EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2184

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2184 z dnia 16 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 79/2012 w odniesieniu do danych statystycznych, które państwa członkowskie mają przekazywać Komisji

C/2023/6786

Dz.U. L, 2023/2184, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2184/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2184/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie L


2023/2184

17.10.2023

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/2184

z dnia 16 października 2023 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 79/2012 w odniesieniu do danych statystycznych, które państwa członkowskie mają przekazywać Komisji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego art. 49 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 79/2012 (2) zawiera wykaz danych statystycznych, które państwa członkowskie mają przekazywać Komisji do celów oceny rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

(2)

Rozporządzeniem Rady (UE) 2018/1541 (3) zmieniono rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w celu wprowadzenia szeregu nowych narzędzi współpracy administracyjnej. Nowe przepisy umożliwiają między innymi prowadzenie postępowań administracyjnych w co najmniej dwóch państwach członkowskich, współpracę między koordynatorami dziedzin roboczych Eurofisc, Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europolem) i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF-em), dostęp do informacji dotyczących krajowych rejestracji pojazdów i postępowania administracyjne prowadzone wspólnie. Konieczne jest zatem dostosowanie przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 79/2012 w odniesieniu do danych statystycznych niezbędnych do oceny funkcjonowania rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

(3)

W tytule XII rozdział 6 dyrektywy Rady 2006/112/WE (4) przewidziano procedury szczególne dla podatników świadczących usługi na rzecz osób niebędących podatnikami lub dokonujących sprzedaży towarów na odległość lub niektórych krajowych dostaw towarów. Aby umożliwić skuteczne monitorowanie funkcjonowania tych procedur szczególnych, statystyki powinny być przekazywane zgodnie z rozdziałem XI rozporządzenia (UE) nr 904/2010. W tym celu należy zmienić załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 79/2012, aby uwzględnić dane statystyczne w odniesieniu do tych procedur.

(4)

Ponadto w odniesieniu do zwrotu VAT podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim, zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie Rady 2008/9/WE (5) i w rozdziale XII rozporządzenia (UE) nr 904/2010, przekazywanie Komisji przez państwa członkowskie rocznych danych statystycznych dotyczących statusu zwrotów VAT. W związku z tym, aby umożliwić przekazywanie takich danych w ustrukturyzowany i jednolity sposób we wszystkich państwach członkowskich, a tym samym zapewnić monitorowanie prawidłowego funkcjonowania procedury zwrotu VAT, załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 79/2012 należy uzupełnić danymi statystycznymi dotyczącymi zwrotów VAT.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 79/2012.

(6)

Niniejsze rozporządzenie ma mieć zastosowanie do sprawozdawczości państw członkowskich począwszy od 2024 r. Aby jednak dać państwom członkowskim więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, niektóre informacje powinny zostać przekazane Komisji po raz pierwszy dopiero w 2025 r.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu Współpracy Administracyjnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 79/2012 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 79/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 29 z 1.2.2012, s. 13).

(3)  Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1541 z dnia 2 października 2018 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 904/2010 i (UE) 2017/2454 w odniesieniu do środków wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 1).

(4)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

(5)  Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz.U. L 44 z 20.2.2008, s. 23).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IV

Wzór dokumentu wykorzystywanego przez państwa członkowskie do przekazywania Komisji danych zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 904/2010

Państwo członkowskie:

Rok:

Część A —   Dane statystyczne poszczególnych państw członkowskich:

 

Art. 7–12

Pole

1

1a

2

2a

2b

2c

2d

2e

2f

2 g

3

4

5

 

Liczba otrzymanych wniosków o udzielenie informacji (1)

Liczba otrzymanych wniosków o udzielenie informacji, które odrzucono (2)

Liczba wysłanych wniosków o udzielenie informacji (3)

Liczba wysłanych wniosków o udzielenie informacji, które odrzucono (2)

Liczba otrzymanych wniosków o udzielenie informacji dotyczących procedury unijnej (C24 lub C38) (2)

