Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(06)

Umowa w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej do podpisanej dnia 19 czerwca 1990 roku w Schengen Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, do której Republika Włoska przystąpiła na mocy umowy podpisanej dnia 27 listopada 1990 roku w Paryżu, a Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska na mocy umów podpisanych dnia 25 czerwca 1991 roku w Bonn

OJ L 239, 22.9.2000, p. 83–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 248 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 248 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 70 - 76

In force

42000A0922(06)Dziennik Urzędowy L 239 , 22/09/2000 P. 0083 - 0089


Umowa w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej

do podpisanej dnia 19 czerwca 1990 roku w Schengen Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, do której Republika Włoska przystąpiła na mocy umowy podpisanej dnia 27 listopada 1990 roku w Paryżu, a Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska na mocy umów podpisanych dnia 25 czerwca 1991 roku w Bonn

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA FRANCUSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA i KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, strony podpisanej dnia 19 czerwca 1990 roku w Schengen Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej, dotyczącego stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, zwanej dalej "Konwencją z 1990 roku", oraz Republika Włoska, która przystąpiła do Konwencji z 1990 roku na mocy Umowy podpisanej dnia 27 listopada 1990 roku w Paryżu, a także Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska, które przystąpiły do Konwencji z 1990 roku na mocy umów podpisanych dnia 25 czerwca 1991 roku w Bonn, z jednej strony,

i REPUBLIKA GRECKA, z drugiej strony,

w związku z podpisaniem w dniu szóstego listopada roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego w Madrycie Protokołu o przystąpieniu Rządu Republiki Greckiej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej, dotyczącego stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, w brzmieniu podpisanego w Paryżu dnia 27 listopada 1990 roku Protokołu o przystąpieniu Rządu Republiki Włoskiej oraz podpisanych w Bonn dnia 25 czerwca 1991 roku Protokołów o przystąpieniu Rządu Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej,

na podstawie artykułu 140 Konwencji z 1990 roku,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym Republika Grecka przystępuje do Konwencji z 1990 roku.

Artykuł 2

1. Funkcjonariuszami określonymi w artykule 40 ustęp 4 Konwencji z 1990 roku są w odniesieniu do Republiki Greckiej: funkcjonariusze "Έλληνική Αστυνομία" (policja grecka) i "Λιμενικό Σώμα" (władza portu) w ramach ich kompetencji oraz urzędnicy przyporządkowani administracji celnej na warunkach przewidzianych w stosownych umowach dwustronnych określonych w artykule 40 ustęp 6 Konwencji z 1990 roku odnośnie do ich uprawnień w dziedzinie niedozwolonego obrotu środkami odurzającymi, niedozwolonego handlu bronią i materiałami wybuchowymi oraz niedozwolonego obrotu odpadami toksycznymi i szkodliwymi.

2. Urzędem określonym w artykule 40 ustęp 5 Konwencji z 1990 roku jest dla Republiki Greckiej "Διεύωνση Διεύωούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσμιας Τάξεως" (Dyrekcja Międzynarodowej Współpracy Policji Ministerstwa Porządku Publicznego).

Artykuł 3

Właściwym ministerstwem określonym w artykule 65 ustęp 2 Konwencji z 1990 roku jest dla Republiki Greckiej Ministerstwo Sprawiedliwości.

Artykuł 4

W stosunkach ze Stronami Konwencji z 1990 roku Republika Grecka zobowiązuje się nie odwoływać się do swoich zastrzeżeń zgłoszonych do artykułów 7, 18 i 19 Europejskiej Konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 roku.

Artykuł 5

W stosunkach ze Stronami Konwencji z 1990 roku Republika Grecka zobowiązuje się nie odwoływać się do swoich zastrzeżeń zgłoszonych do artykułów 4 i 11 Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 roku.

Artykuł 6

1. Niniejsza Umowa podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia składane są Rządowi Wielkiego Księstwa Luksemburga jako depozytariuszowi, który powiadamia o tym wszystkie Umawiające się Strony.

2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez państwa, w których Konwencja z 1990 roku weszła w życie, oraz przez Republikę Grecką.

W odniesieniu do pozostałych państw Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęciu lub zatwierdzeniu, o ile niniejsza Umowa weszła w życie zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego.

3. Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga notyfikuje datę wejścia w życie wszystkim Umawiającym się Stronom.

Artykuł 7

1. Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga przekazuje Rządowi Republiki Greckiej uwierzytelniony odpis Konwencji z 1990 roku w językach francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim.

