosowne dalsze działania

Wypracować europejski wymiar w odniesieniu do uczciwości w sporcie i w pierwszej kolejności zająć się walką z manipulowaniem wynikami sportowymi

Grupa ekspercka ds. dobrego zarządzania w sporcie

Zalecenia do dalszego rozważenia – do połowy 2012 roku

Opracować zasady przejrzystości związane z dobrym zarządzaniem

Grupa ekspercka ds. dobrego zarządzania w sporcie

Wstępny zestaw zaleceń do rozważenia – do końca 2012 roku

Zająć się zidentyfikowanymi kwestiami związanymi z dostępem do zawodu agenta sportowego oraz z nadzorem nad tym zawodem, a także z transferami w sportach zespołowych, w tym zwłaszcza z zasadami transferu młodych sportowców

Grupa ekspercka ds. dobrego zarządzania w sporcie

Działania następcze po konferencji Komisji na temat agentów sportowych i po mającym się ukazać studium na temat transferów w sportach zespołowych – odpowiednio: do połowy 2013 roku/do końca 2013 roku

Społeczne walory sportu, zwłaszcza zdrowie, włączenie społeczne, edukacja i wolontariat

Przygotować propozycję europejskich wytycznych ws. kariery równoległej

Grupa ekspercka ds. kształcenia i szkolenia w sporcie

Propozycja europejskich wytycznych – do końca 2012 roku

Zbadać uwzględnienie kwalifikacji związanych ze sportem w krajowych ramach kwalifikacji w powiązaniu z europejskimi ramami kwalifikacji

Grupa ekspercka ds. kształcenia i szkolenia w sporcie

Podsumowanie analizy – do połowy 2013 roku

Zastanowić się, w jaki sposób promować aktywność fizyczną sprzyjającą zdrowiu oraz udział w sportach masowych

Grupa ekspercka ds. sportu, zdrowia i zaangażowania

Wskazanie środków – do połowy 2013 roku

Gospodarcze aspekty sportu, zwłaszcza stabilne finansowanie sportów masowych oraz polityka oparta na dowodach

Zalecić, w jaki sposób promować gromadzenie danych pozwalających mierzyć gospodarcze korzyści sektora sportowego UE zgodnie z definicją wileńską, i ocenić rezultaty

Grupa ekspercka ds. statystyki sportowej

Zalecenia do rozważenia – do połowy 2012 roku; ocena rezultatów – do końca 2013 roku

Zalecić, w jaki sposób wzmacniać mechanizmy solidarności finansowej w sporcie

Grupa ekspercka ds. stabilnego finansowania sportu

Zalecenia do rozważenia – do końca 2012 roku


ZAŁĄCZNIK II

Zasady członkostwa w grupach eksperckich utworzonych przez państwa członkowskie i Komisję w ramach planu prac UE w dziedzinie sportu na lata 2011–2014 oraz zasady funkcjonowania tych grup

Członkostwo

Państwa członkowskie uczestniczą w pracach grup na zasadzie dobrowolności; do grup tych można dołączyć w każdej chwili.

Państwa członkowskie zainteresowane uczestnictwem w pracach grup wyznaczą ekspertów na członków poszczególnych grup. Państwa członkowskie dopilnują, by wyznaczeni eksperci mieli odpowiednie doświadczenie w danej dziedzinie na szczeblu krajowym, i zapewnią skuteczny kontakt z właściwymi organami krajowymi. Wyznaczanie ekspertów będzie koordynować Komisja.

Każda grupa ekspercka może postanowić o zaproszeniu innych uczestników: ekspertów niezależnych, przedstawicieli ruchu sportowego oraz innych zainteresowanych podmiotów, a także przedstawicieli europejskich państw trzecich.

Procedury działania

Grupy eksperckie skoncentrują się na wypracowaniu konkretnych i przydatnych rezultatów w przedmiotowej problematyce.

Aby można było zrealizować niniejszy plan prac, na pierwszym posiedzeniu po tym jak zostanie on przyjęty, każda grupa ekspercka wyznaczy przewodniczącego lub przewodniczących. Każda grupa ekspercka przygotuje harmonogram prac zgodny z niniejszym planem prac.

Państwa członkowskie będą miały możliwość udzielić grupom wskazówek, by w ten sposób zagwarantować pożądane wyniki, dotrzymanie terminów oraz koordynację prac grup.

Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie zdecydują, czy należy zaproponować grupom eksperckim nowe działania.

Komisja zapewni grupom dostęp do wiedzy eksperckiej oraz wsparcie logistyczne i obsługę sekretarską. Ponadto, w miarę możliwości, Komisja będzie wspierać te grupy innymi odpowiednimi sposobami (w tym poprzez badania istotne dla dziedzin ich pracy).

Grupy eksperckie zasadniczo będą się spotykać w Brukseli, ale na zaproszenie państwa członkowskiego mogą także spotkać się poza Brukselą.

Grupy eksperckie zasadniczo będą się spotykać dwa razy w roku, ale w razie potrzeby mogą przyjąć inny harmonogram.

Składanie sprawozdań i informowanie

Przewodniczący grup eksperckich będą składać Grupie Roboczej ds. Sportu sprawozdania z postępów prac w swoich grupach; będą jej także przedstawiać zalecenia co do ewentualnych dalszych działań.

Porządki obrad i protokoły posiedzeń wszystkich grup będą udostępniane wszystkim państwom członkowskim, niezależnie od stopnia ich zaangażowania w daną dziedzinę. Sprawozdania grup będą publikowane.

Sprawozdania grup eksperckich staną się podstawą sprawozdania Komisji z realizacji planu prac.


Top