EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1229

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1229 z dnia 20 lutego 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/4 poprzez ustanowienie konkretnych najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej przeciwdrobnoustrojowymi substancjami czynnymi i metod analizowania tych substancji w paszy

C/2024/954

Dz.U. L, 2024/1229, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1229/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1229/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria L


2024/1229

30.4.2024

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1229

z dnia 20 lutego 2024 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/4 poprzez ustanowienie konkretnych najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej przeciwdrobnoustrojowymi substancjami czynnymi i metod analizowania tych substancji w paszy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/4 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające dyrektywę Rady 90/167/EWG (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2019/4 ustanawia przepisy szczegółowe dotyczące paszy leczniczej oraz produktów pośrednich. Zanieczyszczenie krzyżowe paszy niedocelowej substancjami przeciwdrobnoustrojowymi jest podstawową kwestią dla Unii w kontekście ochrony zdrowia zwierząt, zdrowia ludzi oraz środowiska, i powinno się go unikać lub utrzymywać na jak najniższym poziomie.

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/4 Komisja jest zobowiązana przyjąć akty delegowane w celu uzupełnienia tego rozporządzenia poprzez określenie, w odniesieniu do 24 przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych wymienionych w załączniku II do tego rozporządzenia („24 przeciwdrobnoustrojowe substancje czynne”), konkretnych najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej przeciwdrobnoustrojowymi substancjami czynnymi i metod analizowania tych przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych w paszy. Na podstawie art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia akty delegowane ustanawiające najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego muszą opierać się na ocenach ryzyka przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („EFSA”).

(3)

Na wniosek Komisji EFSA ocenił, we współpracy z Europejską Agencją Leków („EMA”), specyficzne stężenia 24 przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych wynikające z zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, poniżej których nie będą miały one wpływu na pojawienie się oporności lub selektywność w oporności na przeciwdrobnoustrojowe substancje czynne istotne da zdrowia ludzi i zwierząt („oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe”, „AMR”).

(4)

Komisja zwróciła się również do EFSA o ocenę poziomów 24 przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych, które mogłyby stymulować wzrost i zwiększać wydajność, mając na uwadze że użycie antybiotyków, innych niż kokcydiostatyki i histomonostatyki, jako dodatków paszowych jest stopniowo wycofywane od dnia 1 stycznia 2006 r. zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Konkretne najwyższe dopuszczalne poziomy każdej przeciwdrobnoustrojowej substancji czynnej w paszy niedocelowej powinny znajdować się poniżej poziomu stymulującego wzrost lub zwiększającego wydajność.

(5)

Ponadto Komisja zwróciła się do laboratorium referencyjnego, utworzonego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 („laboratorium referencyjne”), w celu otrzymania rekomendacji dotyczących metod analizy 24 przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych w paszy.

(6)

W swoich 13 opiniach z dnia 15 września 2021 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej 24 przeciwdrobnoustrojowymi substancjami czynnymi (3) („opinie z dnia 15 września 2021 r.”) EFSA ustalił jedynie specyficzne stężenia dotyczące oporności drobnoustrojów na sześć z 24 przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych i nie dla wszystkich właściwych gatunków zwierząt, z powodu braku danych. Ponadto EFSA określił poziomy mające wpływ na stymulowanie wzrostu i zwiększoną wydajność tylko dla 14 spośród 24 przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych i nie dla wszystkich właściwych gatunków zwierząt, ponownie z powodu braku odpowiednich danych.

(7)

W kwietniu 2022 r. i w lutym 2023 r. laboratorium referencyjne wydało dwa sprawozdania na temat metod analizy minimalnych osiągalnych granic oznaczalności („LOQ”) w paszy dla 24 przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych (4) („sprawozdania z kwietnia 2022 r. i lutego 2023 r.”).

(8)

Specyficzne stężenia dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, ustanowione przez EFSA dla sześciu przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych w opiniach z dnia 15 września 2021 r., są znacząco niższe niż minimalne LOQ ustanowione przez laboratorium referencyjne w sprawozdaniach z kwietnia 2022 r. i lutego 2023 r. Oznacza to w praktyce, że specyficzne stężenia nie są mierzalne i tym samym są niemożliwe do wprowadzenia w życie przez państwa członkowskie zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

(9)

Najniższe poziomy 14 przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych, w przypadku których EFSA w swoich opiniach z dnia 15 września 2021 r. był w stanie wskazać wpływ na stymulację wzrostu i zwiększoną wydajność, są znacznie wyższe niż LOQ dla tej samej substancji i są tym samym mierzalne i możliwe do wprowadzenia w życie przez państwa członkowskie zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. W celu uniknięcia wpływu na stymulację wzrostu lub zwiększoną wydajność, najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej przeciwdrobnoustrojowymi substancjami czynnymi powinny być niższe niż najniższe poziomy wykazujące wpływ na stymulację wzrostu lub zwiększoną wydajność.