Liczba otrzymanych wniosków o udzielenie informacji dotyczących procedury importu (C24) (2)

Liczba otrzymanych wniosków o udzielenie informacji dotyczących procedury nieunijnej (C38) (2)

Liczba wysłanych wniosków o udzielenie informacji dotyczących procedury unijnej (C24 lub C38) (2)

Liczba wysłanych wniosków o udzielenie informacji dotyczących procedury importu (C24) (2)

Liczba wysłanych wniosków o udzielenie informacji dotyczących procedury nieunijnej (C38) (2)

Liczba opóźnionych i nieotrzymanych odpowiedzi

Liczba odpowiedzi otrzymanych w ciągu 1 miesiąca

Liczba otrzymanych zawiadomień na podstawie art. 12

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Art. 15

Art. 16

Art. 25

Pole

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Liczba informacji otrzymanych w drodze wymiany spontanicznej

Liczba informacji wysłanych w drodze wymiany spontanicznej

Liczba otrzymanych wniosków o informacje zwrotne

Liczba wysłanych informacji zwrotnych

Liczba wysłanych wniosków o informacje zwrotne

Liczba otrzymanych informacji zwrotnych

Liczba otrzymanych wniosków o doręczenie administracyjne

Liczba wysłanych wniosków o doręczenie administracyjne

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Art. 47i

Pole

13a

13b

13c

13d

13e

13f

13 g

13h

13i

 

Liczba otrzymanych wniosków o przekazanie ewidencji (2)

Liczba wysłanych wniosków o przekazanie ewidencji (2)

Liczba opóźnionych i nieotrzymanych odpowiedzi (2)

Liczba otrzymanych wniosków o przekazanie ewidencji dotyczących procedury unijnej (C24 lub C38) (2)

Liczba otrzymanych wniosków o przekazanie ewidencji dotyczących procedury importu (C24) (2)

Liczba otrzymanych wniosków o przekazanie ewidencji dotyczących procedury nieunijnej (C38) (2)

Liczba wysłanych wniosków o przekazanie ewidencji dotyczących procedury unijnej (C24 lub C38) (2)

Liczba wysłanych wniosków o przekazanie ewidencji dotyczących procedury importu (C24) (2)

Liczba wysłanych wniosków o przekazanie ewidencji dotyczących procedury nieunijnej (C38) (2)

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Włączając wnioski wymienione w polach 2b, 2c i 2d i wyłączając wnioski wymienione w polu 16d.

(2)

Informacje te przekazuje się Komisji po raz pierwszy w 2025 r.

(3)

Włączając wnioski wymienione w polach 2e, 2f i 2 g i wyłączając wnioski wymienione w polu 16e.

Część B —   Inne ogólne dane statystyczne:

Dane statystyczne dotyczące podmiotów gospodarczych

14

Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zakupy wewnątrzwspólnotowe w ciągu danego roku kalendarzowego

15

Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły wewnątrzwspólnotowe transakcje sprzedaży towarów lub świadczenia usług w ciągu danego roku kalendarzowego

15a

Całkowite kwoty, w walucie krajowej, zadeklarowanej wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów lub świadczenia usług w ciągu danego roku kalendarzowego

Dane statystyczne dotyczące kontroli i dochodzeń

16

Liczba przypadków zastosowania art. 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 (obecność w urzędach administracyjnych oraz udział w postępowaniu administracyjnym) jako wezwane państwo członkowskie

16a

Liczba przypadków zastosowania art. 28 ust. 2a rozporządzenia (UE) nr 904/2010 (postępowania administracyjne prowadzone wspólnie) jako wezwane państwo członkowskie

16b

Liczba przypadków zastosowania art. 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 (obecność w urzędach administracyjnych oraz udział w postępowaniu administracyjnym) jako państwo członkowskie występujące z wnioskiem

16c

Liczba przypadków zastosowania art. 28 ust. 2a rozporządzenia (UE) nr 904/2010 (postępowania administracyjne prowadzone wspólnie) jako państwo członkowskie występujące z wnioskiem

