EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0250

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/250 z dnia 4 lutego 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

ST/5271/2023/INIT

Dz.U. L 32I z 4.2.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/250/oj

4.2.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 32/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2023/250

z dnia 4 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2023/252 z dnia 4 lutego 2023 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 833/2014 (2).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/512/WPZiB (3).

(3)

W dniu 6 października 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/1909 (4), którą wprowadzono odstępstwo od zakazu świadczenia usług transportu morskiego oraz od zakazu świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, związanych z transportem morskim do państw trzecich ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, które pochodzą z Rosji lub są wywożone z Rosji, nabywanych po cenie nie wyższej niż z góry ustalony pułap cenowy uzgodniony przez koalicję na rzecz pułapu cenowego. Odstępstwo to ma na celu złagodzenie negatywnych skutków dla dostaw energii do państw trzecich oraz ograniczenie gwałtownego wzrostu cen spowodowanego nadzwyczajnymi warunkami rynkowymi, przy jednoczesnym ograniczeniu dochodów Rosji z ropy naftowej.

(4)

W dniu 3 grudnia 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/2369 (5), w której ustanowiono pułap cenowy dotyczący ropy naftowej, tj. cenę za baryłkę, po której lub poniżej której zakupiona ropa naftowa z Rosji jest zwolniona z zakazu świadczenia usług transportu morskiego takiej ropy naftowej do państw trzecich oraz z zakazu świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej związanych z transportem morskim takiej ropy naftowej do państw trzecich.

(5)

W dniu 4 lutego 2023 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2023/252. Decyzja ta ustanawia dwa dodatkowe pułapy cenowe dla produktów ropopochodnych, tj. cenę za baryłkę, po której lub poniżej której zakupione produkty ropopochodne z Rosji są zwolnione z zakazu świadczenia usług transportu morskiego takich produktów do państw trzecich oraz z zakazu świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej związanych z transportem morskim takich produktów do państw trzecich: jeden dla produktów ropopochodnych będących przedmiotem obrotu z dyskontem do ropy naftowej (zwanym dalej „dyskontem do ropy naftowej”) i drugi dla produktów ropopochodnych będących przedmiotem obrotu z premią do ropy naftowej (zwaną dalej „premią do ropy naftowej”).

(6)

Decyzja (WPZiB) 2023/252 wprowadza 55-dniowy okres przejściowy dla statków przewożących produkty ropopochodne pochodzące z Rosji, zakupione i załadowane na statek przed dniem 5 lutego 2023 r. i rozładowane przed dniem 1 kwietnia 2023 r.

(7)

Decyzją (WPZiB) 2022/2369 wprowadzono regularny przegląd mechanizmu pułapu cenowego. Od połowy marca 2023 r. przegląd ten powinien opierać się na obiektywnych danych przekazywanych Radzie przez Komisję co dwa miesiące. Dane powinny obejmować informacje na temat poziomu cen ropy naftowej i rafinowanych produktów ropopochodnych, wahań w okresie objętym przeglądem oraz rozsądnych prognoz dotyczących cen w następnym okresie. Komisja uwzględni również odpowiednie dane dotyczące spodziewanego wpływu na rosyjski budżet, na sektor energetyczny oraz na państwa członkowskie.

(8)

Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 833/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3n rozporządzenia (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w ust. 6 dodaje się literę w brzmieniu:

„e)

od dnia 5 lutego 2023 r. – w odniesieniu do produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, zakupionych po cenie wyższej niż odpowiednia cena określona w załączniku XXVIII, załadowanych na statek w porcie załadunku przed dniem 5 lutego 2023 r. i rozładowanych w porcie przeznaczenia przed dniem 1 kwietnia 2023 r.”;

2)

ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11.   Funkcjonowanie mechanizmu pułapu cenowego, w tym załącznik XXVIII, a także zakazy przewidziane w ust. 1 i 4 niniejszego artykułu, są poddawane przeglądowi do połowy marca 2023 r., a następnie co 2 miesiące.

W przeglądzie uwzględnia się skuteczność tego środka w kategoriach jego oczekiwanych rezultatów, jego wdrażania, międzynarodowego przestrzegania tego mechanizmu i nieformalnego przyłączania się do niego oraz jego potencjalnego wpływu na Unię i jej państwa członkowskie. W przeglądzie uwzględnia się także rozwój sytuacji na rynku, w tym ewentualne zakłócenia.

Aby zrealizować cele pułapu cenowego, w tym jego zdolność do obniżenia dochodów Rosji ze sprzedaży ropy naftowej, pułap cenowy powinien wynosić przynajmniej 5 % mniej niż średnia rynkowa cena rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych obliczona na podstawie danych przekazanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

J. ROSWALL


(1)  Dz.U. L 32I z 4.2.2023.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).

(4)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1909 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 259I z 6.10.2022, s. 122).

(5)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2369 z dnia 3 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 311I z 3.12.2022, s. 8).


Top