(10)

Zapewnianie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej, w przypadku gdy poziomy te są bardzo niskie, wiąże się z dużymi inwestycjami gospodarczymi i wyższymi kosztami logistycznymi, co może skutkować ograniczeniem produkcji paszy leczniczej. Ponadto w opinii EMA z dnia 28 sierpnia 2020 r. dotyczącej środków wykonawczych na podstawie art. 106 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 (6) w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych – zawierającej naukową analizę problemów oraz zalecenia mające na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego podawania doustnych weterynaryjnych produktów leczniczych innymi drogami niż pasze lecznicze (7) – stwierdzono, że może to również doprowadzić do częstszego stosowania metod doustnego podawania przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych innych niż pasza lecznicza, takich jak podawanie na powierzchni paszy stałej, co może doprowadzić do wzrostu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i braku możliwości leczenia niektórych infekcji bakteryjnych u niektórych gatunków z powodu braku innych właściwych dróg podawania, na przykład w akwakulturze. Najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego nie powinny być zatem szkodliwe dla produkcji paszy leczniczej, w szczególności dla małych i średnich zakładów produkujących pasze, aby w praktyce nie doprowadzić do ich wykluczenia z produkcji paszy leczniczej, co mogłoby skutkować możliwymi problemami dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i dobrostanu. Należy zatem ustanowić najwyższy dopuszczalny poziom zanieczyszczenia krzyżowego, który będzie rygorystyczny, ale jednocześnie możliwy do spełnienia pod warunkiem stosowania dobrych praktyk w celu zminimalizowania zanieczyszczenia krzyżowego. Oprócz opinii z dnia 15 września 2021 r., także doświadczenie zdobyte przez kraje członkowskie w kwestii stosowania prawa krajowego wskazuje, że poziom zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej zawierającej 1 % substancji czynnej w paszy leczniczej stanowi właściwą równowagę pomiędzy wykonalnością a kontrolą oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Produkty pośrednie zawierają wyższe stężenia substancji czynnej niż pasza lecznicza. W związku z tym w miejscach gdzie produkuje się, przetwarza, przechowuje lub transportuje się paszę niedocelową po produkcji, przetwarzaniu, przechowywaniu lub transporcie produktów pośrednich, należy stosować poziom zanieczyszczenia krzyżowego wynoszący 1 % substancji w powstałej paszy leczniczej.

(11)

Należy dokonać przeglądu najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej niektórymi przeciwdrobnoustrojowymi substancjami czynnymi, jeśli będą dostępne nowe dowody naukowe, umożliwiając tym samym dalszą kontrolę oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w paszy niedocelowej poprzez osiągalne najwyższe dopuszczalne poziomy, możliwe do zrealizowania dzięki dobrym praktykom i ograniczaniu zanieczyszczenia krzyżowego.

(12)

Pasza lecznicza lub produkty pośrednie przeznaczone dla ryb często zawierają istotnie wyższe dawki przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych niż pasza lecznicza lub produkty pośrednie przeznaczone dla zwierząt innych niż ryby, od których lub z których pozyskuje się żywność. Ponadto w opiniach z dnia 15 września 2021 r. nie określono poziomów przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych, które mogłyby stymulować wzrost lub zwiększać wydajność ryb. Należy zatem przyjąć bardziej rygorystyczne najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej dla zwierząt innych niż ryby, od których lub z których pozyskuje się żywność, w przypadku, gdy zanieczyszczenie krzyżowe wynika z paszy leczniczej lub produktu pośredniego przeznaczonego dla ryb, w celu uniknięcia stymulacji wzrostu lub zwiększenia wydajności u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, innych niż ryby. Aby te bardziej rygorystyczne najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej przeznaczonej dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, innych niż ryby były mierzalne i możliwe do wprowadzenia w życie przez państwa członkowskie, powinny być wyznaczone na granicy oznaczalności.