16d

Liczba przypadków zastosowania art. 7 ust. 4a rozporządzenia (UE) nr 904/2010 jako wezwane państwo członkowskie

16e

Liczba przypadków zastosowania art. 7 ust. 4a rozporządzenia (UE) nr 904/2010 jako państwo członkowskie występujące z wnioskiem

16f

Liczba opóźnionych odpowiedzi w ramach postępowań administracyjnych na podstawie art. 7 ust. 4a rozporządzenia (UE) nr 904/2010, o które wystąpiło dane państwo członkowskie

17

Liczba kontroli jednoczesnych zainicjowanych przez dane państwo członkowskie/Irlandię Północną (art. 29 i 30 rozporządzenia (UE) nr 904/2010)

18

Liczba kontroli jednoczesnych, w których uczestniczyło dane państwo członkowskie/zainicjowanych przez Irlandię Północną (art. 29 i 30 rozporządzenia (UE) nr 904/2010)

18a

Liczba przypadków, w których dane państwo członkowskie poinformowało inne państwa członkowskie o postępowaniu na podstawie art. 47j ust. 1 lub 2 rozporządzenia (UE) nr 904/2010

18b

Liczba przypadków, w których dane państwo członkowskie skonsultowało się z innymi państwami członkowskimi co do konieczności postępowania na podstawie art. 47j ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 904/2010

Dane statystyczne dotyczące automatycznej wymiany informacji bez uprzedniego wniosku (przekształcone rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 79/2012)

19

Liczba numerów identyfikacyjnych VAT przyznanych podatnikom niemającym siedziby w przedmiotowym państwie członkowskim/Irlandii Północnej (art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 79/2012)

20

Ilość informacji dotyczących nowych środków transportu (art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 79/2012) przekazanych innym państwom członkowskim/Irlandii Północnej

Pola fakultatywne (miejsce na uwagi własne)

21

Wszelkie inne przypadki (automatycznej) wymiany informacji nieuwzględnione w poprzednich polach

22

Korzyści lub wyniki współpracy administracyjnej

Wymiana informacji rejestracyjnych pojazdów (art. 5b rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 79/2012))

23

Liczba zautomatyzowanych wyszukiwań przeprowadzonych przez poszczególne państwa członkowskie i służby (1)

24

Liczba odpowiedzi otrzymanych od poszczególnych państw członkowskich i służb (1)

25

Liczba udzielonych odpowiedzi/przypadków nieudzielenia odpowiedzi przez poszczególne państwa członkowskie i służby (1)

Eurofisc

26

Współpraca między Eurofisc a Europolem. Liczba wniosków Eurofisc o udzielenie informacji.

27

Współpraca między Eurofisc a OLAF-em. Liczba wniosków Eurofisc o udzielenie informacji.

28

Liczba zidentyfikowanych oszustów

29

Liczba zidentyfikowanych przypadków oszustw typu „znikający podmiot gospodarczy”

30

Kwota ujawnionych nieuczciwych lub podejrzanych transakcji (w EUR)

31

Liczba podejrzanych oszustów wyrejestrowanych do celów VAT

32

Liczba sieci podmiotów gospodarczych uznanych za obarczone wysokim ryzykiem nadużyć finansowych

33

Liczba przedsiębiorstw powiązanych z nieuczciwą działalnością w UE

Część C —   Statystyki dotyczące zwrotu VAT:

dane statystyczne poszczególnych państw członkowskich zwrotu:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wnioski oczekujące na decyzję na początku roku

Otrzymane wnioski o zwrot

Wnioski zrealizowane w terminie

Wartość (w EUR) wniosków zrealizowanych w terminie

Wnioski, co do których zażądano dodatkowych informacji

Wartość (w EUR) wniosków, co do których zażądano dodatkowych informacji

Wnioski zrealizowane po terminie

Wartość (w EUR) wniosków zrealizowanych po terminie

Wnioski odrzucone

Wartość (w EUR) wniosków odrzuconych

Wnioski oczekujące na decyzję na koniec roku

Wartość (w EUR) wniosków oczekujących na decyzję na koniec roku

Ogółem w UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

Pole 1:

Jest to wartość z pola 11 z poprzedniego roku.

