EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1130

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1130 z dnia 19 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013

C/2024/2051

Dz.U. L, 2024/1130, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1130/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1130/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria L


2024/1130

26.4.2024

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1130

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) nr 576/2013 ustanowiono wymagania w zakresie zdrowia zwierząt mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego i z państw trzecich oraz kontrole mające zastosowanie do takiego przemieszczania.

(2)

W art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 określono warunki, na jakich zwierzęta domowe należące do gatunków wymienionych w części A załącznika I do tego rozporządzenia, a mianowicie psy, koty i fretki, mogą być przemieszczane w celach niehandlowych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. c) takie zwierzęta domowe muszą zostać poddane badaniu poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania, które spełnia wymogi dotyczące ważności określone w załączniku IV do wspomnianego rozporządzenia.

(3)

Na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 1 lit. c) art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 stanowi, że badanie poziomu przeciwciał metodą miareczkowania nie jest wymagane w przypadku psów, kotów i fretek, które są przemieszczane do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego wymienionego w wykazie m.in. na podstawie art. 13 ust. 2 tego rozporządzenia.

(4)

Aby zostać umieszczone w wykazie na podstawie art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, terytorium lub państwo trzecie powinno złożyć wniosek, w którym wykaże, że w przypadku psów, kotów i fretek spełnia przynajmniej szczegółowe kryteria określone w art. 13 ust. 2 lit. a)–e), aby zapewnić wystarczający poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt związanych z takim przemieszczaniem o charakterze niehandlowym zwierząt domowych.

(5)

W części 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013 (2) ustanowiono wykaz terytoriów i państw trzecich korzystających z odstępstwa przewidzianego w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013.

(6)

Kontrole przeprowadzone w ostatnich latach przez organy krajowe w punktach wprowadzania do Unii zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 wykazały powtarzające się niezgodności w zakresie profilaktycznych środków zdrowotnych przeciwko wściekliźnie w odniesieniu do psów, kotów i fretek przemieszczanych z Białorusi i Rosji. Niezgodności te obejmują brak i niewłaściwe podawanie szczepionek przeciwko wściekliźnie, a także sfałszowaną dokumentację szczepień przeciwko wściekliźnie, których ważność została nieprawidłowo poświadczona w towarzyszących świadectwach zdrowia zwierząt.

(7)

W ramach kryteriów, które każde państwo trzecie musi spełnić we wniosku o wpis do wykazu przewidzianego w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, w lit. d) tego artykułu nałożono wymóg, aby obowiązywały i zostały skutecznie wdrożone przepisy dotyczące zapobiegania wściekliźnie i jej zwalczania, aby zminimalizować ryzyko zakażenia zwierząt domowych, w tym przepisy dotyczące szczepienia zwierząt domowych przeciwko wściekliźnie.

(8)

Ponadto służby odpowiedzialne za kontrole urzędowe muszą zapewnić, aby psy, koty i fretki były przemieszczane wraz ze świadectwami zdrowia zwierząt należycie wypełnionymi i wydanymi zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) nr 576/2013. Oznacza to sprawdzenie i poświadczenie, że takie zwierzęta domowe zostały poddane szczepieniu przeciwko wściekliźnie, które jest w pełni zgodne z przepisami załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 576/2013.

(9)

Białoruś i Rosja przedstawiły odpowiednie gwarancje wraz z wnioskiem o wpis do wykazu. Powtarzające się niezgodności stwierdzone przez organy krajowe w punktach wprowadzania do Unii w odniesieniu do psów, kotów i fretek przemieszczanych z Białorusi i Rosji świadczą jednak o poważnych niedociągnięciach w egzekwowaniu prawa na szczeblu krajowym w tych państwach. Niedociągnięcia te budzą poważne wątpliwości co do stałego stosowania i skutecznego wdrażania przez właściwe organy tych państw trzecich przepisów dotyczących zapobiegania wściekliźnie i jej zwalczania, a także co do dokładności świadectw urzędowych wydawanych na szczeblu tych państw.

(10)

Biorąc pod uwagę znaczną częstość występowania niezgodności w odniesieniu do statusu zwierząt domowych w zakresie szczepień przeciwko wściekliźnie oraz dokładność ich certyfikacji, zwolnienie psów, kotów i fretek pochodzących z Białorusi i Rosji z obowiązku poddania się badaniu poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania przed wprowadzeniem na terytorium Unii budzi poważne obawy co do ryzyka wprowadzenia wścieklizny do Unii wskutek przemieszczania o charakterze niehandlowym takich zwierząt domowych.

(11)

Ponadto niekorzystna sytuacja epidemiologiczna w Białorusi i Rosji – gdzie nadal występuje wścieklizna i jest regularnie wykrywana u psów i kotów, co potwierdzają informacje zgromadzone na szczeblu międzynarodowym przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt – przyczynia się do dodatkowego zwiększenia ryzyka wprowadzenia wścieklizny do Unii.

(12)

Aby zaradzić tej sytuacji i zmniejszyć ryzyko wprowadzenia wścieklizny wskutek przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek przemieszczanych z Białorusi i Rosji, należy ponownie wprowadzić wymóg, aby takie zwierzęta domowe zostały poddane badaniu poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania przed wprowadzeniem na terytorium Unii.

(13)

Należy zatem zaktualizować wykaz terytoriów i państw trzecich zawarty w części 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 oraz usunąć z tego wykazu pozycje dotyczące Białorusi i Rosji.

(14)

Aby zapobiec zbędnym zakłóceniom w przemieszczaniu o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w części A załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 576/2013 z Białorusi i Rosji oraz aby zachować zgodność z harmonogramem przewidzianym w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 576/2013 na potrzeby uznawania badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania za ważne, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 16 września 2024 r.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Część 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 września 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2024 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek domowych, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj).


ZAŁĄCZNIK

„CZĘŚĆ 2

Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

Kod ISO

Terytorium lub państwo trzecie

Objęte terytoria

AC

Wyspa Wniebowstąpienia

 

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

AG

Antigua i Barbuda

 

AR

Argentyna

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bośnia i Hercegowina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudy

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius i Saba (wyspy BES)

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidżi

 

FK

Falklandy

 

GB

Zjednoczone Królestwo (*1)

 

GG

Guernsey

 

HK

Hongkong

 

IM

Wyspa Man

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonia

 

JE

Jersey

 

KN

Saint Kitts i Nevis

 

KY

Kajmany

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Macedonia Północna

 

MU

Mauritius

 

MX

Meksyk

 

MY

Malezja

 

NC

Nowa Kaledonia

 

NZ

Nowa Zelandia

 

PF

Polinezja Francuska

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

SG

Singapur

 

SH

Wyspa Świętej Heleny

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trynidad i Tobago

 

TW

Tajwan

 

US

Stany Zjednoczone Ameryki

AS – Samoa Amerykańskie

GU – Guam

MP – Mariany Północne

PR – Portoryko

VI – Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

VC

Saint Vincent i Grenadyny

 

VG

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis i Futuna

 


(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 ram windsorskich (zob. Wspólna deklaracja nr 1/2023 Unii i Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 102 z 17.4.2023, s. 87)) w związku z załącznikiem 2 do tych ram, do celów niniejszego załącznika odniesienia do Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1130/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top