(13)

Należy upewnić się, że żywność pochodząca ze zwierząt karmionych paszą niedocelową jest zgodna z maksymalnymi limitami pozostałości w żywności określonymi w tabeli 1 zawartej w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 (8). W niniejszym rozporządzeniu należy zatem ustanowić bardziej rygorystyczne najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej przeciwdrobnoustrojowymi substancjami czynnymi w szczególności dla zwierząt produkujących mleko lub jaja, a także dla zwierząt bliskich daty uboju. Aby te bardziej rygorystyczne najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej były mierzalne i możliwe do wprowadzenia w życie przez państwa członkowskie, powinny być wyznaczone na granicy oznaczalności.

(14)

Metody analizy zalecone przez laboratorium referencyjne w sprawozdaniach z kwietnia 2022 r. i lutego 2023 r. należy stosować jako metody referencyjne analizy 24 przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych w paszy. Alternatywne metody analizy powinny być dozwolone tylko wtedy, gdy właściwe organy państw członkowskich zatwierdziły je i uznają je za równoważne.

(15)

Należy przewidzieć wystarczająco dużo czasu, aby laboratoria urzędowe wykorzystujące metody analizy przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych w paszy mogły przystosować się do LOQ i udowodnić swoje kompetencje w zakresie przeprowadzania takich metod analizy, korzystając z ogólnie akceptowalnych środków, takich jak akredytacja, pozytywna walidacja wewnętrzna lub dane z badania biegłości mające na celu akredytację we właściwym czasie. W związku z tym data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia powinna przypadać 12 miesięcy po jego wejściu w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie ustanawia konkretne najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej przeciwdrobnoustrojowymi substancjami czynnymi wymienionymi w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/4 oraz metody analizy tych przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych w paszy zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/4.

Artykuł 2

Konkretne najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej

1.   Ustala się konkretne najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej przeciwdrobnoustrojowymi substancjami czynnymi wymienionymi w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/4:

a)

w przypadku gdy ostatnia partia produkowana, przetwarzana, składowana lub transportowana przed produkcją, przetwarzaniem, składowaniem lub transportem paszy niedocelowej jest paszą leczniczą, na poziomie 1 % przeciwdrobnoustrojowej substancji czynnej zawartej w ostatniej partii paszy leczniczej, odpowiadającym zawartości wilgoci 12 % w paszy niedocelowej;

b)

w przypadku gdy ostatnia partia produkowana, przetwarzana, składowana lub transportowana przed produkcją, przetwarzaniem, składowaniem lub transportem paszy niedocelowej jest produktem pośrednim, na poziomie1 % przeciwdrobnoustrojowej substancji czynnej zawartej w ostatniej partii produktu pośredniego, odpowiadającym zawartości wilgoci 12 % w paszy niedocelowej.

2.   Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego ustala się konkretne najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej przeciwdrobnoustrojowymi substancjami czynnymi wymienionymi w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/4 na granicy oznaczalności określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy pasza niedocelowa przeznaczona jest dla:

a)

zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, innych niż ryby, w przypadku gdy paszę niedocelową produkuje się, przetwarza, składuje lub transportuje się po produkcji, przetwarzaniu, składowaniu lub transporcie paszy leczniczej lub produktów pośrednich przeznaczonych do akwakultury;

b)

zwierząt podczas produkcji jaj i mleka przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

c)

zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, przeznaczonych do uboju w okresie uboju odpowiadającym najdłuższemu okresowi karencji u docelowych gatunków zwierząt.

Artykuł 3

Metody analizy przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych w paszy

Referencyjne metody analizy do ilościowego oznaczania poziomu zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej dla każdej przeciwdrobnoustrojowej substancji czynnej wymienionej w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/4, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, przewidziano w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Niemniej jednak można stosować alternatywne metody analizy pod warunkiem że są one zatwierdzone zgodnie z uznanymi na szczeblu międzynarodowym protokołami naukowymi, są odpowiednie do wykrywania tych samych lub niższych LOQ jak LOQ dla tych samych przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych przewidziane w załączniku do niniejszego rozporządzenia i są uznawane za równoważne przez właściwe organy państw członkowskich.

Artykuł 4

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się z dnia 20 maja 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2024 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/4/oj.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/2021-03-27).

(3)   EFSA Dziennik EFSA 2021, 19(10):6852 do 6865.