Pole 2:

Łączna liczba wniosków otrzymanych w ciągu roku.

Pole 3:

Łączna liczba wniosków, co do których nie zażądano dodatkowych informacji i które zostały zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od ich otrzymania (art. 19 dyrektywy 2008/9/WE).

Pole 4:

Łączna wartość wniosków wymienionych w polu 3.

Pole 5:

Łączna liczba wniosków, co do których zażądano dodatkowych informacji i które zostały zrealizowane w terminach, o których mowa w art. 21 dyrektywy 2008/9/WE). Obejmuje to wnioski, które są częściowo uznane za niedozwolone.

Pole 6:

Łączna wartość wniosków wymienionych w polu 5.

Pole 7:

Łączna liczba wniosków zrealizowanych lub częściowo zrealizowanych po upływie terminów, o których mowa w art. 19 i 21 dyrektywy 2008/9/WE.

Pole 8:

Łączna kwota wniosków, co do których zażądano dodatkowych informacji, wymienionych w polu 7.

Pole 9:

Łączna liczba wniosków, które zostały odrzucone w całości (wnioski częściowo zrealizowane ujęto w polach 5 i 7).

Pole 10:

Łączna kwota wniosków wymienionych w polu 9.

Pole 11:

Łączna liczba wniosków oczekujących na decyzję na koniec roku. Obejmuje to wnioski, które są rozpatrywane, oraz wnioski, które otrzymano, ale które nie są jeszcze rozpatrywane.

Pole 12:

Łączna wartość wniosków wymienionych w polu 11.

Część D —   Statystyki punktu kompleksowej obsługi:(OSS)

1.   Moduł rejestracji

a)

Dane rejestracyjne, które podaje państwo członkowskie identyfikacji:

łączna liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego;

łączna liczba nowych rejestracji w danym roku kalendarzowym w oparciu o rzeczywistą datę początkową;

łączna liczba wykluczeń w danym roku kalendarzowym w oparciu o rzeczywistą datę wykluczenia;

Łączna liczba interfejsów elektronicznych (działających jako podmiot uznawany za dostawcę) zarejestrowanych w ramach procedur na dzień 31 grudnia danego roku, o ile jest znana.

Łączna liczba grup VAT zarejestrowanych w ramach procedur na dzień 31 grudnia danego roku.

 

Procedura unijna

Procedura nieunijna

Procedura importu

Pośrednicy

Łączna liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego

 

 

 

 

Łączna liczba nowych rejestracji w danym roku kalendarzowym

 

 

 

 

Łączna liczba wykluczeń w danym roku kalendarzowym

 

 

 

 

Łączna liczba interfejsów elektronicznych (działających jako podmiot uznawany za dostawcę) zarejestrowanych w ramach procedur na dzień 31 grudnia danego roku.

 

Nie dotyczy

O ile jest znana.

Nie dotyczy

Łączna liczba grup VAT zarejestrowanych w ramach procedur na dzień 31 grudnia danego roku.

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

b)

Kod wykluczenia: w przypadku każdej procedury szczególnej, wraz z pośrednikami (w stosownych przypadkach), proszę podać szczegółowe informacje na temat liczby przypadków użycia kodu wykluczenia jako państwo członkowskie identyfikacji w danym roku kalendarzowym w oparciu o rzeczywistą datę wykluczenia (dane w formacie numerycznym, bez miejsc po przecinku i bez separatorów, np. 12345; w przypadku wartości zerowych należy wpisać 0).

