EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1787

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1787 z dnia 14 września 2023 r. zmieniające załączniki III, IX i X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wykazów stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, zakazu wprowadzania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do niektórych stref chronionych oraz w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzania do niektórych stref chronionych lub przemieszczania w obrębie tych stref

C/2023/6097

Dz.U. L 230 z 19.9.2023, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1787/oj

19.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1787

z dnia 14 września 2023 r.

zmieniające załączniki III, IX i X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wykazów stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, zakazu wprowadzania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do niektórych stref chronionych oraz w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzania do niektórych stref chronionych lub przemieszczania w obrębie tych stref

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 32 ust. 3 i 6, art. 35 ust. 1, 2 i 5, art. 53 ust. 2 oraz art. 54 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/2072 (2) ustanowiono jednolite warunki dotyczące środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin. W załącznikach III, IX i X do tego rozporządzenia wykonawczego ustanowiono wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich lub z terytorium Unii, których wprowadzanie do niektórych stref chronionych jest zakazane, oraz wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które mają być wprowadzane do stref chronionych lub przemieszczane w obrębie tych stref, i odpowiadające im wymogi szczególne dotyczące stref chronionych.

(2)

Niektóre części terytorium Słowenii uznano za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Słowenia wystąpiła obecnie, zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, o cofnięcie statusu całego jej terytorium jako strefy chronionej w odniesieniu do tego agrofaga kwarantannowego dla strefy chronionej. Nie należy już zatem uznawać całego terytorium Słowenii za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a odpowiedni wpis w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 należy skreślić.

(3)

W przypadku Włoch niektóre części terytorium Lombardii uznano za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. W 2023 r. Włochy przedłożyły informacje wskazujące, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie w gminach Fara Gera d’Adda i Pontirolo Nuovo w prowincji Bergamo, w gminie Montevecchia w prowincji Lecco oraz w gminach Ceriano Laghetto i Cogliate w prowincji Monza i Brianza. Nie należy już zatem uznawać tych gmin za część strefy chronionej w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. w Lombardii i należy je skreślić z odpowiedniego wpisu w tabeli w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072.

(4)

Ponadto Włochy wystąpiły z wnioskiem o uznanie gmin Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano i San Martino dall’Argine w prowincji Mantova w Lombardii za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2020, 2021 i 2022 Włochy przedstawiły dowody na to, że Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. nie występuje na tych terytoriach pomimo istnienia korzystnych warunków wejścia tego agrofaga, jego zadomowienia się i rozprzestrzeniania. Należy jednak przeprowadzić dalsze badania, aby potwierdzić stały brak tego agrofaga kwarantannowego dla strefy chronionej w tych gminach. Gminy Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano i San Martino dall’Argine w prowincji Mantova w Lombardii należy zatem uznać za tymczasową strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. do dnia 30 kwietnia 2026 r.

(5)

Niektóre części terytorium Słowacji uznano za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Słowacja wystąpiła obecnie, zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, o cofnięcie statusu całego jej terytorium jako strefy chronionej w odniesieniu do tego agrofaga kwarantannowego dla strefy chronionej. Nie należy już zatem uznawać całego terytorium Słowacji za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a odpowiedni wpis w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 należy skreślić.

(6)

Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej (3) uznano za tymczasową strefę chronioną w odniesieniu do Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) i Thaumetopoea processionea L. do dnia 30 kwietnia 2023 r. Z wyników badań przedstawionych przez Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej w latach 2020, 2021 i 2022 wynika, że Irlandia Północna jest nadal wolna od tych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej. Uznanie Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do Irlandii Północnej za strefy chronione w odniesieniu do Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) i Thaumetopoea processionea L. należy zatem utrzymać bez ograniczeń czasowych.

