EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1455

Decyzja Rady (WPZiB) 2024/1455 z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia benińskich sił zbrojnych

ST/7931/2024/INIT

Dz.U. L, 2024/1455, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1455/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1455/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria L


2024/1455

22.5.2024

DECYZJA RADY (WPZIB) 2024/1455

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia benińskich sił zbrojnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady (WPZiB) 2021/509 (1) ustanowiono Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF) w celu finansowania przez państwa członkowskie działań Unii w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, służących utrzymaniu pokoju, zapobieganiu konfliktom i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. c) Traktatu. W szczególności, zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2021/509, EPF ma być wykorzystywany do finansowania środków pomocy, takich jak działania mające na celu wzmocnienie zdolności państw trzecich oraz organizacji regionalnych i międzynarodowych dotyczących kwestii wojskowych i obronnych.

(2)

W związku z kryzysem dotykającym środkową część Sahelu pogorszeniu uległy warunki bezpieczeństwa w północnych regionach nadbrzeżnych państw Zatoki Gwinejskiej, a mianowicie Ghany, Wybrzeża Kości Słoniowej, Beninu i Togo.

(3)

W związku z pogarszającym się poziomem bezpieczeństwa w szeroko pojętym regionie, ważne jest wzmocnienie sił obrony i bezpieczeństwa Beninu, aby umożliwić i wesprzeć działania stabilizacyjne w tym państwie. W tym kontekście oraz przy pełnym uwzględnieniu potrzeby zintegrowanej reakcji na to środowisko bezpieczeństwa, jednym z kluczowych priorytetów dla Unii jest zapewnienie długoterminowego pokoju i bezpieczeństwa w Beninie.

(4)

W dniu 5 stycznia 2024 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa otrzymał od Beninu wniosek o udzielenie przez Unię pomocy benińskim siłom zbrojnym w zamawianiu kluczowego sprzętu oraz szkoleniu w celu wzmocnienia zdolności operacyjnych benińskich jednostek wojskowych, które są rozmieszczone w północnej części Beninu w ramach operacji Mirador, a także stanowisk dowodzenia Groupements Tactiques Interarmées (GTIA) w Natitingou i Kandi, w celu wsparcia ich wysiłków w zakresie zwalczania niepaństwowych ugrupowań zbrojnych z Burkina Faso i Nigru, a także przeciwdziałania dokonywaniu przez te ugrupowania ataków terrorystycznych oraz ograniczania takich możliwości.

(5)

Środki pomocy mają być realizowane z uwzględnieniem zasad i wymogów określonych w decyzji (WPZiB) 2021/509, w szczególności zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB (2), oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF.

(6)

Rada potwierdza, że jest zdecydowana chronić, propagować i realizować prawa człowieka, podstawowe wolności i zasady demokratyczne, a także wzmacniać praworządność i dobre sprawowanie władzy zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, Powszechną deklaracją praw człowieka i prawem międzynarodowym, w szczególności prawem międzynarodowym praw człowieka i międzynarodowym prawem humanitarnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ustanowienie, cele, zakres i czas trwania

1.   Niniejszym ustanawia się środek pomocy na rzecz Beninu (zwanego dalej „beneficjentem”) finansowany z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) (zwany dalej „środkiem pomocy”).

2.   Cele środka pomocy są następujące:

a)

zwiększenie zdolności benińskich sił zbrojnych do ochrony integralności terytorialnej i suwerenności Beninu oraz jego ludności cywilnej przed atakami wewnętrznymi i zewnętrznymi;

b)

przyczynianie się do pokoju i stabilności w regionie.

3.   Aby osiągnąć cele określone w ust. 2, w ramach środka pomocy finansuje się następujące rodzaje sprzętu, które nie są przeznaczone do stosowania śmiercionośnej siły, a także następujące zaopatrzenie i usługi, w tym szkolenie techniczne, w razie potrzeby:

a)

zdolności w zakresie wsparcia medycznego w tylnej strefie działań (poziom równoważny roli 2) i ewakuacji medycznej drogą lądową;

b)

zdolność operacyjna w zakresie wielofunkcyjnego transportu powietrznego;

c)

budowanie zdolności służących personelowi sił powietrznych, w szczególności poprzez szereg kursów szkoleniowych dotyczących doskonalenia technik pilotażu i lotniczej obsługi technicznej;

d)

wzmocnione zdolności dowodzenia i kontroli na poziomie operacyjnym;

e)

dodatkowe zdolności w zakresie wywiadu, obserwacji i rozpoznania (ISR) w celu optymalizacji dostępnych systemów, w tym jednego radaru ISR;

f)

szkolenia dotyczące sprzętu oraz szkolenia dotyczące prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;

g)

wsparcie logistyczne, zwłaszcza poprawa bezpieczeństwa miejsc, w których przechowuje się amunicję.