 

Procedura unijna

Procedura nieunijna

Procedura importu

Podmiot pośredniczący

kod (1)

 

 

 

Nie dotyczy

kod (2)

 

 

 

 

kod (3)

 

 

 

 

kod (4)

 

 

 

 

kod (5)

 

 

 

 

kod (6)

 

 

 

 

kod (1) Podatnik lub pośrednik działający na jego rzecz powiadomił państwo członkowskie identyfikacji, że podatnik nie świadczy już usług lub nie dostarcza towarów objętych procedurą szczególną.

kod (2) Państwo członkowskie identyfikacji zakłada, że działalność podlegająca opodatkowaniu prowadzona przez podatnika objętego procedurą szczególną uległa zakończeniu LUB pośrednik nie działał jako pośrednik na rzecz żadnego podatnika przez 2 następujące po sobie kwartały (dane dotyczące pośrednika proszę podać w kolumnie dotyczącej pośrednika).

kod (3) Podatnik nie spełnia już warunków niezbędnych do korzystania z procedury szczególnej LUB pośrednik nie spełnia już warunków działania w takim charakterze (dane dotyczące pośrednika proszę podać w kolumnie dotyczącej pośrednika).

kod (4) Podatnik uporczywie uchyla się od stosowania zasad dotyczących procedury szczególnej LUB pośrednik uporczywie uchyla się od stosowania zasad dotyczących procedury importu (dane dotyczące pośrednika proszę podać w kolumnie dotyczącej pośrednika).

kod (5) Podatnik lub pośrednik działający na jego rzecz wystąpił z wnioskiem o dobrowolną rezygnację z procedury LUB pośrednik wystąpił z wnioskiem o dobrowolne zaprzestanie działalności w charakterze pośrednika (dane dotyczące pośrednika proszę podać w kolumnie dotyczącej pośrednika).

kod (6) Podatnik lub pośrednik wystąpił z wnioskiem o identyfikację w nowym państwie członkowskim identyfikacji (dane dotyczące pośrednika proszę podać w kolumnie dotyczącej pośrednika).

2.   Moduł deklaracji VAT

a)

Kwota VAT zadeklarowana w deklaracji VAT OSS/IOSS

W przypadku procedury unijnej i procedury nieunijnej:

proszę podać szczegółowe informacje na temat kwoty VAT (w EUR) zadeklarowanej w deklaracji VAT za I–IV kw. (włącznie) za dany rok kalendarzowy. W kwocie tej proszę uwzględnić ewentualne korekty, które zostały dokonane w odniesieniu do tych deklaracji, które są objęte tym okresem sprawozdawczym (I–IV kw.).

(i)

Jako państwo członkowskie identyfikacji w podziale na państwa członkowskie konsumpcji (wraz z Irlandią Północną w przypadku procedury unijnej).

(ii)

Jako państwo członkowskie konsumpcji w podziale na państwa członkowskie identyfikacji (wraz z Irlandią Północną w przypadku procedury unijnej).

Uwaga:

Dane proszę wprowadzić w formacie numerycznym, bez miejsc po przecinku i bez separatorów, np. 10023452; w przypadku wartości zerowych należy wpisać 0).

W odniesieniu do procedury importu:

proszę podać szczegółowe informacje na temat kwoty VAT (w EUR) zadeklarowanej w deklaracji VAT za okres od stycznia do grudnia (włącznie) za dany rok kalendarzowy. W kwocie tej proszę uwzględnić ewentualne korekty, które zostały dokonane w odniesieniu do tych deklaracji, które są objęte tym okresem sprawozdawczym (styczeń–grudzień).

(i)

Jako państwo członkowskie identyfikacji w podziale na państwa członkowskie konsumpcji (wraz z Irlandią Północną).

(ii)

Jako państwo członkowskie konsumpcji w podziale na państwa członkowskie identyfikacji (wraz z Irlandią Północną).

Uwaga:

Dane proszę wprowadzić w formacie numerycznym, bez miejsc po przecinku i bez separatorów, np. 10023452; w przypadku wartości zerowych należy wpisać 0).