(7)

Terytorium Czech uznano za strefę chronioną w odniesieniu do Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Czechy wystąpiły obecnie, zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, o cofnięcie statusu ich terytorium jako strefy chronionej w odniesieniu do tego agrofaga kwarantannowego dla strefy chronionej. Nie należy już zatem uznawać Czech za strefę chronioną w odniesieniu do Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr., a odpowiedni wpis w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 należy skreślić.

(8)

Irlandię uznano za tymczasową strefę chronioną w odniesieniu do Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller do dnia 30 kwietnia 2023 r. Z wyników badań przedstawionych przez to państwo członkowskie w latach 2020, 2021 i 2022 wynika, że jest ono nadal wolne od tego agrofaga kwarantannowego dla strefy chronionej. Uznanie Irlandii za strefę chronioną w odniesieniu do Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller należy zatem utrzymać bez ograniczeń czasowych.

(9)

W celu zapewnienia spójności ze zmianami w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 zawierającym wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej należy wprowadzić odpowiednie zmiany w załącznikach IX i X do tego rozporządzenia wykonawczego zawierających odpowiednio wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do niektórych stref chronionych jest zakazane, oraz wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które mają być wprowadzane do stref chronionych lub przemieszczane w obrębie tych stref zgodnie z wymogami szczególnymi.

(10)

Kanton Valais w Szwajcarii uznano za obszar wolny od Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i jako taki określono w pkt 3 i 9 tabeli w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 jako obszar, z którego mogą pochodzić ule i rośliny żywicielskie Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. przeznaczone do wywozu do odpowiednich stref chronionych w Unii. Szwajcaria poinformowała obecnie Komisję, że cofnęła status kantonu Valais jako obszaru wolnego od Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Kanton Valais nie spełnia już zatem wymogów dotyczących obszarów, z których ule i rośliny żywicielskie Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. mogą być wywożone do odpowiednich stref chronionych w Unii, a zatem należy go skreślić w pkt 3 i 9 tabeli w załączniku X do tego rozporządzenia wykonawczego.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki III, IX i X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach III, IX i X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 września 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz.U. L 319 z 10.12.2019, s. 1).

(3)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (umowa o wystąpieniu), w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, rozporządzenie (UE) 2016/2031, jak również oparte na nim akty Komisji, mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w umowie o wystąpieniu.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach III, IX i X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji a) „Bakterie” pkt 1 kolumna trzecia „Strefy chronione” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. i) otrzymuje brzmienie:

„i)

do dnia 30 kwietnia 2026 r.: Włochy (Lombardia (gminy Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano i San Martino dall’Argine w prowincji Mantova)).”;

(ii)

skreśla się lit. j);

b)

w sekcji a) „Bakterie” pkt 2 kolumna trzecia „Strefy chronione” tekst otrzymuje brzmienie „Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)”;

c)

w sekcji b) „Grzyby i organizmy grzybopodobne” pkt 2 kolumna trzecia „Strefy chronione” skreśla się lit. a);

d)

w sekcji c) „Owady i roztocza” pkt 14 kolumna trzecia „Strefy chronione” lit. b) otrzymuje brzmienie „b) Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)”;

e)

w sekcji c) „Owady i roztocza” pkt 15 kolumna trzecia „Strefy chronione” lit. b) otrzymuje brzmienie „b) Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)”;

f)

w sekcji c) „Owady i roztocza” pkt 19 kolumna trzecia „Strefy chronione” lit. a) otrzymuje brzmienie „a) Irlandia”;

g)

w sekcji c) „Owady i roztocza” pkt 20 kolumna trzecia „Strefy chronione” lit. b) otrzymuje brzmienie „b) Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)”;

2)

w tabeli w załączniku IX wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1 kolumna trzecia „Strefy chronione” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