4.   Czas trwania środka pomocy wynosi 30 miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Uzgodnienia finansowe

1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych ze środkiem pomocy wynosi 25 000 000 EUR.

2.   Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509 oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF.

Artykuł 3

Uzgodnienia z beneficjentem

1.   Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) dokonuje z beneficjentem niezbędnych uzgodnień, aby zapewnić przestrzeganie przez niego wymogów i warunków ustanowionych w niniejszej decyzji jako warunku udzielenia wsparcia w ramach środka pomocy.

2.   Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, obejmują postanowienia zobowiązujące beneficjenta do zapewnienia:

a)

przestrzegania przez członków i jednostki benińskich sił zbrojnych, rozmieszczone w ramach operacji Mirador i wspierane w ramach środka pomocy, odpowiednich postanowień prawa międzynarodowego, w szczególności prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;

b)

właściwego i efektywnego wykorzystania wszelkich aktywów przekazywanych w ramach środka pomocy do celów, do których zostały one przekazane;

c)

wystarczającego poziomu konserwowania wszelkich aktywów przekazywanych w ramach środka pomocy w celu zapewnienia ich użyteczności i dostępności operacyjnej przez cały cykl ich życia;

d)

aby po zakończeniu cyklu ich życia wszelkie aktywa przekazane w ramach środka pomocy nie zostały utracone ani przekazane bez zgody Komitetu Instrumentu ustanowionego na podstawie decyzji (WPZiB) 2021/509 na rzecz osób lub podmiotów innych niż określone w tych uzgodnieniach.

3.   Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, obejmują postanowienia dotyczące zawieszenia i zakończenia wsparcia w ramach środka pomocy w przypadku stwierdzenia, że beneficjent naruszył obowiązki określone w ust. 2.

Artykuł 4

Wykonanie

1.   Wysoki Przedstawiciel jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonania niniejszej decyzji zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509 oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF, a także zgodnie z zintegrowanymi ramami metodologicznymi dla oceny i określenia środków i kontroli wymaganych w związku ze środkami pomocy w ramach EPF.

2.   Realizację wsparcia i przekazania sprzętu, o których mowa w art. 1 ust. 3, powierza się Défense Conseil International – DCI Group.

Artykuł 5

Monitorowanie, kontrola i ewaluacja

1.   Wysoki Przedstawiciel monitoruje wypełnianie przez beneficjenta obowiązków określonych w art. 3. Monitorowanie to wykorzystuje się do zapewnienia wiedzy o okolicznościach i ryzykach naruszenia obowiązków określonych w art. 3 oraz do przyczyniania się do zapobiegania takim naruszeniom, w tym naruszaniu prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego przez członków i jednostki benińskich sił zbrojnych rozmieszczone w ramach operacji Mirador otrzymujące wsparcie w ramach środka pomocy.

2.   Kontrola po wysłaniu sprzętu i zaopatrzenia zorganizowana jest w następujący sposób:

a)

weryfikacja dostawy, przy czym certyfikaty dostaw mają być podpisywane przez siły użytkownika końcowego w momencie przeniesienia prawa własności;

b)

sprawozdawczość, w ramach której beneficjent ma co roku składać sprawozdania działaniach prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu przekazanego w ramach środka pomocy oraz o zapasach wskazanych pozycji do czasu uznania przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB), że takie sprawozdania nie są już konieczne;

c)

wizyty na miejscu, w trakcie których beneficjent ma udzielić Wysokiemu Przedstawicielowi i audytorom EPF, na wniosek, dostępu do celów przeprowadzania kontroli na miejscu i audytów EPF.

3.   Wysoki Przedstawiciel przeprowadza ocenę końcową po zakończeniu środka pomocy, aby ocenić, czy środek pomocy przyczynił się do osiągnięcia celów określonych w art. 1 ust. 2.

Artykuł 6

Sprawozdawczość

W okresie realizacji Wysoki Przedstawiciel składa KPiB półroczne sprawozdania z realizacji środka pomocy, zgodnie z art. 63 decyzji (WPZiB) 2021/509. Administrator do spraw środków pomocy regularnie informuje Komitet Instrumentu o realizacji dochodów i wydatków zgodnie z art. 38 tej decyzji, w tym poprzez przekazywanie informacji dotyczących zaangażowanych dostawców i podwykonawców.

Artykuł 7

Zawieszenie i zakończenie

1.   KPiB może podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym zawieszeniu realizacji środka pomocy zgodnie z art. 64 decyzji (WPZiB) 2021/509.

2.   KPiB może zalecić Radzie zakończenie środka pomocy.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2024 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

H. LAHBIB


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/509 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2015/528 (Dz.U. L 102 z 24.3.2021, s. 14).

(2)  Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1455/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top