 

(i)

Jako państwo członkowskie identyfikacji w podziale na państwa członkowskie konsumpcji

(ii)

Jako państwo członkowskie konsumpcji w podziale na państwa członkowskie identyfikacji

 

Procedura unijna

Procedura nieunijna

Procedura importu

Procedura unijna

Procedura nieunijna

Procedura importu

AT

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

XI (*1)

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

b)

Proszę podać szczegółowe informacje jako państwo członkowskie identyfikacji na temat ogólnej podstawy opodatkowania podanej w deklaracji VAT na potrzeby IOSS za dany rok kalendarzowy:

Uwaga:

Dane proszę wprowadzić w formacie numerycznym, bez miejsc po przecinku i bez separatorów, np. 10023452; w przypadku wartości zerowych należy wpisać 0).

Ogólna roczna podstawa opodatkowania (w EUR)

 

c)

Stosowanie mechanizmu korekty:

Proszę podać, w odniesieniu do danego roku kalendarzowego, liczbę deklaracji VAT zawierających korektę.

 

Procedura unijna

Procedura nieunijna

Procedura importu

Liczba korekt

 

 

 

3.   Moduł płatności VAT

a)

Kwota VAT zapłacona w ramach procedur OSS/IOSS

(i)

Łączne kwoty VAT w ramach OSS/IOSS za dany rok kalendarzowy wysłane przez Państwa jako państwo członkowskie identyfikacji do państw członkowskich konsumpcji (w podziale na państwa członkowskie konsumpcji).

Proszę podać szczegółowe informacje w euro za okres od stycznia do grudnia (włącznie) danego roku kalendarzowego.

Uwaga:

Dane proszę wprowadzić w formacie numerycznym, bez miejsc po przecinku i bez separatorów, np. 10023452; w przypadku wartości zerowych należy wpisać 0).

(ii)

Łączne kwoty VAT w ramach OSS/IOSS za dany rok kalendarzowy otrzymane przez Państwa jako państwo członkowskie konsumpcji (w podziale na państwa członkowskie identyfikacji).

Proszę podać szczegółowe informacje w euro za okres od stycznia do grudnia (włącznie) danego roku kalendarzowego.

Uwaga:

Dane proszę wprowadzić w formacie numerycznym, bez miejsc po przecinku i bez separatorów, np. 10023452; w przypadku wartości zerowych należy wpisać 0).

 

(i)

Kwoty VAT w ramach OSS/IOSS wysłane jako państwo członkowskie identyfikacji do państw członkowskich konsumpcji

(ii)

Kwoty VAT w ramach OSS/IOSS otrzymane jako państwo członkowskie konsumpcji

 

Procedura unijna

Procedura nieunijna

Procedura importu

Procedura unijna

Procedura nieunijna

Procedura importu

AT

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

HR

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

XI (*2)

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

b)

Łączna liczba zwrotów za dany rok kalendarzowy

Uwaga:

Dane proszę wprowadzić w formacie numerycznym; w przypadku wartości zerowych należy wpisać 0.

 

Procedura unijna

Procedura nieunijna

Procedura importu

Liczba zwrotów

 

 

 

c)

Liczba deklaracji VAT/wezwań do zapłaty za dany rok kalendarzowy jako państwo członkowskie identyfikacji (MSID) oraz liczba przypomnień o płatnościach jako państwo członkowskie konsumpcji (MSCON).

Proszę podać szczegółowe informacje na temat deklaracji VAT i wezwań do zapłaty VAT odnoszących się do okresu od stycznia do grudnia za dany rok.

 

Procedura unijna

Procedura nieunijna

Procedura importu

Przypomnienia o deklaracji VAT jako MSID

 

 

 

Wezwania do zapłaty jako MSID

 

 

 

Wezwania do zapłaty jako MSCON

 

 

 


(1)  Informacje te przekazuje się Komisji po raz pierwszy w 2025 r.

(*1)  Dane dotyczące Irlandii Północnej należy przekazać wyłącznie w odniesieniu do procedury unijnej i procedury importu, ale nie w odniesieniu do procedury nieunijnej.

(*2)  Dane dotyczące Irlandii Północnej należy przekazać wyłącznie w odniesieniu do procedury unijnej i procedury importu, ale nie w odniesieniu do procedury nieunijnej.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2184/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top