Włochy (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania (z wyjątkiem gmin Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte i Vico Equense w prowincji Neapol, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala i Tramonti w prowincji Salerno), Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mediolan, Sondrio i Varese, gmin Fara Gera d’Adda i Pontirolo Nuovo w prowincji Bergamo, gminy Montevecchia w prowincji Lecco, gmin Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza i Brianza i z wyjątkiem gmin (innych niż Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano i San Martino dall’Argine) w prowincji Mantua), Marche (z wyjątkiem gmin Colli al Metauro, Fano, Pesaro i San Costanzo w prowincji Pesaro i Urbino), Molise, Sardynia, Sycylia (z wyjątkim gmin Cesarò w prowincji Mesyna, Adrano, Bronte i Maniace w prowincji Katania i Centuripe, Regalbuto i Troina w prowincji Enna), Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa i gmin Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio i Zimella w prowincji Werona))”;

(ii)

skreśla się lit. h) oraz i);

b)

w pkt 2 kolumna trzecia „Strefy chronione” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

Włochy (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania (z wyjątkiem gmin Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte i Vico Equense w prowincji Neapol, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala i Tramonti w prowincji Salerno), Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mediolan, Sondrio i Varese, gmin Fara Gera d’Adda i Pontirolo Nuovo w prowincji Bergamo, gminy Montevecchia w prowincji Lecco, gmin Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza i Brianza i z wyjątkiem gmin (innych niż Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano i San Martino dall’Argine) w prowincji Mantua), Marche (z wyjątkiem gmin Colli al Metauro, Fano, Pesaro i San Costanzo w prowincji Pesaro i Urbino), Molise, Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gmin Cesarò w prowincji Mesyna, Adrano, Bronte i Maniace w prowincji Katania i Centuripe, Regalbuto i Troina w prowincji Enna), Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa i gmin Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio i Zimella w prowincji Werona))”;

(ii)

skreśla się lit. h) oraz i);

3)

w tabeli w załączniku X wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 3 kolumna trzecia „Wymogi szczególne dotyczące stref chronionych” skreśla się lit. b);

b)

w pkt 3 kolumna czwarta „Strefy chronione” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

Włochy (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania (z wyjątkiem gmin Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte i Vico Equense w prowincji Neapol, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala i Tramonti w prowincji Salerno), Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mediolan, Sondrio i Varese, gmin Fara Gera d’Adda i Pontirolo Nuovo w prowincji Bergamo, gminy Montevecchia w prowincji Lecco, gmin Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza i Brianza i z wyjątkiem gmin (innych niż Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano i San Martino dall’Argine) w prowincji Mantua), Marche (z wyjątkiem gmin Colli al Metauro, Fano, Pesaro i San Costanzo w prowincji Pesaro i Urbino), Molise, Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gmin Cesarò w prowincji Mesyna, Adrano, Bronte i Maniace w prowincji Katania i Centuripe, Regalbuto i Troina w prowincji Enna), Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa i gmin Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio i Zimella w prowincji Werona))”;

(ii)

skreśla się lit. h) oraz i);

c)

w pkt 9 kolumna trzecia „Wymogi szczególne dotyczące stref chronionych” skreśla się lit. c);

d)

w pkt 9 kolumna czwarta „Strefy chronione” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

Włochy (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania (z wyjątkiem gmin Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte i Vico Equense w prowincji Neapol, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala i Tramonti w prowincji Salerno), Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mediolan, Sondrio i Varese, gmin Fara Gera d’Adda i Pontirolo Nuovo w prowincji Bergamo, gminy Montevecchia w prowincji Lecco, gmin Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza i Brianza i z wyjątkiem gmin (innych niż Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano i San Martino dall’Argine) w prowincji Mantua), Marche (z wyjątkiem gmin Colli al Metauro, Fano, Pesaro i San Costanzo w prowincji Pesaro i Urbino), Molise, Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gmin Cesarò w prowincji Mesyna, Adrano, Bronte i Maniace w prowincji Katania i Centuripe, Regalbuto i Troina w prowincji Enna), Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa i gmin Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio i Zimella w prowincji Werona))”;

(ii)

skreśla się lit. h) oraz i);

e)

w pkt 20, 21, 45 i 52 kolumna czwarta „Strefy chronione” skreśla się lit. a).


Top