2. Tekst Konwencji z 1990 roku w języku greckim, załączony do niniejszej Umowy, jest autentyczny na takich samych zasadach, jak treść Konwencji z 1990 roku w językach francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim.

Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Madrycie dnia szóstego listopada roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego w językach francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny, w jednym oryginale, który składa się w archiwach Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga, który przekazuje uwierzytelniony odpis każdej z Umawiających się Stron.

W imieniu Rządu Królestwa Belgii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Greckiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Królestwa Hiszpanii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Francuskiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Włoskiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Królestwa Niderlandów

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Portugalskiej

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Akt KoŃcowy

I. Przy podpisywaniu Umowy o przystąpieniu Republiki Greckiej do podpisanej dnia 19 czerwca 1990 roku w Schengen Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej, dotyczącego stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, do której przystąpiła Republika Włoska na mocy Umowy podpisanej dnia 27 listopada 1990 roku w Paryżu, oraz Republika Portugalska i Królestwo Hiszpanii, które przystąpiły do Konwencji z 1990 roku na mocy umów podpisanych dnia 25 czerwca 1991 roku w Bonn, Republika Grecka przejmuje Akt Końcowy, Protokół oraz wspólną deklarację Ministrów i Sekretarzy Stanu, podpisane równocześnie z Konwencją z 1990 roku.

Republika Grecka przyłącza się do zawartych w nich wspólnych deklaracji i przyjmuje zawarte w nich deklaracje jednostronne.

Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga przekaże Rządowi Republiki Greckiej odpis uwierzytelniony Aktu Końcowego, Protokołu oraz wspólnej deklaracji, które zostały podpisane równocześnie z Konwencją z 1990 roku, w językach francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim.

Tekst w języku greckim Aktu Końcowego, Protokołu oraz wspólnej deklaracji, podpisanych równocześnie z Konwencją z 1990 r., załączony jest do niniejszego Aktu Końcowego, jest autentyczny na tych samych zasadach jak tekst pierwotny w językach francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim.

II. Przy podpisywaniu Umowy o przystąpieniu Republiki Greckiej do Konwencji wykonawczej Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej, dotyczącego stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, do której przystąpiła Republika Włoska na mocy Umowy podpisanej dnia 27 listopada 1990 roku w Paryżu, oraz Republika Portugalska i Królestwo Hiszpanii, które przystąpiły do Konwencji z 1990 roku na mocy umów podpisanych dnia 25 czerwca 1991 roku w Bonn, Umawiające się Strony przyjęły następujące deklaracje:

1. Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 6 Umowy o przystąpieniu

Strony – Sygnatariusze informują się wzajemnie już przed wejściem w życie Umowy o przystąpieniu o wszystkich okolicznościach, które mają znaczenie dla Konwencji z 1990 roku i dla wejścia w życie Umowy o przystąpieniu.

Niniejsza Umowa o przystąpieniu wejdzie w życie między państwami, w których Konwencja z 1990 roku weszła w życie, a Republiką Grecką dopiero gdy zaistnieją warunki do stosowania Konwencji z 1990 roku w tych państwach i faktycznie przeprowadzone zostaną kontrole na granicach zewnętrznych.

W odniesieniu do pozostałych państw niniejsza Umowa o przystąpieniu wejdzie w życie dopiero gdy zaistnieją warunki do stosowania Konwencji z 1990 r., a także faktycznie zostaną przeprowadzone tam kontrole na granicach zewnętrznych.

2. Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 9 ustęp 2 Konwencji z 1990 roku

Umawiające się Strony stwierdzają, że w momencie podpisania Umowy o przystąpieniu Republiki Greckiej do Konwencji z 1990 roku jako wspólna regulacja wizowa określona w artykule 9 ustęp 2 Konwencji z 1990 roku obowiązuje wspólna regulacja wizowa, stosowana od dnia 19 czerwca 1990 roku między stronami sygnatariuszami Konwencji z 1990 roku.

3. Wspólna deklaracja w sprawie ochrony danych

Umawiające się Strony przyjmują do wiadomości, że Rząd Republiki Greckiej zobowiązuje się do podjęcia wszelkich wymaganych działań przed ratyfikacją Umowy o przystąpieniu do Konwencji z 1990 roku, aby zapewnić, że prawo greckie zostało uzupełnione zgodnie z Konwencją Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 roku o ochronie osób, z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, z uwzględnieniem zalecenia R (87) 15 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 1987 roku o wykorzystywaniu danych osobowych przez służby policyjne dla zapewnienia pełnego wykonania postanowień artykułów 117 i 126 oraz pozostałych postanowień Konwencji z 1990 roku dotyczących prawnej ochrony danych osobowych celem zagwarantowania standardu ochrony danych odpowiadającego odnośnym postanowieniom Konwencji z 1990 roku.

4. Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 41 Konwencji z 1990 roku

Umawiające się Strony przyjmują do wiadomości, że Rząd Republiki Greckiej, wskazując na fakt, że ze względu na położenie geograficzne Republiki Greckiej nie można stosować postanowień zgodnie z artykułem 41 ustęp 5 litera b) w stosunkach Republiki Greckiej z innymi Umawiającymi się Stronami, nie określił władz w rozumieniu artykułu 41 ustęp 6 ani nie złożył żadnej deklaracji w rozumieniu artykułu 41 ustęp 9.

Postępowanie rządu greckiego nie narusza postanowień artykułu 137.

5. Wspólna deklaracja w sprawie góry Athos

Umawiające się Strony, uznając, że regulacja specjalna dotycząca góry Athos, wynikająca z artykułu 105 konstytucji greckiej oraz Karty Góry Athos, ma wyłącznie uzasadnienie duchowe i religijne, dołożą troski, aby ta regulacja szczególna była uwzględniana przy stosowaniu i późniejszym rozszerzaniu postanowień Układu z 1985 roku i Konwencji z 1990 roku.

III. Umawiające się Strony przyjmują następujące deklaracje Republiki Greckiej:

1. Deklaracja Republiki Greckiej w sprawie Umów o przystąpieniu Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej

Rząd Republiki Greckiej przyjmuje do wiadomości treść Umów o przystąpieniu Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Konwencji z 1990 roku oraz teksty Aktów Końcowych i deklaracji dołączonych do wymienionych umów.

Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga przekaże Rządowi Republiki Greckiej uwierzytelniony odpis wymienionych dokumentów.

2. Deklaracja Republiki Greckiej w sprawie pomocy prawnej w sprawach karnych

Republika Grecka zobowiązuje się do właściwego i szybkiego rozpatrywania wniosków o pomoc prawną, zgłaszanych przez inne Umawiające się Strony, także w tych przypadkach, w których wnioski o pomoc prawną przekazuje się bezpośrednio greckim władzom wymiaru sprawiedliwości zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 53 ustęp 1 Konwencji z 1990 roku.

3. Deklaracja w sprawie artykułu 121 Konwencji z 1990 roku

Rząd Republiki Greckiej deklaruje, że od podpisania Umowy o przystąpieniu do Konwencji z 1990 roku będzie stosować ułatwienia fitosanitarne zgodnie z artykułem 121 tej Konwencji, z wyłączeniem świeżych owoców cytrusowych, nasion bawełny i lucerny.

W odniesieniu do świeżych owoców cytrusowych Republika Grecka rozpocznie jednak stosowanie postanowień artykułu 121 i odpowiednich środków nie później niż od dnia 1 stycznia 1993 roku.

Sporządzono w Madrycie dnia szóstego listopada roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego w językach francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny, w jednym oryginale, który składa się w archiwach Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga, który przekazuje odpis uwierzytelniony każdej z Umawiających się Stron.

W imieniu Rządu Królestwa Belgii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Greckiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Królestwa Hiszpanii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Francuskiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Włoskiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Królestwa Niderlandów

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Portugalskiej

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

DEKLARACJA MINISTRÓW I SEKRETARZY STANU

Dnia szóstego listopada roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego przedstawiciele Rządów Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej i Królestwa Hiszpanii podpisali w Madrycie Umowę o przystąpieniu Republiki Greckiej do podpisanej w dniu 19 czerwca 1990 roku Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej, dotyczącego stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, do której przystąpiła Republika Włoska na mocy Umowy podpisanej dnia 27 listopada 1990 roku w Paryżu oraz Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska, które przystąpiły do Konwencji z 1990 roku na mocy Umów podpisanych dnia 25 czerwca 1991 roku w Bonn.

Przyjęli oni do wiadomości, że przedstawiciel Rządu Republiki Greckiej wyraził gotowość przyłączenia się do deklaracji złożonej w dniu 19 czerwca 1990 roku przez Ministrów i Sekretarzy Stanu, przedstawicieli Rządów Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Królestwa Niderlandów, oraz do decyzji przyjętej w tym samym dniu w związku z podpisaniem Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen, do których przystąpiły Rządy Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej.

--------------------------------------------------

Top