EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1679

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2023/1679 z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/378 w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej (EBC/2021/1) (EBC/2023/21)

ECB/2023/21

Dz.U. L 216 z 1.9.2023, p. 96–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1679/oj

1.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/96


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2023/1679

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/378 w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej (EBC/2021/1)

(EBC/2023/21)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 19 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Posiadane przez instytucje kredytowe rezerwy obowiązkowe, które są wymagane na mocy rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/378 (EBC/2021/1) (2), oraz rezerwy utrzymywane jako depozyt w banku centralnym, są obecnie oprocentowane według stopy depozytu w banku centralnym Eurosystemu. W obecnych warunkach dużej płynności oprocentowanie płacone od rezerw utrzymywanych przez banki jako depozyt w banku centralnym są głównym instrumentem kształtowania krótkoterminowych stóp rynku pieniężnego zgodnie z pożądanym kursem polityki pieniężnej.

(2)

W dniu 27 lipca 2023 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła ustalić oprocentowanie rezerw obowiązkowych na poziomie 0 %. Decyzja Rady Prezesów o obniżeniu oprocentowania rezerw obowiązkowych zapewnia stałą skuteczność polityki pieniężnej poprzez utrzymanie funkcji kotwiczenia stóp rynku pieniężnego przez stopę depozytu w banku centralnym, a tym samym utrzymanie obecnego poziomu kontroli nad nastawieniem polityki pieniężnej. Jednocześnie decyzja ta poprawia efektywność polityki pieniężnej poprzez zmniejszenie ogólnej kwoty odsetek, które należy zapłacić od rezerw w celu realizacji właściwego nastawienia polityki pieniężnej. Te względy efektywności nabrały jeszcze większego znaczenia wraz ze wzrostem podstawowych stóp procentowych EBC.

(3)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 20 września 2023 r., czyli pierwszego dnia szóstego okresu utrzymywania rezerwy w 2023 r.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2021/378 (EBC/2021/1),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany

W rozporządzeniu (UE) 2021/378 (EBC/2021/1) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„»dzień operacyjny TARGET« – »dzień operacyjny« lub »dzień operacyjny TARGET« w rozumieniu art. 2 pkt 13 wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/912 (EBC/2022/8) (*1) w związku z pkt 13 załącznika III do tych wytycznych;

(*1)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/912 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET) oraz uchylające wytyczne EBC/2012/27 (EBC/2022/8) (Dz.U. L 163 z 17.6.2022, s. 84).”;"

2)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej

1.   Do rezerw obowiązkowych utrzymywanych na rachunkach rezerwy właściwy KBC stosuje oprocentowanie w wysokości 0 %.

2.   Właściwy KBC wypłaca ewentualne oprocentowanie z tytułu utrzymywanej rezerwy obowiązkowej w drugim dniu operacyjnym TARGET następującym po zakończeniu okresu utrzymywania rezerwy, za który oprocentowanie to zostało naliczone.

3.   Środki zaliczane do rezerwy obowiązkowej, które zostają następnie wyłączone z tej rezerwy na podstawie w art. 3 ust. 1 lit. d), podlegają oprocentowaniu przez właściwy KBC zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do depozytów niezwiązanych z polityką pieniężną określonymi w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/671 (EBC/2019/7) (*2) ze skutkiem od dnia, w którym ma zastosowanie określony warunek wynikający z art. 3 ust. 1 lit. d), zgodnie z ustaleniami właściwego KBC.

(*2)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/671 z 9 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (EBC/2019/7) (Dz.U. L 113 z 29.4.2019, s. 11).”."

Artykuł 2

Postanowienia końcowe

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie piątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 września 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 25 sierpnia 2023 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Christine LAGARDE

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/378 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej (EBC/2021/1) (Dz.U. L 73 z 3.3.2021, s. 1).


Top