(4)  Vincent, U., Oliveira Gonçalves, C., Ferrari, L., Bouten, K., Chedin, M., Stroka, J., Pinotti, L. and Von Holst, C., Determination of 24 antibiotics at trace levels in animal feed by High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry (LC- MS/MS), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2024, EUR 31818 EN, doi:10.2760/12878, JRC136836.

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).

(7)  EMA/CVMP/508559/2019.

(8)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 15 z 20.1.2010, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/2023-06-11).


ZAŁĄCZNIK

Najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego paszy niedocelowej, o których mowa w art. 2 ust. 2, oraz referencyjne metody analizy służące do ilościowego oznaczania poziomu zanieczyszczenia krzyżowego dla przeciwdrobnoustrojowych substancji czynnych w paszy, o których to metodach mowa w art. 3

Klasa chemiczna

Nazwa substancji

Numer CAS1

Numer EU2

Metoda wieloanalitowaa,b,c

Referencyjna metoda analityczna3,4,5

Najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego w paszy niedocelowej, o których mowa w art. 2 ust. 2 (ustalone na granicy oznaczalności (LOQ))

(μg/kg)

Polimyksyny (antybiotyki polipeptydowe)

Kolistyna

1264-72-8

-

b)

LSE – A – C – SPE – E – LC-MS/MS

150 (Kolistyna A)

300 (Kolistyna B)

Inhibitor pirymidynowy reduktazy dihydrofolianowej

Trimetoprim

738-70-5

212-006-2

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

25

Makrolidy

Tylwalozyna

63409-12-1

-

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

100

Tylmikozyna

108050-54-0

639-676-2

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

100

Tylozyna

1401-69-0

215-754-8

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

100

Linkozamidy

Linkomycyna

154-21-2

205-824-6

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

25

Pleuromutyliny

Tiamulina

55297-96-6

259-580-0

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

10

Walnemulina

101312-92-9

-

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

50

Penicyliny

Amoksycylina

26787-78-0

612-127-4

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

150

Penicylina V

1098-87-9

-

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

50

Aminoglikozydy

Apramycyna

65710-07-8

265-890-7

253-460-1

a)

LSE – A – C – SPE – LC-MS/MS

50

Neomycyna

1404-04-2

1404-04-2

a)

LSE – A – C – SPE – LC-MS/MS

50

Paromomycyna

1263-89-4

-

a)

LSE – A – C – SPE – LC-MS/MS

50

Spektynomycyna

1695-77-8

-

a)

LSE – A – C – SPE – LC-MS/MS

500ó

Amfenikole

Florfenikol

73231-34-2

642-986-0

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

150

Tiamfenikol

15318-45-3

239-355-3

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

200

Kokcydiostatyki

Amprolium

137-88-2

204-458-4

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

100

 

 

 

a)

LSE – A – C – SPE – LC-MS/MS

5

Fluorochinolony

Flumechina

42835-25-6

255-962-6

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

25

Kwas oksolinowy

14698-29-4

238-750-8

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

25

Sulfonamidy

Sulfamonometoksyna

1220-83-3

624-483-8

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

25

Sulfadimetoksyna

122-11-2

204-523-7

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

25

Tetracykliny

Chlorotetracyklina

57-62-5

200-341-7

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

100

Doksycyklina

564-25-0

209-271-1

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

100

Tetracyklina

60-54-8

200-481-9

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

100

Oksytetracyklina

79-57-2

-

c)

LSE – US – A – C – F – LC-MS/MS lub LC-HRMS

100

1)

Chemical Abstracts Service (CAS).

2)

Numer Unii Europejskiej – dostępny nie dla wszystkich substancji.

3)

Metody ekstrakcji:

LSE – ekstrakcja ciecz – ciało stałe.

US – sonikacja.

A – poruszanie.

4)

Metody oczyszczania:

C – odwirowanie.

SPE – ekstrakcja do fazy stałej.

E – odparowanie, ponowne rozpuszczenie.

F – filtracja.

5)

Metody analityczne:

LC-MS/MS – chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas.

LC-HRMS – chromatografia cieczowa połączona z wysokorozdzielczą spektometrią mas.

a):

Metoda wieloanalitowa dla aminoglikozydów i amprolium.

b):

Metoda wieloanalitowa dla polimiksyn kolistyny A i B.

c):

Metoda wieloanalitowa dla trimetoprymu, amprolium, linkomycyny, makrolidów, pleuromutyliny, penicyliny, amfenikoli, fluorochinolonów, sulfonamidów i tetracykliny.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1229/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top